Barn- och skolnämnden 1997-12-11
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Stockholmsvägen 18, Norrtälje 

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Jan Örtlund, bitr rektor
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Lisbeth R Karlman 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1997-12-22 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 158-180
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Lisbeth R Karlman


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1997-12-11, § 160-180

Datum för 1997-12-23 Datum för 1998-01-13
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 13.00-17.30
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Marita Jeansson
s
x
Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp

xKajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
A Arvidsson-Pettersson
fp
xERSÄTTARE

Mats Lindström
s
x

Tjg


Ove Eriksson
s

xOla Bertilsson
s
x
Gustav Marling
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Mats Dannewitz Linder
mp
x

Tjg


Kersti Eriksson
c
x

Från 14.30


Patrik Dahl
c

xBirgitta Porath
m
x

Från 15.00


Lotta Lindblad-Söderman
m

xMattias Andersson
fp
x


Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 158 Upphandling av datanätverk och programvara

§ 159 En stund av lust - åtgärder för miljön i visten och matsalar

§ 160 Närvaro av tjänsteman

§ 161 Upphandling av skjutsar, Rådmansö

§ 162 Månatlig verksamhetsrapport samt budgetuppföljning

§ 163 Principer för fördelning av anslag i budget 1998

§ 164 Ansökan om bidrag till studiecirkelkostnader

§ 165 Ansökan om bidrag för fritidsgårdsverksamhet i Söderbykarl

§ 166 Ansökan om bidrag för ungdomsgården i Edsbro

§ 167 Ersättning till fristående skolor

§ 168 Ansökan om tillstånd för fritidsplatser, Regnbågens förskola

§ 169 Ansökan om bidrag till skolbarnsomsorg, Ekebyholmsskolan

§ 170 Ansökan om bidrag till skolbarnsomsorg från Freinetskolan

§ 171 Avtal gällande enskilda anordnare av barnomsorg, verksamheter i alter-
nativ driftsform

§ 172 Barn- och skolnämndens sammanträdestider 1998

§ 173 Delegationsordning för barn- och skolnämnden

§ 174 Rapport från förvaltningen

§ 175 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 176 Anmälan av delegationsbeslut

§ 177 Anmälan av delgivningar

§ 178 Kurser och konferenser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING forts

§ 179 Val av ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämndens 
arbetsutskott

§ 180 Tack

__________


Bsn § 158 Dnr 97/617 059 

Upphandling av datanätverk och programvara

Barn- och skolnämnden beslöt 1997-03-06, § 36 att genom en projektanställ-
ning fram till 1997-12-31 i ett första steg försöka tillgodose behovet av teknisk 
och pedagogisk IT-support. 

Jan Örtlund, innehavare av projektanställningen, har i samråd med Upphand-
lingsenheten under hösten arbetat fram en anbudsförfrågan avseende ramavtal 
för tre olika delar av IT-support. Rektorerna skall kunna göra avrop på dessa 
ramavtal.

Av förvaltningens skrivelse 1997-11-07 framgår att anbudsförfarandet sker 
dels genom förenklad upphandling, dels genom vanlig ”större” upphandling. 
Anbudsförfrågan har annonserats ut och anbud lämnats in till Upphandlingsen-
heten.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 194 beslutat

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet för nämndens beslut då 
arbetsutskottet ej var beslutsmässigt.

BSN 20/11 Barn- och skolnämnden har 1997-11-20, § 155 beslutat

att godkänna anbudsförfrågan avseende upphandling av ramavtal för 
kommunens behov av lokala datanätverk för grundskolorna, interaktiva 
läromedel på CD-ROM och programvaran Skol Select,

att utse Jan Örtlund och Britt-Marie Hedlund att i samråd med Ken Ljung-
berg, upphandlingsenheten, värdera inkomna anbud och lämna förslag 
på leverantör av ovanstående utrustning direkt till nämnden vid sam-
manträdet den 11 december 1997, samt

att ovanstående beslut gäller under förutsättning av att kommunstyrelsen 
utser barn- och skolnämnden till beslutsfattare om upphandling av ram-
avtal och val av leverantör av ovanstående utrustning.

