Barn- och skolnämnden 1997-04-24
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 15.30-17.45 

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Ann S Olsson, utvärderare
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Mattias Andersson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1997-04-30 kl 10.45 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 44-83
Anne Josefsson/Arne Hedebark § 44

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Mattias Andersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1997-04-24

Datum för 1997-04-30 Datum för 1997-05-21
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Roland Eriksson
s
x
Katarina Jansson
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Marie Umerkajeff
mp
x

Deltog ej § 57 pga jäv


Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c

xLisbeth R Karlman
m
x
Björn Strömberg
m
x
A Arvidsson-Pettersson
fp

x


ERSÄTTARE

Marita Jeansson
s
x
Mats Lindström
s
x
Kerstin Boström
s

xOve Eriksson
s

xEleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Mats Dannewitz Linder
mp
x

Tjg § 57 maa jäv


Kärsti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x

Tjg


Agneta Schmiterlöw
m
x
Tim Pettersson
m

xMattias Andersson
fp
x

Tjg
Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 44 Upphandling av skolskjutsar

§ 45 Skolskjutsärende, Väddö

§ 46 Ansökan om busskort, Rimbo

§ 47 Bokslut 1996

§ 48 Budgetuppföljning 1997

§ 49 Budget 1998

§ 50 Inventarieanslag 1997

§ 51 Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen

§ 52 Förändrad ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen

§ 53 Förslag till en samlad SYO-organisation för grundskolan och gymna-
sieskolan

§ 54 Avtal om logopedtjänst

§ 55 Överenskommelse mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns 
landstings omsorgsnämnd beträffande PBU:s dagbehandlingsavdelning 
i Norrtälje

§ 56 Dispens från kostnader i samband med pedagogiska luncher

§ 57 Ansökan om bidrag till öppen fritidsverksamhet i Riala

§ 58 Ansökan om att ändra nuvarande avtal, Ekens förskola & fritidshem

§ 59 Ansökan om att få starta föräldrakooperativt daghem i Sättraby, Edsbro

§ 60 Motion från Kjell Pihlgren (m) om hur man ska kunna åstadkomma en 
vidgad helhetssyn och ett ökat samråd i barn- och ungdomsärenden

§ 61 Motion från Lisbeth R Karlman (m), Kajsa Hansson (c) och Hans An-
dersson (fp) om att införa den s k Uppsalamodellen i kommunens barn-
omsorg

§ 62 Val av kvalificerad handläggare att erbjudas 5-poängskurs i bered-
skapshänsyn i planering och samhällsutveckling

§ 63 Brännäsprojektet

§ 64 Garantipension

§ 65 Arbetsmarknadsåtgärder

§ 66 Kompetensutveckling för förskollärare Pernilla Sjöström

§ 67 Kompetensutveckling för Monica Löfroth

§ 68 Avtackning av pensionärer och utdelning av guldklockor

§ 69 Omsorgsplan för Norrtälje kommun 1998-2000

§ 70 Det sokratiska samtalet - ett utvecklingsarbete

§ 71 Offentliga nämndsammanträden

§ 72 Val av ordinarie ledamot i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 73 Seminariekvällar för barn- och skolnämnden

§ 74 Oslagen i Roslagen

§ 75 Park-, Vigelsjö- och Svanbergaenheternas kök

§ 76 Försöksverksamhet med lokala styrelser

§ 77 Rapport från kontaktpolitikergrupper

§ 78 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 79 Rapport från förvaltningen

§ 80 Rapport från nämndens utvärderare

§ 81 Anmälan av delegationsbeslut

§ 82 Anmälan av delgivningar

§ 83 Kurser och konferenser
__________


Bsn § 44 Dnr 97/244 623

Upphandling av skolskjutsar

Au 21/10 Skolkonsulent Agneta Hedlundh rapporterar 1996-10-21 om det pågående ar-
betet med upphandling av nytt skolskjutsavtal.

Au 18/11 I samarbete med MA-avdelningen har förvaltningen upprättat förfrågningsun-
derlag för skolskjutsar och en del andra transporter de närmaste åren. Ekono-
misekreterare Olle Barmark redogör för innehållet i förfrågningsunderlaget. 

BSN 19/12 Barn- och skolnämnden beslutade 1996-12-19, § 153 att godkänna förfråg-
ningsunderlaget för upphandling av skolskjutsar.

Au 17/2 Ekonomisekreteraren informerar att anbudsöppning kommer att ske onsdagen 
den 19 februari 1997. Arbetsutskottet beslutar 1997-02-17, § 29 att barn- och 
skolnämnden fattar beslut direkt på sammanträdet 1997-03-06.

BSN 6/3 Nu gällande avtal med Roslagens Taxi AB upphör 1997-06-30. 

Vid anbudstidens utgång 1997-02-14 hade fyra anbud inkommit. Förvaltningen 
föreslår i skrivelse 1997-03-05 barn- och skolnämnden besluta

att bemyndiga ekonomisekreterare Olle Barmark att med biträde av MA-chef 
Ronny Sjölund teckna avtal med Dennis & Bertil Nilssons Bil & Busstra-
fik HB enligt förfrågan och lämnat anbud, samt

att samma personer bemyndigas teckna avtal med Roslagens Taxi AB enligt 
förfrågan och lämnat anbud för samtliga övriga transporter under förut-
sättning att företaget kan godta att avtalet inte ändras under punkt D4.

Ajournering äger rum kl 13.35-14.10.

Yrkanden

Ordföranden Elisabeth Björk (s) yrkar bifall till båda att-satserna.

Lisbeth R Karlman (m), Patrik Dahl (c) och Mattias Andersson (fp) yrkar

- bifall till första att-satsen
- avslag till andra att-satsen, samt

Bsn § 44 forts

att andra att-satsen får följande lydelse:

att samma personer bemyndigas att teckna avtal med Taxi 10 000 på följan-
de områden: särskola, omsorg, turbundna och speciella fordon, samt att i 
övriga transporter teckna avtal med Roslagens Taxi AB under förutsättning 
att Roslagens Taxi AB kan godta att avtalet inte ändras under punkt D4.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
majoritetens förslag.

