Barn- och skolnämnden 1997-06-03
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 13.00-17.00

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Kajsa Hansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1997-06-03 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 85-105
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Kajsa Hansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1997-06-03

Datum för Datum för 
anslags uppsättande 1997-06-09 anslags nedtagande 1997-06-30

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Roland Eriksson
s

xKatarina Jansson
s

xJan Sjöblom
s
x
Marie Umerkajeff
mp
x
Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c

xLisbeth R Karlman
m
x
Björn Strömberg
m
x
A Arvidsson-Pettersson
fp
xERSÄTTARE

Marita Jeansson
s
x

Tjg


Mats Lindström
s
x

Tjg


Kerstin Boström
s

xOve Eriksson
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v

xMats Dannewitz Linder
mp
x
Kärsti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x

Tjg


Agneta Schmiterlöw
m
x
Tim Pettersson
m

xMattias Andersson
fp
x


Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

AvstårINNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 85 Månatlig verksamhetsrapport - budgetuppföljning 1997

§ 86 Ersättning till fristående skolor fr o m 1997-07-01

§ 87 Budget 1998 för barn- och skolnämnden

§ 88 Ansökan om att få starta föräldrakooperativt daghem i Sättraby, Edsbro

§ 89 Ansökan om att få starta aktiebolag inom barnomsorgen

§ 90 Arbetsmarknadsåtgärder

§ 91 Projektanställning som biträdande rektor vid särskole- och resursenheten

§ 92 Park-, Vigelsjö- och Svanbergaenheternas kök

§ 93 Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen

§ 94 Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun

§ 95 Brännäsprojektet

§ 96 Betänkandet ”Växa i lärande” - förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år

§ 97 Rapport från kontaktpolitikergrupper

§ 98 Rapport från förvaltningen

§ 99 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 100 Rapport från nämndens utvärderare

§ 101 Anmälan av delegationsbeslut

§ 102 Anmälan av delgivningar

§ 103 Förändrad ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen

§ 104 Förslag till tidplan för arbetet med den nya barn- och skolplanen

§ 105 Tack

_________

Bsn § 85 Dnr 97/332 041

Månatlig verksamhetsrapport

Ekonomisekreterare Olle Barmark redogör för budgetuppföljning per 1997-04-
30 enligt skrivelse 1997-05-15.

Au 20/5 Arbetsutskottet beslutade 1997-05-20, § 96 att behandla verksamhetsrapporten 
vid nämndens arbetsutskott 1997-05-26.

Au 26/5 Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-05-15 barn- och skolnämnden besluta

att godkänna rapporten,

att omfördela anslag på tillsammans 2.100 tkr från kommunens dag- och fri-
tidshem till anslaget för bidrag till enskild barnomsorg,

att omfördela anslag på tillsammans 1.900 tkr från enheternas dagbarnvår-
daranslag till anslaget för bidrag till enskild barnomsorg,

att inom delprogram 442 Fritidsgårdar omfördela 90 tkr från personalkostna-
der på samtliga fritidsgårdar till lokalkostnader på Köpmanholm och 
Grisslehamn,

att omfördela anslag från kommunens skolor motsvarande fördelade under-
visningsresurser per elev till anslaget för bidrag till friskolor,

att omfördela anslag från samtliga kommunens skolor motsvarande 500 tkr 
till anslaget för bidrag till fristående skolor, samt

att omfördela anslag från samtliga kommunens skolor motsvarande 500 tkr 
till anslaget för talklassen.

Au 26/5 Arbetsutskottet har 1997-05-26, § 100 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden har erhållit 7 mkr i tilläggsanslag för budgetåret 1997. 
Majoritetens förslag till budgetuppföljning 1997 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att av de extra 7 mkr som erhållits fördela 

* 2.100 tkr till kontot för enskild barnomsorg, samt 
1.632 tkr till kontot för bidrag till friskolor,

Bsn § 85 forts

* 90 tkr till fritidsgårdsverksamheten,

* 500 tkr till befintlig talklass, samt 
250 tkr för ny talklass åk 4-6,

* 500 tkr till specialfritidshemmet i Frötuna,

* 2.000 tkr till särskolan,

* 30 tkr till språkoteken, samt

* -200 tkr för intäkter av familjehemsplacerade barn, samt

att omfördela 

* 250 tkr till kontot för enskild barnomsorg från kommunal barnomsorg,

* 453 tkr för hyreskostnader för Knuten och paviljong från kommunens 
samtliga skolor,

* 1.900 tkr från enheternas dagbarnvårdaranslag till anslaget för bidrag 
till enskild barnomsorg, samt

att i övrigt godkänna förvaltningens rapport.

Centerpartiets, Moderata Samlingspartiets och Folkpartiet Liberalernas leda-
möter deltar ej i beslut.

Anteckning till protokollet

Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna önskar 
antecknat till protokollet:

Månatlig verksamhetsrapport 1997-04-30

Med hänvisning till vårt gemensamma förslag till beslut för barn- och skol-
nämnden i samband med kommunfullmäktiges behandling av budget för 1997 
deltar vi inte i detta beslut.

