Barn- och skolnämnden 1998-02-12
Plats och tid Centralskolan, Hallstavik 


Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Kajsa Hansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1998-02-19 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 10-20 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Kajsa Hansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1998-02-12

Datum för 1998-02-20 Datum för 1998-03-13
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 09.00-11.30
13.00-19.30
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Marita Jeansson
s
x
Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp
x
Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Inga-Maja Dunér
fp
xERSÄTTARE

Mats Lindström
s
x

Tjg


Ove Eriksson
s

xOla Bertilsson
s
x
Gustav Marling
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Mats Dannewitz Linder
mp
x
Kersti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x

Fr o m 13.00


Birgitta Porath
m
x

T o m 17.00


Lotta Lindblad-Söderman
m

xMattias Andersson
fp
x


Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 10 Den planerade skolorganisationen i Rimbo tätort

§ 11 Pedagogiska luncher

§ 12 Kulturprogram för barn- och skolförvaltningen

§ 13 ”Att erövra omvärlden” - förslag till läroplan för förskolan

§ 14 Rapport från förvaltningen

§ 15 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 16 Anmälan av delegationsärenden

§ 17 Anmälan av delgivningar

§ 18 Kurser och konferenser

§ 19 Ansökan om bidrag för fritidsgårdsverksamhet i Roslagsbro

§ 20 Granskning av genomförande av skolbyggnation och organisations-
förändringar i Älmsta och Rimbo tätorter

__________
Bsn § 10 Dnr 97/310 611

Den planerade skolorganisationen i Rimbo tätort

I enlighet med politiska beslut i barn- och skolnämnden skall såväl Långsjö-
skolan som Bålbroskolan vara FLMH-skolor, dvs från barnskola t o m årskurs 
9. Dessutom skall fritidsgård, fritidshem och musikskola finnas vid de båda 
skolorna. Fritidsgården Knutens lokaler är uppsagda fr o m 1998-07-01.

Enligt planerna skall elever från Skederids skola och Edsbro skola slutföra 
skolgången vid Långsjöskolan tillsammans med elever från Rimbo tätort. Till 
Bålbroskolan kommer, förutom Rimboungdomar, även elever från Närtuna och 
Rånäs skolor.

Barn- och skolnämndens arbetsutskott har 1997-11-19 beslutat att uppdra till 
rektorsgruppen i Rimbodistriktet, dvs Lena Örtlund, Hans Söderberg, Annita 
Ogenholt, Anders Rapp, Britt-Marie Åsell-Rydberg och Lena Nyström-Nilsson

att redovisa förslag till en förändrad organisation för barn- och skolnämn-
dens verksamheter inom Rimbodistriktet,

att förändringen skall byggas utifrån de politiska beslut som fattats,

att elever, föräldrar och personal skall vara delaktiga i framtagandet av 
förslagen, 

att förslagen skall innehålla en tidsplan för genomförande och förankring, 
samt lösningar för barn- och skolnämndens verksamheter som idag 
finns på Knuten och tillfredsställa de behov som finns inom distriktet, 
samt

att arbetet skall vara slutfört och presenteras vid arbetsutskottet den 19 
januari 1998.

BSN 20/11 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-11-20, § 156 att godkänna arbetsut-
skottets uppdrag till rektorsgruppen i Rimbodistriktet.

Au 19/1 Rektorsgruppen i Rimbodistriktet redogör för sitt förslag till organisation av 
barn- och skolförvaltningens verksamheter i Rimbo enligt reviderad skrivelse 
1998-01-09.

Arbetsutskottet har 1998-01-19, § 1 beslutat att uppdra till förvaltningen att ta 
fram förslag till beslut till arbetsutskottets sammanträde 1998-02-12.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-01-30.
Bsn § 10 forts

Au 12/2 Arbetsutskottet har 1998-02-12, § 7 behandlat ärendet.

