Barn- och skolnämnden 1997-03-06
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 13.00-16.10 

Beslutande Se förteckning 

Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Agneta Hedlundh, skolkonsulent
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Björn Strömberg 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1997-03-19, kl 08.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 28-43
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Björn Strömberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden 

Sammanträdesdatum 1997-03-06

Datum för 1997-03-20 Datum för 1997-04-10
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 27 Upphandling av skolskjutsar

§ 28 Månatlig verksamhetsrapport

§ 29 Projekt ”Språkbruket i Häverö”, ansökan om utvecklingsstöd

§ 30 En stund av lust - åtgärder för miljön i visten och matsalar

§ 31 Höjning av föräldraavgiften vid föräldrakooperativet Grossgärdet

§ 32 Ansökan om erhållande av kommunkompetens som lågstadielärare

§ 33 Motion från Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m) och Hans An-
dersson (fp) angående alternativ driftsform för musikskolan

§ 34 Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun

§ 35 Dokumenthanteringen på barn- och skolförvaltningen

§ 36 IT-ansvar och support i barn- och skolförvaltningen

§ 37 Rapport från kontaktpolitikergrupper

§ 38 Rapport från förvaltningen

§ 39 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 40 Utvärdering av föräldrars syn på inflytande

§ 41 Anmälan av delegationsbeslut

§ 42 Anmälan av delgivningar

§ 43 Budgetuppföljning

__________

NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID
VOTERINGJa
Nej

Ja
Nej

Maj
Borg
LEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x


x

Gunilla Rosander
s
x


x

Roland Eriksson
s

xKatarina Jansson
s

x
14.10-16.30 § 28-44


Jan Sjöblom
s
x


x

Mats Dannewitz Linder
mp
x


x

Kajsa Hansson
c

xEwa E Tomaszewski
c
xx
Lisbeth R Karlman
m
xx
Björn Strömberg
m
xx
A Arvidsson-Pettersson
fp

x


ERSÄTTARE

Marita Jeansson
s
x

Tjg
x

Mats Lindström
s
x

Tjg § 27
x

Kerstin Boström
s
x
Ove Eriksson
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Marie Umerkajeff
mp
x
Kärsti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x

Tjg

x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Tim Pettersson
m
x
Mattias Andersson
fp
x

Tjg

x


Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja 6

Nej 5

Avstår -

Bsn § 27 Dnr 97/244 623 

Upphandling av skolskjutsar

Au 21/10 Skolkonsulent Agneta Hedlundh rapporterar 1996-10-21 om det pågående ar-
betet med upphandling av nytt skolskjutsavtal.

Au 18/11 I samarbete med MA-avdelningen har förvaltningen upprättat förfrågningsun-
derlag för skolskjutsar och en del andra transporter de närmaste åren. Ekono-
misekreterare Olle Barmark redogör för innehållet i förfrågningsunderlaget. 

BSN 19/12 Barn- och skolnämnden beslutade 1996-12-19, § 153 att godkänna förfråg-
ningsunderlaget för upphandling av skolskjutsar.

Au 17/2 Ekonomisekreteraren informerar att anbudsöppning kommer att ske onsdagen 
den 19 februari 1997. Arbetsutskottet beslutar 1997-02-17, § 29 att barn- och 
skolnämnden fattar beslut direkt på sammanträdet 1997-03-06.

BSN 6/3 Nu gällande avtal med Roslagens Taxi AB upphör 1997-06-30. 

Vid anbudstidens utgång 1997-02-14 hade fyra anbud inkommit. Förvaltningen 
föreslår i skrivelse 1997-03-05 barn- och skolnämnden besluta

att bemyndiga ekonomisekreterare Olle Barmark att med biträde av MA-chef 
Ronny Sjölund teckna avtal med Dennis & Bertil Nilssons Bil & Busstra-
fik HB enligt förfrågan och lämnat anbud, samt

att samma personer bemyndigas teckna avtal med Roslagens Taxi AB enligt 
förfrågan och lämnat anbud för samtliga övriga transporter under förut-
sättning att företaget kan godta att avtalet inte ändras under punkt D4.

Ajournering äger rum kl 13.35-14.10.

Yrkanden

Ordföranden Elisabeth Björk (s) yrkar bifall till båda att-satserna.