Det gläder oss dock att majoriteten delvis kommit till samma insikt som op-
positionen beträffande konsekvenser för planeringen av olika verksamheter av 
abrupt förändrade förutsättningar några månader in på ett budgetår. 

Bsn § 85 forts

Att resurser måste lämnas tillbaka och omfördelas näst intill omöjliggör en 
lokal långsiktig planering i en redan nu mycket bekymmersam ekonomisk si-
tuation.

Till förutsättningarna för en effektiv resursanvändning hör långsiktig plane-
ring och lokalkännedom, engagemang, förtroende och ansvar. Beslut om om-
fördelning av redan fördelade resurser kan ge konsekvenser på just de områ-
den som är förutsättningar för decentralisering och effektiv resursanvändning, 
dvs en s k negativ spiral.

I en tid med minskande barnantal i förskoleåldrarna, med stora barnkullar på 
väg upp genom barnskolan och grundskolan och i en krympande ekonomi, 
borde det istället ses som en nödvändig strategi att rusta alla enheter med 
bästa tänkbara förutsättningar. Det är i enheterna själva ”jobbet” görs.

_________

Bsn § 86 Dnr 97/209 611

Ersättning till fristående skolor fr o m 1997-07-01

Riksdagen beslutade i oktober 1996 om nya bestämmelser för bidrag till fristå-
ende grundskolor (friskolor). Lagen skall tillämpas på utbildning som äger rum 
efter 1997-07-01.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-05-27.

Au 3/6 Arbetsutskottet har 1997-06-03, § 106 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa ersättningen till friskolor enligt bilaga A att gälla t o m 
1997-12-31,

att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn av samtliga avtal 
för att säkerställa likställighet oavsett driftsform, samt

att redovisning av framtaget material sker vid nämndens sammanträde den 
11 september.

_________

Bsn § 87 Dnr 97/038 041


Budget 1998 för barn- och skolnämnden

Enligt nu gällande tidplan för budget 1998 skall nämnder och styrelser lämna 
sina förslag till ekonomikontoret senast 1997-06-09. Barn- och skolnämnden 
skall besluta om sitt förslag 1997-06-03. 

Detta innebär en senareläggning jämfört med tidigare tidplan med avsikt att 
kunna väga in ev ändrade bidrag från staten i budgetarbetet. Besked om dessa 
ändringar lämnades i vårpropositionen.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 49 behandlat ärendet.

Au 20/5 Ekonomisekreterare Olle Barmark redogör för skrivelse 1997-05-15 angående 
förutsättningar för budget 1998, samt investeringsbudget 1998 angående inven-
tarier i skrivelse 1997-05-18. Arbetsutskottet beslutar att behandla budget 1998 
vid nämndens arbetsutskott 1997-05-26.

Au 26/5 Arbetsutskottet har 1997-05-26, § 101 beslutat

att vid dagens sammanträde endast ange inriktningsbeslut angående medel till 
barn med behov av särskilt stöd utan angivelse av exakta summor vid fördel-
ning av de extra 7 mkr som nämnden får i nivåhöjning med anledning av vår-
budgeten, samt

att ärendet återkommer 1997-06-03.

Kajsa Hansson (c) och Lisbeth R Karlman (m) deltar ej i beslut.

BSN 3/6 Barn- och skolnämndens budgetram har utökats med 7 mkr med anledning av 
vårbudgeten och de höjda statsbidrag som följer av statens förbättrade eko-
nomi. 

Barn- och skolnämnden behöver ej heller genomföra det sparbeting på 3 mkr 
som lades i samband med budget 1997 och som skulle genomföras 1997-1999.

Ärendet har behandlats i PAMK.

Förslag till budget 1998 föreligger dels från majoriteten genom Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet De Gröna och Vänsterpartiet, dels från oppositionen genom 
Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna. 

Sammanträdet ajourneras kl 14.15-15.00

Bsn § 87 forts

DRIFTBUDGET

Majoritetens förslag

Majoriteten föreslår

att budgetanslaget 1998 skall fördelas enligt nedan:

* Talklasser 1.000 tkr
* Hörselpedagog 200 tkr
* Hyra av handikapphjälpmedel 200 tkr
* DBA-verksamheten 1.200 tkr
* Ökning av logopedavtal 172 tkr

* Specialfritidshem, Frötuna 500 tkr
* Särskolan 1.000 tkr
* Språkoteken 60 tkr
* SYO-utökning 100 tkr
* Refugen, efter avveckling 400 tkr

* Kapitaltjänstkostnader 234 tkr
* Löner 750 tkr
* Hyresökning 2.150 tkr
* Hyra Knuten till 980630 607 tkr

* Minskning av barnomsorg/dagbarn-
vårdare -2.000 tkr
* Lön utvärderare - 418 tkr
* Minskning av konto för alternativ
barnomsorg - 100 tkr

att avvakta med att fördela resterande medel, 945 tkr, med anledning av att 
sommaren är den period under ett budgetår då stora oförutsedda föränd-
ringar inträffar, t ex placering i familjehem och därmed ofta inskrivning i 
särskola, specialklasser eller övriga insater.

