BSN 071016
Plats och tid Norrtälje Musikskola
Bältartorpsgatan 6, Norrtälje kl 13.00-16.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Ulf Gustavsson, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2007-10-22

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 98-108
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren


Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2007-10-16

Datum för 2007-10-23 Datum för 2007-11-13
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING
Ja Nej Ja Nej

LEDAMÖTER 

Ann S Pihlgren m x 
Nils Matsson m x 
Bino Drummond m x 
Patrik Dahl c x 
Britt-Marie Åhman c x 
Margareta Säterli fp x 
Ann Lewerentz kd x 
Olle Jansson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Sören Forslund m x 
Anders Björkman m x 
Inger Nordqvist m x 
Ove Eriksson m x 
Linda Sundberg c x 
Liv Westermark c x 
Mikael Öst fp x 
Raija Lundgren s x Tjänstgörande 
Marcus Ramming s x 
Veronica Hartwig s x 
Emil Persson s x 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja
Nej
Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 98 Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

§ 99 Val av justerare och tid för justering

§ 100 Månadsrapport för barn- och skolförvaltningen

§ 101 Barnomsorgstaxa - Enskild barnomsorg

§ 102 Policy och interna riktlinjer för Norrtälje kommuns internationella arbete, remiss

§ 103 Nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet

§ 104 Anmälan av delegationsbeslut

§ 105 Anmälan av delgivningar

§ 106 Rapport från förvaltningen

§ 107 Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

§ 108 Kurser och konferenser

__________


Bsn § 98

Anmälan av övriga ärenden och godkännande av dagordningen

Inga övriga ärenden är anmälda.

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen.

__________Bsn § 99

Val av justerare och tid för justering

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Olle Jansson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 

att justeringen sker på barn- och skolnämndens förvaltningskontor
måndagen den 22 oktober 2007.

__________Bsn § 100 BSN 07-106 042 

Månadsrapport för barn- och skolnämnden

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att tacka för rapporten och 

att med godkännande översända september månads rapport 
till kommunstyrelsen.


Underlag för beslut

Månadsrapport per september 2007 

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för nämndens rapport per september månad 2007 med uppföljning per intäkts- och kostnadsslag och verksamhet. En positiv avvikelse motsvarande ca 2 mnkr beräknas för 2007. Överskottet är framförallt hänförligt till vakanser inom förvaltningsadministration samt ofördelade reserver som inte tas i anspråk.
__________

Bsn § 101 BSN 07-263 718

Barnomsorgstaxa - Enskild barnomsorg

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för att ta in ytterligare fakta, dels för att få en helhetsbild av effekterna, dels säkerställa att likställighetsprincipen beaktas. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2007-08-17

Bakgrund

I Norrtälje kommun bedrivs i dagsläget ca 1/3 av all barnomsorg i enskild regi och andelen beräknas öka de kommande åren. Den enskilda verksamheten finansieras med ett kommunalt bidrag per barn som varierar beroende på barnets ålder och schematid. 

I samband med att barn- och skolnämnden 1999 beslutade om nya riktlinjer för enskild bidragsfinansierad verksamhet (BSN Dnr 97/661 718) beslutades också att varje enskild förskola själv skulle administrera och debitera barnomsorgstaxan från föräldrarna. I stället har kommunen gjort ett avdrag på ersättningen som ska motsvara den genomsnittliga taxeintäkten per barn i den kommunala verksamheten. I den kommunala verksamheten tas taxan in centralt och varje förskola får i stället en bruttopeng per barn utan avdrag för taxeintäkten.

Tjänstemannayttrande

Barn- och skolförvaltningen fick under 2006 i uppdrag att utreda möjligheten att ta in barnomsorgstaxan från föräldrar med barn i enskild barnomsorg, och i stället betala ut en bruttopeng till den enskilda verksamheten. 

Bsn § 101 forts

Anledningen var att förvaltningen bedömde att nuvarande system innebar att förskolor fick olika ekonomiska förutsättningar beroende på föräldrarnas betalningskapacitet, vilket inte är förenligt med målet om likvärdiga förutsättningar för alla barn. 