BSN 11/12 Förvaltningens yttrande 1997-12-05 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta Merkantildata Systemintegration Stockholm AB:s anbud på ram-
avtal för lokala nätverk med Compaqs servrar för datorer vid kommu-
nens grundskolor,
Bsn § 158 forts

att anta QD Uppsalas anbud på ramavtal för Microsoft Skol Select,

att anta WM-Datas, Solna, anbud på ramavtal för interaktiva dataläromedel 
på CD-rom,

att uppdra till förvaltningen att teckna avtal med ovanstående leverantörer, 

att avtalen skall gälla från 1997-12-12.,

att ovanstående beslut gäller under förutsättning av kommunstyrelsens 
godkännande.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

__________


Bsn § 159 Dnr 96/086 622

En stund av lust - åtgärder för miljön i visten och matsalar

I investeringsbudgeten 1997 har barn- och skolnämnden avsatt medel till åt-
gärder för miljön i visten och matsalar. Barn- och skolförvaltningens enheter 
har erbjudits att söka bidrag från denna summa.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 41 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-02-21. Barn- och skol-
nämnden har 1997-03-06, § 30 beslutat 

att fördela medlen enligt följande

Avslag till
Frötuna- och Rialaenheterna då ansökan avser kapitalinvesteringar,

Bifall till
Drottningdalsenheten 50 tkr
Parkenheten 70 tkr
Roslagsenheten 35 tkr
Skärstaenheten 15 tkr
Hallsta- och Centralskoleenheterna 25 tkr
Kvisthamraenheten 19,5 tkr

att resterande avsatta medel om 285,5 tkr fördelas vid senare tillfälle till åt-
gärder för att förbättra miljön i visten och matsalar.

Au 8/12 Arbetsutskottet har 1997-12-08, § 213 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att fördela medel enligt nedan

* Frötunaenheten till bord och stolar 20.000 kr

* Skederidsenheten till bord och stolar 40.000 kr
Avslag på bidrag till mjölkbar och mjölklift.

* Rialaenheten till gardiner, blommor, möbeltassar och
akustikplattor. 25.000 kr
Avslag på bidrag till målning av väggar och bordsbe-
lysning. Enheten skall se till att akustikplattorna monte-
ras rätt med tanke på allergiproblem som uppstår vid damm.
Bsn § 159 forts


* Gottstaenheten till skärmar, gröna växter, bord 44.000 kr
och stolar. Avslag på bidrag till matvagnar och 
inventarier till köket.

* Skeboenheten till bord, stolar, ramar, gardiner, dukar,
brickor och blommor. 42.000 kr
Avslag på bidrag till ommålning, tapeter, tavlor och 
förspolningsdusch. Istället för tavlor kan enheten köpa
in tomma ramar och låta eleverna göra egna konstverk.

* Daghemmet Paletten till bord och stolar 13.000 kr

* Lommarenheten till gardiner 14.000 kr

* Söderbykarls IF till möbeltassar, blommor och skärmar
eftersom våra elever äter i klubbhuset. 15.000 kr
Utbetalningssätt beslutas av ekonomisekreteraren.

* Skärstaenheten får avslag på sin ansökan om medel till 
spis.kylskåp och mikrovågsugn. Finansiering får ske på 
annat sätt.

* Rådmansöenheten får avslag på sin ansökan om medel till 
liftanordning och serveringsvagn. Finansiering får ske på 
annat sätt.

* Grindenheten till draperier, gardiner, isolering av scengolv,
skärmväggar och akustikplattor 72.500 kr
Enheten skall ta hänsyn till allergi- och dammriskerna 
vid inköp.

* Älmstaenheten får avslag på sin ansökan om bidrag till ridå 
och spotlight. Enheten får återkomma efter en eventuell 
ombyggnad och om ytterligare medel avsätts.

