Barn- och skolnämnden 1998-03-26
Plats och tid Lommarskolan, Norrtälje
kl 08.30-20.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Lisbeth R Karlman

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1998-04-06 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 21-45 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Lisbeth R Karlman


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1998-03-26

Datum för 1998-04-07 Datum för 1998-04-28
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 08.30-20.00
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x

8.30-20.00


Gunilla Rosander
s

xJan Sjöblom
s
x

8.50-20.00


Marita Jeansson
s
x

9.00-20.00


Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp

xKajsa Hansson
c
x

8.30-20.00


Ewa E Tomaszewski
c
x

16.00-20.00


Lisbeth R Karlman
m
x

8.30-20.00


Agneta Schmiterlöw
m
x

9.30-14.00, 17.30-20.00


Inga-Maja Dunér
fp
x

8.30-20.00

ERSÄTTARE

Mats Lindström
s
x

Tjg utom § 31 pga jäv 8.30-20.00


Ove Eriksson
s

xOla Bertilsson
s
x

Tjg 8.30-20.00


Gustav Marling
s

xEleonor Rosenquist-Helsing
v

xMats Dannewitz Linder
mp
x

Tjg § 25-28 9.00-19.00


Kersti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x

Tjg 9.00-20.00


Birgitta Porath
m
x

Tjg § 21-24, 28-45 13.00-20.00


Lotta Lindblad-Söderman
m
x

Tjg § 31 maa jäv 9.00-20.00


Mattias Andersson
fp

x

Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 21 Upphandling av skjutsar Rådmansö

§ 22 Framställan om tilläggsanslag för byggnation i Knuten, Rimbo

§ 23 Framställan om ytterligare medel för till- och ombyggnad av Vigelsjö-
enheten

§ 24 Motion från Catarina Wahlgren (v) om barnbokslut när det gäller FN:s 
barnkonvention

§ 25 Bokslut 1997

§ 26 Fördelning av budget 1998

§ 27 Principer för fördelning av anslagen i budget 1998

§ 28 Budget 1999

§ 29 Barn- och skolförvaltningens arbetsmiljöplan 1998

§ 30 Delegation till arbetsutskottet vid byggnationer

§ 31 Ansökan om bidrag till skateboardramp

§ 32 Ansökan om bidrag till rikskonferens för personal som arbetar i tal-
språk-kommunikationsklasser

§ 33 Ansökan om sponsring av ”5098 in Concert” på Globen

§ 34 Riktlinjer för bidrag till fritidsverksamhet

§ 35 Ansökan om stimulansplats

§ 36 ”En stund av lust” - åtgärder för miljön i visten och matsalar

§ 37 Trafiksäkerhetsprogram för Norrtälje kommun

§ 38 Mål och riktlinjer för EU-arbetet

§ 39 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 40 Anmälan av delegationsärenden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING forts

§ 41 Anmälan av delgivningar

§ 42 Budgetkomplettering 1998 för Centralskolan, Hallstavik

§ 43 Uttalande från Centerpartiet, Moderata samlingspartiet, och
Folkpartiet Liberalerna

§ 44 Tack

§ 45 Tyst minut för att hedra minnet av Förintelsens offer

__________

Bsn § 21 Dnr 97/244 623


Upphandling av skjutsar Rådmansö

Förfrågningsunderlag 1997-08-21 föreligger angående upphandling av skjutsar 
till Rådmansö skola.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 169 beslutat 

att bilda en arbetsgrupp som i samarbete med tekniska kontorets MA-chef 
Ronny Sjölund bereder ärendet,

att arbetsgruppen består av Marie Umerkajeff (mp), Agneta Schmiterlöw 
(m) samt skolkonsulent Agneta Hedlundh,

att barn- och skolförvaltningen är sammankallande, samt

att uppdra till arbetsgruppen att ta fram en tidsplan.

Au 10/11 Förvaltningens förslag till ”Anbudsblankett - obligatorisk”, ”Förfrågnings-
underlag”, samt förslag till ”Avtal för skolskjuts” föreligger. 

Skolkonsulent Agneta Hedlundh redogör för den planerade tidsplanen: 11/12 
BSN för godkännande av underlag, därefter annonsering, 19/1 arbetsutskott, 
12/2 nämndbeslut.

Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 206 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-12-11, § 161 att godkänna förfråg-
ningsunderlaget.

