Barn- och skolnämnden 1998-01-08
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 13.00-16.00 

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Inga-Maja Dunér 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1998-01-19 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 2-9 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Inga-Maja Dunér


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1998-01-08

Datum för 1998-01-20 Datum för 1998-02-10
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 13.00-16.00
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s

xJan Sjöblom
s
x
Marita Jeansson
s
x
Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp

xKajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x

Fr 14.30


Lisbeth R Karlman
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Inga-Maja Dunér
fp
xERSÄTTARE

Mats Lindström
s
x

Tjg


Ove Eriksson
s

xOla Bertilsson
s
x

Tjg


Gustav Marling
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v

xMats Dannewitz Linder
mp
x

Tjg


Kersti Eriksson
c
x

Fr 14.30


Patrik Dahl
c
x
Birgitta Porath
m
x

Fr 14.00


Lotta Lindblad-Söderman
m
x
Mattias Andersson
fp
x


Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1 Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsskolorna

§ 2 Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

§ 3 Ansökan från Montessoriförskolan Amorinen angående höjning av 
föräldraavgift

§ 4 Ansökan om dispens beträffande barnomsorg under föräldraledighet

§ 5 Dokumenthanteringsplan för barn- och skolnämnden

§ 6 Rapport från förvaltningen

§ 7 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 8 Anmälan av delegationsärenden

§ 9 Anmälan av delgivningar

_________


Bsn § 1 Dnr 96/586 611

Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsskolorna

I syfte att analysera det framtida behovet av skollokaler på Väddö beslöt barn- 
och skolnämnden att tillsammans med tekniska nämnden anlita en konsult med 
uppgift att leda ett processarbete med medverkan från både tekniska kontoret 
och skolförvaltningen. Målet var att minimera lokalkostnaden per elev och 
samtidigt behålla eller öka kvaliteten i verksamheten.

För att leda arbetet tillsattes en styrgrupp, samt lokalt vid skolorna en projekt-
grupp. Efter projekteringsarbetets slut redovisas ett förslag till lokalplanering 
avseende skol- och barnomsorgslokaler för Elmsta- och Norrsundsenheterna, 
vilket är styrgruppens förslag till tekniska nämnden och barn- och skolnämn-
den till insatser på enheterna.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-10-29 att Elmstaskolan i enlighet 
med styrgruppens förslag byggs till med 233 kvm, att 685 kvm byggs om, samt 
att mindre förändringar görs av 2.502 kvm, samt att Norrsundsskolan byggs till 
med 223 kvm, att 2.213 kvm byggs om, samt att mindre förändringar görs av 
ca 800 kvm.

Styrgruppens förslag till skol- och barnomsorgslokaler för Elmstaenheten och 
Norrsundsenheten föreligger i reviderad skrivelse 1997-11-05.

Ärendet har behandlats i PAMK 1997-10-24.

Barn- och skolnämndens ordförande redovisar i skrivelse bakgrunden till ären-
det och dess gång, samt framlägger förslag till nämndens beslut i samband med 
saneringsarbeten i skolan.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 193 föreslagit nämnden besluta

att sanering samt om- och tillbyggnad av Elmstaenheten skall behandlas 
som ett särskilt ärende helt avskilt från kommande diskussioner och 
beslut vad gäller skollokaler i Väddöbygden, 

att sanering av lokaler i Elmstaenheten skall påbörjas omedelbart,

att godkänna vidtagna åtgärder att evakuera vissa delar av Elmstaenheten i 
paviljonger så fort som möjligt, dock senast den 1 december 1997

att inom barn- och skolnämndens lokaler göra en inventering över var det 
kan finnas liknande byggtekniska lösningar med olika golvlim som kan 
reagera med varandra, samt 
Bsn § 1 forts

att hålla extra sammanträde den 20 november 1997, kl 18.00 på Gustafs-
lund för behandling av detta ärende.

Arbetsutskottet föreslår dessutom 1997-11-10, § 193 barn- och skolnämnden 
besluta:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av 
Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram 
och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kost-
nadskalkyl, samt att medge byggstart omedelbart efter verkställd upp-
handling,

att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras en-
ligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, vilken föreläggs vid kommun-
styrelsens behandling av ärendet, samt

att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning till höstterminstart 
1998.

Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m) och Marie Umerkajeff (mp) deltar 
ej i beslut, utan avvaktar nämndens extra sammanträde den 20 november.

BSN 20/11 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-11-20, § 154

att godkänna vidtagna åtgärder att evakuera vissa delar av Elmstaenheten i 
paviljonger så fort som möjligt, dock senast den 1 december 1997, samt

att inom barn- och skolnämndens lokaler göra en inventering över var det 
kan finnas liknande byggtekniska lösningar med olika golvlim som kan 
reagera med varandra.