* Skärstaenheten får avslag på sin ansökan om utbyggnad av 
matsalen. Detta bör bekostas av tekniska kontoret.
Bsn § 159 forts

* Centralskolan i Hallstavik får avslag på sin ansökan. Enheten 
erhöll 25.000 kronor förra omgången för inköp.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

_________

Bsn § 160 

Närvaro av tjänsteman

Barn- och skolnämnden beslutar 

att medge biträdande rektor Jan Örtlund rätt att närvara under samman-
trädet.

__________

Bsn § 161 Dnr 97/244 623

Upphandling av skjutsar Rådmansö

Förfrågningsunderlag 1997-08-21 föreligger angående upphandling av skjutsar 
till Rådmansö skola.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 169 beslutat 

att bilda en arbetsgrupp som i samarbete med tekniska kontorets MA-chef 
Ronny Sjölund bereder ärendet,

att arbetsgruppen består av Marie Umerkajeff (mp), Agneta Schmiterlöw 
(m) samt skolkonsulent Agneta Hedlundh,

att barn- och skolförvaltningen är sammankallande, samt

att uppdra till arbetsgruppen att ta fram en tidsplan.

Au 10/11 Förvaltningens förslag till ”Anbudsblankett - obligatorisk”, ”Förfrågnings-
underlag”, samt förslag till ”Avtal för skolskjuts” föreligger. Skolkonsulent 
Agneta Hedlundh redogör för den planerade tidsplanen: 11/12 BSN för god-
kännande av underlag, därefter annonsering, 19/1 arbetsutskott, 12/2 nämnd-
beslut.

Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 206 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna förfrågningsunderlaget.

__________Bsn § 162 Dnr 97/332 041

Månatlig verksamhetsrapport samt budgetuppföljning 

Månatlig verksamhetsrapport för oktober och november 1997 samt budgetupp-
följning 1997-10-31 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna rapporten.

__________Bsn § 163 Dnr 97/009 041

Principer för fördelning av anslag i budget 1998

Enheternas budget räknas fram på olika sätt beroende på ändamålet med ansla-
gen. För den helt övervägande delen av de tilldelade medlen är antalet barn/ 
elever per 1997-12-01 grunden för tilldelning. Andra anslag fördelas utifrån 
tidigare fattade beslut om verksamhetens omfattning eller faktiska kostnader 
för viss beslutad verksamhet.

Förvaltningen redogör i skrivelse 1997-11-04 över alla i enhetens budget ingå-
ende anslag och den fördelningsgrund som används, samt föreslår barn- och 
skolnämnden besluta att fastställa redovisade principer för fördelning av anslag 
i budget 1998.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 207 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Förhandling har skett 1997-11-28 enligt § 11 Medbestämmandelagen.

Förvaltningens reviderade skrivelse 1997-12-01 föreligger. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa redovisade principer för fördelning av anslag i budget 1998 
enligt förvaltningens skrivelse 1997-12-01.

_________

Bsn § 164 Dnr 97/619 044

Ansökan om bidrag till studiecirkelkostnader

Förskolespsykologerna Gunilla Niss och Elin Michélsen har ansökt om medel 
ur utvecklingsanslaget till kostnad för böcker till deltagare i studiecirklarna 
SMÅ BARN KAN under hösten 1997.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-09-24.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 196 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan med hänvisning till att nämndens utvecklingsanslag 
saknar medel för 1997.

__________


Bsn § 165 Dnr 97/604 044

Ansökan om bidrag för fritidsgårdsverksamhet i Söderbykarl

Söderbykarls IF har 1997-09-11 ansökt om bidrag till fritidsverksamhet för 
barn från åk 4 och uppåt. Verksamheten bedrivs ideellt av föräldrarna. Olika 
aktiviteter anordnas och antalet besökande barn är 20-25 varje gång. 

Rektor för Söderbykarlsenheten har 1997-09-26 yttrat sig över ansökan och 
tillstyrker bidrag.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 197 behandlat ärendet. 

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja bidrag med 8.000 kronor till fritidsgårdsverksamhet i Söder-
bykarl att utbetalas till Söderbykarls IF, samt

att kostnaderna skall belasta kontot för bidrag till fritidsverksamhet 
6102470-442.