Samtidigt fick förvaltningen också i uppdrag att se över barnpengen för förskola och familjedaghem avseende nivån på de olika tilldelningsintervallerna. Ärendet har dock skjutits fram för att nu åter tas upp igen i samband med skolpengsutredningen,

Likvärdighetsperspektiv

Barn- och skolnämnden har beslutat om målet att barn- och ungdomar ska garanteras en likvärdig utbildning oavsett huvudman (BSN 07-168 001). 

Det finns också uttryckt att kommunala och enskilda verksamheter ska verka på likvärdiga ekonomiska villkor. Dagens taxesystem med maxtaxa innebär att föräldrarnas inkomst avgör nivån på taxeintäkten. Den maximala taxan är dock 1 260 kronor per barn och månad i förskola och familjedaghem och 840 kronor per barn och månad i skolbarnsomsorgen. 

Analyser av hur taxeintäkterna fördelas i den kommunala barnomsorgen har dock visat att en stor andel föräldrar betalar ingen, eller liten avgift. Det kan bero på att de har låg inkomst, att barnet har s.k. stimulansplats, eller att de omfattas av allmän förskola (lagstadgad avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka för barn i åldern 4-5 år). Taxan som föräldrarna betalar varierar alltså mellan 0-1 260 kronor per barn och månad.

Med nuvarande system kommer det också att bli ekonomiskt ofördelaktigt att starta eller "knoppa av" förskolor belägna i områden med lägre betalningskapacitet då det är rimligt att anta att en förskolas geografiska närhet i stor utsträckning styr föräldrarnas val. 

Detta aktualiserades också i och med ansökan från Norrtälje förskolor AB om att få ta över driften av tre förskolor belägna på Flygfältet. De begärde då att få kompensation för taxebortfall just med motiveringen att deras kundunderlag hade en lägre betalningskapacitet än genomsnittet i kommunen.

Bsn § 101 forts

Integritetsperspektiv

Ett annat skäl till att kommunen bör ta in taxan är att föräldrar kan uppleva det obehagligt att behöva lämna uppgifter om sina privata ekonomiska förhållanden till den personal som ska ta hand om barnet, vilket ofta är fallet i mindre föräldra-/personalkooperativ. Motsatt kan det vara både svårt och tidskrävande för en mindre enskild förskola att klara kravhantering och påföljande avstängningsprocesser då föräldrar av olika skäl inte betalar den taxa de är skyldiga till. Det kan så att säga uppstå en integritetsproblematik åt båda håll.

Konsekvenser för barn- och skolförvaltningen

Förvaltningen bedömer att barn- och skolkontoret med befintliga resurser klarar av det merarbete som uppstår till följd av att kommunen tar över fakturahanteringen och kravhanteringen för den enskilda verksamhetens taxeintäkter. Genom att kommunen i dag administrerar barnomsorgskön via webben finns redan samtliga uppgifter som erfordras registrerade i kommunens verksamhetssystem, och inga ytterligare tekniska lösningar eller personalförstärkningar behövs.

Några ekonomiska konsekvenser för kommunen har inte beräknats. Förändringen innebär att antalet fakturor som ska administreras från kommunen ökar med ca 500-600 per månad. De ökade kostnader detta innebär bedöms som marginella.

Konsekvenser för den enskilda verksamheten

Förvaltningen föreslår att ersättningen till den enskilda verksamheten förblir oförändrad, vilket borde innebära att en större del av resurserna kan läggas på pedagogisk verksamhet i stället för administration, fakturering och kravhantering. Flertalet enskilda förskolor har valt att följa kommunens taxestruktur. Ett fåtal har valt att ha enhetstaxa. 

Den enskilda verksamheten informerades i början av 2006 om att förvaltningen fått i uppdrag att utreda möjligheten att ta över hanteringen av barnomsorgstaxan. Ytterligare information gavs i samband med den informationsträff för enskild verksamhet som hölls i slutet av april 2007. 