Au 19/1 Arbetsutskottet har 1998-01-19, § 5 beslutat att återremittera ärendet till ar-
betsutskottets sammanträde 1998-03-09.

Au 9/3 Sekretessförbindelse, förslag till beslut 1998-02-26 med vägningsresultat, an-
budsbedömning, förfrågningsunderlag 1997-09-22, samt förslag till avtal 1998-
11-17 föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-03-09, § 10 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att företag 1 antas som entreprenör för skjutsar vid Rådmansö skola, samt

Bsn § 21 forts

att bemyndiga ekonomisekreterare Olle Barmark att teckna avtal med 
företag 1.

_________

Bsn § 22 Dnr 97/310 611

Framställan om tilläggsanslag för byggnation i Knuten, Rimbo

Knutens lokaler, som hösten 1998 kommer att nyttjas som skollokaler, kräver 
smärre ombyggnationer för att anpassas för det nya ändamålet.

Au 16/3 Arbetsutskottet har 1998-03-16, 27 behandlat ärendet. 

BSN 26/3 Förvaltningens skrivelse 1998-03-26 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag på 700 tkr för att ge-
nomföra erforderliga insatser vid Knuten för att skolverksamhet skall 
kunna bedrivas där hösten 1998, samt

att hemställa att kommunstyrelsens arbetsutskott medger att tekniska kon-
toret omedelbart kan påbörja projektet.

__________

Bsn § 23 Dnr 97/548 622

Framställan om ytterligare medel för till- och ombyggnad av Vigelsjöenheten

I tekniska kontorets investeringsplan för 1998 finns medel uppsatta för om- 
och tillbyggnad av Vigelsjöskolan. Anslaget grundar sig på en kostnadsberäk-
ning enligt tidigare lagt förslag. Enligt tekniska kontorets förteckning 1998-02-
20 tillkommer kostnader för kompletterande arbeten.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 1998-03-09, § 17 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Förvaltningens skrivelse 1998-03-26 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunstyrelsen hemställa om tilläggsanslag om 2.146 tkr för att 
genomföra om- och tillbyggnad av Vigelsjöskolan i enlighet med pro-
jekteringen.

__________

Bsn § 24 Dnr 97/753 610

Motion från Catarina Wahlgren (v) om barnbokslut när det gäller FN:s barn-
konvention

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 1997-12-02, § 265 beslutat remittera 
Catarina Wahlgrens (v) motion 1997-10-27 till socialnämnden och barn- och 
skolnämnden för yttrande.

I motionen föreslås att Norrtälje kommun inför ett s k barnbokslut, vilket skall 
gälla för alla nämnders verksamhet. Barnbokslutet skall redovisa hur den 
kommunala verksamheten och besluten påverkar barnen och ungdomarnas 
uppväxtmiljö. Bakgrunden till idén om ett barnbokslut är att Sverige antagit 
FN:s barnkonvention, och att bokslutet skulle anknyta till de artiklar som ingår 
i konventionen.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1998-03-08.

Au 16/3 Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 28 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå bifall till motion av Catarina 
Wahlgren (v) om barnbokslut, samt

att i yttrandet också föreslå upprättande av en ”barn- och ungdomshand-
lingsplan” i enlighet med förvaltningens skrivelse 1998-03-08.

__________

Bsn § 25 Dnr 97/355 042

Bokslut 1997

Barn- och skolnämndens verksamhetsberättelse för 1997 föreligger i skrivelse 
1998-03-12.

Au 16/3 Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 20 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________


Bsn § 26 Dnr 97/038 041

Fördelning av budget 1998

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-12-11, § 163 om principer för fördel-
ning av budget 1998. Förvaltningen har därefter utifrån antalet barn, elever och 
personal den 1 december 1997 och erfarenheter av bokslutet för 1997 gjort en 
detaljfördelning av budgetanslagen inom beviljad ram.

Då resultatet blivit en neddragning av anslagen till kommunens enheter trots en 
totalt sett utökad ram för nämndens område vill förvaltningen i skrivelse 1998-
02-20 informera om konsekvenserna av fördelningsarbetet.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 1998-03-09, § 15 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________


Bsn § 27 Dnr 97/009 041

Principer för fördelning av anslagen i budget 1998

Barn- och skolnämnden har en mycket långtgående delegation av ansvar och 
befogenheter ut till rektorerna. Detta har i budget 1997 ytterligare stärkts ge-
nom att behovsresursen fördelas ut och genom att anslagen i sin helhet fördelas 
till enheterna vid årets början.