Oppositionens förslag

Oppositionen föreslår förändringar i förhållande till budget 1997 enligt nedan:

* Talklasser 1.000 tkr
* Hörselpedagog 200 tkr
* Hyra av handikapphjälpmedel 200 tkr
Bsn § 87 forts

* DBA 1.200 tkr
* Logopedavtal 172 tkr
* Specialfritidshem 500 tkr
* Särskolan 1.000 tkr
* Språkotek 60 tkr
* Kapitaltjänstkostnad 234 tkr
* Löner 750 tkr

* Hyresökning 2.150 tkr
* Hyra Knuten till 980630 607 tkr
* Lön utvärderare - 418 tkr 
* Reglering av daghemmet Rodens
hyresbidrag - 100 tkr

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden 
antar majoritetens förslag.

Barn- och skolnämndens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att det ökade budgetanslaget 1998 för barn- och skolnämnden skall fördelas 
enligt nedan:

* Talklasser 1.000 tkr
* Hörselpedagog 200 tkr
* Hyra av handikapphjälpmedel 200 tkr
* DBA-verksamheten 1.200 tkr
* Ökning av logopedavtal 172 tkr

* Specialfritidshem, Frötuna 500 tkr
* Särskolan 1.000 tkr
* Språkoteken 60 tkr
* SYO-utökning 100 tkr
* Refugen, efter avveckling 400 tkr

* Kapitaltjänstkostnader 234 tkr
* Löner 750 tkr
* Hyresökning 2.150 tkr
* Hyra Knuten till 980630 607 tkr

Bsn § 87 forts

* Minskning av barnomsorg/dagbarn-
vårdare - 2.000 tkr
* Lön utvärderare - 418 tkr
* Minskning av konto för alternativ
barnomsorg - 100 tkr

att avvakta med att fördela resterande medel, 945 tkr, med anledning av att 
sommaren är den period under ett budgetår då stora oförutsedda föränd-
ringar inträffar, t ex placering i familjehem och därmed ofta inskrivning i 
särskola, specialklasser eller övriga insater.

Reservation

Centerpartiets, Moderata Samlingspartiets och Folkpartiet Liberalernas leda-
möter reserverar sig till förmån för eget förslag.

Barn- och skolnämnden har därmed beslutat att begära en total budget-
ram för 1988 på 597.088 tkr.


INVESTERINGSBUDGET - inventarier

Förvaltningens förslag 1997-05-18 till investeringsbudget 1998 föreligger.

Barn- och skolnämndens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att avsätta 7.000 tkr till inventarier inom barn- och skolförvaltningen, samt

att anmoda kommunstyrelsen att inom det kommungemensamma anslaget för 
utbyggnad av ADB-nätet avsätta 300 tkr för barn- och skolnämndens be-
hov.

UPPDRAG TILL FÖRVALTNINGEN

Förslag till uppdrag till barn- och skolförvaltningen föreligger från såväl 
majoriteten som oppositionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition, bifall eller avslag, på de båda förslagens att-
satser var för sig och finner att nämnden antar att-satserna enligt nedan.


Bsn § 87 forts

1 att vid nämndens septembersammanträde redovisa en plan över den 
talklassorganisation som det finns behov av de närmaste fem åren.
Bifall

2 att ta fram förslag på hur musikskolan inom ram kan breddas till en 
kulturskola som vänder sig till alla kommunens innevånare oavsett ål-
der. Förslaget ska också redovisa olika möjliga driftsformer i enlighet 
med uppdrag i föregående BSN-budgetsammanträde. Hela förslaget 
redovisas inför budgetarbetet med budget 1999.
Bifall

3 att ta fram underlag för att utveckla öppna förskolan. Uppdraget redovi-
sas före budgetberedningens sammanträde i september.
Bifall

4 att till nämndens septembersammanträde ta fram ett förslag på en 
assistentpool.
Bifall

5 att inför budgetarbetet till 1999 års budget tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram ett förslag på hur föreningslivet kan med-
verka vid våra fritidsgårdar.
Bifall

6 att via en enkät omgående undersöka föräldrars inställning i valet mellan 
dagbarnvårdare och dagis i kommunal barnomsorg, samt därefter re-
dovisa konsekvensbeskrivning därav. Uppdraget redovisas före bud-
getberedningens sammanträde i september.
Avslag

7 att ta fram förslag som möjliggör att de personliga assistenterna utgör en 
naturlig del i enheternas vardagsarbete.
Avslag

8 att i fortsatt uppdrag gällande fritidsgårdsverksamheter och föreningsliv 
ta fram förslag angående alternativa driftsformer.
Avslag

9 att ta fram underlag för beslut i barn- och skolnämnden gällande balansen 
mellan föräldrars valmöjligheter å ena sidan och det kommunala tota-
lansvaret å den andra i barnomsorg och grundskola.
Avslag

Bsn § 87 forts

Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna reserverar 
sig under punkterna 4-9 till förmån för eget förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att barn- och skolförvaltningen får i uppdrag 

att vid nämndens septembersammanträde redovisa en plan över den talklass-
organisation som det finns behov av de närmaste fem åren,

att ta fram förslag på hur musikskolan inom ram kan breddas till en kultursko-
la som vänder sig till alla kommunens innevånare oavsett ålder. Förslaget 
ska också redovisa olika möjliga driftsformer i enlighet med uppdrag i fö-
regående BSN-budgetsammanträde. Hela förslaget redovisas inför budge-
tarbetet med budget 1999,

att ta fram underlag för att utveckla öppna förskolan. Uppdraget redovisas fö-
re budgetberedningens sammanträde i september.

att till nämndens septembersammanträde ta fram ett förslag på en assistent-
pool.

Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna reserverar 
sig till förmån för eget förslag.

_________

Bsn § 88 Dnr 97/319 718

Ansökan om att få starta föräldrakooperativt daghem i Sättraby,
Edsbro

En grupp föräldrar i Sättraby ansöker i skrivelse 1997-04-04 om att få starta ett 
föräldrakooperativt daghem. 

Förvaltningens yttrande 199-04-04 föreligger.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 80 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 59 beslutat

att avslå ansökan om att få starta föräldrakooperativt daghem i Sättraby med 
hänvisning till rådande budgetläge,

att ärendet kommer behandlas i samband med budget 1998, samt

att anmana föräldragruppen att inkomma med kompletterande underlag enligt 
överenskommelse.

Au 20/5 Föräldragruppen har inkommit med kompletteringar i ärendet, och 
förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1997-05-16.

Arbetsutskottet har 1997-05-20, § 90 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka ansökan från föräldrakooperativet i Sättraby att starta ett daghem 
1998-01-01 med 15 platser.

_________

Bsn § 89 Dnr 97/375 714

Ansökan om att få starta aktiebolag inom barnomsorgen

Barn- och skolnämnden har beslutat att enheten Månskenet fr o m 1997-07-01 
upphör att vara en egen enhet då verksamheten kommer att ingå i Bålbroenhe-
ten. 

Kerstin Henriksson, rektor för Månskensenheten, anhåller i skrivelse 1997-05-
06 om att få starta ett aktiebolag inom barnomsorgen i Rimbo.

Förvaltningens yttrande 1997-05-17 föreligger.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1997-05-20, § 91 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka ansökan från Kerstin Henriksson om att enheten Månskenet 
fr.o.m 1998-01-01 får bli en alternativ verksamhet med 60 daghemsplatser 
och ca 1500 vårdtimmar,

att Kerstin Henriksson skall inkomma med kompletterande uppgifter angåen-
de lokalkostnader och tider för öppethållande till förvaltningen så att en 
ekonomisk beräkning kan göras till barn- och skolnämnden 1997-09-11, 
samt

att språkoteket och nuvarande samlade resurs i form av språkavdelning flyttas 
över till annan enhet i Rimbodistriktet senast 1998-07-01.

_________

Bsn § 90 Dnr 97/088 022

Arbetsmarknadsåtgärder

Barn- och skolförvaltningen har flitigt använt sig av utbildningsvikariat för att 
dels öka den egna personalens kompetens, dels ge möjlighet för arbetslösa att 
erhålla meningsfull sysselsättning. Detta har i sin tur ökat deras kompetens och 
möjligheter att erhålla annat arbete.

Riksdagen har beslutat om annan finansiering vad gäller utbildningsvikarier, 
vilket har fått kommunfullmäktige att ändra sin inriktning vad gäller utbild-
ningsvikariat. Barn- och skolförvaltningen står inför faktum av ett behov att 
minska sin personal.

Förvaltningens skrivelse 1997-01-09 föreligger.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 15 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden har 1997-01-30, § 2 behandlat ärendet och lämnat föl-
jande förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja finansieringen av 3 utbildningsvikarier för musikskolan under vt/ht 
1997, samt 5,5 utbildningsvikarier för övrig personal för våren 1997 till en 
total kostnad av 867.800 kronor.

På grund av jäv deltog inte Lisbeth R Karlman (m) i handläggningen i detta 
ärende.

Au 17/3 Kommunstyrelsens arbetsutskott har 1997-03-04, § 43 beslutat

att avslå barn- och skolkontorets framställan i sin helhet och 
att de oundvikliga kostnader som uppstår får täckas inom ramen för de om-
ställningsmedel som anslagits inom barn- och skolförvaltningen under 
1997. 

Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 54 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 65 beslutat

att uppdra till förvaltningen att tillsammans med kommunkansliet ta fram 
förslag till hur utbildningsinsatserna kan genomföras, samt att återrappor-
tering sker vid nämndens junisammanträde.

Bsn § 90 forts

BSN 3/6 Förvaltningschefen rapporterar från det pågående arbetet kring utbildningsin-
satserna.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att uppdra till förvaltningen att fullgöra arbetet med att finna en lösning på 
utbildningsinsatserna.

_________

Bsn § 91 Dnr 97/373 025

Projektanställning som biträdande rektor vid särskole- och resursenheten

I syfte att arbeta fram ett underlag till förslag till sammanslagning av resursen-
heten och särskolan föreslår förvaltningschefen att den nuvarande ledningen av 
dessa enheter förstärks under tiden 1997-08-01--1998-07-31.

Förvaltningens skrivelse 1997-05-20 föreligger.

Ärendet har behandlats i PAMK.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1997-05-20, § 95 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att projektanställa Benita Johansson som biträdande rektor vid särskolan/ 
resursenheten under tiden 1997-08-01--1998-07-31.