Lisbeth R Karlman (m), Patrik Dahl (c) och Mattias Andersson (fp) yrkar

- bifall till första att-satsen
- avslag till andra att-satsen, samt 

Bsn § 27 forts

att andra att-satsen får följande lydelse:

att samma personer bemyndigas att teckna avtal med Taxi 10 000 på följan-
de områden: särskola, omsorg, turbundna och speciella fordon, samt att i 
övriga transporter teckna avtal med Roslagens Taxi AB under förutsättning 
att Roslagens Taxi AB kan godta att avtalet inte ändras under punkt D4.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
majoritetens förslag.

Omröstning

Omröstning begäres och sker genom öppen omröstning. Omröstningsresultat: 
sex röster för majoritetens förslag, fem röster för det borgerliga förslaget.

Barn- och skolnämnden beslutar

att bemyndiga ekonomisekreterare Olle Barmark att med biträde av MA-chef 
Ronny Sjölund teckna avtal med Dennis & Bertil Nilssons Bil & Busstra-
fik HB enligt förfrågan och lämnat anbud, samt

att samma personer bemyndigas teckna avtal med Roslagens Taxi AB enligt 
förfrågan och lämnat anbud för samtliga övriga transporter under förut-
sättning att företaget kan godta att avtalet inte ändras under punkt D4.

Reservation

Moderata samlingspartiets, Centerpartiets och Folkpartiet Liberalernas ledamö-
ter reserverar sig.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

_________

Bsn § 28 Dnr 97/103 042

Månatlig verksamhetsrapport

Månatlig verksamhetsuppföljning föreligger för februari 1997.

Barn- och skolnämnden beslutar

att rapporten godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 29 Dnr 97/061 044

Projekt ”Språkbruket i Häverö”, ansökan om utvecklingsstöd

Rektorsgruppen i Häverödistriktet ansöker i skrivelse 1997-01-10 om bidrag ur 
utvecklingsanslaget 1997 till utbildningsinsatser för personal och föräldrar i 
distriktet inom projektet ”Språkbruket i Häverö”.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 37 behandlat ärendet. 

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja bidrag med 50.000 kr ur utvecklingsanslaget 1997 till projektet 
”Språkbruket i Häverö”, samt

att projektet utvärderas och redovisas för nämnd och förvaltning efter ett år.

_________

Bsn § 30 Dnr 97/107 041

En stund av lust - åtgärder för miljön i visten och matsalar

I investeringsbudgeten 1997 har barn- och skolnämnden avsatt medel till åt-
gärder för miljön i visten och matsalar. Barn- och skolförvaltningens enheter 
har erbjudits att söka bidrag från denna summa.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 41 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-02-21.

Barn- och skolnämnden beslutar

att fördela medlen enligt följande

Avslag till
Frötuna- och Rialaenheterna då ansökan avser kapitalinvesteringar,

Bifall till
Drottningdalsenheten 50 tkr
Parkenheten 70 tkr
Roslagsenheten 35 tkr
Skärstaenheten 15 tkr
Hallsta- och Centralskoleenheterna 25 tkr
Kvisthamraenheten 19,5 tkr

att resterande avsatta medel om 285,5 tkr fördelas vid senare tillfälle till åt-
gärder för att förbättra miljön i visten och matsalar.

_________

Bsn § 31 Dnr 97/051 718

Höjning av föräldraavgiften vid föräldrakooperativet Grossgärdet

Montessoriförskolan Grossgärdet ansöker i skrivelse 1997-01-13 om att få höja 
föräldraavgiften med 100 kr per fullbetalande barn och månad och 50 kr per 
syskon och månad för att klara de ökade kostnaderna för driften.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-02-03.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 34 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att låta Montessoriförskolan Grossgärdet höja sin föräldraavgift enligt önskan.

_________

Bsn § 32 Dnr 97/057 022

Ansökan om erhållande av kommunkompetens som lågstadielärare

Rektor Agneta Edman anhåller i skrivelse 1997-01-14 om att Ingegärd 
Ljungström skall erhålla kommunkompetens som lågstadielärare. 

Förvaltningens yttrande föreligger.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 35 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att med hänvisning till bestämmelserna i 2 kap § 4-5 i skollagen avslå 
ansökan.