__________


Bsn § 166 Dnr 97/640 044

Ansökan om bidrag för ungdomsgården i Edsbro

Kyrkans unga i Edsbro församling ansöker om bidrag för att driva fritidsgårds-
verksamhet för barn och ungdomar under 1997. Verksamheten bedrivs ideellt 
av församlingsassistenten och olika föräldrar två kvällar i veckan.

Rektor har i yttrande 1997-10-30 betonat vikten av att verksamheten får fort-
sätta och att den är ett nödvändigt komplement till enhetens verksamhet i Eds-
bro.

Förvaltningens yttrande 1997-11-04 föreligger.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 209 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja bidrag med 8.000 kronor till fritidsgårdsverksamhet i Edsbro 
1997, samt

att kostnaden skall belasta kontot för bidrag till fritidsverksamhet, 
6102470-442.

__________


Bsn § 167 Dnr 97/209 611

Ersättning till fristående skolor

Riksdagen beslutade i oktober 1996 om nya bestämmelser för bidrag till fristå-
ende grundskolor (friskolor). Lagen skall tillämpas på utbildning som äger rum 
efter 1997-07-01.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-05-27.

Au 3/6 Arbetsutskottet har 1997-06-03, § 106 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden har 1997-06-03, § 86 beslutat att fastställa ersättningen 
till friskolor enligt bilaga A att gälla t o m 1997-12-31, att uppdra till förvalt-
ningen att genomföra en översyn av samtliga avtal för att säkerställa likställig-
het oavsett driftsform, samt att redovisning av framtaget material sker vid 
nämndens sammanträde den 11 september.

Au 18/8 Arbetsutskottet har 1997-08-18, § 150 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Ekonomisekreterare Olle Barmark redogör för beräknade extrakostnader för 
buss- och skolskjutsar för elever i friskolor.

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-09-11, § 113 att uppdra till förvalt-
ningen att snarast sända analys av faktiska kostnader rörande buss- och skol-
skjutsar för elever i friskolor till barn- och skolnämndens ledamöter.

Au 10/11 Förvaltningens yttrande 1997-10-29 inklusive bilaga med beräkning av ersätt-
ning till fristående skolor fr o m 1998-01-01 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 199 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa ersättningen till friskolor under 1998 enligt bilaga 1 daterad 
1997-10-29, samt

att fr o m 1998-01-01 bevilja busskort för de elever som går i friskolor 
inom Norrtälje kommun och uppfyller skolskjutsavstånd enligt gällande 
tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar.

__________


Bsn § 168 Dnr 97/222 718 

Ansökan om tillstånd för fritidsplatser, Regnbågens förskola

Föreningen för Waldorfpedagogik i norra Roslagen anhåller i skrivelse 1997-
09-30 om tillstånd att få förändra två av sina daghemsplatser till fritidshems-
platser, samt att dessutom få inrätta ytterligare två fritidshemsplatser så snart 
som möjligt. 

Förvaltningens yttrande 1997-10-16 föreligger.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 200 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja omvandling av två daghemsplatser till att gälla fritidshemsplat-
ser, samt inrättande av ytterligare två fritidshemsplatser för läsåret 
1997/98 inom befintlig ram.

__________

Bsn § 169 Dnr 97/563 716

Ansökan om bidrag till skolbarnsomsorg, Ekebyholmsskolan

Rektor vid Ekebyholmsskolan har ansökt om tillstånd att bedriva skolbarnsom-
sorg och rätt till bidrag från kommunen till denna verksamhet.

Förvaltningens yttrande 1997-09-03 föreligger.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 179 behandlat ärendet.

Au 10/11 Ekebyholmsskolan har startat upp verksamhet med skolbarnsomsorg under 
hösten och ansöker nu om bidrag från kommunen fr o m 1998-01-01. 

När det gäller våra kommunala skolor erbjuder vi skolbarnsomsorg inom sko-
lans lokaler. På samma sätt bör en friskola kunna erbjuda skolbarnsomsorg. 
För att förutsättningarna för denna verksamhet skall likna förutsättningarna för 
den kommunala skolbarnsomsorgen i så hög grad som möjligt utgår ej bidrag 
för lokaler.