Omröstning

Omröstning begäres och sker genom öppen omröstning. Omröstningsresultat: 
sex röster för majoritetens förslag, fem röster för det borgerliga förslaget.

Barn- och skolnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Moderata samlingspartiets, Centerpartiets och Folkpartiet Liberalernas ledamö-
ter reserverar sig.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Au 16/4 Besvär daterat 1997-03-27 har inkommit över nämndens beslut om leverantör 
vid offentlig upphandling av skolskjuts m m. Besväret har ingivits för Taxi 
10 000:s räkning av deras juridiska ombud på Advokataktiebolaget Gärdlund.

Barn- och skolförvaltningens yttrande 1997-04-15 samt ordförandens förslag 
till skrivelse till de klagandes ombud föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 63 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att översända Taxi 10 000:s besvär över nämndens beslut till länsrätten i 
Stockholms län för deras prövning,


Bsn § 44 forts

att till klagandenas ombud överlämna ordförandes skrivelse såsom nämndens 
svar på det anförda besväret, samt

att uppdra åt kanslichef Rolf Schwerin att fortsättningsvis handlägga det 
överklagade ärendet om leverantör vid offentlig upphandling av skolskjuts 
m m.

Sekreterare vid denna paragraf var förvaltningschef Arne Hedebark.

_________

Bsn § 45 Dnr 97/033 623

Skolskjutsärende, Väddö

Marie-Louise Tell-Collinge har ansökt om utsträckt skolskjuts för dottern So-
phia på grund av sjukdom. Skolkonsulent Agneta Hedlundh har i skrivelse 
1996-12-20 avslagit ansökan med hänvisning till tillämpningsföreskrifter för 
skolskjutsar.

Beslutet överklagas av föräldern i skrivelse 1997-01-08. Läkarutlåtande 1996-
11-29 från Danderyds sjukhus föreligger.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 3 beslutat att avslå ansökan då funktionsned-
sättningen är av sådan art att den ej berättigar till skolskjuts.

Au 16/4 Överklagande 1997-02-06 från Marie-Louise Collinge har inkommit till läns-
rätten, vilken har givit nämnden möjlighet att yttra sig över materialet.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 64 beslutat att bevilja skolskjuts terminen ut 
med anledning av den nyetablerade diabetesen, samt att omprövning göres vid 
ny ansökan.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden hemställer i skrivelse 1997-04-22 att länsrätten i och 
med arbetsutskottets nya beslut avskriver ärendet.

Barn- och skolnämnden beslutar

att översända skrivelse 1997-04-22 till länsrätten.

_________

Bsn § 46 Dnr 97/194 623

Ansökan om busskort, Rimbo

Kjell Karlsson, Rimbo, ansöker i skrivelse 1996-03-20 om busskort till sin son.

Distriktsamordnare Britt-Marie Hedlunds yttrande föreligger i skrivelse 1996-
04-04.

Au 22/4 Arbetsutskottet har 1996-04-22, § 54 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 70 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 70 behandlat ärendet.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1996-08-26, § 131 behandlat ärendet.

Au 2/9 Arbetsutskottet har 1996-09-02, § 136 behandlat ärendet.

BSN 12/9 Barn- och skolnämnden har 1996-09-12, § 95 beslutat att vidhålla sitt beslut 
från 1996-06-20, nämligen

att avslå ansökan om skolskjuts med hänvisning till att vägsträckans längd 
inte uppfyller kravet för att få skolskjuts enligt kommunfullmäktiges be-
slut,

att avslå begäran om skolskjuts för trafikfarlig väg med hänvisning till att bar-
net kan gå alternativ väg, samt

att till yttrandet till länsrätten bifoga kartskiss samt tillämpningsföreskrifter 
för skolskjutsar.

BSN 14/11 Länsrätten har i dom 1996-10-28 upphävt nämndens beslut 1996-06-20, § 70. 
Ordförandens skrivelse med förslag till överklagande av länsrättens dom före-
ligger.

Barn- och skolnämnden har 1996-11-14, § 137 beslutat

att till kammarrätten överlämna och åberopa ordförandens skrivelse såsom 
överklagande av länsrättens dom.

Bsn § 46 forts

Au 10/2 Arbetsutskottet har 1997-02-10, § 27 beslutat att bevilja Don Karlsson busskort 
tills ärendet avgjorts i kammarrätten.

Au 17/3 Det har visat sig att Don Karlsson numer är folkbokförd under adress i centrala 
Rimbo, och därför inte är i behov av skolskjuts. Begäran om kammarrättens 
prövning av ärendet bör därför återkallas. Förvaltningens yttrande 1997-03-13 
samt förslag till återkallande av överklagan 1997-03-17 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 57 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att återkalla sin begäran om kammarrättens prövning av länsrättens dom.

_________

Bsn § 47 Dnr 97/355 042

Bokslut 1996

Ekonomisekreterare Olle Barmark redogör för barn- och skolnämndens verk-
samhetsberättelse för 1996 daterad 1997-03-14.

Barn- och skolnämnden beslutar

att rapporten godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 48 Dnr 97/332 041

Budgetuppföljning 1997

Förvaltningens budgetuppföljning per 1997-03-31, vilken föreligger i skrivelse 
1997-04-15, visar på ett förväntat utfall för hela året som överskrider budget 
med ca 7.500 tkr. Orsaker och förslag till åtgärder redovisas i skrivelsen.

Centerpartiets, Moderata Samlingspartiets och Folkpartiet Liberalernas leda-
möter anmäler att de ej deltar i beslut, utan hänvisar till sitt gemensamma för-
slag till beslut för barn- och skolnämnden i samband med kommunfullmäktiges 
behandling av budget för 1997.

Barn- och skolnämnden beslutar

att rapporten lägges till handlingarna, samt

att som en följd av det samråd som skett med kommunledningen avvakta med 
ställningstagande med anledning av riksdagens vårbudget, samt

att översända förvaltningens rapport och nämndens beslut till kommunstyrel-
sen och drätselkontoret.

