Barn- och skolnämnden 1997-10-23
Plats och tid Länna skola, Bergshamra
Kl 13.00-21.30 

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare
Carin Lundqvist, assistent 


Utses att justera Agneta Arvidsson-Pettersson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1997-10-30 kl 15.30 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 134-153
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Agneta Arvidsson-Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1997-10-23

Datum för 1997-11-03 Datum för 1997-11-24
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk

x
Gunilla Rosander

x
Jan Sjöblom

x
Vakans


xVakans


xMarie Umerkajeff

x
Kajsa Hansson

x
Ewa E Tomaszewski


xLisbeth R Karlman

x

Från 18.30 


Agneta Schmiterlöw

x

Från 13.30


A Arvidsson-Pettersson

xERSÄTTARE

Marita Jeansson

x

Tjg


Mats Lindström


xKerstin Boström


xOve Eriksson

x

Tjg Från 18.30


Eleonor Rosenquist-Helsing


xMats Dannewitz Linder

x

Från 13.45


Kärsti Eriksson

x

Tjg Från 18.30


Patrik Dahl

x
Birgitta Porath

x

Från 13.30-18.00


Vakans


xMattias Andersson


x

Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 134 Budgetuppföljning 1997-08-31 samt 1997-09-30

§ 135 Månatlig verksamhetsrapport

§ 136 Budget för deltagande i Baltic Week september 1997

§ 137 Ansökan om bidrag till köksrenovering, Montessoriföreningen 
Grossgärdet 

§ 138 Försöksverksamhet med lokala styrelser
ersättning till representanter i lokala styrelser

§ 139 Försöksverksamhet med lokala styrelser
Skeboenheten

§ 140 Försöksverksamhet med lokala styrelser
Herrängsenheten

§ 141 Mål och riktlinjer för EU-arbetet, remiss

§ 142 Informationspolicy för Norrtälje kommun, remiss

§ 143 Program för ”God inomhusmiljö i lokaler för daghem och skola”,
remiss

§ 144 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grund-
skola i Täby, Nordic Learning AB - IMR

§ 145 Sammanslagning av särskolan och resursenheten inom barn- och skol-
förvaltningen

§ 146 Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i Norrtälje kommun

§ 147 Rapport från förvaltningen

§ 148 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 149 Anmälan av delegationsärenden

§ 150 Anmälan av delgivningar

§ 151 Kurser och konferenser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING forts

§ 152 Ändrat datum för barn- och skolnämndens decembersammanträde

§ 153 Barn- och skolnämndens representant i handikapprådet

_________

Bsn § 134 Dnr 97/332 041

Budgetuppföljning 1997-08-31 samt 1997-09-30

Barn- och skolförvaltningens budgetuppföljning 1997-08-31 och 1997-09-31 
föreligger i skrivelser 1997-09-17 och 1997-10-20. Uppföljningen per augusti 
visar på ett förväntat utfall för hela året som ger ett överskott mot budget med 
ca 1.400 tkr, samt per september 1.600 tkr.

Anteckning till protokollet

Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna önskar 
följande uttalande antecknat i protokollet:

Budgetuppföljning och månatlig verksamhetsrapport

Oavsett dag på året för budgetuppföljning kan vi konstatera att siffrorna står 
för den ekonomiska uppföljningen, helt nödvändig i ett ekonomiskt system. 
Barn- och skolnämndens budget är en del i kommunens totala budget.

Den ekonomiska verkligheten, jakten för att klara sig inom givna ramar kro-
nor, tycks vara mer dramatisk än de prydliga siffrorna ger vid handen. Och 
”... minsta nysning kan förändra bilden”. Vad skulle hända då?

Alla signaler som kommer är inte positiva. Ibland - ganska ofta faktiskt - be-
skrivs hur fler barn i grupperna - eller färre vuxna för barn att tillgå - är 
påfrestande. Det kan inte sägas nog tydligt: personalen gör ett storartat och 
engagerat arbete. Men. Många börjar också gå på ”knäna”. Det får kanske 
effekter.