Förvaltningens yttrande 1997-11-03 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 210 beslutat att utan eget ställningstagande 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut med anledning av att arbetsutskottet 
ej var beslutsmässigt.

BSN 11/12 Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-11-03 barn- och skolnämnden besluta

att bevilja Ekebyholmsskolan bidrag för 30 platser skolbarnsomsorg fr o m 
1998-01-01 och för 50 platser skolbarnsomsorg fr o m 1998-08-01.

Yrkanden

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Kajsa Hansson (c) för den borgerliga 
gruppen yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

enligt förvaltningens förslag 

att bevilja Ekebyholmsskolan bidrag för 30 platser skolbarnsomsorg fr o m 
1998-01-01 och för 50 platser skolbarnsomsorg fr o m 1998-08-01.

__________


Bsn § 170 Dnr 97/268 291

Ansökan om bidrag till skolbarnsomsorg från Freinetskolan

Norrtälje Freinetskola bedriver under läsåret 1997/98 grundskoleverksamhet 
från årskurs 0 - 7. Antalet elever är 80. Många av eleverna har behov av skol-
barnsomsorg före och efter skoltid samt på lov.

Föreningen anhåller i skrivelse 1997-10-24 om att få starta fritidsverksamhet 
fr o m vårterminen 1998.

Förvaltningens yttrande 1997-11-03 föreligger.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 211 beslutat att utan eget ställningstagande 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut med anledning av att arbetsutskottet 
ej var beslutsmässigt.

BSN 11/12 Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-11-03 barn- och skolnämnden besluta

att bevilja Norrtälje Freinetskola bidrag för 20 platser skolbarnsomsorg 
fr o m 1998-01-01.

Yrkanden

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Kajsa Hansson (c) för den borgerliga 
gruppen yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

enligt förvaltningens förslag

att bevilja Norrtälje Freinetskola bidrag för 20 platser skolbarnsomsorg 
fr o m 1998-01-01.

_________

Bsn § 171 Dnr 97/692 718

Avtal gällande enskilda anordnare av barnomsorg, verksamheter i alternativ 
driftsform

I Norrtälje kommun finns i dagsläget 16 förskolor som drivs i alternativ regi. 
Barn- och skolnämnden har tecknat 3-årsavtal som innehåller villkor för rätt 
till ersättning för den barnomsorg de alternativa förskolorna bedriver. Samtliga 
avtal löper ut vid årsskiftet.

Vid nytecknande av avtalen med alternativen är vissa justeringar i avtalstexten 
nödvändiga för att i möjligaste mån stämma överens med de villkor som gäller 
för kommunala daghem.

Förvaltningens yttrande 1997-11-02 föreligger.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 212 beslutat att utan eget ställningstagande 
hänskjuta ärendet till nämnden för beslut med anledning av att arbetsutskottet 
ej var beslutsmässigt.

BSN 11/12 Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-11-02 barn- och skolnämnden besluta

att ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att upprätta avtal med samtli-
ga anordnare av enskild barnomsorg för tiden 1998-01-01--1998-06-30 
med möjlighet till förlängning ytterligare sex månader.

Yrkanden

Elisabeth Björk (s) med instämmande av Kajsa Hansson (c) för den borgerliga 
gruppen yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

enligt förvaltningens förslag

att ge barn- och skolförvaltningen i uppdrag att upprätta avtal med samtli-
ga anordnare av enskild barnomsorg för tiden 1998-01-01--1998-06-30 
med möjlighet till förlängning ytterligare sex månader.

__________


Bsn § 172 

Barn- och skolnämndens sammanträdestider 1998

Förslag till sammanträdestider 1998 för barn- och skolnämnden föreligger i 
skrivelse 1997-10-06.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 198 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa sammanträdestider 1998 för arbetsutskott och nämnd 
enligt nedan

Au BSN

8/1
19/1 12/2
9/3 26/3
6/4 23/4
20/4 23/4
11/5 28/5 
15/6 13/8
24/8 24/9
21/9 15/10
19/10 12/11
16/11 10/12

__________

Bsn § 173 Dnr 97/190 002 

Delegationsordning för barn- och skolnämnden

Kommunallagen reglerar nämndernas beslutsfattande. I KL 3:13 sägs att 
nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt 
lag eller annan författning skall handha. Nämnderna beslutar också i frågor som 
fullmäktige har delegerat till dem.