I december 1996 fattade nämnden beslut om hur resursfördelningen till enhe-
terna skall beräknas fr o m 1997. I avsikt att stärka ansvaret för enheternas 
ekonomi föreslås att resultatet i bokslutet för 1997 läggs till fördelningskriteri-
er enligt förvaltningens yttrande 1997-01-02 så att enheter som uppvisar ett 
överskott efter 1997 får ökad anslagstilldelning 1998 i motsvarande grad och 
enheter med underskott får minskad anslagstilldelning 1998.

Au 13/1 -97 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 6 behandlat ärendet.

BSN 30/1 -97 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-01-30, § 4 att vid anslagsfördelningen 
i budget 1998 skall enheternas resultat för 1997 inom nämndens ram föras över 
till 1998 års budget.

Au 16/3 -98 I samband med bokslutet för 1997 har enheternas ekonomiska resultat varierat. 
De flesta enheterna har vid årets slut mycket små avvikelser från budget. När 
fördelningen mellan enheterna genomförs för 1998 sker en förändring av för-
delningsmodellen från 1997, beroende bland annat på erfarenheterna från 1997.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-02-23.

Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 21 behandlat ärendet

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att begränsa överföringen till 1998 års budget från 1997 års budget till 
högst plus/minus 100 tkr,

att uppdra till förvaltningen att justera uppenbara felaktigheter i systemet 
så att tillrättalägganden i efterhand undvikes, samt

att redovisning skall ske vid nämndens sammanträde i augusti 1998.

Protokollsanteckning

Miljöpartiet De Gröna deltar ej i första att-satsens beslut och önskar nedanstå-
ende anteckning till protokollet.
Bsn § 27 forts

Miljöpartiet deltar inte i beslutet beträffande första att-satsen av följande skäl:

Av bland annat redogörelsen för budgetfördelningen 1998 framgår att för-
valtningen redan har rivit upp nämndens beslut i den här frågan och verkställt 
den föreslagna åtgärden. Givetvis kan man inte nu gå ut till de enheter som 
därvid har fått sitt underskottsbagage minskat och säga åt dem att de får det 
ökat igen. Därmed befinner sig nämnden i en utpressningssituation. Åtminsto-
ne miljöpartiet kan inte acceptera att i efterhand godkänna och ta ansvar för 
en åtgärd som nämnden inte har haft möjlighet att påverka.

__________


Bsn § 28 

Budget 1999 Dnr 98/016 041

Anvisningar med ramkommentarer till drift- och investeringsbudget 1999, tid-
tabell för budgetarbetet med 1999 års driftbudget, samt anvisningar för upprät-
tande av förslag till drift- och investeringsbudget/-plan för 1999 och de två 
följande åren föreligger.

Uttalande om budget 1999 föreligger från Lärarförbundet, Kommunal, SKTF, 
samt LR/SACO.

Enligt tidigare beslut skall beredning av ärendet ske direkt av nämnden vid 
sammanträde 1998-03-19 inför beslut 1998-03-26.

BSN 26/3 Förvaltningen redogör i skrivelser 1998-03-20 för de fem verksamhetsområden 
barn- och skolnämnden prioriterar.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-03-20.

Barn- och skolnämnden beslutar

att nämnden i sin verksamhetsplan prioriterar de verksamhetsområden som 
beskrivs av förvaltningen i skrivelser 1998-03-20 

* Från barnomsorg till förskola
* Insatser för språkträning/språkutveckling för barn och unga 
i åldrarna 1-16 år
* Utveckling av musikskola till kulturskola
* Grundskolans kunskapsgaranti
* Satsningar på ökad personaltäthet

att barn- och skolnämnden vid dagens sammanträde inte tar ställning till i 
vilken omfattning och när i tid förslagen skall vara genomförda, 

att förvaltningens ekonomiska redovisning av förslagen i detta skede skall 
betraktas som en ekonomisk beräkningsmodell för helårskostnader, dvs 
de kvantitativa nivåer som anges är att ses som räkneexempel och inte 
som beslutade ambitionsnivåer, 

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med planeringskontoret ta fram 
aktuellt elevberäkningsunderlag, samt

att i övrigt godkänna föreslagen ramnivå.

