Barn- och skolnämnden 1997-09-11
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Bålbroenheten, Rimbo kl 13.00-17.00, ajournering kl 15.00-15.30

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Agneta Schmiterlöw

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1997-09-22 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 107-133
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Agneta Schmiterlöw


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1997-09-11

Datum för 1997-09-23 Datum för 1997-10-14
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID Kl 13.00-17.00
Ajournering kl 15.00-15.30
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x

Från 15.00


Roland Eriksson
s

x
s

Jan Sjöblom
s

xMarie Umerkajeff
mp
x

Deltog ej § 117 pga jäv


Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
A Arvidsson-Pettersson
fp

x


ERSÄTTARE

Marita Jeansson
s

xMats Lindström
s
x

Tjg istf Roland Eriksson


Kerstin Boström
s

xOve Eriksson
s

xEleonor Rosenquist-Helsing
v
x

Tjg istf Jan Sjöblom


Mats Dannewitz Linder
mp

xKärsti Eriksson
c


Tjg istf vakans


Patrik Dahl
c
x

Tjg § 117 maa jäv

Tim Pettersson
m

xMattias Andersson
fp
x

Tjg istf Agneta Arvidsson-P
Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


§ 107 Ajournering

§ 108 Val av ersättare för moderata samlingspartiet i barn- och skolnämndens 
arbetsutskott

§ 109 Ansökan om komplettering av beviljad stipendieansökan, Vätöenheten

§ 110 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grund-
skola, Amorinens Montessoriförening i Norrtälje

§ 111 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grund-
skola, Stiftelsen Hjärnbruket - Viby fria skola

§ 112 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag till projekt 
”Barnmogna mötesplatser”

§ 113 Ersättning till fristående skolor fr o m 1997-07-01

§ 114 Budget för deltagande i Baltic Week september 1997

§ 115 Begäran om att få behålla daghemsplats på Vigelsjöstugan

§ 116 Ansökan om att få börja barnskola ht 97 i Frötuna

§ 117 Ändring av barnomsorgsplatser till att även gälla skolbarnsomsorg

§ 118 Namnbyte på Rimboenheten

§ 119 Park-, Vigelsjö- och Svanbergaenheternas kök

§ 120 Byggnation av sporthall, Väddö

§ 121 Policyprogram vid byggprojekt

§ 122 Sammanhållna grundskolor

§ 123 Dokumenthanteringsplan för särskolan

§ 124 Program för Norrtälje kommuns flyktingmottagning

§ 125 Brännäsprojektet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING forts

§ 126 Utvärdering av föräldrars syn på inflytande

§ 127 Rapport från kontaktpolitikergrupper

§ 128 Rapport från förvaltningen

§ 129 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 130 Anmälan av delegationsbeslut

§ 131 Anmälan av delgivningar

§ 132 Kurser och konferenser

§ 133 Ansökan om att få starta aktiebolag inom barnomsorgen

_________

Bsn § 107 

Ajournering

Barn- och skolnämnden beslutar 

att sammanträdet ajourneras mellan kl 15.00-15.30. 

_________

Bsn § 108 

Val av ersättare för moderata samlingspartiet i barn- och skolnämndens
arbetsutskott

Björn Strömberg (m) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 1997-06-23, § 
99 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och skolnämnden.

Kommunfullmäktige har 1997-08-25, § 144 beslutat att enligt valberedningens 
förslag till ny ledamot för moderata samlingspartiet i barn- och skolnämnden ut-
se nuvarande ersättaren Agneta Schmiterlöw.

Barn- och skolnämnden beslutar

att välja Agneta Schmiterlöw som ny ersättare i barn- och skolnämndens 
arbetsutskott.

_________

Bsn § 109 Dnr 97/392 046

Ansökan om komplettering av beviljad stipendieansökan, Vätöenheten

Vätöenheten har under läsåret 1996/97 studerat Bifrostskolans i Danmark arbets-
sätt och genomfört en studiecirkel. Enheten har av Bifrostskolan erbjudits att 
delta i en fortbildningskurs. Skolverket har beviljat medel för tre personer till 
denna studieresa.

Rektor för Vätöenheten ansöker i skrivelse 1997-05-14 om komplettering av sti-
pendieansökan för att kunna genomföra resan. 