Protokollsanteckning

Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna önskar 
följande anteckning till protokollet:

”Med hänvisning till vårt gemensamma förslag till beslut för barn- och skol-
nämnden i samband med kommunfullmäktiges behandling av budget för 1997 
deltar vi inte i detta beslut.

Vi anser att förutsättningarna, som våra enheter utlovades vid fördelningen av 
resurserna för 1997, förändras helt med detta beslut och betydligt ökar svårig-
heterna att lokalt planera långsiktigt i en redan nu mycket bekymmersam si-
tuation. Vi vill tydligt ange att vi helt stödjer de verksamheter som nämns i 
tjänsteskrivelsen.”

_________Bsn § 49 

Budget 1998

Enligt nu gällande tidplan för budget 1998 skall nämnder och styrelser lämna 
sina förslag till ekonomikontoret senast 1997-06-09. Barn- och skolnämnden 
skall besluta om sitt förslag 1997-06-03. Detta innebär en senareläggning jäm-
fört med tidigare tidplan med avsikt att kunna väga in ev ändrade bidrag från 
staten i budgetarbetet. Besked om dessa ändringar lämnades i vårpropositio-
nen.

Ekonomisekreterare Olle Barmark redogör för förutsättningar för budget 1998 
enligt skrivelse 1997-04-23.

Barn- och skolnämnden beslutar

att rapporten godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 50 Dnr 97/107 041

Inventarieanslag 1997

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 30 beslutat att återremittera ärendet för 
diskussion och eventuell komplettering ute på enheterna.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 44 behandlat ärendet.

Au 16/4 Förvaltningens yttrande inklusive förslag till fördelning av inventarieanslag 
1997 föreligger i skrivelse 1997-04-01.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 66 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att fördela 1997 års inventarieanslag enligt förvaltningens förslag.

_________

Bsn § 51 Dnr 97/167 041

Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen

Förvaltningens förslag till investeringsprogram 1998-2000 för om- och till-
byggnation av barn- och skolförvaltningens lokaler föreligger i skrivelse 1997-
03-05.

Lisbeth R Karlman (m) yrkar att 3:e och 5:e att-satserna justeras.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 47 beslutat att återremittera ärendet tills för-
handling med personal- och arbetsmiljökommittén skett.

Au 16/4 Ärendet har behandlats i PAMK 1997-03-21.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 72 behandlat ärendet.

Au 24/4 Arbetsutskottet har 1997-04-24, § 88 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

enligt förvaltningens reviderade förslag 1997-03-21, 

att den planerade ombyggnaden av Centralskolan i Hallstavik fullföljs under 
1997-1998,

att förhyrningen av verkstadslokalerna vid Centralskolan sägs upp i samband 
med ombyggnadens färdigställande,

att genom om-, till- och/eller nybyggnad under 1998 och 1999 tillgodose 
barn- och skolförvaltningens behov av lokaltillskott i Älmsta,

att behovet av lokaltillskott i Rimbo i första hand tillgodoses genom att Knu-
tens lokaler disponeras,

att Bålbroskolan, i enlighet med tidigare beslut, byggs om för att rymma 
barnskola, samt årskurserna 1-9 i grundskolan,

att Vigelsjöenheten kompletteras med en gymnastiksal på 200 kvm,

att ombyggnationen av Lännaenhetens gymnastiksal, omklädningsutrymmen 
och fritidsgård beaktas som ett tänkbart framtida ROT-projekt, samt

Bsn § 51 forts 

att avvakta med slutgiltigt beslut angående ordningsföljden mellan de olika 
delprojekten vid Rånäsenheten till dess projektgruppens förslag förelagts 
nämnden, samt

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde 1997-06-03 re-
dovisa tidsplan för förvaltningens samtliga lokal- och projekteringsarbe-
ten.

_________

Bsn § 52 Dnr 97/095 001

Förändrad ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen

Barn- och skolförvaltningen skall i sin budget 1997 reducera kostnaden för 
ledning med 5 mkr, eller ca 27% av den nuvarande ledningsorganisationen.

Förvaltningens förslag till förändrad ledningsorganisation vid barn- och skol-
förvaltningen föreligger i skrivelse 1997-02-24.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 48 beslutat att återremittera ärendet tills för-
handling med personal- och arbetsmiljökommittén har skett.

Au 16/4 Ärendet har behandlats i PAMK 19974-03-21. Förvaltningschefen redogör för 
rådande förhandlingsläge.

Arbetsutskottet beslutar 1997-04-16, § 73 att uppdra till förvaltningschefen att 
fortsätta förhandlingen enligt ursprungsförslaget.

Au 24/4 Arbetsutskottet har 1997-04-24, § 89 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Det antecknas att i ärendet har förevarit förhandling enligt § 11-14 MBL enligt 
bilaga. I anslutning till förhandlingarna förklarade sig de fackliga parterna 
muntligen att avstå från att inom tiodagarsfristen påkalla lokal-central för-
handling. Utifrån vad som upplysts om de fackliga parternas inställning beslu-
tar barn- och skolnämnden enligt nedan.

Barn- och skolnämnden beslutar enhälligt

att fastställa ledningsorganisationen i enlighet med förvaltningschefens för-
slag 1997-02-24,

att uppdra till förvaltningschefen att påbörja rekryteringsarbetet av två biträ-
dande förvaltningschefer och en administrativ chef i enlighet med genom-
förd MBL-förhandling 1997-04-23,

att föreslå kommunstyrelsen pröva frågan om att fr o m 1997-07-01 anställa 
distriktsamordnare Ann S Olsson med uppgift att biträda kommunstyrel-
sen med uppföljning och utvärdering, samt

att personalkostnaden för 1997 för Ann S Olsson får belasta barn- och skol-
nämndens budget.

_________

Bsn § 53 Dnr 97/113 628

Förslag till en samlad SYO-organisation för grundskolan och gymnasieskolan

SYO-personalen i grundskolan har enligt Lpo 94 som sin främsta uppgift att 
vägleda, informera och medvetandegöra eleverna i grundskolan inför den fort-
satta utbildningen och yrkesvalet. De skall även vara ett stöd för den övriga 
personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Nuvarande organisation rymmer flera svagheter, varför förvaltningschef Arne 
Hedebark och utbildningschef Bertil Karlhager i skrivelse 1996-08-18 föreslår 
en förändrad SYO-organisation.