I KL 6:33 sägs att nämnden får uppdra åt annan att fatta beslut å nämndens 
vägnar, delegation. Besluten kan gälla ett visst ärende eller en grupp av ären-
den. Delegater kan vara en nämndledamot eller anställd inom nämndens för-
valtning. Delegaten har inte rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan 
utan nämndens uttryckliga bemyndigande. Tanken med delegation är att 
nämnden inte skall behöva ägna tid åt detaljstyrning, utan istället kunna arbeta 
med övergripande frågor och strategisk planering. En ny delegationsordning 
för barn- och skolnämnden är under utarbetande. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-01-10 att barn- och skolnämnden om-
gående fattar beslut om delegation när det gäller barn med behov av särskilt 
stöd.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 14 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden har 1997-01-30, § 16 beslutat

att ge rektor beslutsrätt i ärenden avseende tilldelning inom enheten av extra 
resurser till barn med särskilda behov i barnomsorgen,

att ge resurspedagogerna beslutsrätt i ärenden avseende tilldelning av stimu-
lansplats inom barnomsorgen, samt

att ge distriktsamordnarna beslutsrätt i ärenden avseende placering på enhet 
av barn med beviljad stimulansplats.

Au 10/11 Nämnden har med anledning av den nya ledningsorganisationen givit förvalt-
ningen i uppdrag att lägga fram förslag till ny delegationsordning, innebärande 
en översyn av såväl formen för delegationsordningen som besluten och be-
slutsdelegaterna.

Förvaltningens skrivelse 1997-11-05 föreligger. Ärendet har 1997-11-07 be-
handlats i PAMK.

Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 195 behandlat ärendet.

Bsn § 173 forts

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att i enlighet med § 33 kap 6 kommunallagen (1991:900) överföra beslu-
tanderätten genom delegation till förvaltningschefen i alla beslut som 
markerats med ”D” i föreliggande beslutsförteckning ,

att ge förvaltningschefen rätt att enligt § 37 kap 6 kommunallagen vidare-
delegera beslutanderätten till annan anställd, samt

att vad gäller arbetsmiljöansvaret enligt arbetsmiljölagen (1997:1160) 
överföra beslutanderätten till tjänsteman enligt särskild delegations-
ordning, bilaga 3 till delegationsordningen.

__________


Bsn § 174 

Rapport från förvaltningen

* Administrative chefen Britt-Marie Hedlund rapporterar om planerat sam-
arbete med MA-avdelningen när det gäller upphandlingar. Gösta Simmons 
kommer att knytas till barn- och skolförvaltningen fr o m 1998-01-01 på 
halvtid.

* Förvaltningschef Arne Hedebark redogör för skrivelse från kommunens 
revisorer. De önskar träffa nämnden för diskussion kring Helén Carlsons 
rapport ”Analys av barn- och skolnämnden” och resursfördelningssyste-
met, rektorernas ansvar och befogenhet, kartläggning av all administration 
samt utarbetande av budget och uppföljning. 

Förvaltningen uppdras att meddela revisorerna att nämnden är intresserad 
av en träff och att vi återkommer med datum för densamma.

* Förvaltningschef Arne Hedebark informerar om skrivelsen ”Barnomsorgs-
kostnader i Norrtälje kommun 1996”. 

__________


Bsn § 175 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Gunilla Rosander rapporterar om

10/12 Avtackningen av barn- och skolförvaltningens pensionärer den 10 de-
cember ombord på S/S Norrtelje och framför sitt tack till förvaltningen. 

Ett alldeles särskilt tack framföres till Carin Lundqvist som arrangerat 
den mycket trevliga tillställningen.