Förvaltningens yttrande 1997-06-23 föreligger.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 132 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Vätöenheten 10.605 kronor ur barn- och skolnämndens utveck-
lingsanslag med motiveringen att syftet med fortbildningen stämmer väl 
överens med de prioriteringar som nämnden beslutat om.

_________

Bsn § 110 Dnr 97/420 611

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola, 
Amorinens Montessoriförening i Norrtälje

Amorinens Montessoriförening i Norrtälje kommun har ansökt hos Skolverket 
om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun 
fr o m läsåret 1998/99.

Förvaltningens yttrande 1997-06-24 föreligger.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 133 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att till skolverket överlämna förvaltningens förslag till yttrande över Amori-
nens Montessoriförenings i Norrtälje ansökan om att få starta fristående 
skola motsvarande år 1-3 i grundskolan som sitt eget.

_________

Bsn § 111 Dnr 97/210 611

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola,
Stiftelsen Hjärnbruket - Viby fria skola

Stiftelsen Hjärnbruket i Norrtälje kommun har i skrivelse 1997-05-28 hos skol-
verket ansökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola fr o m 
läsåret 1998/99.

Förvaltningens yttrande 1997-08-19 föreligger.

Au 1/9 Arbetsutskottet har 1997-09-01, § 161 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att till skolverket överlämna förvaltningens förslag till yttrande över 
Stiftelsen Hjärnbrukets ansökan om att få starta fristående skola i 
Norrtälje kommun som sitt eget.

_________

Bsn § 112 Dnr 97/001 710

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag till projekt ”Barnmogna 
mötesplatser”

Vigelsjöenheten erhöll under läsåret 1996/97 medel ur 4-miljonerspotten till Vi-
gelsjöprojektet. För att möjliggöra en fortsättning på det arbete som påbörjats 
anhåller enheten i skrivelse 1997-03-17 om medel ur nämndens utvecklingsan-
slag till projekt ”Barnmogna mötesplatser”.

Förvaltningens yttrande 1997-08-11 föreligger.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 132 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Vigelsjöenheten 120.000 kronor ur nämndens utvecklingsanslag 
till projekt ”Barnmogna mötesplatser”.

_________

Bsn § 113 Dnr 97/209 611

Ersättning till fristående skolor fr o m 1997-07-01

Riksdagen beslutade i oktober 1996 om nya bestämmelser för bidrag till fristå-
ende grundskolor (friskolor). Lagen skall tillämpas på utbildning som äger rum 
efter 1997-07-01.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-05-27.

Au 3/6 Arbetsutskottet har 1997-06-03, § 106 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden har 1997-06-03, § 86 beslutat

att fastställa ersättningen till friskolor enligt bilaga A att gälla t o m 
1997-12-31,

att uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn av samtliga avtal 
för att säkerställa likställighet oavsett driftsform, samt

att redovisning av framtaget material sker vid nämndens sammanträde den 
11 september.

Au 18/8 Arbetsutskottet har 1997-08-18, § 150 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Ekonomisekreterare Olle Barmark redogör för beräknade extrakostnader för 
buss- och skolskjutsar för elever i friskolor.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att snarast sända analys av faktiska kostnader 
rörande buss- och skolskjutsar för elever i friskolor till barn- och skolnämn-
dens ledamöter.

_________

Bsn § 114 

Budget för deltagande i Baltic Week september 1997

Rektor Glenn Nilsson ansöker i skrivelse 1997-07-27 om medel för att kunna 
delta i Baltic Week-evenemang i St Petersburg i september månad. Från Norrtäl-
je kommer fem elever från Rodengymnasiet, fem från Norrsundsskolan och fem 
från kommunala musikskolan, samt en lärare från varje skola att delta.

Förvaltningens yttrande 1997-08-07 föreligger.

Au 18/8 Arbetsutskottet har 1997-08-18, § 151 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja bidrag till deltagande i Baltic Week att finansieras inom nämndens 
utvecklingsanslag 6101200-630, samt

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens oktobersammanträde redovisa de 
faktiska kostnaderna för deltagandet i Baltic Week.

_________

Bsn § 115 Dnr 97/399 710

Begäran om att få behålla daghemsplats på Vigelsjöstugan

Anita Hydén har i skrivelse tagit upp problemet med att 5-åringar måste lämna 
sin plats i barnomsorgen när det får ett nytt syskon, och önskar att nämnden be-
handlar frågan både vad det gäller sonen Joakim samt rent principiellt.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-07-24.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 143 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att ej göra undantag från gällande tillämpningsföreskrifter för rätt till 
barnomsorgsplats.