_________

Bsn § 92 Dnr 97/094 622 

Park-, Vigelsjö- och Svanbergaenheternas kök

Förvaltningschefen redogör för skolkökens om- och tillbyggnad vid Park-, 
Vigelsjö- och Svanbergaenheterna.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 86 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-05-24, § 75 beslutat

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret ta fram en 
förstudie till den planerade om- och tillbyggnaden av Vigelsjöskolans kök, 

att redovisa kostnadsförslag på Svanbergaköket, samt

att vid nämndens junisammanträde redovisa situationen angående Parkenhe-
tens kök.

BSN 3/6 Förvaltningschefen rapporterar om dagsläget beträffande köken vid Park-, 
Vigelsjö- och Svanbergaenheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att uppdra till förvaltningen att arbeta fram underlag till alternativa lösningar 
inklusive kostnadsredovisning för beslut vid nämndens sammanträde i 
september.

_________

Bsn § 93 Dnr 97/167 041

Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen

Förvaltningens förslag till investeringsprogram 1998-2000 för om- och till-
byggnation av barn- och skolförvaltningens lokaler föreligger i skrivelse 1997-
03-05.

Lisbeth R Karlman (m) yrkar att 3:e och 5:e att-satserna justeras.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 47 beslutat att återremittera ärendet tills för-
handling med personal- och arbetsmiljökommittén skett.

Au 16/4 Ärendet har behandlats i PAMK 1997-03-21.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 72 behandlat ärendet.

Au 24/4 Arbetsutskottet har 1997-04-24, § 88 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-05-24, § 51 beslutat

enligt förvaltningens reviderade förslag 1997-03-21, 

att den planerade ombyggnaden av Centralskolan i Hallstavik fullföljs under 
1997-1998,

att förhyrningen av verkstadslokalerna vid Centralskolan sägs upp i samband 
med ombyggnadens färdigställande,

att genom om-, till- och/eller nybyggnad under 1998 och 1999 tillgodose 
barn- och skolförvaltningens behov av lokaltillskott i Älmsta,

att behovet av lokaltillskott i Rimbo i första hand tillgodoses genom att Knu-
tens lokaler disponeras,

att Bålbroskolan, i enlighet med tidigare beslut, byggs om för att rymma 
barnskola, samt årskurserna 1-9 i grundskolan,

att Vigelsjöenheten kompletteras med en gymnastiksal på 200 kvm,

att ombyggnationen av Lännaenhetens gymnastiksal, omklädningsutrymmen 
och fritidsgård beaktas som ett tänkbart framtida ROT-projekt, samt

Bsn § 93 forts 

att avvakta med slutgiltigt beslut angående ordningsföljden mellan de olika 
delprojekten vid Rånäsenheten till dess projektgruppens förslag förelagts 
nämnden, samt

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde 1997-06-03 re-
dovisa tidsplan för förvaltningens samtliga lokal- och projekteringsarbe-
ten.

BSN 3/6 Förvaltningschefen rapporterar från det pågående samarbetet med tekniska 
kontoret kring tidsplanen för samtliga lokal- och projekteringsarbeten.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att så snart materialet kring tidsplanen finns tillgängligt skall detsamma till-
ställas nämndens ledamöter.

_________

Bsn § 94 Dnr 97/040 730

Förslag till handikapprogram för Norrtälje kommun

Omsorgsförvaltningen har i samråd med rotelansvarig politiker och tillsam-
mans med handikappföreningarna i kommunen tagit fram ett nytt förslag till 
handikapprogram.

Omsorgsnämnden beslutade 1996-12-18 att det nya förslaget ska skickas på 
remiss till samtliga nämnder och förvaltningar, politiska partier och handikapp-
föreningar i Norrtälje kommun. Skriftligt svar skall vara inlämnat senast den 
31 mars 1997.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 36 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden har 1997-03-06, § 34 beslutat

att till omsorgsnämnden översända förvaltningens yttrande 1997-02-21 som 
sitt eget, samt

att bifoga synpunkter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet De Gröna och 
Vänsterpartiet skrivet av Marita och Per-Åke Jeansson 1997-03-05.

Au 26/5 Omsorgsnämnden har sammanställt inkomna remissvar, vilka innehåller bety-
dande ändringar i de olika nämndernas mål och åtgärder, och anhåller i skri-
velse 1997-05-12 om nämndens synpunkter på de nytillkomna tilläggen och 
ändringarna i programmet.

Arbetsutskottet beslutar 1997-05-26, § 104 

att vid nämndsammanträdet den 3 juni 1997 utse ett utskott med uppdrag att 
besvara skrivelsen.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att utan ställningstagande från nämnden besvara 
skrivelsen.

_________

Bsn § 95 Dnr 97/168 291

Brännäsprojektet

Au 17/3 Förvaltningschefen rapporterar om det pågående arbetet rörande möjligheter 
till ett samarbete mellan Musikskolan och fritidsgårdsverksamheten på Brän-
näsgården, samt Norrtälje Freinetförenings planerade friskola i kvarteret Brän-
näset, med inriktning på skola, kultur- och fritidsverksamhet för ungdomar.