Au 19/2 Arbetsutskottet har 1996-02-19, § 14 behandlat ärendet.

BSN 17/10 Reviderad skrivelse 1996-09-04 från förvaltningschefen och utbildningschefen 
föreligger, samt synpunkter från Leif Hedlundh, SYV-gruppen 1996-09-09, 
och Johan Österberg, distriktsamordnare Häverö/Väddödistrikten. PAMK har 
behandlat ärendet 1996-10-04.

Barn- och skolnämnden beslutade 1996-10-17, § 123 

att återremittera ärendet med följande uppdrag för att bredda beslutsunderla-
get inför förändring av SYO-organisationen,

att åt sin utvärderare uppdra

att genomföra en uppföljning av SYO-organisationen inom
barn- och skolförvaltningens verksamhetsområde

att belysa ungdomars och föräldrars synpunkter, krav och
förväntningar på SYO-funktionen

att uppföljningen skall omfatta en kortfattad genomgång av 
forskning kring studie- och yrkesvägledning, samt

att presentera resultatet vid nämndens januarisammanträde.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 11 behandlat ärendet.

BSN 30/1 1997-01-30, § 21 rapporterar barn- och skolnämndens utvärderare om resulta-
tet av den enkät som sänts ut till föräldrar och elever angående SYO-
funktionen.


Bsn § 53 forts

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 49 beslutat att återremittera ärendet tills för-
handling med personal- och arbetsmiljökommittén har skett.

Au 16/4 Förvaltningschefens och utbildningschefens skrivelse 1997-03-21 föreligger. 
Ärendet har behandlats i PAMK 1997-03-21 och förhandlingen avslutades i 
enighet.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 71 beslutat förseslå nämnden

att anta föreslagen SYO-organisation,
att beslut om utökning med 0,67 SYO-tjänst fattas i samband med 1998 
års budget, 
att den nya organisationen träder i kraft 1997-10-01, samt
att uppdra till förvaltningscheferna att genomföra omorganisationen.

Lisbeth R Karlman (m) deltar ej i beslut.

BSN 24/4 Yrkanden

Ordföranden Elisabeth Björk (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Lisbeth R Karlman (m) yrkar 

- avslag till förslaget i sin helhet, 
- att det inrättas en samordnarfunktion 1,0 tjänst inom ram för utbildningsför-
valtningens SYO på 4,0 tjänst, samt att barn- och skolförvaltningens 3,3 
tjänst behålls,
- att det upprättas en särskild instruktion för SYO-verksamheten där samord-
narens funktion är att utveckla SYO-verksamheten över förvaltningsgrän-
serna. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
arbetsutskottets förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta föreslagen SYO-organisation,

att beslut om utökning med 0,67 SYO-tjänst fattas i samband med 1998 års 
budget, 

Bsn § 53 forts

att den nya organisationen träder i kraft 1997-10-01, samt

att uppdra till förvaltningscheferna att genomföra omorganisationen.

Reservation

Moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till förmån för eget förslag.

_________

Bsn § 54 Dnr 97/271 624

Avtal om logopedtjänst

Behovet av ökade logopedinsatser för barn och ungdomar i Norrtälje kommun 
är tidigare dokumenterat.

Genom ett nära samarbete med Norrtälje sjukvårdsområde (NSO) kan ytterli-
gare logopedkompetens tillföras kommunen genom att barn- och skolnämnden 
köper tjänster motsvarande 0,5 logoped av landstinget utöver tidigare insatser 
fr o m 1997-01-10--1999-12-31 till en sammanlagd kostnad under 1997 på 
281.000 kronor.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 61 behandlat ärendet.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 75 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna tecknat avtal, samt

att finansiering sker genom ombudgetering av 143 tkr från anslaget för barn- 
och skolnämnden 6101100-600 till anslaget för logopedtjänster 6106100-
627-6339.

_________

Bsn § 55 Dnr 97/179 624

Överenskommelse mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landstings 
omsorgsnämnd beträffande PBU:s dagbehandlingsavdelning i Norrtälje

Stockholms läns landstings omsorgsnämnd kommer successivt att avveckla 
dagbehandlingslingsavdelningar och terapiskolor under 1996-97. Enligt pla-
nerna stängs DBA i Norrtälje senast 1997-06-30.

PBU-divisionen framför i skrivelse 1997-02-10 önskemål att Norrtälje kom-
mun övertar verksamheten snarast efter att överenskommelse med personalen 
uppnåtts. 

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 62 behandlat ärendet.

Au 16/4 Förvaltningens yttrande 1997-03-27 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, §76 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att prioritera medel till DBA-verksamheten i 1998 års budget, samt

att ej överta personal inom denna verksamhet från landstinget.

_________

Bsn § 56 97/187 622

Dispens från kostnader i samband med pedagogiska luncher

Ansökningar om befrielse från avgift för pedagogisk lunch har inkommit från 
ett antal av förvaltningens enheter.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 70 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå framställan från samtliga enheter.

_________

Bsn § 57 Dnr 97/169 816 

Ansökan om bidrag till öppen fritidsverksamhet i Riala

Riala föräldraförening med Hem & Skola ansöker i skrivelse 1997-02-07 om 
bidrag till pedagogiskt material till öppen eftermiddagsverksamhet i Riala. 

Yttrande 1997-02-17 från rektor, samt 1997-04-04 från förvaltningen förelig-
ger.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 67 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja bidrag med 8.000 kronor till fritidsverksamhet i Riala, samt

att kostnaderna skall belasta kontot för bidrag till fritidsverksamhet, 6102470-
442.

På grund av jäv deltog inte Marie Umerkajeff (mp) i handläggningen i detta 
ärende.

_________

Bsn § 58 Dnr 97/236 718

Ansökan om att ändra nuvarande avtal, Ekens förskola & fritidshem

Ekens förskola & fritidshem ek för Ekebyholm, Rimbo, ansöker 1997-02-26 
om att få ändra sitt avtal fr o m 1997-08-01 med en utökning på 40 fritids-
hemsplatser och 2 platser på begränsat öppethållande, samt ytterligare bidrag 
för hyra och driftbidrag.