Bsn § 101 forts

Förvaltningen har bett samtliga enskilda förskolor och familjedaghem att yttra sig över förslaget till beslut. Om beslutet för någon enskild förskola innebär stora ekonomiska konsekvenser kan förvaltningen ta fram förslag till övergångslösning för att den enskilda förskolan ska få rimlig tid att anpassa organisationen till de nya förutsättningarna.

Övrigt
En genomgång av hur andra kommuner hanterar taxeintäkterna visar att flertalet kommuner i länet valt att låta kommunen ta in taxan för den enskilda verksamheten.

Politikerberedning

Au 2/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 oktober 2007, § 88. 

Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag, dvs 
att ändra riktlinjerna för bidragsfinansiering av enskild verksamhet så att kommunen fr o m den 1 januari 2008 debiterar taxa för barnomsorg även för barn i enskild barnomsorg, samt att enskild verksamhet erhåller ersättning utan avdrag för taxeintäkt i enlighet med den barnpeng som barn- och skolnämnden beslutar inför varje budget-/verksamhetsår.

__________
Bsn § 102 BSN 07-233 003

Policy och interna riktlinjer för Norrtälje kommuns internationella arbete, remiss

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att till kommunstyrelsen framföra att nämnden inte har något att erinra mot den aktuella policyn.


Underlag för beslut

Protokoll 2007-08-08 från kommunstyrelsens arbetsutskott 
inkl förslag till policy
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-08-30 

Bakgrund

Kommunens ledningskontor har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till internationell policy, vilken ska redovisa syfte och övergripande inriktning på det internationella arbetet. Utöver policyn finns även förslag på interna riktlinjer som ska tydliggöra hur samordningen av det internationella arbetet ska bedrivas. 

Varje nämnd och förvaltning ska utifrån policy och riktlinjer ta med det internationella arbetet i sina årliga verksamhetsplaner. 

Programmet har sänts på remiss till kommunens nämnder och förvaltningar. 

Politikerberedning

Au 2/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 oktober 2007, § 89. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

__________ 
Bsn § 103 Dnr BSN 07-260 718

Nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag

att att fastställa nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet enligt skrivelse daterad den 17 september 2007 (se nedan), samt

att riktlinjerna skall gälla från och med den 1 november 2007.


Reservation och protokollsanteckning

Olle Jansson (s), Marita Jeansson (s), Raija Lundgren (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och önskar följande antecknat i protokollet:

”Dessa nya riktlinjer ändrar inte vår ståndpunkt vad gäller auktorisation 
kontra upphandling. Riktlinjerna är till stora delar tillämpliga oavsett vilken metod man använder för att trygga kommunens behov av barnomsorg. Vi yrkar att: ordet bör ersätts med ordet skall i förvaltningens skrivelse vad gäller personalens utbildning och gällande barngruppernas storlek”.


Underlag för beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2007-09-17

Bakgrund

Hösten 2006 beslutade nämnden om nya riktlinjer för tillstånd och godkännande av auktorisation för enskild verksamhet i Norrtälje kommun. Reglerna har nu reviderats och förtydligats för att passa dagens krav. 

Bsn § 103 forts

Politikerberedning

Au 2/10 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 2 oktober 2007, § 91. Arbetsutskottets förslag är detsamma som förvaltningens förslag.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Vice ordföranden Olle Jansson (s) yrkar
- att ordet bör ersätts med ordet skall i förvaltningens skrivelse vad gäller personalens utbildning och barngruppernas storlek. 

Ordföranden Ann S Pihlgren (m) yrkar
- enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande, dvs i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Reservation

Olle Jansson (s) med instämmande av Marita Jeansson (s), Raija Lundgren (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och önskar anteckning i protokollet.

__________

Förvaltningens förslag till riktlinjer för tillståndsprövning och godkännande av auktorisation

Möjlighet finns för enskild anordnare att erbjuda barnomsorg i enskild regi under förutsättning att vissa grundläggande krav uppfylls. Enligt Skollagen 2 kap § 13, 14 skall tillstånd beviljas om verksamheten uppfyller 1) kraven på god kvalitet och säkerhet och 2) de krav som anges i 2a kap 3 § skollagen.

