Barn- och skolnämnden 1997-11-20

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 18.00-19.00 

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Gösta Högberg, t f förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gudrun Rendling Rosén, sekreterare
Utses att justera Kersti Eriksson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1997-12-01 kl 14.00 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 154-157
Gudrun Rendling-Rosén

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Kersti ErikssonANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1997-11-20

Datum för 1997-12-03 Datum för 1997-12-29
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Marita Jeansson
s
x
Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp
x
Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m

xAgneta Schmiterlöw
m
x
A Arvidsson-Pettersson
fp

x


ERSÄTTARE

Mats Lindström
s
x

Tjg § 155-157


Ove Eriksson
s
x

Tjg § 154


Ola Bertilsson
s
x
Gustav Marling
s

xEleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Mats Dannewitz Linder
mp
x
Kersti Eriksson
c
x

Tjg


Patrik Dahl
c
x
Birgitta Porath
m
x

Tjg


Vakans
m

Mattias Andersson
fp

x

Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 154 Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsskolorna

§ 155 Upphandling av datanätverk och programvara

§ 156 Den planerade skolorganisationen i Rimbo tätort

§ 157 Seminarium ”Bättre hälsa för de sämst ställda”

__________

Bsn § 154 Dnr 96/586 611

Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsskolorna

I syfte att analysera det framtida behovet av skollokaler på Väddö beslöt barn- 
och skolnämnden att tillsammans med tekniska nämnden anlita en konsult med 
uppgift att leda ett processarbete med medverkan från både tekniska kontoret 
och skolförvaltningen. Målet var att minimera lokalkostnaden per elev och 
samtidigt behålla eller öka kvaliteten i verksamheten.

För att leda arbetet tillsattes en styrgrupp, samt lokalt vid skolorna en projekt-
grupp. Efter projekteringsarbetets slut redovisas ett förslag till lokalplanering 
avseende skol- och barnomsorgslokaler för Elmsta- och Norrsundsenheterna, 
vilket är styrgruppens förslag till tekniska nämnden och barn- och skolnämn-
den till insatser på enheterna.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-10-29 att Elmstaskolan i enlighet 
med styrgruppens förslag byggs till med 233 kvm, att 685 kvm byggs om, samt 
att mindre förändringar görs av 2.502 kvm, samt att Norrsundsskolan byggs till 
med 223 kvm, att 2.213 kvm byggs om, samt att mindre förändringar görs av 
ca 800 kvm.

Styrgruppens förslag till skol- och barnomsorgslokaler för Elmstaenheten och 
Norrsundsenheten föreligger i reviderad skrivelse 1997-11-05.

Ärendet har behandlats i PAMK 1997-10-24.

Barn- och skolnämndens ordförande redovisar i skrivelse bakgrunden till ären-
det och dess gång, samt framlägger förslag till nämndens beslut i samband med 
saneringsarbeten i skolan.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 193 föreslagit nämnden besluta

att sanering samt om- och tillbyggnad av Elmstaenheten skall behandlas 
som ett särskilt ärende helt avskilt från kommande diskussioner och 
beslut vad gäller skollokaler i Väddöbygden, 

att sanering av lokaler i Elmstaenheten skall påbörjas omedelbart,

att godkänna vidtagna åtgärder att evakuera vissa delar av Elmstaenheten i 
paviljonger så fort som möjligt, dock senast den 1 december 1997


Bsn § 154 forts

att inom barn- och skolnämndens lokaler göra en inventering över var det 
kan finnas liknande byggtekniska lösningar med olika golvlim som kan 
reagera med varandra, samt

att hålla extra sammanträde den 20 november 1997, kl 18.00 på Gustafs-
lund för behandling av detta ärende.

Arbetsutskottet föreslår dessutom 1997-11-10, § 193 barn- och skolnämnden 
besluta:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av 
Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram 
och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kost-
nadskalkyl, samt att medge byggstart omedelbart efter verkställd upp-
handling,

att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras en-
ligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, vilken föreläggs vid kommun-
styrelsens behandling av ärendet, samt

att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning till höstterminstart 
1998.

Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m) och Marie Umerkajeff (mp) deltar 
ej i beslut, utan avvaktar nämndens extra sammanträde den 20 november.