Förvaltningens yttrande 1997-04-02 föreligger.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 68 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan från Ekens förskola & fritidshem ek för Ekebyholm Rimbo 
med att utöka antalet fritidshemsplatser och platser med begränsat öppet-
hållande med hänvisning till rådande budgetläge, samt

att ärendet kommer behandlas i samband med budget 1998.

_________

Bsn § 59 Dnr 97/319 718

Ansökan om att få starta föräldrakooperativt daghem i Sättraby,
Edsbro

En grupp föräldrar i Sättraby ansöker i skrivelse 1997-04-04 om att få starta ett 
föräldrakooperativt daghem. 

Förvaltningens yttrande 199-04-04 föreligger.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 80 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om att få starta föräldrakooperativt daghem i Sättraby med 
hänvisning till rådande budgetläge,

att ärendet kommer behandlas i samband med budget 1998, samt

att anmana föräldragruppen att inkomma med kompletterande underlag enligt 
överenskommelse.

_________

Bsn § 60 Dnr 97/100 624

Motion från Kjell Pihlgren (m) om hur man ska kunna åstadkomma en vidgad 
helhetssyn och ett ökat samråd i barn- och ungdomsärenden

Kjell Pihlgren (m) föreslår i motion 1996-08-21 kommunfullmäktige uppdra 
till berörda förvaltningschefer och andra huvudmän att undersöka förutsätt-
ningarna hur man skall kunna åstadkomma en vidgad helhetssyn och ett ökat 
samråd i barn- och ungdomsärenden i avsikt att utnyttja de resurser som finns.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 1996-12-10, § 359 beslutat att överlämna 
motionen till barn- och skolnämnden för yttrande i samråd med berörda myn-
digheter.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 33 behandlat ärendet.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 50 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att bifalla motionen

_________

Bsn § 61 Dnr 97/125 718

Motion från Lisbeth R Karlman (m), Kajsa Hansson (c) och Hans Andersson 
(fp) om att införa den s k Uppsalamodellen i kommunens barnomsorg

I Uppsala har man i barnomsorgen en möjlighet för familjer att sluta sig sam-
man, 4-5 familjer, och turas om att upplåta sina hem till gemensam barnom-
sorg och dit en kommunalt anställd barnskötare beger sig och bedriver verk-
samheten.

Lisbeth R Karlman (m), Kajsa Hansson (c) och Hans Andersson (fp) föreslår i 
motion 1996-12-09 till kommunfullmäktige att samma modell införes i Norr-
tälje kommun som komplement/alternativ inom barnomsorgen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 1997-01-21, § 17 beslutat att remittera 
ärendet till barn- och skolnämnden för yttrande. Förvaltningens yttrande 1997-
02-03 föreligger.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § behandlat ärendet.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 79 beslutat att föreslå nämnden avslå motio-
nen. 

Centerpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig till för-
mån för eget förslag.

BSN 24/4 Yrkanden

Ordföranden Elisabeth Björk (s) yrkar avslag till motionen enligt arbetsutskot-
tets förslag.

Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m), samt Mattias Andersson (fp) yrkar 
bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
arbetsutskottets förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå motionen.

Bsn § 61 forts

Reservation

Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna i barn- 
och skolnämnden yrkar bifall till motionen, samt anser att modellen utgör ett 
komplement till den barnomsorg som finns i kommunen och bidrar till en 
mångfald, vilket bör gynna ett barn när det är dags för en familj att välja en 
barnomsorgsform som bäst passar till just det barnet.

Vi vill gärna framhålla att kommunens barnomsorg håller sig väl framme i den 
konkurrens den fått genom de många alternativ som numera finns! Antalet al-
ternativ inom barnomsorgen - med stort antal inskrivna barn - visar också med 
önskvärd tydlighet att det inte är endast kommunen som kan bedriva efterfrå-
gad barnomsorg.

Och mångfalden ökar - mer än det uniforma - förutsättningarna för familjen att 
hitta den rätta omsorgsformen för sitt/sina barn - vilket är det viktigaste med 
utgångspunkten i barnets behov.

_________

Bsn § 62 Dnr 97/252 016

Val av kvalificerad handläggare att erbjudas 5-poängskurs i beredskapshänsyn 
i planering och samhällsutveckling

Länsstyrelsens beredskaps- och räddningsenhet rekommenderar vissa kommu-
nala beslutsfattare och kvalificerade handläggare att gå en 5-poängskurs i be-
redskapshänsyn i planering och samhällsutveckling.

Kommunstyrelsen beslutade 1997-02-25, § 48 att minst en kvalificerad hand-
läggare från berörda förvaltningar ges möjlighet att gå 5-poängskursen i BIS 
och att berörda nämnder anmodas att prioritera BIS-utbildningen.

Barn- och skolförvaltningens yttrande 1997-03-13 föreligger.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 78 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att den blivande innehavaren av kostkonsulttjänsten ges möjlighet att gå 5-
poängskursen i BIS.

_________

Bsn § 63 Dnr 97/168 291

Brännäsprojektet

Au 17/3 Förvaltningschefen rapporterar om det pågående arbetet rörande möjligheter 
till ett samarbete mellan Musikskolan och fritidsgårdsverksamheten på Brän-
näsgården, samt Norrtälje Freinetförenings planerade friskola i kvarteret Brän-
näset, med inriktning på skola, kultur- och fritidsverksamhet för ungdomar.

Förvaltningschefens uppdrag att undersöka förutsättningarna kring detta sam-
arbete har omfattat att pröva:

1 samverkan kring lokaler
2 driftsformerna - samverkan mellan kommunal och privat verksamhet
3 att driva verksamheten inom givna ekonomiska ramar
4 inflytandet för barn och ungdomar
5 samarbete kring verksamheten - kultur- och fritidsfrågor.

Au 16/4 Förvaltningens skrivelse 1997-03-14 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 74 behandlat ärendet. 