Och nog bör man skönja detta även i en budgetuppföljning. Så t ex minskar 
såväl kostnader som intäkter - visserligen marginellt - mot budget inom dag/
fritidshem. Fler efterfrågar alternativ barnomsorg och friskolor.

I det läget är det viktigt att fundera över ”producentansvaret”, den 
kommunala verksamheten, göra den konkurrenskraftig. Den som väljer en 
alternativ verksamhet för sina barn ska kunna välja ”till” och inte ”från”. 
Och den som finns i den kommunala verksamheten ska känna att den är bra.

För oss politiker i barn- och skolnämnden är det nödvändigt att se den ekono-
miska delen i ett sammanhang med tillståndet i våra verksamheter. Givetvis 
finns det kopplingar.

Mer nödvändigt än någonsin att - i en tid med allt färre barn i kommunen - 
följa tillståndet i våra verksamheter och försöka stärka den.

Bsn § 134 forts

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

_________

Bsn § 135 Dnr 97/103 042

Månatlig verksamhetsrapport

Månatlig verksamhetsuppföljning föreligger för september 1997.

Anteckning till protokollet

Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna önskar 
följande uttalande antecknat i protokollet:

Budgetuppföljning och månatlig verksamhetsrapport

Oavsett dag på året för budgetuppföljning kan vi konstatera att siffrorna står 
för den ekonomiska uppföljningen, helt nödvändig i ett ekonomiskt system. 
Barn- och skolnämndens budget är en del i kommunens totala budget.

Den ekonomiska verkligheten, jakten för att klara sig inom givna ramar kro-
nor, tycks vara mer dramatisk än de prydliga siffrorna ger vid handen. Och 
”... minsta nysning kan förändra bilden”. Vad skulle hända då?

Alla signaler som kommer är inte positiva. Ibland - ganska ofta faktiskt - be-
skrivs hur fler barn i grupperna - eller färre vuxna för barn att tillgå - är 
påfrestande. Det kan inte sägas nog tydligt: personalen gör ett storartat och 
engagerat arbete. Men. Många börjar också gå på ”knäna”. Det får kanske 
effekter.

Och nog bör man skönja detta även i en budgetuppföljning. Så t ex minskar 
såväl kostnader som intäkter - visserligen marginellt - mot budget inom dag/
fritidshem. Fler efterfrågar alternativ barnomsorg och friskolor.

I det läget är det viktigt att fundera över ”producentansvaret”, den 
kommunala verksamheten, göra den konkurrenskraftig. Den som väljer en 
alternativ verksamhet för sina barn ska kunna välja ”till” och inte ”från”. 
Och den som finns i den kommunala verksamheten ska känna att den är bra.

För oss politiker i barn- och skolnämnden är det nödvändigt att se den ekono-
miska delen i ett sammanhang med tillståndet i våra verksamheter. Givetvis 
finns det kopplingar.

Mer nödvändigt än någonsin att - i en tid med allt färre barn i kommunen - 
följa tillståndet i våra verksamheter och försöka stärka den.

Bsn § 135 forts

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

_________

Bsn § 136 Dnr 97/518 804

Budget för deltagande i Baltic Week september 1997

Rektor Glenn Nilsson ansöker i skrivelse 1997-07-27 om medel för att kunna 
delta i Baltic Week-evenemang i St Petersburg i september månad. Från Norr-
tälje kommer fem elever från Rodengymnasiet, fem från Norrsundsskolan och 
fem från kommunala musikskolan, samt en lärare från varje skola att delta.

Förvaltningens yttrande 1997-08-07 föreligger.

Au 18/8 Arbetsutskottet har 1997-08-18, § 151 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden har 1997-09-11, § 114 beslutat

att bevilja bidrag till deltagande i Baltic Week att finansieras inom nämndens 
utvecklingsanslag 6101200-630, samt

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens oktobersammanträde redovisa 
de faktiska kostnaderna för deltagandet i Baltic Week.

BSN 23/10 Uppföljning av de faktiska kostnaderna för Baltic Weekdeltagandet föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att inkomma med en utförligare rapport i rela-
tion till det tidigare beslutsunderlaget.