Bsn § 28 forts

Ledamöterna i Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet 
Liberalerna avstår från att delta i beslut vid dagens sammanträde angående 
budget 1999, och anser att det krävs ytterligare klarhet vad gäller t ex 
”lokalbehovet i Brännäsområdet”.

__________


Bsn § 29 

Barn- och skolförvaltningens arbetsmiljöplan 1998

Barn- och skolförvaltningens arbetsmiljöplan för 1998 med uppföljning av 
enheternas arbetsmiljöplaner 1997 föreligger.

Au 16/3 Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 24 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 30 Dnr 97/310 611 

Delegation till arbetsutskottet vid byggnationer

Behovet av skollokaler är akut i såväl Älmsta som Rimbo tätort under 1998 
och 1999. För att påskynda beslutsprocessen och anpassa den till andra nämn-
ders beslutsordningar föreslås att barn- och skolnämnden uppdrar till sitt ar-
betsutskott att i nämndens ställe fatta erforderliga beslut. 

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-03-05.

Au 16/3 Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 26 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till arbetsutskottet att i nämndens ställe fatta erforderliga beslut 
vad avser Elmsta skolas om- och tillbyggnad, samt i Rimbo vad avser 
Knutens färdigställande.

__________

Bsn § 31 Dnr 97/526 813

Ansökan om bidrag till skateboardramp

Leif Johansson, ombudsman Verdandi, Janne Lindstedt, lärare Centralskolan 
och Mats Lindström, projektledare, har ansökt om bidrag på 3.000 kronor från 
nämnden för att möjliggöra ett projekt att bygga en skateboardramp i Hallsta-
vik. Projektet skall genomföras i samverkan med skolans slöjdlärare och ele-
ver.

Yttrande 1997-12-18 från rektorerna på Hallsta skola och Centralskolan, samt 
förvaltningens förslag till beslut 1998-02-17 föreligger.

Au 9/3 Arbetsutskottet beslutade 1998-03-09, § 12 att återremittera ärendet för komp-
letterande uppgifter om rampens placering, samt lämplig medelsanvisning.

Au 16/3 Förvaltningens yttrande 1998-03-13 med kompletteringar föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 31 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja bidrag till Verdandi Hallstavik med 7.000 kronor avseende pro-
jekt att bygga skateboardramp att finansieras inom anslaget för bidrag 
till fritidsverksamhet 6102470-442.

På grund av jäv deltog inte Mats Lindström (s) i handläggningen i detta ärende.

__________

Bsn § 32 Dnr 98/068 624

Ansökan om bidrag till rikskonferens för personal som arbetar i tal-språk-
kommunikationsklasser

Marianne Joelsson har som representant för personalen i tal-språkklasserna i 
Norrtälje kommun ansökt om bidrag till anordnande av den femte rikskonfe-
rensen för tal-språk-kommunikationsklasser enligt skrivelse 1998-02-06.

Resursenhetens chef Kurt Wahlgren tillstyrker ansökan om bidrag till den ena 
föreläsaren med motivering att det är en uppskattad konferens, men anser inte 
att kostnaderna ryms inom resursenhetens ram.

Förvaltningens yttrande 1998-02-16 föreligger.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 1998-03-09, § 13 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja bidrag till anordnande av rikskonferens för personal som arbetar 
i tal-språk-kommunikationsklasser motsvarande kostnaden för en före-
läsare, 7.000 kronor, att finansieras inom utvecklingsanslaget 6101200-
630.

__________

Bsn § 33 Dnr 98/132 613

Ansökan om sponsring av ”5098 in Concert” på Globen

Norrtälje Musikskola medverkar med ca 270 elever i ”5098 in Concert” på 
Globen den 28 mars 1998. En av grundförutsättningarna för att ekonomiskt 
klara denna jättemanifestation är att de deltagande 21 kommunerna sponsrar 
med 20.000 kr var. 

Kultur- och fritidsnämnden har 1998-01-29, § 8, beslutat att bevilja Norrtälje 
Musikskola 10.000 kr för aktiviteter under kulturhuvudstadsåret under förut-
sättning att barn- och skolnämnden beviljar motsvarande belopp.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 1998-03-09, § 19 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Norrtälje Musikskola 10.000 kronor för deltagande i ”5098 in 
Concert” 1998-03-28, samt

att evenemanget finansieras ur nämndens utvecklingsanslag 6101200-630.