Förvaltningschefens uppdrag att undersöka förutsättningarna kring detta sam-
arbete har omfattat att pröva:

1 samverkan kring lokaler
2 driftsformerna - samverkan mellan kommunal och privat verksamhet
3 att driva verksamheten inom givna ekonomiska ramar
4 inflytandet för barn och ungdomar
5 samarbete kring verksamheten - kultur- och fritidsfrågor.

Au 16/4 Förvaltningens skrivelse 1997-03-14 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 74 behandlat ärendet. 

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 63 beslutat

att ge förvaltningen i uppdrag att fullfölja arbetet med att klargöra förutsätt-
ningarna för samverkan mellan Musikskolan, Fritidsgården och Norrtälje 
Freinetförenings friskola, samt upprätta för samarbetet nödvändiga doku-
ment för senare nämndbeslut.

BSN 3/6 Under våren har förhandlingar pågått mellan förvaltningen och Norrtälje Frei-
netförening om samarbete kring i första hand lokaler i kvarteret Brännäset.

Parterna, tillsammans med bl a tekniska kontoret, diskuterar ett förslag till av-
tal om samnyttjande av lokalerna. Det är tveksamt om ett avtal kan ligga klart 
till nämndens junisammanträde, varför förvaltningen i skrivelse 1997-05-23 fö-
reslår att förvaltningschefen får i uppdrag att godkänna och för förvaltningen 
teckna överenskommelse mellan parterna.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ge förvaltningschefen i uppdrag att godkänna och teckna avtal mellan 
Norrtälje Freinetförening och barn- och skolförvaltningen angående 
samnyttjande av lokaler i kvarteret Brännäset.

_________

Bsn § 96 Dnr 97/270 610

Betänkandet ”Växa i lärande” - förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år

Betänkandet ”Växa i lärande” har av utbildningsdepartementet sänts ut på re-
miss till bl a Norrtälje kommun. I remissen ligger att regeringen vill ha syn-
punkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Remissen skall vara inläm-
nad senast den 26 maj 1997.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från barn- och skolförvaltningen och 
ledamöter från barn- och skolnämnden skall gemensamt formulera svar på re-
missen, vilket presenteras vid nämndsammanträdet den 3 juni 1997.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1997-05-20, § 93 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Arbetsgruppen har i skrivelse 1997-05-26 lämnat sitt remissvar på betänkandet 
”Växa i lärande”. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna arbetsgruppens remissvar på betänkandet ”Växa i lärande” - 
förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år, samt

att översända remissvaret till utbildningsdepartementet inklusive följande 
tillägg:

Lpo 94, sid 109

Vad gäller mål att uppnå i grundsärskolan är det olyckligt att redan i lä-
roplanen lägga begränsningar i förväntningarna på dessa elever. Gräns-
dragningen mellan grundsärskolans elever och grundskolans barn med 
behov av särskilt stöd är inte alltid så självklar.

Målen att uppnå föreslås därför vara:

”Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan fått möj-
lighet att utifrån sin individuella förutsättning i möjligaste mån uppnår de 
mål som gäller för övriga grundskolan.

_________

Bsn § 97

Rapport från kontaktpolitikergrupper

* Skriftlig redovisning från möte med enhetsråden i Norrtälje distrikt I 
föreligger. Bland annat diskuterades jämställdhet, elevdemokrati, utveck-
lignssamtal, utvecklingsarbete, samt ett antal övriga frågor.

* Skriftliga minnesanteckningar föreligger från enhetsrådsträff i Rimbo-
distriktet. Även här diskuterades jämställdhet, elevdemokrati och utveck-
lingsarbete och övriga frågor.

* Muntliga rapporter från besök ute på enheterna gavs av Kajsa Hansson, 
Björn Strömberg, Lisbeth R Karlman och Agneta Arvidsson-Pettersson.

_________

Bsn § 98 

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* Det pågående arbetet med försöksverksamhet med lokala styrelser

* Delegationsordningen som är under framtagning. 

* Den skriftliga redovisningen som föreligger angående 4-miljonerspottens
användning

* Den förändrade ledningsorganisationen inom barn- och skolförvaltningen

* Förändringen av kostorganisationen och det pågående arbetet

_________

Bsn § 99

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar om

28/4 Presidieträff med barn- och skolnämnden, socialnämnden, utbildnings-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden angående Oslagen i Roslagen. 
Delegation angående 10.000 kr i garantibelopp.

20/5 Arbetsutskotten i barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämn-
den samt ordförande och förvaltningschef i socialnämnden hade möte i 
Rimbo tillsammans med föreningslivet om framtida samarbetsformer 
på fritidsgården.

21/5 Arbetsutskottet träffade de fackliga organisationerna angående den för-
ändrade ledningsorganisationen.

28/5 Arbetsutskottet, förvaltningschefen och arbetsledare avtackade pensio-
närer med middag på S/S Norrtelje.

2/6 Arbetsutskottet hade träff med de fackliga organisationerna angående 
den förändrade ledningsorganisationen och diskuterade bl a fortsatta 
gemensamma träffar.

