Barn- och skolnämnden 1997-01-30
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 13.00-18.00 

Beslutande Se förteckning

Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Ann S Olsson, utvärderare
Anne Josefsson, sekreterare


Utses att justera Kajsa Hansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1997-02-06 kl 13.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 1-26
Anne Josefsson 

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk 

Justerande ..................................................................................................................
Kajsa Hansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 1997-01-30 

Datum för Datum för
anslags uppsättande 1997-02-07 anslags nedtagande 1997-02-28 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

UtdragsbestyrkandeNÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s

xRoland Eriksson
s
x
Katarina Jansson
s
x

13.00-17.30 § 1-21


Jan Sjöblom
s
x
Mats Dannewitz Linder
mp

x
13.20-18.00 § 10-26


Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x

13.00-17.50 § 1, 3-17


Björn Strömberg
m
x

13.00-14.10 § 1-13


A Arvidsson-Pettersson
fp

x


ERSÄTTARE

Marita Jeansson
s
x
Tjg
§ 1-26


Mats Lindström
s
x
Tjg
§ 22-26


Kerstin Boström
s
x
Tjg
§ 18-26


Ove Eriksson
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Marie Umerkajeff
mp
x
Tjg
§ 1-9


Kärsti Eriksson
c
x
Tjg
§ 2, 14-26


Patrik Dahl
c
x
Tjg
§ 23-26


Agneta Schmiterlöw
m
x
Tjg
§ 1-22


Tim Pettersson
m

xMattias Andersson
fp

x

Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Arbetsutskottets årliga träffar med enhetsråden

§ 2 Arbetsmarknadsåtgärder

§ 3 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 1997 års budget

§ 4 Principer för fördelning av anslagen i budget 1998

§ 5 Avveckling av personstödsprogrammet Refugen

§ 6 Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

§ 7 Ansökan om bidrag för fritidsaktiviteter i Rånäs

§ 8 Ansökan om bidrag för fritidsaktiviteter i Björkö-Arholma

§ 9 Extra medel till flyktingbarn

§ 10 Val av ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämndens
arbetsutskott 

§ 11 Barn- och skolnämndens sammanträde 1997-02-13

§ 12 Politiska direktiv för arbetet med lokalutbyggnad på Väddö och 
Rimbo/Bålbro

§ 13 Ändrade öppettider vid daghemmet Skeppet

§ 14 Inskrivningsregler för placering inom barnomsorg, samt tillämpnings-
föreskrifter för barnomsorgstaxa

§ 15 Förslag till alkoholpolitiskt program för Norrtälje kommun

§ 16 Delegationsordning för barn- och skolnämnden

§ 17 Rapport från kontaktpolitikergrupper

§ 18 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 19 Nationella prov för grundskolan

§ 20 Enheternas verksamhetsplaner kopplat till budget

INNEHÅLLSFÖRTECKNING forts

§ 21 Förslag till en samlad SYO-organisation för grundskolan och
gymnasieskolan

§ 22 Rapport från förvaltningen

§ 23 Anmälan av delegationsärenden

§ 24 Anmälan av delgivningar

§ 25 Protestskrivelser från Rimbodistriktet

§ 26 Barn- och skolnämndens kontaktpolitiker

_________

Bsn § 1

Arbetsutskottets årliga träffar med enhetsråden

Barn- och skolnämnden beslutar

att överlåta till kontaktpolitikerna att genomföra arbetsutskottets årliga träffar 
med enhetsråden,

att uppdra till varje kontaktpolitikergrupp att tillsammans med sin distrikt-
samordnare bestämma datum för dessa träffar,

att träffarna skall vara genomförda före mars månads utgång,

att minnesanteckningar skall föras vid träffarna och sändas till enhetsråd och 
nämnd före den 1 maj 1997,

att följande frågor skall tas upp vid träffarna med enhetsråden

* Information om det fortsatta arbetet med lokala styrelser

* Jämställdhet: 
- Vilka är de tre viktigaste uppgifterna att arbeta med när 
det gäller begreppet jämställdhet?

* Elevdemokrati:
- Hur definierar och omsätter ni i er enhet innehållet i begreppet 
elevdemokrati?
- Ge exempel från praktiskt vardagsarbete

* Utvecklingsarbetet
- Beskriv något utvecklingsarbete i enheten
- utformning
- förväntningar
- delaktighet

* Övriga frågor

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

__________

Bsn § 2

Arbetsmarknadsåtgärder

Barn- och skolförvaltningen har flitigt använt sig av utbildningsvikariat för att 
dels öka den egna personalens kompetens, dels ge möjlighet för arbetslösa att 
erhålla meningsfull sysselsättning. Detta har i sin tur ökat deras kompetens och 
möjligheter att erhålla annat arbete.