BSN 12/2 Förvaltningens yttrande 1998-01-22 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att Bålbroskolan utökar sin organisation till årskurserna 0-7 fr o m höstter-
minen 1998, årskurserna 0-8 fr o m höstterminen 1999 och årskurserna 
0-9 fr o m höstterminen 2000,

att Knutens lokaler fr o m höstterminen 1998 nyttjas som skollokal,

att Långsjöskolan även fortsättningsvis förblir en skola för årskurserna 0-9,

att elever från Rånäs- och Närtunaenheterna ges möjlighet att välja till årskurs 
7 på Bålbroskolan i mån av plats, 

att eleverna från Edsbro- och Skederidsenheterna fullföljer grundskolan vid 
Långsjöskolan, liksom de elever från Rånäs- och Närtunaenheterna som ej 
fullföljer skolgången vid Bålbroskolan i enlighet med Rimborektorernas 
förslag 1998-01-09, alternativ 3,

att uppdra till rektorerna i Rimbodistriktet att i samarbete med andra berörda 
kommunala förvaltningar ta fram ett samlat koncept för fritidsverksam-
heten i distriktet. Redovisning sker vid nämndens sammanträde i maj,

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med andra berörda kommunala 
förvaltningar ta fram ett samlat koncept för fritidsverksamheten i samtliga 
distrikt.

Anteckning till protokollet

Barn- och skolnämnden önskar följande gemensamma anteckning till proto-
kollet:

Beslutet innebär en fortsättning på tidigare fattat principbeslut (1996-04-18, 
§ 45) om 0-9-enheter i Norrtälje kommun och är helt i läroplanens anda och i 
enlighet med den nya lärarutbildningen.

Barn- och skolnämnden tar - självklart - ansvaret för alla barn i 6-års-
verksamheten och grundskolan, liksom för förskoleverksamhet och fritids-
verksamhet i kommunal regi och/eller i samarbete med föreningsliv, olika 
organisationer och sammanslutningar.
Bsn § 10 forts

Beslutet innefattar också ett uppdrag att tillsammans med andra kommunala 
förvaltningar som t ex socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
planera hur fritidsverksamheten kan utformas i Rimbodistriktet och träda i 
kraft vid höstterminsstarten 1998. Uppdraget skall redovisas vid barn- och 
skolnämndens sammanträde i maj.

_________

Bsn § 11 Dnr 97/187 622

Pedagogiska luncher

I samband med budget 1997 infördes en avgift om 25 kronor per portion vid 
pedagogisk lunch, vilket innebär att vuxna äter tillsammans med eleverna. Det 
gångna året har visat att endast ett fåtal vuxna deltar vid måltiderna.

Rektorerna ser ett stort värde med den pedagogiska lunchen, varför 
förutsättningar måste skapas så att personalen inom såväl barnomsorg som 
skola på nytt äter med barnen/eleverna. Förvaltningen föreslår av den 
anledningen i skrivelse 1997-10-31 att nämnden omprövar sitt tidigare beslut.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 208 beslutat 

att uppdra till förvaltningen att till nämndens februarimöte lägga förslag 
till hur utformningen av den pedagogiska lunchen inom barnomsorg 
och skola skall utformas, samt avgift för densamma.

Au 19/1 Rektorerna Christian Rapp och Anders Rapp har i skrivelse 1997-10-31 lämnat 
förslag till riktlinjer för pedagogisk lunch.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-12-08.

Ärendet har behandlats i PAMK 1997-12-05.

Arbetsutskottet har 1998-01-19, § 2 behandlat ärendet.

BSN 12/2 Barn- och skolnämnden beslutar

att all personal inom barn- och skolförvaltningen som äter pedagogisk 
lunch med barn/elever enligt de riktlinjer som tagits fram betalar en 
avgift om 10 kronor per portion,

att ovanstående gäller fr o m 1998-03-01, samt

att finansieringen av måltidsverksamheten regleras i 1998 års budget.

__________


Bsn § 12 Dnr 97/393 613, 97/599 613

Kulturprogram för barn- och skolförvaltningen

Förvaltningschefen uppdrar i skrivelse 1997-05-29 till rektor för musikskolan, 
Dag Krafft, att tillsammans med rektorsgruppen i Häverödistriktet utreda förut-
sättningar för att förlägga kulturklasser till Centralskolan i Hallstavik i enlighet 
med föräldraföreningen Allegrettos skrivelse från maj 1997.

Rektor Dag Kraffts skrivelse 1997-09-10 föreligger.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 183 beslutat att återremittera ärendet för 
inhämtande av enhetsrådens yttrande.