_________

Bsn § 137 Dnr 97/051 718

Ansökan om bidrag till köksrenovering, Montessoriföreningen Grossgärdet

Montessoriföreningen Grossgärdet genom Isabella Wennerström har ansökt 
om bidrag till kostnader i samband med renovering av köket i föreningens 
daghemslokal.

Förvaltningens yttrande 1997-09-09 föreligger.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 180 behandlat ärendet.

Au 13/10 Montessoriföreningen Grossgärdets skrivelse har kompletterats med ny förtyd-
ligad framställan 1997-09-30. Förvaltningens yttrande 1997-09-09 är därmed 
inaktuell.

Förvaltningens yttrande 1997-10-03 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-10-13, § 191 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Montessoriföreningen Grossgärdets ansökan om höjt bidrag till 
lokalkostnader enligt ansökan.

_________

Bsn § 138 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser, ersättning till representanter i lokala 
styrelser

I delbetänkande SOU 1995:103 från Skolkommittén föreslås kommunerna 
genom försöksverksamhet få möjlighet att inrätta en lokal styrelse för en skola. 
Styrelsen skall ha föräldramajoritet.

En rad beslutsfunktioner, som enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen idag 
ligger på styrelsen för utbildningen eller på rektorn, får överlåtas till den lokala 
styrelsen. Även andra frågor som resursanvändning, skolorganisation, lokaler 
och rekrytering kan föras över till den lokala styrelsen.

Försöksverksamheten bör regleras i en särskild förordning och omfatta en fem-
årsperiod, varefter utvärdering sker.

Man bör lokalt komma överens om hur styrelsen skall vara sammansatt och 
hur styrelseledamöterna skall nomineras. En förutsättning är dock att både ele-
ver och lärare ingår i styrelsen.

Au 22/1 Arbetsutskottet har 1996-01-22, § 13 behandlat ärendet.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 19 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 86 behandlat ärendet.

Au 30/5 Arbetsutskottet har 1996-05-30, § 102 behandlat ärendet.

Au 10/6 Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. Arbetsutskottet har 1996-
06-10, § 111 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 84 beslutat

att inbjuda enheterna att deltaga i försöksverksamheten med lokala styrelser, 

att anmälan om intresse skall komma från respektive enhetsråd och vara 
nämnden tillhanda senast 1996-11-01,

att antalet lokala styrelser begränsas till högst sex stycken inom barn- 
och skolförvaltningen, samt

att enskilda avtal tecknas mellan barn- och skolnämnden och respektive enhet 
som deltager i försöksverksamheten.

Bsau § 138 forts

BSN 19/12 Förvaltningschefen redogör för inkomna intresseanmälningar från enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1996-12-19, § 161 att fortsatt beredning av 
ärendet sker i arbetsutskottet.

Au 1/9 Arbetsutskottet har 1997-09-01, § 181 behandlat ärendet.

Au 13/10 Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-09-26.
Arbetsutskottet har 1997-10-13, § 186 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att i 1998 års budget fördela 13.000 kronor av utvecklingsanslaget 
6101200 till respektive lokal styrelse,

att elev som deltar i försöksverksamheten med lokala styrelser kan erhålla 
ersättning för sammanträde eleven närvarar vid, samt

att utse rektor för enhet med lokal styrelse till granskningsattestant och 
administrative chefen till beslutsattestant för styrelseledamöternas er-
sättningsanspråk.

_________

Bsn § 139 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser, Skeboenheten

I delbetänkande SOU 1995:103 från Skolkommittén föreslås kommunerna 
genom försöksverksamhet få möjlighet att inrätta en lokal styrelse för en skola. 
Styrelsen skall ha föräldramajoritet.

En rad beslutsfunktioner, som enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen idag 
ligger på styrelsen för utbildningen eller på rektorn, får överlåtas till den lokala 
styrelsen. Även andra frågor som resursanvändning, skolorganisation, lokaler 
och rekrytering kan föras över till den lokala styrelsen.