Detta gäller förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet samt familjedaghem. 
En enskild anordnare som vill erbjuda barnomsorg till invånare i Norrtälje kommun skall auktoriseras av barn- och skolnämnden. 

Bsn § 103 forts

Den enskilde anordnaren är verksamhetsansvarig och arbetsgivare för personalen och svarar därmed för att anställnings- och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. Kommunen är inte huvudman för verksamheten och är inte juridiskt ansvarig för den verksamhet som bedrivs inom denna ram. Verksamheten skall utföras i Norrtälje kommun.

Om nedanstående krav uppfylls skall auktorisation och tillstånd ges.

Ansökningstid
Ansökningstid två gånger per år, den 1 februari för start under perioden augusti-december och den 1 september för start under perioden januari-juni. 

Handläggning och beslut
Handläggning av tillståndsförfarandet sker av utsedd tjänsteman på barn- och skolnämndens förvaltningskontor. När sökande har inkommit med samtliga handlingar som beskrivs i kraven handläggs ärendet. Handläggningstiden är ca en till tre månader och i beslutet ska det framgå från när tillståndet att bedriva barnomsorg gäller. Inför beslutet av tillståndet görs ett besök av handläggande tjänsteman där lokaler m.m. ses över. Barn- och skolnämndens arbetsutskott beslutar om auktorisation av enskild anordnare av barnomsorg.

Överklagande av beslut i auktorisationsfrågor
Alla beslut i auktorisationsfrågor kan överklagas till barn- och skolnämnden. Överklagandehänvisning lämnas i varje enskilt ärende.

Undertecknande av villkor
Anordnaren skall underteckna att han/hon tagit del av och accepterat riktlinjerna för tillståndsgivning för enskild verksamhet. Anordnaren är medveten om att barnomsorgspengen kan komma att dras in om inte villkoren i riktlinjerna uppfylls och om inte rättelse sker inom tid som kommunen bestämt.

Styrdokument 
Verksamheten skall bedrivas enligt de styrdokument som gäller för verksamheten: skollagen, läroplan för förskolan, allmänna råd för fritidshem eller allmänna råd för familjedaghem, socialtjänstlagen, Norrtäljes barn-och skolnämnds verksamhetsplan samt Norrtälje kommuns skolplan. Barnomsorgen regleras enligt gällande regler och avgifter för barnomsorg i Norrtälje kommun. Med god kvalitet menas i Norrtälje kommun att man följer styrdokumenten.

Öppettider
Verksamheten skall vara tillgänglig hela året måndag till fredag kl 6.30 - 18.30 alternativt 6.00- 18.00. Om enskild anordnare väljer att erbjuda kortare omsorgstid än ovan dras motsvarande 1/12 av från ersättningen för varje minskad timme. 

Gruppstorlek
Gruppstorleken ska vara sådan att barnens behov av säkerhet och tillsyn kan tillgodoses.

Bsn § 103 forts

Verksamheten skall utgå från varje barns behov. Detta innebär att personalen måste ha möjlighet att utveckla en personlig relation med varje barn. Lokalernas utformning och utemiljö skall också beaktas. I familjedaghemmet måste dessutom särskild hänsyn tas till att det är en person som har ansvaret för barngruppen. Det är viktigt att dagbarnvårdaren kan ha överblick över barnen. Vid bedömning av barngruppen i familjedaghemmet måste förhållandet mellan små och stora barn beaktas samt mellan andelen hel- och deltidsbarn. Barngruppen bör inte bestå av fler än 5-7 barn/dagbarnvårdare.

Lokaler
Förskolan och skolbarnsomsorgens lokaler ska vara anpassade till verksamheten och vara godkända för sitt ändamål av berörd myndighet som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) samt räddningstjänsten. Verksamheten skall bedrivas i ändamålsenliga lokaler med hänsyn tagna till barns behov av balans mellan aktiviteter och vila, samt god arbetsmiljö. Lokalerna och tomt skall möjliggöra en pedagogisk verksamhet i linje med läroplanens krav. Lokalerna skall ha en hög grad av tillgänglighet och säkerhet.