_________

Bsn § 116 Dnr 97/389 606

Ansökan om att få börja barnskola ht 97 i Frötuna

Ann Östlund ansöker i skrivelse 1997-05-14 om tillstånd för dottern Jennifer att 
få börja barnskolan ett år i förtid.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-07-24.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 135 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att ej göra undantag från gällande regler för barnskolan.

_________

Bsn § 117 Dnr 97/199 624

Ändring av barnomsorgsplatser till att även gälla skolbarnsomsorg

Riala Waldorfförening ansöker i skrivelse 1997-06-30 om att få omvandla barn-
omsorgsplatser till att gälla skolbarnsomsorg. Föreningen önskar en flexibel 
lösning så anpassning efter behoven kan göras.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-08-11.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 141 behandlat ärendet. På grund av jäv deltog 
inte Marie Umerkajeff (mp) i handläggningen av detta ärende.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja omvandling av tre barnomsorgsplatser till att gälla skolbarnsom-
sorgsplatser för läsåret 1997/98.

På grund av jäv deltog inte Marie Umerkajeff (mp) i handläggningen av detta 
ärende.

________

Bsn § 118 Dnr 97/428 611

Namnbyte på Rimboenheten

Rektor Lena Nyström-Nilsson ansöker i skrivelse 1997-06-03 om att få ändra 
enhetens och skolans namn. Protokoll från enhetsrådsträff 1997-05-12 och 
PAMK-möte 1997-05-27 föreligger.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 136 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja namnändring av Rimboenheten till Långsjöenheten, samt 
skolans namn till Långsjöskolan.

_________

Bsn § 119 Dnr 97/094 622 

Park-, Vigelsjö- och Svanbergaenheternas kök

Förvaltningschefen redogör för skolkökens om- och tillbyggnad vid Park-, Vi-
gelsjö- och Svanbergaenheterna.

Au 16/4 Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 86 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-05-24, § 75 beslutat

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med tekniska kontoret ta fram en 
förstudie till den planerade om- och tillbyggnaden av Vigelsjöskolans kök, 

att redovisa kostnadsförslag på Svanbergaköket, samt

att vid nämndens junisammanträde redovisa situationen angående Parkenhetens 
kök.

BSN 3/6 Förvaltningschefen rapporterar om dagsläget beträffande köken vid Park-, 
Vigelsjö- och Svanbergaenheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1997-06-03, § 92 

att tacka för rapporten, samt

att uppdra till förvaltningen att arbeta fram underlag till alternativa lösningar 
inklusive kostnadsredovisning för beslut vid nämndens sammanträde i sep-
tember.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 137 behandlat ärendet. Förvaltningschefens 
skrivelse 1997-06-24 med redovisning av alternativa förslag till försörjning av 
skolmåltider för Park-, Vigelsjö- och Svanbergaenheterna föreligger.

Au 1/9 Förvaltningschefens skrivelse 1997-08-28 föreligger. 

Arbetsutskottet har 1997-09-01, § 166 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att befintligt kök vid Parkskolan byggs om till tillagningskök,

att hos kommunstyrelsen hemställa om att få omdisponera medel från Vi-
gelsjöskolans kök till Parkskolans kök i erforderlig omfattning beräknad 
till cirka 1 miljon kronor, samt


Bsn § 119 forts

att beakta kostnaderna för om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolans kök i 
1998 års budget.

_________

Bsn § 120 Dnr 96/503 291

Byggnation av sporthall, Väddö

I samband med skolbyggnationen på Väddö föreslås att en sporthall uppföres vid 
Vikingalunden. För att kunna genomföra den totala byggnationen på Väddö en-
ligt tidsplan är det nödvändigt att hallen står klar till hösten 1998. Projektering 
och byggstart måste ske redan under 1997.

I kapitalbudgeten finns medel upptagna under 1997 samt 1998 och 1999.

Förvaltningens yttrande 1997-08-28 föreligger.

Au 1/9 Arbetsutskottet har 1997-09-01, § 167 behandlat ärendet. Lisbeth R Karlman (m) 
deltog ej i beslut utan inväntar nämndens sammanträde.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen ansöka om att få ta medel i anspråk för att påbörja 
projektering och uppbyggnad av hallen under 1997.