Försöksverksamheten bör regleras i en särskild förordning och omfatta en fem-
årsperiod, varefter utvärdering sker.

Man bör lokalt komma överens om hur styrelsen skall vara sammansatt och 
hur styrelseledamöterna skall nomineras. En förutsättning är dock att både ele-
ver och lärare ingår i styrelsen.

Au 22/1 Arbetsutskottet har 1996-01-22, § 13 behandlat ärendet.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 19 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 86 behandlat ärendet.

Au 30/5 Arbetsutskottet har 1996-05-30, § 102 behandlat ärendet.

Au 10/6 Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. Arbetsutskottet har 1996-
06-10, § 111 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 84 beslutat

att inbjuda enheterna att deltaga i försöksverksamheten med lokala styrelser, 

att anmälan om intresse skall komma från respektive enhetsråd och vara 
nämnden tillhanda senast 1996-11-01,

att antalet lokala styrelser begränsas till högst sex stycken inom barn- 
och skolförvaltningen, samt

att enskilda avtal tecknas mellan barn- och skolnämnden och respektive enhet 
som deltager i försöksverksamheten.

Bsau § 139 forts

BSN 19/12 Förvaltningschefen redogör för inkomna intresseanmälningar från enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1996-12-19, § 161 att fortsatt beredning av 
ärendet sker i arbetsutskottet.

Au 1/9 Förvaltningens yttrande 1997-08-31 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 181 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Ärendet har behandlats i PAMK 1997-09-19.

Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa arbetsordningen för Skebo lokala styrelse och därmed överfö-
ra beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen i de 
ärenden som framgår av arbetsordningen och i enlighet med förord-
ningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser in-
om skolan,

att godkänna Skebo lokala styrelses sammansättning enligt nedan, samt

att uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall 
ske kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från 
styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen 
under den tid försöksverksamheten pågår.

Lokala styrelsen, Skeboenheten

Karin Karlsson ordförande
Lena Lundell vice ordförande
Anette Svensson rektor
Gunilla Forsberg ordinarie
Lena Karlsson ordinarie
Monika Eklund ordinarie
Gert Haglund ordinarie
Chris Hallén ordinarie
Anneli Moberg ordinarie
Lena Kjelldahl ordinarie
Gunn Jonsson ordinarie
Christina Carlsson ordinarie
Tobias Svärd ordinarie elevrepresentant
Erik Larsson ordinarie elevrepresentant
Kajsa Johansson ordinarie elevrepresentant
Bsn § 139 forts

Stefan Lundqvist suppleant
Lars Gustafsson suppleant
Karin Franzén suppleant
Heléne Thomas suppleant
Linda Holmberg suppleant
Elisabeth Lundberg suppleant

_________

Bsn § 140 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser, Herrängsenheten

I delbetänkande SOU 1995:103 från Skolkommittén föreslås kommunerna 
genom försöksverksamhet få möjlighet att inrätta en lokal styrelse för en skola. 
Styrelsen skall ha föräldramajoritet.

En rad beslutsfunktioner, som enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen idag 
ligger på styrelsen för utbildningen eller på rektorn, får överlåtas till den lokala 
styrelsen. Även andra frågor som resursanvändning, skolorganisation, lokaler 
och rekrytering kan föras över till den lokala styrelsen.

Försöksverksamheten bör regleras i en särskild förordning och omfatta en fem-
årsperiod, varefter utvärdering sker.

Man bör lokalt komma överens om hur styrelsen skall vara sammansatt och 
hur styrelseledamöterna skall nomineras. En förutsättning är dock att både ele-
ver och lärare ingår i styrelsen.

Au 22/1 Arbetsutskottet har 1996-01-22, § 13 behandlat ärendet.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 19 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 86 behandlat ärendet.

Au 30/5 Arbetsutskottet har 1996-05-30, § 102 behandlat ärendet.