BSN 20/11 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna vidtagna åtgärder att evakuera vissa delar av Elmstaenheten i 
paviljonger så fort som möjligt, dock senast den 1 december 1997, samt

att inom barn- och skolnämndens lokaler göra en inventering över var det 
kan finnas liknande byggtekniska lösningar med olika golvlim som kan 
reagera med varandra.

_________

Bsn § 155 Dnr 97/617 059 

Upphandling av datanätverk och programvara

Barn- och skolnämnden beslöt 1997-03-06, § 36 att genom en projektanställ-
ning fram till 1997-12-31 i ett första steg försöka tillgodose behovet av teknisk 
och pedagogisk IT-support. 

Jan Örtlund, innehavare av projektanställningen, har i samråd med Upphand-
lingsenheten under hösten arbetat fram en anbudsförfrågan avseende ramavtal 
för tre olika delar av IT-support. Rektorerna skall kunna göra avrop på dessa 
ramavtal.

Av förvaltningens skrivelse 1997-11-07 framgår att anbudsförfarandet sker 
dels genom förenklad upphandling, dels genom vanlig ”större” upphandling. 
Anbudsförfrågan har annonserats ut och anbud lämnats in till Upphandlingsen-
heten.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 194 beslutat

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet för nämndens beslut då 
arbetsutskottet ej var beslutsmässigt.

BSN 20/11 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna anbudsförfrågan avseende upphandling av ramavtal för 
kommunens behov av lokala datanätverk för grundskolorna, interaktiva 
läromedel på CD-ROM och programvaran Skol Select,

att utse Jan Örtlund och Britt-Marie Hedlund att i samråd med Ken Ljung-
berg, upphandlingsenheten, värdera inkomna anbud och lämna förslag 
på leverantör av ovanstående utrustning direkt till nämnden vid sam-
manträdet den 11 december 1997, samt

att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att kommunstyrelsen 
utser barn- och skolnämnden till beslutsfattare om upphandling av ram-
avtal och val av leverantör av ovanstående utrustning.

_________

Bsn § 156 Dnr 97/611 310

Den planerade skolorganisationen i Rimbo tätort

I enlighet med politiska beslut i barn- och skolnämnden skall såväl Långsjö-
skolan som Bålbroskolan vara FLMH-skolor, dvs från barnskola t o m årskurs 
9. Dessutom skall fritidsgård, fritidshem och musikskola finnas vid de båda 
skolorna. Fritidsgården Knutens lokaler är uppsagda fr o m 1998-07-01.

Enligt planerna skall elever från Skederids skola och Edsbro skola slutföra 
skolgången vid Långsjöskolan tillsammans med elever från Rimbo tätort. Till 
Bålbroskolan kommer, förutom Rimboungdomar, även elever från Närtuna och 
Rånäs skolor.

Barn- och skolnämndens arbetsutskott har 1997-11-19 beslutat att uppdra till 
rektorsgruppen i Rimbodistriktet, dvs Lena Örtlund, Hans Söderberg, Annita 
Ogenholt, Anders Rapp, Britt-Marie Åsell-Rydberg och Lena Nyström-Nilsson

att redovisa förslag till en förändrad organisation för barn- och skolnämn-
dens verksamheter inom Rimbodistriktet,

att förändringen skall byggas utifrån de politiska beslut som fattats,

att elever, föräldrar och personal skall vara delaktiga i framtagandet av 
förslagen, 

att förslagen skall innehålla en tidsplan för genomförande och förankring, 
samt lösningar för barn- och skolnämndens verksamheter som idag 
finns på Knuten och tillfredsställa de behov som finns inom distriktet, 
samt

att arbetet skall vara slutfört och presenteras vid arbetsutskottet den 19 
januari 1998.

BSN 20/11 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna arbetsutskottets uppdrag till rektorsgruppen i Rimbodistrik-
tet.

_________

Bsn § 157

Seminarium ”Bättre hälsa för de sämst ställda”

Samhällsmedicin Syd, Centrum för Barn- och Ungdomshälsa, inbjuder politi-
ker och förvaltningschefer till ett seminarium den 26 november 1997 vid 
Huddinge sjukhus kring kommunerna, barnen och folkhälsofrågor.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ledamöter och ersättare som deltar vid seminariet är berättigade till för-
rättningsarvode.

__________

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-11-20

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-11-20