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att fullfölja arbetet med att klargöra förutsätt-
ningarna för samverkan mellan Musikskolan, Fritidsgården och Norrtälje 
Freinetförenings friskola, samt upprätta för samarbetet nödvändiga doku-
ment för senare nämndbeslut.

_________

Bsn § 64 Dnr 97/127 024

Garantipension

Under mars månad har personal som har fyllt 60 år erhållit ett brev med erbju-
dande om garantipension motsvarande 75% av sin lön. Detta i syfte att yngre 
medarbetare skall ha möjlighet att behålla sitt arbete i Norrtälje kommun. Er-
bjudande har inte gällt lärare i grundskolan.

Under våren har ett antal ansökningar om garantipension inkommit till för-
valtningschefen. Förvaltningen har skaffat sig en bild av situationen med 
övertalighet och behov av personal för hela förvaltningen.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 69 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att med godkännande överlämna barn- och skolförvaltningens förslag 1997-
03-26 till garantipensioner till kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
för handläggning.

_________

Bsn § 65 Dnr 97/088 022

Arbetsmarknadsåtgärder

Barn- och skolförvaltningen har flitigt använt sig av utbildningsvikariat för att 
dels öka den egna personalens kompetens, dels ge möjlighet för arbetslösa att 
erhålla meningsfull sysselsättning. Detta har i sin tur ökat deras kompetens och 
möjligheter att erhålla annat arbete.

Riksdagen har beslutat om annan finansiering vad gäller utbildningsvikarier, 
vilket har fått kommunfullmäktige att ändra sin inriktning vad gäller utbild-
ningsvikariat. Barn- och skolförvaltningen står inför faktum av ett behov att 
minska sin personal.

Förvaltningens skrivelse 1997-01-09 föreligger.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 15 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden har 1997-01-30, § 2 behandlat ärendet och lämnat föl-
jande förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja finansieringen av 3 utbildningsvikarier för musikskolan under vt/ht 
1997, samt 5,5 utbildningsvikarier för övrig personal för våren 1997 till en 
total kostnad av 867.800 kronor.

På grund av jäv deltog inte Lisbeth R Karlman (m) i handläggningen i detta 
ärende.

Au 17/3 Kommunstyrelsens arbetsutskott har 1997-03-04, § 43 beslutat

att avslå barn- och skolkontorets framställan i sin helhet och 
att de oundvikliga kostnader som uppstår får täckas inom ramen för de om-
ställningsmedel som anslagits inom barn- och skolförvaltningen under 
1997. 

Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 54 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att tillsammans med kommunkansliet ta fram 
förslag till hur utbildningsinsatserna kan genomföras, samt att återrappor-
tering sker vid nämndens junisammanträde.
__________

Bsn § 66 Dnr 97/280 027

Kompetensutveckling för förskollärare Pernilla Sjöström

Lärarförbundet har i skrivelse 1997-03-21 begärt att Pernilla Sjöström skall 
erhålla utbildning med bibehållen lön.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-04-09.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 84 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att ej bevilja studieledigt med bibehållen lön för Pernilla Sjöström, samt

att uppdra till rektor att undersöka vilka möjligheter som finns att finansiera 
t ex kostnad för litteratur inom enhetens budget. 

_________

Bsn § 67 Dnr 97/012 044

Kompetensutveckling för Monica Löfroth

Lärarförbundet har i skrivelse 1997-03-21 begärt att Monica Löfroth skall er-
hålla tjänstledigt med bibehållen lön för vidareutbildning för behörighet att un-
dervisa i svenska och samhällsorienterande ämnen t o m årskurs 7.

Förvaltningens yttrande 1997-04-09 föreligger.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 85 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att Monica Löfroth erhåller 30% tjänstledigt med lön under våren 1997, samt

att Monica Löfroth erhåller ersättning för kurskostnad med 8.300 kronor per 
termin för våren och hösten 1997.

_________

Bsn § 68 Dnr 97/128 028

Avtackning av pensionärer och utdelning av guldklockor

Avtackning av nyblivna pensionärer skall, enligt skrivelse 1997-01-29 från 
personalkontoret, i fortsättningen ske på varje enskild förvaltning/arbetsplats 
på det sätt och inom de ramar som förvaltningschefen bestämmer.

Kommunfullmäktige kommer även i fortsättningen att bjuda in samtliga jubila-
rer som arbetat i kommunal tjänst i 25 år till gemensam middag och utdelning 
av gåvor.

Förvaltningens yttrande föreligger.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 51 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att barn- och skolförvaltningen avtackar sina pensionärer vid två tillfällen per 
år med arbetsutskottet, förvaltningschefen och arbetsledare närvarande.

_________

Bsn § 69 Dnr 97/257 780

Omsorgsplan för Norrtälje kommun 1998-2000

Omsorgsförvaltningen har på uppdrag av omsorgsnämnden arbetat fram ett 
förslag till ny omsorgsplan för Norrtälje kommun. Ärendet har remitterats till 
samtliga nämnder, berörda intresseorganisationer och politiska partier för syn-
punkter. Remissvar skall vara omsorgsförvaltningen tillhanda senast den 30 
juni 1997.

Resursenhetens yttrande 1997-04-11 föreligger.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 77 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att överlämna förvaltningens yttrande, samt

att nämnden avstår från att lämna in eget yttrande och hänvisar till remissvar 
från de politiska partierna.

_________

Bsn § 70 

Det sokratiska samtalet - ett utvecklingsarbete

Barn- och skolnämndens beslut kring förvaltningens arbete med barn och ung-
domar i livsfrågorna och det etiska perspektivet resulterade under 1994 i ett 
projektutkast kallat ”projekt Norrtälje-Nynäshamn”.

Förvaltningen introducerade det sokratiska samtalet som ett medel att nå de för 
projektet fastställda målen. Sex handledare/utbildare i sokratiskt samtal har 
utbildats, samt drygt femtio anställda har genomgått grundkursen som samtals-
ledare. När ett tjugotal handledare utbildats finns förutsättningar för genomfö-
rande av en massiv personalutbildning som omfattar barnomsorgens, grundsko-
lans och fritidsgårdarnas personal.