Riksdagen har beslutat om annan finansiering vad gäller utbildningsvikarier, 
vilket har fått kommunfullmäktige att ändra sin inriktning vad gäller utbild-
ningsvikariat. Barn- och skolförvaltningen står inför faktum av ett behov att 
minska sin personal.

Förvaltningens skrivelse 1997-01-09 föreligger.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 15 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämndens förslag

På grund av jäv deltog inte Lisbeth R Karlman (m) i handläggningen i detta 
ärende.

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja finansieringen av 3 utbildningsvikarier för musikskolan under vt/ht 
1997, samt 5,5 utbildningsvikarier för övrig personal för våren 1997 till en 
total kostnad av 867.800 kronor.

__________


Bsn § 3 Dnr 97/10 002

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 1997 års budget

Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente skall nämnd utse be-
slutsattestanter och ersättare för dessa, samt ange omfattningen av uppdragen. 
Förvaltningens förslag till beslutsattestanter och ersättare för 1997 finns i upp-
rättad förteckning. 

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1997-01-02.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 5 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa förvaltningens förslag till beslutsattestanter och ersättare under 
1997, samt

att för samtliga konton inom barn- och skolförvaltningens verksamhetsområ-
de skall förvaltningschefen Arne Hedebark eller ekonomisekreteraren Olle 
Barmark utföra beslutsattest vid varaktigt förfall för ordinarie beslutsattes-
tant eller då andra omständigheter eljest förhindrar nödvändig utbetalning.

_________

Bsn § 4 Dnr 97/9 041

Principer för fördelning av anslagen i budget 1998

Barn- och skolnämnden har en mycket långtgående delegation av ansvar och 
befogenheter ut till rektorerna. Detta har i budget 1997 ytterligare stärkts ge-
nom att behovsresursen fördelas ut och genom att anslagen i sin helhet fördelas 
till enheterna vid årets början.

I december 1996 fattade nämnden beslut om hur resursfördelningen till enhe-
terna skall beräknas fr o m 1997. I avsikt att stärka ansvaret för enheternas 
ekonomi föreslås att resultatet i bokslutet för 1997 läggs till fördelningskriteri-
er enligt förvaltningens yttrande 1997-01-02 så att enheter som uppvisar ett 
överskott efter 1997 får ökad anslagstilldelning 1998 i motsvarande grad och 
enheter med underskott får minskad anslagstilldelning 1998.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 6 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att vid anslagsfördelningen i budget 1998 skall enheternas resultat för 1997 
inom nämndens ram föras över till 1998 års budget.

_________

Bsn § 5 Dnr 97/37 026

Avveckling av personstödsprogrammet Refugen

Kommunstyrelsen beslöt 1996-11-12 att Refugens verksamhet skall avvecklas 
under 1997 och uppdrog till respektive nämnd att genomföra detta.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-01-08.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-30, § 17 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att personstödprogrammet Refugen skall avvecklas i sin helhet till 
1997-07-01.

__________

Bsn § 6 Dnr 97/89 043

Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

Förteckning över avskrivning av fordringar för barnomsorgsavgifter 1996 fö-
religger i skrivelse 1997-01-08.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-01-13.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 18 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att avskriva fordringar avseende obetalda barnomsorgsavgifter enligt för-
teckning 1997-01-08 om tillsammans 308.278 kronor.

_________

Bsn § 7 Dnr 96/226/227 044

Ansökan om bidrag för fritidsaktiviteter i Rånäs

Rånäs 4H har i skrivelse 1996-10-14 ansökt om bidrag för att driva fritidsverk-
samhet för barn och ungdomar i Rånäs-Nykvarn. Rektor ser mycket positivt på 
den planerade verksamheten och tillstyrker ansökan.

Förvaltningens yttrande 1997-01-02 föreligger.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 19 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja bidrag med 8.000 kronor till fritidsverksamhet i Rånäs-Nykvarn, 
samt

att kostnaderna skall belasta kontot för bidrag till fritidsverksamhet 6102470-
442.

_________

Bsn § 8 Dnr 96/592 626

Ansökan om bidrag för fritidsaktiviteter i Björkö-Arholma

En grupp föräldrar i Björkö-Arholma skola har i skrivelse 1996-12-15 ansökt 
om driftbidrag med 5.000 kronor för att driva en ungdomsgård i skolans loka-
ler. Gården är öppen varannan fredag kväll och är tämligen välbesökt.

Rektor ser mycket positivt på den planerade verksamheten och tillstyrker bi-
drag.