Au 10/6 Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. Arbetsutskottet har 1996-
06-10, § 111 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 84 beslutat

att inbjuda enheterna att deltaga i försöksverksamheten med lokala styrelser, 

att anmälan om intresse skall komma från respektive enhetsråd och vara 
nämnden tillhanda senast 1996-11-01,

att antalet lokala styrelser begränsas till högst sex stycken inom barn- 
och skolförvaltningen, samt
att enskilda avtal tecknas mellan barn- och skolnämnden och respektive enhet 
som deltager i försöksverksamheten.

Bsn § 140 forts

BSN 19/12 Förvaltningschefen redogör för inkomna intresseanmälningar från enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1996-12-19, § 161 att fortsatt beredning av 
ärendet sker i arbetsutskottet.

Au 16/4 Enhetsrådet vid Herrängsenheten ansöker i skrivelse 1997-04-15 om att få bil-
da lokal styrelse.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 87 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 76 beslutat

att bifalla ansökan,

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till avtal mellan barn- och 
skolnämnden och den lokala styrelsen vid Herrängsenheten, samt

att slutgiltigt ställningstagande sker vid nämndens septembersammanträde.

Au 18/8 Förvaltningschef Arne Hedebark och förvaltningsjurist Gudrun Rendling-
Rosén redogör för arbetet med lokala styrelser på Herrängsenheten.

Svenska Kommunförbundets cirkulär 1997:118 angående Lokala styrelser med 
föräldramajoritet - elever får numera ingå som fullvärdiga ledamöter förelig-
ger.

Au 1/9 Förvaltningens yttrande 1997-08-31 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-09-01, § 168 behandlat ärendet.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 181 behandlat ärendet.

Au 13/10 Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén 1997-10-10. En 
enig PAMK tog till sitt protokoll att man förutsatte att den lokala styrelsen i 
sitt arbete enligt arbetsordningen utgår från gällande lagar, avtal och riktlinjer.

Arbetsutskottet har 1997-10-13, § 187 behandlat ärendet

Bsn § 140 forts

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa arbetsordningen för Herrängs lokala styrelse och därmed över-
föra beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen i de 
ärenden som framgår av arbetsordningen och i enlighet med förord-
ningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser in-
om skolan,

att godkänna Herrängs lokala styrelses sammansättning enligt nedan, samt

att uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall 
ske kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från 
styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen 
under den tid försöksverksamheten pågår.

Lokala styrelsen, Herrängsenheten

Föräldrarepresentanter

Boo Gyllensten ordförande
Lars-Göran Boström sekreterare
Gunilla Lindgren ordinarie
Catrin Brinkhagen-Malmén ordinarie
Lennart Johansson suppleant
Gunnar Dahlgren suppleant
Renée Paymer suppleant
Madeleine Nordberg suppleant

Personalrepresentanter

Anne-Marie Zetterman rektor
Eva Chamberlain-Nord ordinarie
Ellinor Lundsten ordinarie
Solbritt Sandlund suppleant
Cecilia Wikström suppleant

Elevrepresentanter

Denise Westman, åk 6 ordinarie
Ida Canerstam, åk 5 ordinarie
Angelica Jansson, åk 6 suppleant
Rebecca Södergran, åk 5 suppleant
_________

Bsn § 141 Dnr 97/574 105

Mål och riktlinjer för EU-arbetet, remiss

Planeringskontoret har sänt ut förslag till mål och riktlinjer för Norrtälje kom-
muns EU-arbete på remiss. Remissvar skall vara planeringskontoret tillhanda 
senast 1997-11-01.

Förvaltningschefens yttrande 1997-09-09 föreligger.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 182 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att bifalla mål och riktlinjer för EU-arbetet, samt

att som samordnande funktion använda sig av den av kommunstyrelsen 
utsedda EU-samordnaren.

_________

Bsn § 142 Dnr 97/519 105

Informationspolicy för Norrtälje kommun, remiss

Förslag till ny informationspolicy för Norrtälje kommun 1997-07-21 har sänts 
ut till samtliga nämnder och förvaltningar på remiss. Yttranden skall vara in-
formationsavdelningen tillhanda senast 1997-10-01.