Ordföranden rapporterar om

29/10 Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i möte på Elmstaenheten 
angående skolbyggnation

30/10 Ordförande och vice ordförande träffade representanter från alternativ 
barnomsorg

4/11 Ordförande och vice ordförande deltog i presidieträff med barn- och 
skolnämnden och tekniska nämnden

5/11 Ordförande och vice ordförande har träffat personal angående barn med 
Aspergers syndrom

6/11 Ordföranden har deltagit i Företagardag med fokus på bl a utbildnings-
frågor

11/11 Ordförande och vice ordförande deltog i presidieträff med barn- och 
skolnämnd, socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt utbildnings-
nämnd.

12/11 Arbetsutskottet deltog i informationsmöte i Rimbo angående framtida 
skolorganisationen i Rimbobygden

13/11 Ordförande och vice ordförande deltog i möte i Älmsta tillsammans 
med tekniska kontoret angående information om gjord undersökning av 
Elmsta skola

15/11 Ordföranden medverkade i seminarium om barn med behov av särskilt 
stöd

18/11 Kommunalrådet Håkan Jonsson och ordföranden besökte Vigelsjö- och 
Kvisthamraenheterna
Bsn § 175 forts

19/11 Arbetsutskottet träffade samtliga rektorer i Rimbodistriktet och gav 
uppdrag om redovisning av framtida skolorganisation i Rimbobygden

20/11 Arbetsutskottet träffade de fackliga organisationerna

20/11 Kommunalrådet Håkan Jonsson och ordförande besökte Edsbroenheten

24/11 Kommunalrådet Håkan Jonsson och ordföranden besökte Herrängsen-
heten

26/11 Ordföranden deltog i seminariet ”Samtal om skolan” som skolverket 
kallat till. Samtalet berörde styrning av skolan.

27/11 Ordförande och vice ordförande deltog i presidieträff med barn- och 
skolnämnden och tekniska nämnden.

1/12 Ordförande och vice ordförande träffade barnläkare Lotta Mellvig och 
psykolog Kule Palmstierna, PBU angående barn med behov av särskilt 
stöd

1/12 Samtliga politiska partier deltog i möte i Älmsta angående lokalbehov i 
Väddöbygden

__________


Bsn § 176 Dnr 97/092 002

Anmälan av delegationsbeslut

Förteckning 1997-12-11 över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 32-38 enligt före-
liggande förteckning.

__________


Bsn § 178 

Anmälan av delgivningar

Förteckning över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännnes och lägges till handlingarna.

__________


Bsn § 178

Kurser och konferenser

Socialkontoret inbjuder till föreläsning av socialantropologen Gillis Herlitz om 
kulturmöten onsdagen den 21 januari 1998.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ledamöter och ersättare som deltar vid föreläsningen är berättigade till 
förrättningsarvode.

__________


Bsn § 179 Dnr 97/584 102

Val av ersättare för socialdemokraterna i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Roland Eriksson (s) har 1997-09-29, § 171 beviljats entledigande från uppdrag 
som ledamot i barn- och skolnämnden.

Kommunfullmäktige har 1997-10-27, § 200 beslutat att enligt valberedningens 
förslag till ny ledamot för socialdemokraterna i barn och skolnämnden välja 
Marita Jeansson.

Katarina Jansson (s) har 1997-08-25, § 139 beviljats entledigande från uppdrag 
som ledamot för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden.

Kommunfullmäktige har 1997-10-27, § 201 beslutat att enligt valberedningens 
förslag till ny ledamot för socialdemokraterna i barn- och skolnämnden välja
Kerstin Boström.

Au 8/12 Arbetsutskottet har 1997-12-08, § 219 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att välja Marita Jeansson (s) och Kerstin Boström (s) som ersättare i barn- 
och skolnämndens arbetsutskott.

__________


Bsn § 180

Tack

Ordföranden tackar för i år och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vice ordföranden framför sitt tack till ordföranden, samtliga politiker i nämn-
den och tjänstemän i förvaltningen för ett gott samarbete under året och in-
stämmer i tillönskningarna om en God Jul och ett Gott Nytt År.

__________

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-12-11

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1997-12-11