Möjlighet till lek, vila och avkoppling samt aktiviteter av typen skapande, rörelse mm skall finnas. Det skall också vara möjligt att dela gruppen i mindre grupper. Det skall finnas bygglov för att i lokalen få bedriva den typen av verksamhet som tillståndet avser.

För familjedaghem gäller att dagbarnvårdarens bostad skall godkännas av barn- och skolförvaltningen. Godkännandet innebär att bostaden skall vara anpassad till arbete med barn. Med det menas att hänsyn skall tas till barns behov av avkoppling och vila samt god arbetsmiljö. Tillräckliga utrymmen skall finnas för utrymme för lek, vila och avkoppling. Miljön skall vara säker, trygg och hälsosam. Finns det begränsningar i nyttjandet av bostaden skall det framgå i ansökan. Använder familjedaghemmet kompletterande lokal skall den ha bygglov och även vara godkänd av räddningstjänsten, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Barn och skolförvaltningens barntillsynsinspektör godkänner lokalen/lokalerna vid ett hembesök.

Miljöpåverkan
Anordnaren skall fullgöra uppdraget på ett sätt som innebär minimal negativ miljöpåverkan vad gäller miljöfarligt avfall, energianvändning samt pappersförbrukning.

Personal
För att vara bidragsberättigad skall personalsammansättningen motsvara vad som gäller för kommunens verksamhet. Pedagogerna skall vara kompetenta och behöriga inom den verksamhet arbetet avser. För auktorisation av familjedaghem gäller att dagbarnvårdare bör ha barnskötarutbildning eller motsvarande t.ex. dagbarnvårdarutbildning. 

Olycksfallsförsäkring
Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för alla barn. Anordnaren bör ha en företagsförsäkring.

Bsn § 103

Överlåtelse
Auktorisationen att driva barnomsorg får inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person. 

Ersättning
Ersättning ges i form av barnpeng och hyresbidrag. Hyresbidrag gäller ej familjedaghem.


Följande uppgifter skall ingå i ansökan:
1. Beskrivning av verksamheten omfattande verksamhetsidé/ pedagogisk inriktning och en beskrivning av verksamhetens omfattning. Bl.a taxemodell, förturer till placering, personalens utbildning, antal tjänster, pedagogisk ledare, hur maten tillagas, hur städning sker
2. Ekonomisk kalkyl/budget för verksamheten 
3. Aktuellt registreringsbevis samt bolagsordning/ stadgar eller f-skattesedel
4. Hyreskontrakt 
5. Bygglov (bekostas av den enskilde anordnaren) 
6. Intyg från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (bekostas av den enskilde anordnaren) 
7. Intyg från räddningstjänsten (bekostas av den enskilde anordnaren) 
8. Registerutdrag på samtlig personal och föräldrar som arbetar i verksamheten. För dagbarnvårdare gäller det även straffmyndiga personer boende eller arbetande i dagbarnvårdarens hem
9. Protokoll över genomgången barnskyddsrond som årligen följs upp av den enskilde anordnaren

Återkallelse av auktorisation

Återkallelse av auktorisation på egen begäran
Anordnaren skall skriftligen begära att auktorisationen återkallas om de önskar att avsluta sin verksamhet. Denna begäran skall lämnas till barn- och skolnämnden minst sex månader innan verksamheten upphör. Anordnaren skall skriftligen informera föräldrar senast sex månader i förväg så att föräldrar ges möjlighet att söka och få plats hos annan anordnare.

Auktorisationen kan återkallas
Om det framkommer att verksamheten hos en enskild anordnare inte uppfyller de krav som ställs utifrån lagstiftningens och kommunens krav kan barn- och skolnämnden återkalla auktorisationen. Som underlag för ett sådant beslut ligger en tillsynsrapport. 