Au 18/8 Arbetsutskottet har 1997-08-18, § 148 behandlat ärendet.

Au 13/10 Förvaltningens förslag till remissyttrande föreligger i skrivelse 1997-09-22.

Arbetsutskottet har 1997-10-13, § 188 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka informationspolicyn för Norrtälje kommun.

_________

Bsn § 143 Dnr 97/448 420

Program för ”God inomhusmiljö i lokaler för daghem och skola”, remiss

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har utsett en arbetsgrupp som har arbetat fram 
förslag till program för God inomhusmiljö i lokaler för daghem och skola. 
Förslaget har sänts ut på remiss och svar skall inlämnas till miljö- och hälso-
skyddsförvaltningen senast den 30 september 1997.

Au 18/8 Arbetsutskottet har 1997-08-18, § 149 behandlat ärendet.

Au 13/10 Remissvar föreligger i skrivelse 1997-09-30.

Arbetsutskottet har 1997-10-13, § 189 beslutat 

att uppdra till förvaltningen att till nämndens oktobersammanträde ta fram 
förslag på en samlande skrivelse som remissvar.

BSN 23/10 Förvaltningens förslag till remissvar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen överlämna förvaltningens ytt-
rande som sitt eget, samt

att uppdra till förvaltningen att tillsammans med miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare med ärendet.

_________

Bsn § 144 Dnr 97/412 611

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola i 
Täby, Nordic Learning AB - IMR

Nordic Learning AB i Täby har hos skolverket ansökt om godkännande av och 
bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 1998/99 
avseende årskurs 1-9.

Förvaltningens yttrande 1997-09-22 föreligger.

Au 13/10 Arbetsutskottet har 1997-10-13, § 190 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Yrkanden

Ordföranden Elisabeth Björk (s) yrkar att nämnden beslutar att ej erinra något 
mot skolverkets godkännande av start av den planerade friskolan IMR i Norr-
tälje kommun.

Kajsa Hansson (c) med instämmande av Lisbeth R Karlman (m) och Agneta 
Arvidsson-Pettersson (fp) yrkar enligt arbetsutskottets förslag att tillstyrka att 
skolverket godkänner start av den planerade friskolan IMR i Norrtälje kom-
mun.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
Elisabeth Björks (s) förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ej erinra något mot skolverkets godkännande av start av den planerade 
friskolan IMR i Norrtälje kommun.

Reservation

Centerpartiets, Moderata samlingspartiets och Folkpartiet Liberalernas ledamö-
ter reserverar sig och inkommer med skriftlig reservation före justering.

Skriftlig reservation gällande punkt 11 på barn- och skolnämndens före-
dragningslista 1997-10-23 från Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och 
Folkpartiet Liberalerna

Denna ansökan till skolverket skall - i likhet med tidigare ansökningar gällan-
de friskolor - behandlas precis som tidigare ansökningar gällande friskolor 
Bsn § 144 forts

behandlats: nämndens beslut skall vara att antingen tillstyrka eller avslå ett 
godkännande.

Den beslutssats som majoriteten nu valt avslöjar att det i majoriteten funnits 
diskussioner i riktning mot avslag.

Centerpartiet, Moderata Samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna står för 
den uppfattning som hela barn- och skolnämnden - åtminstone tidigare haft - 
nämligen att möjligheten att välja mellan flera skolor gynnar all skolverksam-
het.

Vi reserverar oss därför till förmån för arbetsutskottets förslag som grundar 
sig på förvaltningschefens tjänsteyttrande:

”Barn- och skolnämnden beslutar att tillstyrka att skolverket godkänner start 
av den planerade friskolan IMR i Norrtälje kommun”.
_________

Bsn § 145 Dnr 97/577 001

Sammanslagning av särskolan och resursenheten inom barn- och skol-
förvaltningen

Förslag till utredningsuppdrag angående eventuell sammanslagning av särskola 
och resursenhet inom barn- och skolförvaltningen föreligger i skrivelse 1997-
09-10.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 184 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter 
från såväl särskolan som resursenheten och enheterna med uppdrag att 
utreda förutsättningen för en samlad organisation.