BSN 8/1 Revidering 1998-01-07 av ytberäkningen för Elmstaskolan föreligger. Enligt 
förvaltningens skrivelse 1997-10-29 skall Elmstaskolan byggas till med 233 
kvm. Den korrekta siffran skall vara 281 kvm, vilken använts vid de ekono-
miska beräkningarna.

Barn- och skolnämnden ser som sin uppgift att värna om en bra skola och 
barnomsorg på Väddö. Som en konsekvens av detta beslutar barn- och skol-
nämnden enligt nedan

Bsn § 1 forts

Barn- och skolnämnden beslutar

att Elmsta skola färdigställs i enlighet med av barn- och skolnämnden redovi-
sat lokalprogram,

att Norrsundsskolans lokalbehov löses i samverkan med personal, elever och 
föräldrar inom tidsramen med nämndbeslut 1998-08-13 om förslag till åt-
gärder på Norrsundsskolan, 

att inom ovan angivna tidsram i dialog med Kompetenscentrum söka gemen-
samma lösningar beträffande dess behov av lokaler och Norrsundsskolans 
behov,

att uppdra till arbetsutskottet att träffa enhetsråd och personal på Norrsunds-
enheten för att diskutera den fortsatta hanteringen av ärendet.

Barn- och skolnämnden beslutar dessutom föreslå

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av 
Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram 
och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kost-
nadskalkyl, samt att medge byggstart omedelbart efter verkställd upp-
handling,

att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras en-
ligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, vilken föreläggs vid kommun-
styrelsens behandling av ärendet, samt

att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning under oktober-
november 1998.

Anteckning till protokollet

Samtliga partier antecknar till protokollet i enighet:

Dagens beslut att bygga om och till Elmstaenheten påverkar inte fortsatta dis-
kussioner och planering för ett samarbete mellan skolan och Kompetenscent-
rum.
För att inte ytterligare dra ut på tiden för de nödvändiga förbättringarna av 
barnomsorgs- och skollokalerna i Elmsta väljer vi att lägga tyngdpunkten på 
Bsn § 1 forts
den fortsatta planeringen av samarbetet med Kompetenscentrum i anslutning 
till besluten om Norrsundsenheten
Den fortsatta hanteringen av hur Komptenscentrum och skolan kan samarbeta, 
får inte innebära att beslut om åtgärder i Norrsundsenheten försenas. Senast 
1998-06-02 måste intressenterna i Kompetenscentrum presentera ett färdigt 
projekt med tidsplan och hyreskalkyler för samarbetet med skolan. Inför beslu-
tet om Norrsundsenheten ska Kompetenscentrum och skolan ta fram ett förslag 
till avtal som reglerar parternas del i samarbetet.
När Kompetenscentrum är klart ska provisoriska lokaler avvecklas vid Elmsta- 
och Norrsundsenheterna. Alla elever ska beredas plats i Elmsta- resp Norr-
sundsenheterna eller i förhyrda lokaler i Kompetenscentrum.

TIDSPLAN OCH UPPLÄGG

Beslut om Elmstaskolan tas 1998-01-08

Elmstaskolan byggs om och till enligt barn och skolnämndens lokalprogram.
Beräknad inflyttning oktober-november 1998.

Beslut om Norrsundsskolan tas 1998-08-13

* Kompetenscentrum tar fram sina underlag och beslut gällande finansiering 
och byggnation av ett Kompetenscentrum.

* Tidsplanen för Norrsundsskolans färdigställande påverkas ej av eventuell
samlokalisering med Kompetenscentrum

* Med start vårterminen -99 flyttas eleverna vid Norrsundsskolan till 
paviljonger vid Elmstaskolan under tiden för färdigställande av lokalerna

* Diskussioner förs med företrädare för Kompetenscentrum om samarbets-
former och förhyrning av lokaler

* När Kompetenscentrum är klart avvecklas paviljongerna 

Ewa E Tomaszewski (c) önskar följande anteckning till protokollet:

Jag lämnar ärendet vidare, utan eget ställningstagande, till den grupp som ut-
setts att sköta ärendet på bästa sätt.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Bsn § 2 Dnr 97/089 043

Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

Föreliggande förteckning upptar samtliga fordringar som efter kontroll av ve-
derbörandes nuvarande betalningsförmåga lämnats till långtidsbevakning.

Dessa fordringar bedöms för närvarande som mycket osäkra och föreslås av-
skrivas i bokslutet för 1997. Detta innebär inte att skulderna efterskänks utan 
kommer att bevakas även i fortsättningen och om möjligt drivas in. Samman-
lagt uppgår de fordringar som bedöms som osäkra till 255.527 kronor.

Förvaltningens förslag 1997-12-08 föreligger.

Au 8/12 Arbetsutskottet har 1997-12-08, § 216 behandlat ärendet.