__________

Bsn § 34 Dnr 98/106 813

Riktlinjer för bidrag till fritidsverksamhet

Förutom den fritidsverksamhet för barn och ungdomar som bedrivs vid de 
kommunala fritidsgårdarna har under senare år fritidsverksamheter startats på 
en rad orter, ofta i nära samarbete med enheten tillhörig barn- och skolförvalt-
ningen. 

Denna fritidsverksamhet kan bedrivas av t ex föreningar, organisationer eller 
föräldragrupper. Målet är i regel att erbjuda barn och ungdomar på orten en or-
ganiserad fritidsverksamhet nära bostadsorten och kommer därmed att ha stör-
re tillgänglighet för dessa barn och ungdomar än fritidsgårdarna i centralorter-
na. Den ansvarige för verksamheten kan hemställa om driftsbidrag om max 
8.000 kronor per år. 

Förvaltningens yttrande 1998-02-25 föreligger.

Au 9/3 Arbetsutskottet har 1998-03-09, § 14 behandlat ärendet. 

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta föreslagna riktlinjer för bidragsberättigad fritidsverksamhet, samt

att en ersättning om högst 8.000 kronor per år utgår för varje fritidsverk-
samhet i enlighet med riktlinjerna.

__________

Bsn § 35 Dnr 98/142 624 

Ansökan om stimulansplats

Ansökan om stimulansplats gäller för en pojke född 1994 med ensamstående 
mor. Barnet vistas hos mamman i Rimbo varannan vecka, och hos pappan i 
Huddinge kommun den övriga tiden. Pojken är folkbokförd och har barnom-
sorg i Huddinge.

Remisser och intyg från barnavårdscentral och överläkare Björn- Erik Thalén 
på Sankt Görans sjukhus visar att familjen har en mycket svår situation. Vid 
kontakter med Huddinge kommun med begäran om att de skulle betala för en 
stimulansplats, hänvisar de endast till att de kan erbjuda en stimulansplats i 
Huddinge under tiden barnet är hos mamman.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1998-03-13.

Au 16/3 Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 30 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja stimulansplats i barnomsorg om tre timmar per dag varannan 
vecka i Rimbo.

__________

Bsn § 36 Dnr 96/086 622

En stund av lust - åtgärder för miljön i visten och matsalar

I investeringsbudgeten 1997 har barn- och skolnämnden avsatt medel till åt-
gärder för miljön i visten och matsalar. Barn- och skolförvaltningens enheter 
har erbjudits att söka bidrag från denna summa.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 41 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-02-21. Barn- och skol-
nämnden har 1997-03-06, § 30 beslutat 

att fördela medlen enligt följande

Avslag till
Frötuna- och Rialaenheterna då ansökan avser kapitalinvesteringar,

Bifall till
Drottningdalsenheten 50 tkr
Parkenheten 70 tkr
Roslagsenheten 35 tkr
Skärstaenheten 15 tkr
Hallsta- och Centralskoleenheterna 25 tkr
Kvisthamraenheten 19,5 tkr

att resterande avsatta medel om 285,5 tkr fördelas vid senare tillfälle till åt-
gärder för att förbättra miljön i visten och matsalar.

Au 8/12 Arbetsutskottet har 1997-12-08, § 213 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-11-12, § 159 att fördela medel enligt 
nedan

* Frötunaenheten till bord och stolar 20.000 kr

* Skederidsenheten till bord och stolar 40.000 kr
Avslag på bidrag till mjölkbar och mjölklift.

* Rialaenheten till gardiner, blommor, möbeltassar och
akustikplattor. 25.000 kr
Avslag på bidrag till målning av väggar och bordsbe-
lysning. Enheten skall se till att akustikplattorna monte-
ras rätt med tanke på allergiproblem som uppstår vid damm

Bsau § 36 forts

* Gottstaenheten till skärmar, gröna växter, bord 44.000 kr
och stolar. Avslag på bidrag till matvagnar och 
inventarier till köket.

* Skeboenheten till bord, stolar, ramar, gardiner, dukar,
brickor och blommor. 42.000 kr
Avslag på bidrag till ommålning, tapeter, tavlor och 
förspolningsdusch. Istället för tavlor kan enheten köpa
in tomma ramar och låta eleverna göra egna konstverk.