_________

Bsn § 33 Dnr 97/126 613

Motion från Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m) och Hans Andersson 
(fp) angående alternativ driftsform för musikskolan

Musikskolan utsätts med jämna mellanrum för neddragningskrav i varierande 
storlek. Att ständigt ifrågasättas medför en orolig tillvaro, problem att planera 
och samtidigt genomföra sin stora verksamhet med allt det engagemang som 
behövs i arbete med barn och ungdomar.

Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m) och Hans Andersson (fp) föreslår i 
motion 1996-12-09 till kommunfullmäktige att barn- och skolförvaltningen får 
i uppdrag att utreda alternativa driftsformer för beslut inför budgetåret 1998. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 1997-01-21, § 18 beslutat att remittera 
ärendet till barn- och skolnämnden för yttrande. Förvaltningens yttrande 1997-
02-03 föreligger.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 31 behandlat ärendet. 

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att bifalla motionen.

_________

Bsn § 34 Dnr 97/040 730

Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun

Omsorgsförvaltningen har i samråd med rotelansvarig politiker och tillsammans 
med handikappföreningarna i kommunen tagit fram ett nytt förslag till handi-
kapprogram.

Omsorgsnämnden beslutade 1996-12-18 att det nya förslaget ska skickas på 
remiss till samtliga nämnder och förvaltningar, politiska partier och handikapp-
föreningar i Norrtälje kommun. Skriftligt svar skall vara inlämnat senast den 31 
mars 1997.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 36 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att till omsorgsnämnden översända förvaltningens yttrande 1997-02-21 som 
sitt eget, samt

att bifoga synpunkter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet De Gröna och 
Vänsterpartiet skrivet av Marita och Per-Åke Jeansson 1997-03-05.

_________

Bsn § 35 Dnr 97/121 004

Dokumenthanteringen på barn- och skolförvaltningen

I maj 1996 beslutades att en utredning skulle göras om barn- och skolförvalt-
ningens dokument- och arkivhantering. Utredningen, som gjorts i samarbete 
med stadsarkivet, innehåller bl a förslag till åtgärdsprogram för förvaltningens 
dokumenthantering.

Förvaltningens skrivelse 1997-01-29 föreligger.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 28 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att utföra i utredningen föreslagna åtgärder i sam-
råd med stadsarkivet,

att de i utredningen påpekade bristerna skall vara åtgärdade före 1997 års ut-
gång, samt

att en återrapportering till nämnden om vidtagna åtgärder sker kontinuerligt.

_________

Bsn § 36 Dnr 97/178 005

IT-ansvar och support i barn- och skolförvaltningen

Beslutet kring IT-strategi som arbetsutskotten i barn- och skolnämnden och 
utbildningsnämnden tog 1996-10-23, § 167 innebar bl a ett ansvar för att årli-
gen avsätta medel för finansiering av datasupport, såväl teknisk som pedago-
gisk.

Förvaltningens förslag 1997-02-10 föreligger.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 39 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att två personer projektanställs för tiden 1997-03-01--1997-12-31 som ett 
första försök att möta ett starkt växande behov av vägledning i IT-frågor 
för förvaltningens personal, samt

att finansieringen för 1997 sker med Stiftelsen Kunskap- och kompetensut-
vecklings medel för personalutbildning i IT.

_________

Bsn § 37

Rapport från kontaktpolitikergrupper

* Mats Lindström, Kerstin Boström och Kajsa Hansson rapporterar från 
kontaktpolitikerträff i Häverödistriktet. Det som diskuterades var bl a 
Projekt Språk-Bruket, trångboddheten i skolan, ombyggnation vid Central-
skolan och dess konsekvenser, samt resursfördelning.

_________

Bsn § 38

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* Förvaltningschefen redogör för förslag till förändrad ledningsorganisation 
för barn- och skolförvaltningen och tidsplanen.

* Skolmåltiden - en stund av lust. Förvaltningen uppdrogs 1996-12-19 att 
arbeta fram förslag till kostkonsultens arbetsuppgifter och ansvarsområde, 
rektors ansvarsområde samt nya administrativa och ekonomiska rutiner. 
Arbetet pågår och kommer att redovisas vid nämndens aprilsammanträde.