BSN 8/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att avskriva fordringar avseende obetalda barnomsorgsavgifter enligt för-
teckning 1997-11-10 om tillsammans 255.527 kronor.

__________


Bsn § 3 Dnr 96/256 718

Ansökan från Montessoriförskolan Amorinen angående höjning av
föräldraavgift

Barn- och skolnämnden beviljade 1996-06-20, § 76 Montessoriförskolan 
Amorinen att höja föräldraavgiften med 100 kronor per barn och månad fr o m 
1996-01-01.

Montessoriförskolan Amorinen genom Lilian Johansson ansöker i skrivelse 
1997-10-07 om att få höja föräldraavgiften med 100 kronor per barn fr o m 
1998-01-01.

Förvaltningens yttrande 1997-11-26 föreligger.

Au 8/12 Arbetsutskottet har 1997-12-08, § 3 behandlat ärendet.

BSN 8/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att ge tillstånd till Montessoriförskolan Amorinen att höja föräldraavgiften 
med 100 kronor per barn fr o m 1998-01-01.

__________


Bsn § 4 Dnr 97/656 714

Ansökan om dispens beträffande barnomsorg under föräldraledighet

Katja Karlsson ansöker i skrivelse om att på grund av särskilda skäl få behålla 
barnomsorgen för dottern Elina under föräldraledighet.

Resurspedagog Marie-Annie Uncu redogör i skrivelse 1997-11-25 för ärendets 
hantering.

Au 8/12 Arbetsutskottet har 1997-12-08, § 220 behandlat ärendet.

BSN 8/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om att få behålla platsen under föräldraledigheten med 
motivering att flickan ej bedöms vara i behov av särskilt stöd i form av 
stimulansplats.

__________


Bsn § 5 Dnr 97/121 004

Dokumenthanteringsplan för barn- och skolnämnden

1992-01-01 upphörde skolstyrelsen i Norrtälje kommun och barn- och utbild-
ningsnämnden bildades. Under denna nämnd löd utbildningsförvaltningen och 
barn- och skolförvaltningen. 1995-01-01 bildades utbildningsnämnden och 
barn- och skolnämnden.

Den framtagna dokumenthanteringsplanen är utarbetad enligt Arkivlagen i 
samarbete med stadsarkivet. Den är utformad att vara ett redskap för samtlig 
personal i barn- och skolförvaltningens organisation som är ansvariga för do-
kumenthantering både centralt, lokalt och på enheterna.

Förvaltningens yttrande 1997-11-28 föreligger.

Au 8/12 Arbetsutskottet har 1997-12-08, § 215 behandlat ärendet.

BSN 8/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta föreliggande dokumenthanteringsplan för barn- och skolnämnden 
att gälla från 1995-01-01 då det ej funnits beslut för dokumenthante-
ringsplaner i alla verksamhetsdelar.

__________


Bsn § 6 

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschef Arne Hedebark rapporterar 

* Roslagshälsan genomför en kartläggning av rektorernas psykosociala 
arbetsmiljö. Undersökningen består av en medicinsk del och en psyko-
social del i intervjuform. Rapporten kommer att presenteras för nämn-
den den 26 mars 1998.

* Musikskolans rektor Dag Krafft har av förvaltningschefen fått i upp-
drag att arbeta fram ett kulturprogram för barn- och skolförvaltningen.
Redovisning kommer att ske vid nämndens aprilsammanträde.

* Det tvååriga projektet med arbetslagsutveckling som genomförts av 
Hans Fröman, Per-Olof Johansson och Don Karlström har avslutats. 
Tjänsterna övergår från projektform till att bli permanenta och lyda di-
rekt under förvaltningschefen.

Ekonomisekreterare Olle Barmark rapporterar om

* resultatet för drift- och investeringsbudget för 1997 inklusive omställ-
ningskostnader, samt att ”matlustpengarna” överföres till 1998. 
Förvaltningschefen betonar det utomordentliga arbete rektorerna ge-
nomför trots den tuffa situation de befinner sig i.

* uppföljning av de faktiska kostnaderna för deltagandet i Baltic Week i 
september 1997. Inför nästa Baltic Week, som kommer äga rum i Fin-
land, kommer förvaltningen att göra en budget på ett helt annat sätt än 
som skett för 1997.

* överklagat ärende från 1992 kring förhyrd tandvårdslokal på Väddö. 
Högsta domstolen har avslagit begäran från Lennart Otterström om 
skadestånd.

__________

Bsn § 7 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar

* från de möten som ägt rum på Väddö angående Elmstaskolans 
ombyggnation

* att busshållplatser längs sträckan Gottröra - Rimbo är färdigställda

__________

Bsn § 8 Dnr 98/017 002 

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning 1998-01-08 över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 38-39 enligt föreliggande 
förteckning 1998-01-08.

__________

Bsn § 9

Anmälan av delgivningar

Förteckning över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-01-08

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-01-08