_________

Bsn § 121 

Policyprogram vid byggprojekt

Förvaltningens förslag till policyprogram vid byggprojekt redovisas i skrivelse 
1996-10-30. 

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-01-30, § 12 att anta övergripande poli-
tiska direktiv för skolenheternas lokalprogram.

Au 1/9 Arbetsutskottet har 1997-09-01, § 164 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Förvaltningens reviderade förslag till policyprogram 1997-09-11 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta föreliggande policyprogram.

_________

Bsn § 122 Dnr 96/212 611

Sammanhållna grundskolor i Norrtälje kommun

Den nya läroplanen för grundskolan, Lpo 94, innebär att den traditinella stadie-
indelningen i låg-, mellan- och högstadium upphör, och att skolan skall ses i ett 
sammanhang.

Au 11/4 Arbetsutskottet har 1996-04-11, § 48 behandlat ärendet.

BSN 18/4 Barn- och skolnämnden har 1996-04-18, § 45 beslutat

att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen, samt 
att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till komplettering av den 
nuvarande skolorganisationen i syfte att utöka antalet sammanhållna grund-
skolor.

Anteckning till protokollet

Moderata samlingspartiet och folkpartiet ställer sig bakom principen med sam-
manhållna grundskolor, men förbehåller sig rätten att pröva varje enskilt förslag 
för sig.

Au 23/9 Arbetsutskottet har 1996-09-23, § 155 behandlat ärendet.

BSN 17/10 Barn- och skolnämnden har 1996-10-17, § 122 beslutat

att uppdra till förvaltningen att i samråd med enhetsråden arbeta fram förslag 
till

- kompletta grundskolor i en och samma enhet
- komplettering av vissa skolor vad avser skolorganisationen att omfatta så 
stor del som möjligt av grundskolan,
- en fördjupad samverkan mellan två eller flera enheter där eleverna från 
ena enheten fullgör sin skolgång i den andra, samt
att förslagen skall redovisas vid nämndens januarisammanträde.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 10 behandlat ärendet.

Au 11/8 Förvaltningschefens skrivelse 1997-08-07 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 138 behandlat ärendet.

Bsn § 122 forts

BSN 11/9 Förvaltningschefen rapporterar om läget beträffande sammanhållna grundskolor 
i Norrtälje kommun enligt skrivelse 1997-08-07.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

_________

Bsn 123 Dnr 97/121 004

Dokumenthanteringsplan för särskolan

Särskolan har i samarbete med stadsarkivet arbetat fram dokumenthanteringsplan 
för särskolan gällande fr o m 1995-01-01.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 139 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta föreliggande plan.

_________

Bsn § 124 Dnr 97/306 133

Program för Norrtälje kommuns flyktingmottagning

Socialnämnden har 1997-03-20, § 70 beslutat att på remiss utsända förslag till 
program för Norrtälje kommuns flyktingmottagning. Remissvar skall vara soci-
alnämnden tillhanda senast den 1 september 1997.

Förvaltningens yttrande 1997-04-04 föreligger.

Au 11/8 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 144 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att avstå från att avge eget yttrande och hänvisar till yttranden över remissen 
från de enskilda politiska partierna.

_________

Bsn § 125 Dnr 97/168 291

Brännäsprojektet

Au 17/3 Förvaltningschefen rapporterar om det pågående arbetet rörande möjligheter till 
ett samarbete mellan Musikskolan och fritidsgårdsverksamheten på Brännäsgår-
den, samt Norrtälje Freinetförenings planerade friskola i kvarteret Brännäset, 
med inriktning på skola, kultur- och fritidsverksamhet för ungdomar.

Förvaltningschefens uppdrag att undersöka förutsättningarna kring detta samar-
bete har omfattat att pröva:

1 samverkan kring lokaler
2 driftsformerna - samverkan mellan kommunal och privat verksamhet
3 att driva verksamheten inom givna ekonomiska ramar
4 inflytandet för barn och ungdomar
5 samarbete kring verksamheten - kultur- och fritidsfrågor.

Au 16/4 Förvaltningens skrivelse 1997-03-14 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 74 behandlat ärendet. 

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 63 beslutat

att ge förvaltningen i uppdrag att fullfölja arbetet med att klargöra förutsätt-
ningarna för samverkan mellan Musikskolan, Fritidsgården och Norrtälje 
Freinetförenings friskola, samt upprätta för samarbetet nödvändiga doku-
ment för senare nämndbeslut.