Förvaltningens yttrande 1997-01-03 föreligger.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 20 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja bidrag med 5.000 kronor till fritidsverksamhet i Björkö-Arholma, 
samt

att kostnaderna skall belasta kontot för bidrag till fritidsverksamhet 6102470-
442.

_________

Bsn § 9 Dnr 96/354 133

Extra medel till flyktingbarn

Det stora antal flyktingbarn som Norrtälje kommun tog emot för två-tre år se-
dan gör att skolan och barnomsorgen dras med stora extrakostnader.

Resursenhetens chef Kurt Wahlgren anhåller i skrivelse 1996-08-19 till social-
nämnden att 500.000 kr från flyktingstatsbidraget utöver överenskommen ram 
budgeteras i 1997 års budget. Den beräknade kostnaden för den planerade 
verksamheten 1997 är ca 2 mkr.

Au 20/1 Arbetsutskottet har 1997-01-20, § 24 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka anhållan om medel, samt

att resursenhetens chef till socialnämnden översänder kompletterande uppgif-
ter i ärendet.

_________

Bsn § 10 

Val av ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Monika Malmgren (s) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 1996-11-25, 
§ 270 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämn-
den.

Kommunfullmäktige har 1996-12-16, §324 beslutat att enligt valberedningens 
förslag till ny ledamot välja nuvarande ersättaren i barn- och skolnämnden Jan 
Sjöblom, samt att till ny ersättare för socialdemokraterna i barn- och skol-
nämnden välja Ove Eriksson.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 22 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att välja Jan Sjöblom som ny ersättare i barn- och skolnämndens arbetsut-
skott.

_________

Bsn § 11

Barn- och skolnämndens sammanträde 1997-02-13

Enligt tidigare planer skulle barn- och skolnämndens sammanträde den 13 
februari 1997 ägnas åt kontaktpolitikernas uppföljning av jämställdhet ute
på enheterna.

Med hänsyn till dagens ekonomiska läge och svåra problemställningar i verk-
samheten föreslår förvaltningen att nämnden istället träffar rektorerna för dis-
kussion om dagsläget och framtiden.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 21 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att vid nämndens sammanträde den 13 februari 1997 träffa barn- och skolför-
valtningens rektorer för att diskutera dagsläget och framtiden.

_________

Bsn § 12 Dnr 97/111 611

Politiska direktiv för arbetet med lokalutbyggnad på Väddö och 
Rimbo/Bålbro 

Politiska direktiv för det fortsatta arbetet med en lokalutbyggnad för grundsko-
lan på Väddö samt Rimbo/Bålbro föreligger.

Au 20/1 Arbetsutskottet har 1997-01-20, § 23 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta de politiska direktiven för skolenheternas lokalprogram i tre delar

- övergripande förutsättningar
- för det fortsatta arbetet med lokalutbyggnad av grundskolan på Väddö
- för det fortsatta arbetet med lokalutbyggnad av grundskolan vid 
Rimbo/Bålbro

Centerpartiets och Moderata samlingspartiets ledamöter deltar ej i beslut.

_________

Bsn § 13 Dnr 96/562 718

Ändrade öppettider vid daghemmet Skeppet

Daghemmet Skeppet, Väddö, har beslutat att med hänsyn till förändrade behov 
förlänga sina öppettider fr o m 1996-11-01 till 6.30-18.00 från tidigare 7.00-
17.30.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 8 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja daghemmet Skeppet utökning av öppettiderna, dock inom 
samma kostnadsram som tidigare.

_________

Bsn § 14 Dnr 96/094 710

Inskrivningsregler för placering inom barnomsorg, samt
tillämpningsföreskrifter för barnomsorgstaxa

Förslag till inskrivningsregler, tillämpningsföreskrifter och barnomsorgstaxa 
för kommunal barnomsorg att gälla fr o m 1997-03-01 föreligger.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 9 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att efter justeringar i texten i enlighet med Lisbeth Rosell Karlmans yrkande 
godkänna förvaltningens förslag.

_________

Bsn § 15 Dnr 96/165 003

Förslag till alkoholpolitiskt program för Norrtälje kommun

Riksdagen antog 1994 en ny alkohollag. Lagen trädde i kraft 1995-01-01. I 
propositionen till den nya lagen uppmärksammades behovet av alkoholpolitis-
ka program i kommunerna.

Socialkontoret har 1996-06-27, § 219 beslutat sända ut förslag till alkoholpoli-
tiskt program på remiss till ett antal nämnder. Materialet har därefter revide-
rats, varför socialnämnden sänder detsamma på remiss till de nämnder och 
kontor som yttrat sig tidigare. Yttranden skall ha inkommit senast 1997-02-01.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 16 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningschefen att på nämndens vägnar lämna synpunkter 
på det alkoholpolitiska programmet för Norrtälje kommun.