Bsn § 103 forts

Om villkoren för auktorisationen ej uppfylls kan anordnaren få ett föreläggande om rättelse, alternativt återkallas auktorisationen, beroende på vilka villkor som inte uppfylls. 

Interimistisk stängning kan förekomma vid grava fel, vilket kan innebära att verksamheten stängs omedelbart och barnen omplaceras. Ingen ersättning utges.

Återkallelse som sker på kommunens begäran skall skriftligt meddelas anordnaren minst sex månader i förväg.

Uppföljning, utvärdering och kontroll
Barn- och skolnämnden ansvarar inför kommunfullmäktige att målen uppfylls. För att detta ansvar skall kunna tas, krävs att uppföljning och utvärdering görs. Metoder och system för detta är samma som för kommunal verksamhet. 

Norrtälje kommun har rätt att begära in uppgifter från anordnare och föräldrar för att kontrollera att villkoren för rätt till ersättning är uppfyllda. Kontrollen kan t.ex. gälla omfattning av omsorgstid som erbjuds föräldrar. För att kunna utföra denna kontroll har kommunen rätt att inhämta upplysningar avseende verksamheten och dess ekonomi.

Tillsyn
Barn- och skolnämnden är tillsynsmyndighet för all barnomsorg i Norrtälje kommun. 
Tillsyn genomförs utifrån en av barn- och skolnämnden fastslagen plan och utifrån enskilda personers anmälan. Oanmäld tillsyn kan ske om ansvarig finner det påkallat.

__________


Bsn § 104

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 67-70 enligt 
förteckning daterad 2007-10-03.


Bakgrund

Barn- och skolnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. 

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslutande sammanträde

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger i delgivningspärmen.

__________

Bsn § 105

Anmälan av delgivningar

Beslut 

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutande sammanträde

Förteckning daterad 2007-10-03 över delgivningar föreligger.

__________

Bsn § 106

Rapport från förvaltningen

Rundvandring på Musikskolan och enhetens presentation
Dagens sammanträde inleddes med en guidad rundvandring i lokalerna. Rektor redogjorde för sina mål och visioner för Musikskolans olika verksamheter. Nämnden fick även nöjet att lyssna till några musikstycken som spelades av enhetens ungdomar. 

Auktorisation
Förvaltningschefen har besökt Stockholms stads förnyelseavdelning för att ta del av deras erfarenheter kring verksamhetsöverföring med regler (s.k. avknoppning). Innebörden av entreprenad och intraprenad behöver tydliggöras. 

”Barnomsorgskarta”
En av förvaltningens handläggare har fått i uppdrag att presentera en ”barnomsorgskarta” över de olika former av barnomsorgsverksamhet som idag finns i Norrtälje kommun. 

Budgetpropositionen 2008
Förvaltningschefen pekar på några prioriterade punkter i propositionen:

Förskola
- barnomsorgspengen
- ökat pedagogiskt uppdrag 
- allmän förskola från 3 års ålder
- kvalitetssatsning, inspektion, ledning 
Grundskola
- tydliga mål och kunskapskrav
- mål och nationella prov (np) i år 3 
- betygsliknande omdömen i individuell utvecklingsplan (IUP)
- läsa-skriva-räkna-satsning 2008 - 2010 
- strategi för entreprenörskap

Årsrapporten från Myndigheten för skolutveckling kommer att komplettera den bilden, men stämmer väl överens med NU-03-resultaten:
- Eleverna känner i alltför stor utsträckning inte till vad, och varför, de ska lära sig
- Likvärdigheten i bedömning och betygssättning inte tillfredsställande 
- Lärarkompetensen för låg
- Individualisering i praktiken
__________

Bsn § 107

Rapport från arbetsutskott, ordförande och vice ordförande

En trygg skola utan mobbning 
Ordföranden och vice ordföranden informerar från möte med Roslagens sparbank. Banken satsar pengar ur stiftelsen Friends för en trygg skola utan mobbning. Grundskolans rektorer kommer att få ett mycket förmånligt erbjudande av Roslagens sparbank om olika utbildningspaket från stiftelsen Friends. 

__________


Bsn § 108

Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

__________