* Daghemmet Paletten till bord och stolar 13.000 kr

* Lommarenheten till gardiner 14.000 kr

* Söderbykarls IF till möbeltassar, blommor och skärmar
eftersom våra elever äter i klubbhuset. 15.000 kr
Utbetalningssätt beslutas av ekonomisekreteraren.

* Skärstaenheten får avslag på sin ansökan om medel till 
spis.kylskåp och mikrovågsugn. Finansiering får ske på 
annat sätt.

* Rådmansöenheten får avslag på sin ansökan om medel till 
liftanordning och serveringsvagn. Finansiering får ske på 
annat sätt.

* Grindenheten till draperier, gardiner, isolering av scengolv,
skärmväggar och akustikplattor 72.500 kr
Enheten skall ta hänsyn till allergi- och dammriskerna 
vid inköp.

* Älmstaenheten får avslag på sin ansökan om bidrag till ridå 
och spotlight. Enheten får återkomma efter en eventuell 
ombyggnad och om ytterligare medel avsätts.

* Skärstaenheten får avslag på sin ansökan om utbyggnad av 
matsalen. Detta bör bekostas av tekniska kontoret.

* Centralskolan i Hallstavik får avslag på sin ansökan. Enheten 
erhöll 25.000 kronor förra omgången för inköp.

Bsau § 36 forts

Au 16/3 Arbetsutskottet beslutade 1998-03-16, § 23 

att uppdra till förvaltningen att göra en uppföljning av ätandet i hemvist på 
Lännaenheten, samt att redovisning sker vid nämndens sammanträde 
den 26 mars.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till de båda biträdande förvaltningscheferna att i samråd med 
matlustgruppen planera ett halvdags seminarium kring uppföljningen 
av arbetet med ”Maten - en stund av lust”.

__________

Bsn § 37 Dnr 96/440 512

Trafiksäkerhetsprogram för Norrtälje kommun

Förslag till trafiksäkerhetsprogram för Norrtälje kommun 1997-12-22 har sänts 
ut till bl a kommunens förvaltningar och nämnder för yttrande.

Au 9/3 Arbetsutskottet beslutade 1998-03-09, § 11 att återremittera ärendet för kom-
plettering med förvaltningens yttrande.

Au 16/3 Förvaltningens yttrande 1998-03-13 föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 22 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att ställa sig positiv till förslaget till Trafiksäkerhetsprogram för 
Norrtälje kommun.

__________

Bsn § 38 Dnr 97/574 105

Mål och riktlinjer för EU-arbetet

Planeringskontoret har sänt ut förslag till mål och riktlinjer för Norrtälje kom-
muns EU-arbete på remiss. Remissvar skall vara planeringskontoret tillhanda 
senast 1997-11-01. Förvaltningschefens yttrande 1997-09-09 föreligger.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 182 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-10-23 att bifalla mål och riktlinjer för 
EU-arbetet, samt att som samordnande funktion använda sig av den av kom-
munstyrelsen utsedda EU-samordnaren.

Au 16/3 Kommunfullmäktige beslutade 1998-03-02, § 25 att anta föreliggande förslag 
till mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns EU-arbete, samt att uppdra till be-
rörda nämnder att i samband med budget 99 ange mål och medel för de priori-
terade sakområden som anges i ovannämnda mål och riktlinjer.

Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 29 behandlat ärendet.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottets sammanträde i juni ta 
fram förslag till skrivelse kring mål och medel för de prioriterade sak-
områden angivna i Mål och riktlinjer för Norrtälje kommuns EU-arbete.

__________

Bsn § 39 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar om

17/2 Arbetsutskottet deltog i informationsmöte för samtliga enhetsråd i Väd-
döbygden och allmänheten om nämndens beslut 1998-01-08 kring 
byggnation vid Elmstaenheten samt den nya tidsplanen för Norrsunds-
enheten.

19/2 Ordförande och vice ordförande deltog vid presidieträff med tekniska 
nämnden.

19/2 Arbetsutskottet avtackade resursenhetens chef Kurt Wahlgren vid lunch 
ombord på S/S Norrtelje.

19/2 Arbetsutskottet träffade barnläkare Lotta Mellvig och psykolog Kule 
Palmstierna kring barn med behov av särskilt stöd.