Au 19/1 I skrivelse 1997-09-10 uppdrar förvaltningschefen till musikskolans rektor Dag 
Krafft att lägga förslag till breddning av musikskolan till kulturskola. 

Uppdraget är 

att lägga fram förslag till hur musikskolan breddas till en kulturskola 
(Bsn § 87, 1997-06-03),

att lägga förslag till utformning av arbetsordningen för en lokal styrelse för 
en kulturskola i Norrtälje kommun. Styrelsen skall bestå av företrädare 
för det lokala kultur- och föreningslivet,

att tillsammans med berörda rektorer inom förvaltningen lägga fram 
förslag till hur kulturklasser kan bildas i förvaltningen, samt

att leda arbetet med att arbeta fram ett kulturprogram för barn och ungdo-
mar.

Arbetet skall bedrivas i samverkan med personal från barn- och skolförvalt-
ningen och kultur- och fritidsförvaltningen. För varje uppdrag sker en precise-
ring av tidsram och arbetsformer efter en förberedande beredning i respektive 
förvaltning.

Utdrag ur enhetsrådsprotokoll från Centralskolan, Herrängsenheten, Gottstaen-
heten, Hallstaenheten samt Skeboenheten föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-01-19, § 3 behandlat ärendet

Bsn § 12 forts

BSN 12/2 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att inom ram fullfölja det givna uppdraget 
enligt skrivelse 1997-09-10.

__________

Bsn § 13 Dnr 97/722 003

”Att erövra omvärlden” - förslag till läroplan för förskolan

Utbildningsdepartementet har sänt ut betänkandet ”Att erövra omvärlden” - 
förslag till läroplan för förskolan på remiss. Norrtälje kommun är remiss-
instans.

Au 19/1 Förvaltningens yttrande 1998-02-02 föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-01-19, § 4 behandlat ärendet.

BSN 12/2 Barn- och skolnämnden beslutar

att till utbildningsdepartementet översända förvaltningens yttrande 
1998-02-02 som sitt eget.

_________

Bsn § 14 

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschef Arne Hedebark rapporterar

* om dagsläget vid Parkenhetens kök 

* att rektor Anders Rapp och rektor Lena Örtlund under tiden 1998-
02-01--1998-06-30 ansvarar för och leder verksamheten vid Långsjö-
enheten med anledning av rektor Lena Nyström-Nilssons sjukskrivning. 
Under samma tid tjänstgör rektor Hans Söderberg på Närtunaenheten, 
Maud Westin på Rånäsenheten samt Marianne Teinert på Edsbroenhe-
ten.

Biträdande förvaltningschef Gösta Högberg rapporterar

* om arbetet med Vigelsjöenhetens kök och gymnastiksal. Projektering 
har påbörjats och flyttning av paviljonger kommer ske i påsk. Arbetet 
beräknas vara klart i september.

* att den gamla discolokalen vid Hangaren är iordningställd så att den 
kan användas av skateboardungdomarna fram till april månad.

__________


Bsn § 15 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

8/1 Ordföranden var till Elmsta för att informera om nämndens beslut om 
Elmsta- och Norrsundsenheterna

12/1 Ordföranden var till Norrsund och informerade personalen om 
nämndens beslut om Elmsta- och Norrsundsenheterna

12/1 Ordföranden invigde musikskolans festivalår på Flygskolan

14/1 Ordföranden har deltagit i möte i Hangaren angående ungdomars 
önskan om att få använda lokalen. 

Ordföranden besökte även de skateboardåkare som under vintermåna-
derna får åka i ett förråd som Sportcentrum annars använder för sina 
maskiner.

15/1 Arbetsutskottet har träffat de fackliga organisationerna.

15/1 Ordföranden har mottagit namnlistor i Rimbo angående Knuten.

21/1 Ordföranden har tillsammans med Håkan Jonsson och Bengt Ericsson 
träffat representanter från Kompetenscentrum.

21/1 Gunilla Rosander, Eva Lindén samt Rimbodistriktets rektorer gjorde 
studiebesök på Hjulstaskolan kring ämnet ”Fritidsgårdar i skolan”.

23/1 Ordföranden har deltagit i seminarium om eftergymnasial utbildning 
som rotelsamordnare.