BSN 3/6 Under våren har förhandlingar pågått mellan förvaltningen och Norrtälje Freinet-
förening om samarbete kring i första hand lokaler i kvarteret Brännäset.

Parterna, tillsammans med bl a tekniska kontoret, diskuterar ett förslag till avtal 
om samnyttjande av lokalerna. Det är tveksamt om ett avtal kan ligga klart till 
nämndens junisammanträde, varför förvaltningen i skrivelse 1997-05-23 föreslår 
att förvaltningschefen får i uppdrag att godkänna och för förvaltningen teckna 
överenskommelse mellan parterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1997-06-03, § 95 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att godkänna och teckna avtal mellan Norr-
tälje Freinetförening och barn- och skolförvaltningen angående samnyttjan-
de av lokaler i kvarteret Brännäset.


Bsau § 125 forts

Au 18/8 Förvaltningschefens skrivelse 1997-07-07 med förslag till att Brännäsgården 
överföres till musikskolan föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-08-18, § 147 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att Brännäsgården och dess fritidsgårdsverksamhet överföres till musik-
skolans rektors ansvarsområde fr o m 1997-10-01.

_________

Bsn § 126 Dnr 97/579 627

Utvärdering av föräldrars syn på inflytande

I den kartläggande utvärderingen av organisationsförändringen 1992 inom barn- 
och skolnämndens verksamhetsområde föreslås en fördjupande utvärdering av 
föräldrars syn på inflytande.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 38 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 40

att uppdra åt sin utvärderare att göra en utvärdering innehållande

- hur föräldrar inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde ser på 
det inflytande i verksamheten som de erbjuds,

- vad de skulle önska för inflytande i sitt barns verksamhet 
(barnomsorg/skola)

- rekommendationer beträffande förbättringar

att utvärderingens resultat skall redovisas för nämnden i november 1997, samt

att underlaget gallras direkt efter presentationen.

Au 1/9 I samband med omfattande uppdrag från kommunledningen under hösten 1997 
är det tidsmässigt omöjligt att genomföra ovan angivna utvärdering. Förvalt-
ningschefens yttrande 1997-09-01 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-09-01, § 165 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att utvärderingen skall vara klar 1998-04-01 och redovisas i nämndens påföl-
jande sammanträde.

_________

Bsn § 127 

Rapport från kontaktpolitikergrupper

* Skriftlig rapport från möte med enhetsråd på Roslagsskolan i Norrtälje 
distrikt II föreligger. Bland annat diskuterades lokalproblem, konsekven-
ser av besparingen, lärartäthet, hur hjälpa svaga/mer studiemotiverade 
elever.

_________

Bsn § 128 

Rapport från förvaltningen

Ekonomisekreterare Olle Barmark rapporterar om

* det aktuella budgetläget och att vi för närvarande ligger på 1,1 mkr plus.

Förvaltningschef Arne Hedebark rapporterar om

* förslag till en breddning av musikskolan till kulturskola
* Oslagen i Roslagen: kostnaden blev ca 7.000 kr per förvaltning
* läget för den nuvarande kostorganisationen och utbildning för personalen 
som sker den 10 och 17 augusti
* att skolverket har beslutat genomföra tillsyn av grundskolan i Norrtälje 
kommun vecka 40
* att barn- och skolförvaltningen är anmälda till SIQ:s kvalitetstävling
* att av Komrevs utvärdering av förvaltningen återstår nu en återrapporte-
ring av Helén Carlson
* personalläget - inga vakanser finns
* Johan Österbergs samarbete med Lärarhögskolan

_________

Bsn § 129 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar om

29/5 Ett lärande sekel - seminarium och tankar om utbildning
2/6 Arbetsutskottets kontaktpolitikerträff med särskolan
5/6 Presidieträff med barn- och skolnämnden och tekniska nämnden
9/6 Arbetsutskottets träff med Kurt Wahlgren angående resursenheten
12/6 Ordföranden och förvaltningschefen har deltagit i paneldebatt på 
”Norrtäljedagarna” på Lommarenheten.