_________

Bsn § 16 

Delegationsordning för barn- och skolnämnden

Kommunallagen reglerar nämndernas beslutsfattande. I KL 3:13 sägs att 
nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt 
lag eller annan författning skall handha. Nämnderna beslutar också i frågor 
som fullmäktige har delegerat till dem.

I KL 6:33 sägs att nämnden får uppdra åt annan att fatta beslut å nämndens 
vägnar, delegation. Besluten kan gälla ett visst ärende eller en grupp av ären-
den. Delegater kan vara en nämndledamot eller anställd inom nämndens för-
valtning. Delegaten har inte rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan 
utan nämndens uttryckliga bemyndigande. Tanken med delegation är att 
nämnden inte skall behöva ägna tid åt detaljstyrning, utan istället kunna arbeta 
med övergripande frågor och strategisk planering. En ny delegationsordning 
för barn- och skolnämnden är under utarbetande. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-01-10 att barn- och skolnämnden om-
gående fattar beslut om delegation när det gäller barn med behov av särskilt 
stöd.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 14 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att ge rektor beslutsrätt i ärenden avseende tilldelning inom enheten av extra 
resurser till barn med särskilda behov i barnomsorgen,

att ge resurspedagogerna beslutsrätt i ärenden avseende tilldelning av stimu-
lansplats inom barnomsorgen, samt

att ge distriktsamordnarna beslutsrätt i ärenden avseende placering på enhet 
av barn med beviljad stimulansplats.

_________

Bsn § 17

Rapport från kontaktpolitikergrupper

* Skriftlig redogörelse är inlämnad från kontaktpolitikergruppen för 
Norrtälje II från enhetsrådsmöte på Vätöenheten. Frågor som diskuterades 
var bl a intresseanmälan till lokala styrelser, neddragningar på resurstill-
delningen för barn med särskilda behov, samt indragning av nya medel 
och nytillkomna barn.

* Björn Strömberg och Katarina Jansson rapporterar skriftligt från besök på 
Grindenheten. Lärare och elever uttryckte stor oro för neddragningarna in-
om skolan. Ytterligare frågor som diskuterades var Grindgårdens framtid 
och lokal, resursgruppens förslag, samt Norrtälje II:s framtida lokalsitua-
tion och inriktning.

_________

Bsn § 18

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar

7/1 Ordföranden och vice ordföranden träffade personal från öppna förskolan 
på Vigelsjöenheten angående redovisning av ”Vigelsjöprojektet”.

9/1 Ordföranden, vice ordföranden och förvaltningschefen hade träff med 
tekniska nämndens presidium.

13/1 Arbetsutskottet tillsammans med utbildningsnämndens ordförande Lars-
Erik Jansson och vice ordförande IngaBrita Mörch har beslutat om ut-
delning av 1996 års resterande stipendiemedel.

16/1 Presidieträff tillsammans med ordföranden, vice ordföranden, förvalt-
ningschef och nämndsekreterare.

16/1 Ordföranden, förvaltningschefen och kommunalrådet Håkan Jonsson 
träffade enhetsrådet vid Centralskolan, Hallstavik.

20/1 Arbetsutskottet har träffat gårdsstyrelsen på Brännäsgården angående 
demokratiprojekt.

21/1 Ordföranden har träffat Anne Nord-Kulle och Margareta Lindberg angå-
ende ett projekt ”Från baktid till framtid” i samverkan med Norrtälje 
kommun och landstinget.

23/1 Ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschefen och Kurt Wahlgren 
träffade föräldrar till barn med behov av särskilt stöd.

23/1 Ordföranden har träffat personal på Parkenheten, tittat på köket och 
språkoteket.

Lisbeth R Karlman (m) rapporterar från

14/1 Träff med Gunnar Graff från Lärarhögskolan i Stockholm angående 
rektorsutbildningen. Närvarande var även två rektorer samt Gunilla 
Rosander. Ytterligare två möten kommer äga rum framöver.

_________

Bsn § 19 Dnr 96/071 611

Nationella prov för grundskolan

Skolverket kommer under vårterminen 1996 tillhandahålla diagnosmaterial för 
det andra och det sjunde skolåret i svenska och matematik, samt ämnesprov för 
det femte skolåret i svenska, engelska och matematik.