27/1 Ordföranden och biträdande förvaltningschefen Gösta Högberg har 
varit till Hallsta skola angående kamratstödjare.

27/1 Arbetsutskottet har träffat enhetsråden från Bålbro, Närtuna och Rånäs 
angående den framtida skolorganisationen i Rimbo tätort.

29/1 Ordföranden har deltagit i konferens angående utvecklingsavtalet 
”Utveckling till 2000”

3/2 Ordföranden har som rotelsamordnare deltagit när landstingsrådet för 
trafik- och regionsfrågor besökte Norrtälje kommun.

Bsn § 15 forts

4/2 Arbetsutskottet har träffat enhetsråden från Skederid, Edsbro och 
Långsjöenheten angående den framtida skolorganisationen i Rimbo 
tätort.

11/2 Kommunalrådet Håkan Jonsson informerade om olika förvaltningars 
inflyttning i kvarteret Slakteriet. Barn- och skolförvaltningens personal 
vid Gustafslund flyttar i ett första steg till kvarteret Diamanten.

__________


Bsn § 16 Dnr 98/037 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 1-3 enligt före-
liggande förteckning 1998-02-02.

_________

Bsn § 17

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1998-02-12 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

_________

Bsn § 18

Kurser och konferenser

Inbjudningar har kommit till

* Drogfrikortet, lunch och föredragning om projektet Drogfrikortet 
onsdagen den 25 februari 1998 vid Norr-Malma, Svanberga.

* Svenska Kommunförbundets konferens ”Aktuellt kring förskola, 
grundskola, gymnasieskola, kunskapslyftet m m” i Stockholm den 24 
mars 1998. Fem deltagare från nämnden får delta.

* Svenska Kommunförbundets konferens ”Forum Kultur Fritid 1998” 
den 22-24 april 1998. Fem deltagare från nämnden får delta.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ledamöter och ersättare som deltar vid ovanstående evenemang är 
berättigade till förrättningsarvode. 

_________

Bsn § 19 Dnr 97/678 824

Ansökan om bidrag för fritidsgårdsverksamhet i Roslagsbro

Roslagsbro IF ansöker i skrivelse 1997-10-22 om bidrag med 8.000 kronor för 
att driva fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdomar under 1997/98. 
Verksamheten drivs ideellt av olika föräldrar och har öppet fredags- och 
lördagskvällar.

Rektors yttrande 1998-01-15 och förvaltningens förslag till beslut 1998-02-09 
föreligger.

Au 12/2 Arbetsutskottet har 1998-02-12, § 8 behandlat ärendet.

BSN 12/2 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Roslagsbro IF bidrag med 8.000 kronor, samt

att kostnaden skall belasta kontot för bidrag till fritidsverksamhet,
6102470-442.

_________

Bsn § 20

Granskning av genomförande av skolbyggnation och organisationsförändringar 
i Älmsta och Rimbo tätorter

Genomförandet av lokalkompletteringar och ombyggnationer vid Elmsta- och 
Norrsundsenheterna samt organisationsförändringar vid Långsjö- och Bålbro-
enheterna i Rimbo tätort har inneburit stora påfrestningar för såväl förvaltning, 
nämnd som kommuninnevånare i respektive bygder. Oklarheter, ändring av 
tidsplaner samt brister i kommunikation har förekommit. 

De två angivna projekten ger anledning till granskning för att dra lärdom inför 
kommande förändringsarbete och ange vägar framåt för att återskapa goda re-
lationer och en god anda i och kring barn- och skolförvaltningens verksamheter 
i Älmsta och Rimbo.

Barn- och skolnämnden önskar av den anledningen ta initiativ till en genom-
lysning av skeendet vid dessa båda projekt genom att hemställa hos kommun-
styrelsen att tillsammans med kommunstyrelsen och kommunens revisorer 
formulera ett projektuppdrag till gagn för såväl barn- och skolförvaltningen 
som övriga kommunala förvaltningar och nämnder.

Au 12/2 Arbetsutskottet har 1998-02-12, § 9 behandlat ärendet.

BSN 12/2 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till arbetsutskottet att inbjuda kommunens revisorer till diskus-
sion kring formerna för uppföljningsarbetet av Elmsta/Norrsund- och 
Rimboärendena.

__________NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-02-12

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-02-12