Förvaltningens yttrande 1997-03-13 föreligger.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 55 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att erbjuda all personal som arbetar direkt med barn och ungdomar en tvåda-
gars grundkurs i det sokratiska samtalet, samt

att uttala sin uttryckliga önskan att så många anställda som möjligt får ta del 
av denna utbildning under kommande treårsperiod.

_________

Bsn § 71 

Offentliga nämndsammanträden

Demokratikommitténs förslag till beslut angående offentliga nämndsamman-
träden 1996-10-07 har översänts till nämnden för yttrande senast 1996-11-29.

Au 21/10 Arbetsutskottet har 1996-10-21, § 165 behandlat ärendet.

BSN 14/11 Barn- och skolnämnden beslutade 1996-11-14, § 145 

att som ett led i att öka de förtroendevaldas tillgänglighet för medborgarna ha 
för avsikt att anordna frågestunder före de offentliga sammanträdena,

att ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att ta fram formulär där medbor-
garna på ett enkelt sätt kan framföra frågor eller klagomål till barn- och 
skolnämnden,

att uppdra till förvaltningen att för utdelning till åhörarna skriva en översiktlig 
text som i grova drag beskriver ett ärendes typiska hantering innan det 
kommer upp till beslut i nämnden,

att förlägga de offentliga sammanträdena på olika orter efter behov, samt 
överväga förläggning av dessa på kvällstid,

att i övrigt tillstyrka demokratikommitténs förslag med tillägget att nämnden 
själv bestämmer när de offentliga sammanträdena skall hållas.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 52 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att nämndsammanträdet torsdagen den 23 oktober 1997 skall vara offentligt 
och innefatta frågestund, samt

att annonsering skall ske i Norrtelje Tidning och via kommunens First Class.

_________

Bsn § 72 Dnr 97/335 102

Val av ordinarie ledamot i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Mats Dannewitz Linder har av kommunfullmäktige 1997-03-24, § 57 beviljats 
entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden. Enligt valbe-
redningens förslag har till ny ledamot för miljöpartiet valts Marie Umerkajeff.

Kommunfullmäktige har 1997-03-24, § 58 till ny ersättare för miljöpartiet i 
barn- och skolnämnden valt Mats Dannewitz Linder.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 82 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Marie Umerkajeff (mp) till ordinarie ledamot i barn- och skolnämn-
dens arbetsutskott.

_________

Bsn § 73 

Seminariekvällar för barn- och skolnämnden

Förvaltningen har erbjudit sig anordna seminariekvällar för barn- och skol-
nämnden i ämnen rörande Barn- och skolplan och Valfrihet - valmöjlighet.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 53 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för de mycket givande seminariekvällar förvaltningen anordnat den 
7 och 22 april 1997, samt

att dessa seminariekvällar ej berättigar till arvode.

_________

Bsn § 74 Dnr 97/340 761

Oslagen i Roslagen 

Arrangörerna för evenemanget ”Oslagen i Roslagen”, som planeras genomfö-
ras i samband med skolavslutningen 1997, har ansökt om förlustgaranti med 
20.000 kr per nämnd från barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden och socialnämnden.

Förra årets underskottsgaranti kostade 2.690 kr för barn- och skolnämnden och 
finansierades inom ramen för anslaget för bidrag till fritidsverksamhet.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 83 beslutat föreslå nämnden

att bevilja en förlustgaranti om 10.000 kr under förutsättning att övriga berör-
da nämnder beviljar minst motsvarande garantibelopp,

att garantibeloppet finansieras inom konto 6102470-442, bidrag till fritids-
verksamhet, samt

att avsätta motsvarande garantibelopp i budget 1998.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att delegera till presidiet att vid möte 1997-04-28 fatta beslut i ärendet med 
inriktning enligt arbetsutskottets förslag 1997-04-16.

_________

Bsn § 75 Dnr 97/094 622 

Park-, Vigelsjö- och Svanbergaenheternas kök

Förvaltningschefen redogör för skolkökens om- och tillbyggnad vid Park-, 
Vigelsjö- och Svanbergaenheterna.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 86 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret ta fram en 
förstudie till den planerade om- och tillbyggnaden av Vigelsjöskolans kök, 

att redovisa kostnadsförslag på Svanbergaköket, samt

att vid nämndens junisammanträde redovisa situationen angående Parkenhe-
tens kök.

_________

Bsn § 76 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser

I delbetänkande SOU 1995:103 från Skolkommittén föreslås kommunerna 
genom försöksverksamhet få möjlighet att inrätta en lokal styrelse för en skola. 
Styrelsen skall ha föräldramajoritet.

En rad beslutsfunktioner, som enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen idag 
ligger på styrelsen för utbildningen eller på rektorn, får överlåtas till den lokala 
styrelsen. Även andra frågor som resursanvändning, skolorganisation, lokaler 
och rekrytering kan föras över till den lokala styrelsen.

Försöksverksamheten bör regleras i en särskild förordning och omfatta en fem-
årsperiod, varefter utvärdering sker.

Man bör lokalt komma överens om hur styrelsen skall vara sammansatt och 
hur styrelseledamöterna skall nomineras. En förutsättning är dock att både ele-
ver och lärare ingår i styrelsen.

Au 22/1 Arbetsutskottet har 1996-01-22, § 13 behandlat ärendet.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 19 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 86 behandlat ärendet.

Au 30/5 Arbetsutskottet har 1996-05-30, § 102 behandlat ärendet.

Au 10/6 Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. Arbetsutskottet har 1996-
06-10, § 111 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 84 beslutat

att inbjuda enheterna att deltaga i försöksverksamheten med lokala styrelser, 

att anmälan om intresse skall komma från respektive enhetsråd och vara 
nämnden tillhanda senast 1996-11-01,

att antalet lokala styrelser begränsas till högst sex stycken inom barn- 
och skolförvaltningen, samt

att enskilda avtal tecknas mellan barn- och skolnämnden och respektive enhet 
som deltager i försöksverksamheten.