Nationella prov skall genomföras i årskurserna 5 och 9, och diagnostiska prov 
ställs till skolornas förfogande i årskurserna 2 och 7.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1996-02-02.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 23 beslutat

att de nationella ämnesproven i årskurs 5 och 9, samt diagnostiska prov i års-
kurs 2 och 7 skall genomföras av samtliga elever fr o m vårterminen 1996,

att varje enhet skall redovisa provresultaten, samt 

att varje enhet redovisar vilka åtgärder man vidtar för de elever som inte kla-
rar proven.

BSN 17/10 Barn- och skolnämnden har 1996-10-17, § 133 behandlat ärendet.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 12 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämndens utvärderare redogör för sammanställning av inkomna 
resultat i de nationella ämnesprov som genomförts.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

_________

Bsn § 20 Dnr 96/258, 259 042

Enheternas verksamhetsplaner kopplat till budget

BSN 14/11 Barn- och skolnämnden beslutade 1996-11-14, § 139 

att uppdra till förvaltningen att till nämndens marssammanträde redovisa 
enheternas verksamhetsplaner kopplat till budget,

att uppdra till förvaltningen att föreslå ett system för att följa enheternas 
resultat såväl avseende ekonomi som kvalitet, samt

att vid nämndens januarisammanträde 1997 återrapportera hur arbetet fort-
skrider.

BSN 30/1 Barn- och skolnämndens utvärderare redogör för det pågående arbetet med att 
ta fram ett system för att följa enheternas ekonomiska och kvalitativa resultat.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

_________

Bsn § 21 Dnr 96/076 628

Förslag till en samlad SYO-organisation för grundskolan och gymnasieskolan

SYO-personalen i grundskolan har enligt Lpo 94 som sin främsta uppgift att 
vägleda, informera och medvetandegöra eleverna i grundskolan inför den fort-
satta utbildningen och yrkesvalet. De skall även vara ett stöd för den övriga 
personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Nuvarande organisation rymmer flera svagheter, varför förvaltningschef Arne 
Hedebark och utbildningschef Bertil Karlhager i skrivelse 1996-08-18 föreslår 
en förändrad SYO-organisation.

Au 19/2 Arbetsutskottet har 1996-02-19, § 14 behandlat ärendet.

BSN 17/10 Reviderad skrivelse 1996-09-04 från förvaltningschefen och utbildningschefen 
föreligger, samt synpunkter från Leif Hedlundh, SYV-gruppen 1996-09-09, 
och Johan Österberg, distriktsamordnare Häverö/Väddödistrikten. PAMK har 
behandlat ärendet 1996-10-04.

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-10-17, § 123 

att återremittera ärendet med följande uppdrag för att bredda beslutsunderla-
get inför förändring av SYO-organisationen,

att åt sin utvärderare uppdra

att genomföra en uppföljning av SYO-organisationen inom
barn- och skolförvaltningens verksamhetsområde

att belysa ungdomars och föräldrars synpunkter, krav och
förväntningar på SYO-funktionen

att uppföljningen skall omfatta en kortfattad genomgång av 
forskning kring studie- och yrkesvägledning, samt

att presentera resultatet vid nämndens januarisammanträde.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 11 behandlat ärendet.

Bsn § 21 forts

BSN 30/1 Barn- och skolnämndens utvärderare rapporterar om resultatet av den enkät 
som sänts ut till föräldrar och elever angående SYO-funktionen.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

_________

Bsn § 22

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* Samtal som distriktsamordnarna har med rektorerna för att om möjligt föra 
över resurser till barn med behov av särskilt stöd. Rapport skall avges vid 
nämndens planeringssammanträde 1997-02-10.

* Projektet med Brännäsgården/Knuten i alternativ driftsform, samt fritids-
gårdsproblematiken.

* Arbetet tillsammans med rektorer och fackliga representanter angående 
den förändrade ledningsorganisationen.

* Förfrågan som gått ut till ett antal restauranger angående extern matleve-
rans till Parkenheten.

* Förvaltningen har haft besök från Enköpings kommun. Ytterligare besök 
får vi torsdagen den 6 februari från Tierps kommun.

_________

Bsn § 23

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över delegationsärenden föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 24

Anmälan av delgivningar

Förteckning över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 25

Protestskrivelser från Rimbodistriktet

Kontaktpolitikerna för Rimbodistriktet överlämnar ett antal protestskrivelser 
för diarieföring.

Barn- och skolnämnden beslutar

att överlämna skrivelserna till nämndsekreteraren för diarieföring.

_________

Bsn § 26 

Barn- och skolnämndens kontaktpolitiker

Barn- och skolnämnden beslutar

att Ove Eriksson (s) ingår i Rimbodistriktets kontaktpolitikergrupp.

__________ 

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-01-30
Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-01-30