19/6 Presidieträff med barn- och skolnämnden och socialnämnden angående 
speciallösningar för enskilda elever
4/8 Ordförandens och förvaltningschefens träff med Helén Carlson, Komrev 
angående hennes uppdrag inom barn- och skolförvaltningen
7/8 Ordförandens och vice ordförandens träff på Väddö angående sporthall 
och driftförening
14/8 Träff med ERFA-grupp bestående av presidierna från barn- och skol-
nämnd, utbildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnd

19/8 Arbetsutskottets träff med enhetsråd angående Park-, Vigelsjö- och 
Svanbergaenheternas mathantering under hösten. Endast enhetsrådet från 
Park kom.
20/8 Arbetsutskottets möte med föräldrar till barn med behov av särskilt stöd 
vid Vigelsjö- och Lommarenheterna. Kallelse hade ej gått ut. Ordföran-
den ger i uppdrag att nytt datum skall ordnas (1/10).
21/8 Möte med kommunstyrelsens arbetsutskott, presidierna i barn- och skol-
nämnd, utbildningsnämnd och omsorgsnämnd samt Margareta Ekström 
angående framtida tankar om gemensam mathantering. Mötet resulterade 
i uppdrag till berörda förvaltningar.

25/8 Presidiet deltog i informationsmöte om ”nollvision” och hastighetsbe-
gränsning till 30 km.
28/8 Presidiet närvarade vid budgetberedningen och redogjorde för barn- och 
skolnämndens budget 1998.
1/9 Presidiet närvarade vid miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 
angående köken vid Park-, Vigelsjö- och Svanbergaenheterna samt gym-
nastiksal vid Vigelsjö.
3/9 Presidieträff med barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd och kultur- 
och fritidsnämnd kring gemensamma frågor.
4/9 Presidieträff med barn- och skolnämnd och tekniska nämnden.


Bsn § 129 forts

8/9 Arbetsutskottets träff med de fackliga organisationerna angående aktuella 
frågeställningar.

* Vecka 40 gör skolverket en inspektion i Norrtälje kommun

* Den 26 november skall ordföranden delta i en konferens som skolverket 
kallat till. Ärendet är ”Styrning av skolan”. Från Norrtälje kommun 
kommer även Håkan Jonsson, Bengt Ericsson och Lars-Erik Jansson att 
delta.

_________

Bsn § 130 Dnr 97/092 002

Anmälan av delegationsbeslut

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Nr 24 Stimulansplats Solbackastugan
Nr 25 Beviljande av skolskjuts Flygskolan-Nodsta
Nr 26 Organisation för tal- och språkstörda barn födda -91
Nr 27 Överklagat delegationsbeslut
Nr 28 Personalförstärkning Bolkastugan

_________

Bsn § 131 

Anmälan av delgivningar

Förteckning över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 132 

Kurser och konferenser

Kultur- och fritidsförvaltningen anordnar ett barnkulturseminarium onsdagen 
den 29 oktober 1997 i Folkets hus, Norrtälje.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ledamöter som deltar vid seminariet är berättigade till förrättningsarvode.

_________

Bsn § 133 Dnr 97/375 714

Ansökan om att få starta aktiebolag inom barnomsorgen

Barn- och skolnämnden har beslutat att enheten Månskenet fr o m 1997-07-01 
upphör att vara en egen enhet då verksamheten kommer att ingå i Bålbroenheten. 


Kerstin Henriksson, rektor för Månskensenheten, anhåller i skrivelse 1997-05-06 
om att få starta ett aktiebolag inom barnomsorgen i Rimbo.

Förvaltningens yttrande 1997-05-17 föreligger.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1997-05-20, § 91 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka ansökan från Kerstin Henriksson om att enheten Månskenet fr.o.m 
1998-01-01 får bli en alternativ verksamhet med 60 daghemsplatser och ca 
1500 vårdtimmar,

att Kerstin Henriksson skall inkomma med kompletterande uppgifter angående 
lokalkostnader och tider för öppethållande till förvaltningen så att en eko-
nomisk beräkning kan göras till barn- och skolnämnden 1997-09-11, samt

att språkoteket och nuvarande samlade resurs i form av språkavdelning flyttas 
över till annan enhet i Rimbodistriktet senast 1998-07-01.

Au 18/8 Arbetsutskottet har 1997-08-18, § 145 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Förvaltningens yttrande 1997-09-11 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att innan nämnden tar ställning till ansökningar om att få starta barnomsorg i 
alternativ drift skall plan för barnomsorgen föreligga, samt

att då planen föreligger ompröva det tidigare fattade beslutet angående Mån-
skenets förändring av driftsform.

__________

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-09-11

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-09-11