Barn- och skolnämnden 1997-06-19
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 11.30-12.00 

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Kajsa Hansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1997-06-19 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 106 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Kajsa Hansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1997-06-19

Datum för 1997-06-19 Datum för 1997-07-10
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s

xRoland Eriksson
s

xKatarina Jansson
s

xJan Sjöblom
s
x
Marie Umerkajeff
mp

xKajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x
Björn Strömberg
m

xA Arvidsson-Pettersson
fp

x


ERSÄTTARE

Marita Jeansson
s
x

Tjg


Mats Lindström
s
x

Tjg


Kerstin Boström
s

xOve Eriksson
s

xEleonor Rosenquist-Helsing
v

xMats Dannewitz Linder
mp

xKärsti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c

xAgneta Schmiterlöw
m

xTim Pettersson
m

xMattias Andersson
fp
x

Tjg
Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 106 Beslutanderätt om yttranden till domstol och övriga brådskande 
ärenden

_________

Bsn § 106 Dnr 97/431 002

Beslutanderätt om yttranden till domstol och övriga brådskande ärenden

Enligt kommunallagen skall nämnden besluta om ärenden inom sitt verksam-
hetsområde. Nämnden har möjlighet att uppdra åt annan att fatta beslut i vissa 
ärenden å nämndens vägnar, t ex vid brådskande ärenden då nämndens avgö-
rande inte kan avvaktas, eller i de fall nämndens yttrande i överklagade ären-
den skall vara domstolen tillhanda i rätt tid.

Förvaltningens skrivelse 1997-06-09 föreligger.

Au 9/6 Arbetsutskottet har 1997-06-09, § 108 behandlat ärendet.

BSN 19/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till ordförande, och vid förfall för denne, vice ordförande, att 
besluta å nämndens vägnar i sådana ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas, 

att uppdra till ordförande eller vice ordförande eller tjänstgörande förvalt-
ningschef var och en för sig och i den ordning de står, att å nämndens 
vägnar besluta om godkännande och tecknande av yttranden med an-
ledning av överklagade nämndbeslut, samt

att det senare uppdraget gäller till barn- och skolnämndens september-
sammanträde.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

__________NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-06-19

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-06-19