20/2 Ordföranden och Lisbeth R Karlman deltog i träff med Kompetenscent-
rum.

23/2 Ordföranden deltog vid presidieträff med kultur- och fritidsnämnden.

24/2 Presidieträff tillsammans med tekniska nämnden.

25/2 Ordföranden har deltagit i seminarium angående drogförebyggande 
arbete med bland annat Drogfrikortet - Sollentunamodellen.

26/2 Ordföranden och vice ordföranden har varit på invigning av ”Kärnan”, 
Landstingets dagbehandlingsavdelning i Norrtälje.

2/3 Ordföranden och Lisbeth R Karlman har deltagit i avslutande samtal 
vid rektorsutbildningen för Lena Holmberg och Christian Rapp.

5/3 Presidieträff tillsammans med utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden.

10/3 Kommunalrådet och ordföranden besökte Hallsta skola.

12/3 Gemensamt arbetsutskott med utbildningsnämnden angående över-
gången från årskurs 9 till gymnasieskolan.

17/3 Ordföranden invigde Parkskolans nya kök.

Bsn § 39 forts

17/3 Presidieträff med barn- och skolnämnd och kultur- och fritidsnämnd 
samt rektorer från Rimbodistriktet angående samverkan om fritidsverk-
samhet i Rimbo tätort.

19/3 Arbetsutskottet träffar de fackliga organisationerna.

19/3 Presidieträff tillsammans med tekniska nämnden.

19/3 Ordföranden och vice ordföranden deltog i redovisning av Landstingets 
”Barnrapporten”.

20/3 Ordföranden har deltagit när ledamöter och tjänstemän från riksdagens 
utbildningsutskott besökte Norrtälje kommun.

23/3 Ordföranden och vice ordföranden har deltagit i presidieträff med soci-
alnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden angå-
ende Olagen i Roslagen.

__________

Bsn § 40 Dnr 98/037 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 4-19 enligt 
föreliggande förteckning 1998-03-05 och 1998-03-12.

__________

Bsn § 41 

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1998-03-17 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 42 Dnr 98/147 042

Budgetkomplettering 1998 för Centralskolan, Hallstavik

Höstterminen 1997 inrättades en mindre studiegrupp på Centralskolan. 
Assistenten som tillsammans med en lärare skulle arbeta i gruppen skulle 
finansieras av socialnämnden. 

Efter överläggningar mellan nämndernas ordföranden beslutades att assistent-
tjänsten skulle finansieras av barn- och skolnämnden med s k Perssonpengar. 
Detta skedde inte, utan enheten fick stå för kostnaden, vilken nu ligger som ett 
överdrag in i 1998.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-03-24.

Barn- och skolnämnden beslutar

att överdraget från 1997 ej belastar Centralskolans budget,

att överdraget belastar nämndens ofördelade medel i budget 1998, samt

att förnyad kontakt tas med socialnämnden om hur tjänsten skall finansie-
ras fr o m 1998-01-01.

__________

Bsn § 43

Uttalande från Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet
Liberalerna

Protokollsanteckning

Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet Liberalerna önskar 
följande uttalande till protokollet:

I samband med dagens sammanträde fick nämnden en muntlig rapport av 
Roslagshälsan, som genomfört intervjuer med våra rektorer. Av rapporten 
framgick med all önskvärd tydlighet att våra rektorers arbetsbörda är oaccep-
tabelt tung och att situationen är mycket allvarlig.

Vi förutsätter att nämnden så snart rapporten är sammanställd får ta ställning 
till konkreta förslag som visar hur majoriteten avser att ta sitt ansvar att av-
hjälpa situationen både på kort och lång sikt.

Det är nödvändigt att barn- och skolnämndens verksamheter på olika nivåer 
ges möjligheter att ta det ansvar som de förväntas ta.

__________Bsn § 44

Tack

Ordföranden, med instämmande av vice ordföranden och övriga nämnden, 
framför ett stort tack till förvaltningen som gjort ett fantastiskt arbete med 
att ta fram allt underlagsmaterial inför årets budgetarbete.

__________

Bsn § 45 

Tyst minut för att hedra minnet av Förintelsens offer

Ordföranden inledde dagen med minnesord och en tyst minut för att hedra 
minnet av Förintelsens offer.

__________

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-03-26

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-03-26