Bsn § 76 forts

BSN 19/12 Förvaltningschefen redogör för inkomna intresseanmälningar från enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1996-12-19, § 161 att fortsatt beredning av 
ärendet sker i arbetsutskottet.

Au 16/4 Enhetsrådet vid Herrängsenheten ansöker i skrivelse 1997-04-15 om att få bil-
da lokal styrelse.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 87 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att bifalla ansökan,

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till avtal mellan barn- och 
skolnämnden och den lokala styrelsen vid Herrängsenheten, samt

att slutgiltigt ställningstagande sker vid nämndens septembersammanträde.

_________

Bsn § 77 

Rapport från kontaktpolitikergrupper

* Distriktsamordnare Eva Lindén rapporterar från möte mellan kontaktpoli-
tiker och enhetsråd vid Norrtälje distrikt II där bland annat följande disku-
terades:

- lokala styrelser
- sammanhållna grundskolor
- fristående skolor
- oro angående minskat antal speciallärartimmar
- värdet av att ha representanter för elever i enhetsråden
- elevrepresentant från Grindenhetens enhetsråd informerade om arbete
med jämställdhet
- representanter från elevrådet vid Kvisthamraenheten informerade om 
arbetet i elevrådet och kopplingen mellan elevråd och enhetsråd
- internhyror och lokalkostnader

* Marita Jeansson, Eleonor Rosenquist och Marie Umerkajeff har besökt 
Frötuna skola och träffat rektor och lärare. Punkter som kom upp till dis-
kussion var

- protester angående nedskärningar
- den demokratiska ordningen
- politikers löner
- SIQ
- de nationella proven
- minskat antal speciallärartimmar

_________

Bsn § 78

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

6/3 Ordföranden har deltagit i träff med deltagare från Holmens Bruk 
angående utbildningsfrågor.

11-12/3 Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i presidiekonferens i 
Sånga Säby. Samtliga presidier var inbjudna.

19/3 Presidieträff med utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden 
angående gemensam seminariedag och förändrad SYO-organisation. 
Ordföranden och vice ordföranden deltog.

20/3 Ordföranden och Lisbeth R Karlman har träffat representanter från 
Taxi 10 000.

24/3 Arbetsutskottet har träffat Ronny Sjölund från MA angående skol-
skjutsupphandlingen.

24/3 Barn- och skolnämnden presenterade sin verksamhet för kommun-
fullmäktige.

24/3 Förvaltningen och ordföranden har träffat representant från Komrev.

24/3 Ordföranden och vice ordföranden har haft utvecklingssamtal med 
nämndens utvärderare.

25/3 Ordföranden och kommunalrådet träffade enhetsråden i Gottsta och 
Skärsta.

2/4 Presidieträff med socialnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden samt barn- och skolnämnden. Ordföranden har del-
tagit.

3/4 Ordföranden och kommunalrådet har träffat representanter från 
Komrev angående ev uppdrag att tillsammans med barn- och skol-
nämnden arbeta med utveckling av ekonomiska system och rutiner.

7/4 Arbetsutskottet träffade fackliga representanter angående förändrad 
ledningsorganisation.

7/4 Seminariekväll för nämnden angående revidering av barn- och ut-
bildningsplanen.

Bsn § 78 forts

10/4 Presidieträff med tekniska nämnden och barn- och skolnämnden. 
Ordföranden, vice ordföranden och förvaltningschef har deltagit.

12/4 Ordföranden har deltagit i panelen vid manifestation angående fri-
tidsgårdar vid Lännaenheten.

14/4 Arbetsutskottet har träffat representanter från Hällsboskolan angåen-
de barn med tal- och språkstörningar och förseningar.

14/4 Gemensamt arbetsutskott med kultur- och fritid angående samverkan 
mellan föreningsliv och fritidsgårdar.

14/4 Ordföranden har deltagit i föräldramöte med föräldrar till barn med 
hörselproblem. Hörselkliniken redovisade sitt skolprojekt från tre 
kommuner: Vallentuna, Österåker och Norrtälje.

_________

Bsn § 79 

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* Pågående SIQ-utvärdering på enheterna och Gustafslund

* Löneförhandlingar och nya kriterier

* Dagbarnvårdarnas och daghemmens beläggning

* Samverkan med alternativen

* Fortsatt samarbete kring Brännäsprojektet

* Ev tecknande av avtal med Roslagsbro IF

* Arbetet med den förändrade kostorganisationen

_________

Bsn § 80 

Rapport från nämndens utvärderare

Utvärderare Ann S Olsson rapporterar om

* SIQ-arbetet som förvaltningen sammanställer

* Pågående matenkät

* Utvärderingsarbete tillsammans med socialnämnden

* Presentation för omsorgsnämnden angående utvärderingsmaterial

* Utvärdering för personalkontorets räkning angående Norrtälje kommuns 
ungdomspraktikprogram KPU

* Norrtäljerapporten från Universum vilken kompletterar SYO-enkäten

_________

Bsn § 81

Anmälan av delegationsbeslut

Förteckning 1997-04-17 över anmälan av delegationsärenden föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 16-22 enligt föreliggande 
förteckning 1997-04-17.

_________

Bsn § 82

Anmälan av delgivningar

Förteckning över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 83 

Kurser och konferenser

* Kommunförbundet Stockholms Län inbjuder politiker med ledningsansvar 
för skola och barnomsorg, samt ledningen för den lokala skolan och barn-
omsorgen i Stockholm och Stockholms län till ett halvdagsseminarium.

Tid: Den 12 maj 1997, kl 09.00-12.00
Plats: Hotell Roslagen

Anmälan göres till Margaretha Dalby 0176-71321 senast den 30 april.


* Inbjudan till Upptakt till ett lärande sekel rörande presentation av Norr-
täljerapporten angående gymnasie- och komvuxelevers syn på utbildning, 
arbete och framtid har inkommit till barn- och skolnämnden.

Tid: Torsdagen den 29 maj 1997 kl 09.00- ca 16.00
Plats: Hotel Roslagen, Norrtälje

Barn- och skolnämnden beslutar

att barn- och skolnämndens ledamöter uppmanas att delta i seminarierna.

__________
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-04-24

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-04-24