_________

Bsn § 146 Dnr 97/259 021

Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i Norrtälje kommun

I syfte att stödja och tydliggöra rektorsrollen i barn- och skolförvaltningen har 
dokumentet ”Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i Norrtälje 
kommun” arbetats fram. 

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-09-22.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 185 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta dokumentet ”Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i 
Norrtälje kommun”,

att uppdra till förvaltningen att teckna överenskommelsen, 

att barn- och skolnämnden vid sitt majsammanträde årligen får en redo-
visning av utvärderingen av överenskommelsen, samt

att förtydliga texten i överenskommelsen.

_________

Bsn § 147 

Rapport från förvaltningen

* Biträdande förvaltningschef Gösta Högberg redogör för den samman-
ställning av nationella prov och diagnoser som delas ut. Förvaltningen 
återkommer med ytterligare redovisning när materialet är helt komplett.

* Biträdande förvaltningschef Eva Lindén redogör för återrapport som 
inkommit från SIQ:s utvärdering av förvaltningens inlämnade svar. 

* Förvaltningschef Arne Hedebark rapporterar om den planerade skolor-
ganisationen i Rimbo tätort.

_________

Bsn § 148 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar om


16/9 Vänortsveckan, där ordföranden var värdinna och utbildningsnämndens 
ordförande värd vid middag på Skebo Herrgård.

18/9 Möte med förvaltningscheferna vid barn- och skolförvaltningen, miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt Rolf 
Schwerin från kommunkansliet angående ärendeberedning av Parksko-
lans kök. Ordföranden deltog.

22/9 Arbetsutskottets deltagande i seminarium där Helén Carlsson, Komrev 
redovisade sitt uppdrag från barn- och skolnämnden, kommunstyrelsen 
och kommunrevisorerna.

24/9 Förvaltningschefens och ordförandens deltagande vid biträdande ar-
betsmarknadsministerns besök i Norrtälje kommun.

29/9 Presidieträff med barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd, kultur- och 
fritidsnämnd och socialnämnden angående gemensamma frågor. Ordfö-
rande, vice ordförande och förvaltningschef deltog.

1/10 Ordföranden och förvaltningschefen deltog i möte med föräldrar till 
barn med behov av särskilt stöd.

2/10 Arbetsutskottet träffade skolverket under deras tillsyn av kommunens 
grundskolor.

11/10 Ordföranden och biträdande förvaltningschef Gösta Högberg förrättade 
invigning av Lännaenhetens ny- och ombyggnad.

14/10 Presidieträff med barn- och skolnämnd och tekniska nämnden angående 
Elmsta skola. Ordföranden och biträdande förvaltningschefen Gösta 
Högberg deltog.

15/10 Arbetsutskottet har träffat de fackliga organisationerna.

20/10 Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i möte med förvaltning-
ens samtliga handläggare angående ärendehantering och beredning.

_________

Bsn § 149 Dnr 97/092 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning 1997-10-23 över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 29-31 enligt förelig-
gande förteckning.

_________

Bsn § 150 

Anmälan av delgivningar

Förteckning över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 151 

Kurser och konferenser

Inbjudan från Svenska Kommunförbundet till informationsdag om ekologisk 
mat föreligger. Seminariet äger rum den 26 november i Stockholm.

Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja en person från varje parti att delta i seminariet den 26 november 
i Stockholm. 

_________

Bsn § 152 

Ändrat datum för barn- och skolnämndens decembersammanträde

Barn- och skolnämnden beslutar

att barn- och skolnämndens sammanträde den 4 december 1997 flyttas till 
den 11 december 1997.

_________

Bsn § 153 

Barn- och skolnämndens representant i handikapprådet

Kommunala handikapprådet anhåller om att barn- och skolnämnden utser er-
sättare i handikapprådet. Ledamot utses från utbildningsnämnden.

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Kersti Eriksson (c) till ersättare i handikapprådet.

__________
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-10-23

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-10-23