* Uppföljning av förvaltningens arbetsmiljöplan som finns redovisat i skri-
velse 1996-10-09.

* Brännäsprojektet - ett projekt för samarbete mellan olika verksamheter i 
kvarteret Brännäset med inriktning på skola, kultur- och fritidsverksamhet 
för ungdomar. Förvaltningschefen och förvaltningsjuristen redogör för 
projektets dagsläge.

_________

Bsn § 39 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar

12/2 Presidieträff med barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden an-
gående förändrad SYO-organisation, samt redovisning av enkät. Ord-
föranden, vice ordföranden samt förvaltningschefen deltog.

12/2 Ordföranden var inbjuden till Uppsala för att för politiker och personal 
berätta om Norrtälje kommuns öppna förskola.

17/2 Ordföranden och kommunalrådet besökte Rimboenheten.

19/2 Ordföranden och förvaltningschefen träffade rektor för Roslagsskolan, 
rektor och personal på Lommarenheten, samt ledningsgruppen för mu-
sikskolan.

19/2 Ordföranden och kommunalrådet träffade enhetsrådet och föräldrafö-
reningens styrelse på Rimboenheten.

20/2 Ordföranden och förvaltningschefen träffade rektorn på Ekebyholm 
samt ordföranden i Friskolornas Riksförbund. Besökte dessutom rektor 
i Edsbro och tittade på köket. Träffade rektor och personal på Vätöen-
heten och diskuterade verksamheten.

25/2 Ordföranden och kommunalrådet träffade en grupp föräldrar represente-
rande föräldrar till barn med behov av särskilt stöd.

3/3 Ordföranden och kommunalrådet träffade personal på Flygskolan, samt 
föräldrar i Häverödistriktet.

4/3 Presidieträff med barn- och skolnämnden och tekniska nämnden. Ord-
föranden och förvaltningschefen deltog.

Arbetsutskottet rapporterar om

* besök på Kulturskolan i Solna,

* träff med resursenhetens konsultativa grupp. Minnesanteckningar före-
ligger.

_________

Bsn § 40

Utvärdering av föräldrars syn på inflytande

I den kartläggande utvärderingen av organisationsförändringen 1992 inom 
barn- och skolnämndens verksamhetsområde föreslås en fördjupande utvärde-
ring av föräldrars syn på inflytande.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 38 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra åt sin utvärderare att göra en utvärdering innehållande

- hur föräldrar inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde ser på 
det inflytande i verksamheten som de erbjuds,

- vad de skulle önska för inflytande i sitt barns verksamhet 
(barnomsorg/skola)

- rekommendationer beträffande förbättringar

att utvärderingens resultat skall redovisas för nämnden i november 1997, samt

att underlaget gallras direkt efter presentationen.

_________

Bsn § 41 Dnr 97/92 002

Anmälan av delegationsbeslut

Förteckning 1997-02-24 över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 1-15 enligt föreliggande 
förteckning 1997-02-24.

_________

Bsn § 42 

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1997-02-24 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 43

Budgetuppföljning

1996-11-14, § 139 beslöt barn- och skolnämnden att uppdra till förvaltningen 
att till marssammanträdet redovisa enheternas verksamhetsplaner kopplat till 
budget.

Två andra insatser med delvis sammanfallande innehåll görs f n av förvalt-
ningen. Dels gör samordnarna på förvaltningschefens uppdrag en noggrann ge-
nomlysning av varje enhets budget och organisation för att se till att budgeten 
för 1997 är under kontroll, dels fortskrider förvaltningens arbete med ett sys-
tem för uppföljning av enheternas ekonomi och kvalitet i enlighet med nämn-
dens beslut enligt ovan.

De pågående insatserna överlappar delvis det aktuella uppdraget och detta 
skulle i dagsläget endast medföra ett merarbete med skriftligt uppgiftslämnan-
de från rektorerna, uppgifter som ändå kommer fram genom övriga insatser.

Barn- och skolnämnden beslutar

att upphäva beslutet att förvaltningen till aprilsammanträdet skall redovisa 
enheternas verksamhetsplaner kopplat till budget.

__________


NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-03-06

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-03-06