_________

Bsn § 100 

Rapport från nämndens utvärderare

Barn- och skolnämndens utvärderare Ann S Olsson redogör i partiernas olika 
gruppmöten för sina pågående och kommande projekt.

Barn- och skolnämnden beslutar

att till Ann S Olsson uttrycka sin tacksamhet för att ha haft förmånen att få ha 
dessa utvärderingstillfällen, samt framföra sitt tack för det värdefulla arbe-
te som genomförts.

_________

Bsn § 101 Dnr 97/092 002

Anmälan av delegationsbeslut

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Nr 23 Roslagsskolan: hemundervisning fr o m 1997-04-15
t o m vårterminens slut

Nr 24 Åtgärd för barn på dagis, Bolkastugan, samt

att uppdra till förvaltningen att följa upp delegationsbeslut Nr 23 på
Roslagsskolan.

_________

Bsn § 102 

Anmälan av delgivningar

Förteckning över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 103 Dnr 97/095 001

Förändrad ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen

Barn- och skolförvaltningen skall i sin budget 1997 reducera kostnaden för 
ledning med 5 mkr, eller ca 27% av den nuvarande ledningsorganisationen.

Förvaltningens förslag till förändrad ledningsorganisation vid barn- och skol-
förvaltningen föreligger i skrivelse 1997-02-24.

Au 17/3 Arbetsutskottet har 1997-03-17, § 48 beslutat att återremittera ärendet tills för-
handling med personal- och arbetsmiljökommittén har skett.

Au 16/4 Ärendet har behandlats i PAMK 19974-03-21. Förvaltningschefen redogör för 
rådande förhandlingsläge.

Arbetsutskottet beslutar 1997-04-16, § 73 att uppdra till förvaltningschefen att 
fortsätta förhandlingen enligt ursprungsförslaget.

Au 24/4 Arbetsutskottet har 1997-04-24, § 89 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Det antecknas att i ärendet har förevarit förhandling enligt § 11-14 MBL enligt 
bilaga. I anslutning till förhandlingarna förklarade sig de fackliga parterna 
muntligen att avstå från att inom tiodagarsfristen påkalla lokal-central för-
handling. Utifrån vad som upplysts om de fackliga parternas inställning beslu-
tar barn- och skolnämnden enligt nedan.

Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 52 beslutat

att fastställa ledningsorganisationen i enlighet med förvaltningschefens för-
slag 1997-02-24,

att uppdra till förvaltningschefen att påbörja rekryteringsarbetet av två biträ-
dande förvaltningschefer och en administrativ chef i enlighet med genom-
förd MBL-förhandling 1997-04-23,

att föreslå kommunstyrelsen pröva frågan om att fr o m 1997-07-01 anställa 
distriktsamordnare Ann S Olsson med uppgift att biträda kommunstyrel-
sen med uppföljning och utvärdering, samt

att personalkostnaden för 1997 för Ann S Olsson får belasta barn- och skol
nämndens budget

Bsn § 103 forts

Au 3/6 Förslag till förord för sökande till biträdande förvaltningschefstjänster inom 
barn- och skolförvaltningen

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-06-02 barn- och skolnämnden besluta 

att förorda Eva Lindén och Gösta Högberg som innehavare av tjänster som 
biträdande förvaltningschefer vid barn- och skolförvaltningen fr o m 
1997-07-01.

Ärendet har MBL-förhandlats.


Förslag till innehavare av tjänsten som administrativ chef vid barn- och 
skolförvaltningen

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-06-02 barn- och skolnämnden besluta 

att utse Britt-Marie Hedlund till innehavare av tjänsten som administrativ 
chef vid barn- och skolförvaltningen fr o m 1997-07-01 och tillsvidare.

Ärendet har MBL-förhandlats.


Beslut om innehavare av rektorstjänster inom barn- och skolförvaltningen

Förvaltningschefen har i skrivelse 1997-06-02 lagt förslag till innehavare av 
rektorstjänster inom barn- och skolförvaltningen. Samråd skall ske mellan för-
valtningschef och arbetsutskott, och beslutet äger inte laga kraft förrän detta 
samråd skett.

Ärendet har MBL-förhandlats.


Utlysande av ledningstjänster vid barn- och skolförvaltningen

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-06-02 barn- och skolnämnden besluta

att utlysa vikariat som biträdande rektor vid Länna-Rialaenheten under tiden 
1997-08-01--1998-07-31, samt

att utlysa tjänst som rektor vid Elmstaenheten fr o m 1997-08-01 tillsvidare.Bsn § 103 forts

Arbetsutskottet har 1997-06-03, § 106 efter samråd med förvaltningschefen 
beslutat att uppdra till förvaltningschefen att teckna anställningsavtal med 
rektorerna enligt föreliggande förslag 1997-06-02.

BSN 3/6 Yrkanden

Elisabeth Björk (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att förorda Eva 
Lindén och Gösta Högberg som innehavare av tjänster som biträdande för-
valtningschefer vid barn- och skolförvaltningen fr o m 1997-07-01.

Björn Strömberg (m) yrkar avslag, samt att hos kommunstyrelsen begära ex-
ternrekrytering på befattningarna som biträdande förvaltningschefer.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden 
antar arbetsutskottets förslag.

Barn- och skolnämndens förslag

Kommunstyrelsen beslutar

att tillsätta Eva Lindén och Gösta Högberg som innehavare av tjänster som 
biträdande förvaltningschefer vid barn- och skolförvaltningen fr o m 
1997-07-01.

Björn Strömberg (m) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Britt-Marie Hedlund till innehavare av tjänsten som administrativ 
chef vid barn- och skolförvaltningen fr o m 1997-07-01 och tillsvidare, 

att utlysa vikariat som biträdande rektor vid Länna-Rialaenheten under tiden 
1997-08-01--1998-07-31, samt

att utlysa en projektanställning som rektor vid Elmstaenheten fr o m 
1997-08-01--1998-07-31.

_________

Bsn § 104

Förslag till tidplan för arbetet med den nya barn- och skolplanen

Förslag till tidplan för arbetet med framtagning av den nya barn- och skol-
planen föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till ekonomisekreteraren att ta fram beräknad kostnad för 
nämndens arbete enligt tidplanen.

_________

Bsn § 105

Tack

Björn Strömberg (m) meddelar att han ämnar avgå som ledamot i barn- och 
skolnämnden och tackar för det fina samarbete som varit.

Ordföranden framför tack till samtliga politiker i nämnden och tjänstemän i 
förvaltningen för det arbete som utförts i år och önskar en trevlig sommar.

Vice ordföranden tackar och instämmer helt i ordförandens yttrande.

_________

Bsn § 84 Dnr 97/240 623

Ansökan om skolskjuts för barn i området Stortjäran, Alhamra och Hall i Rim-
bodistriktet

Au 23/9 I skrivelse 1996-09-12 ansöker familjerna Zotterman, Tammeleht, Tilleaeus 
och Setälä-Lindgren om skolskjuts för barnen

Emelie Zotterman
Narayan Tammeleht
Narsimha Tammeleht
Baladev Tammeleht
Pierre Tillaeus
Beatrice Setälä-Lindgren
Victoria Setälä-Lindgren

Arbetsutskottet har 1996-09-23, § 146 beslutat att eleverna även i fortsättning-
en hänvisas till SL-bussen då vägen till och från SL-hållplatsen ej bedöms som 
trafikfarlig.

Au 10/3 I dom 1997-02-28 meddelar länsrätten att de bifaller överklagandet och upp-
häver barn- och skolnämndens arbetsutskotts beslut 1996-09-23.

Arbetsutskottet har 1997-03-10, § 43 beslutat

att överklaga länsrättens beslut, samt
att bevilja skolskjuts under prövningstiden.

Au 3/6 Arbetsutskottet har 1997-06-03, § 105 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Ordförandens skrivelse 1997-05-30 som förslag till nämndens överklagande av 
länsrättens i Stockholms läns dom föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att till kammarrätten i Stockholm överlämna och åberopa ordförandens 
skrivelse såsom nämndens överklagande i rubricerade ärende.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

_________

Majoritetens förslag
Majoriteten föreslår att barn- och skolförvaltningen får i uppdrag 

att till nämndens septembersammanträde ta fram en plan över vilken talklass-
organisation som behövs de närmaste fem läsåren,

att till nämndens septembersammanträde ta fram ett förslag på en assistent-
pool,

att inför budgetarbetet till 1999 års budget ta fram förslag på hur musikskolan 
inom befintlig ram breddas till en kulturskola som vänder sig till alla 
kommuninnevånare oavsett ålder,

att inför budgetarbetet till 1999 års budget tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram ett förslag på hur föreningslivet kan medverka 
vid våra fritidsgårdar.
Oppositionens förslag

Oppositionen föreslår att barn- och skolförvaltningen får i uppdrag 

att vid nämndens septembersammanträde redovisa en plan över den talklass-
organisation som det finns behov av de närmaste fem åren,

att ta fram förslag på hur musikskolan inom ram kan breddas till en kultursko-
la som vänder sig till alla kommunens innevånare oavsett ålder. Förslaget 
ska också redovisa olika möjliga driftsformer i enlighet med uppdrag i fö-
regående BSN-budgetsammanträde. Hela förslaget redovisas inför budge-
tarbetet med budget 1999.

att ta fram underlag för att utveckla öppna förskolan. Uppdraget redovisas fö-
re budgetberedningens sammanträde i september.

att via en enkät omgående undersöka föräldrars inställning i valet mellan 
dagbarnvårdare och dagis i kommunal barnomsorg, samt därefter redovisa 
konsekvensbeskrivning därav. Uppdraget redovisas före budgetberedning-
ens sammanträde i september.
att ta fram förslag som möjliggör att de personliga assistenterna utgör en 
naturlig del i enheternas vardagsarbete,
att i fortsatt uppdrag gällande fritidsgårdsverksamheter och föreningsliv ta 
fram förslag angående alternativa driftsformer,
att ta fram underlag för beslut i barn- och skolnämnden gällande balansen 
mellan föräldrars valmöjligheter å ena sidan och det kommunala totalansvaret å 
den andra i barnomsorg och grundskola.
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-06-03 11

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-06-03 1