Barn- och skolnämnden 1998-04-23

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 13.00-17.00 

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Ewa E Tomaszewski 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1998-05-05 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 46-64 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Ewa E Tomaszewski


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1998-04-23

Datum för 1998-05-06 Datum för 1998-05-27
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 13.00-17.00
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Marita Jeansson
s
x
Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp
x
Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Inga-Maja Dunér
fp

x


ERSÄTTARE

Mats Lindström
s
x

Tjg


Ove Eriksson
s
x
Ola Bertilsson
s
x
Gustav Marling
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Mats Dannewitz Linder
mp

xKärsti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x
Birgitta Porath
m
x

Tjg 


Lotta Lindblad-Söderman
m
x
Mattias Andersson
fp

x

Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 46 Temporära lokaltillskott vid enheter inom barn- och skolförvaltningen

§ 47 Val av justeringsman

§ 48 Önskemål om handledning från daghemsavdelningen Jupiter

§ 49 Ansökan om startande av fritidshem, Montessoriföreningen i Norrtälje

§ 50 Ansökan om startande av sexårsverksamhet, Montessoriföreningen 
i Norrtälje

§ 51 Försöksverksamhet med lokala styrelser, Skeboenheten

§ 52 Försöksverksamhet med lokala styrelser, Herrängsenheten

§ 53 Barn- och skolnämndens plan för uppföljnings- och utvärderingssystem

§ 54 Utvärdering av föräldrars syn på inflytande

§ 55 Inventarieanslagets fördelning 1998

§ 56 Månatlig verksamhetsrapport

§ 57 Sammanslagning av särskolan och resursenheten inom barn- och skol-
förvaltningen - ”En skola för alla”

§ 58 ”Skolmåltiden - en stund av lust” - åtgärder för miljön i visten och mat-
salar, samt utvärdering av kostkonsulttjänst

§ 59 Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen

§ 60 Ersättning till fristående skolor

§ 61 Rapport från förvaltningen

§ 62 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 63 Anmälan av delegationsärenden

§ 64 Anmälan av delgivningar

__________


Bsn § 46

Temporära lokaltillskott vid enheter inom barn- och skolförvaltningen

Antalet elever i grundskolan kulminerar omkring år 2001-2002, varefter man 
kan förvänta sig en ganska snabb minskning av elevantalet. Detta sätter sin 
prägel på förvaltningsförslaget beträffande lokalbehovet på sikt. 

Lokalbehovet måste ses i en vidare mening än bara skolans behov. Här måste 
förskola, skolbarnsomsorg och fritidsverksamhet vägas in, liksom möjligheten 
för helt andra verksamheter att rymmas i befintligt fastighetsbestånd. Framväx-
ten av friskolor kommer också eventuellt att påverka behovet av lokaler.

Förvaltningen anser därför, vilket framgår av föreslagna lokalbehovsprogram, 
att några enheter behöver kompletteras till att få ”fullgoda” lokaler, medan det 
temporära behovet löses via tillfälligt hyrda paviljonger

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-04-23.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till barn- och skolnämndens arbetsutskott att på nämndens 
uppdrag fatta erforderliga beslut vad avser behov av temporära lokal-
tillskott för barn- och skolförvaltningen inför verksamhetsåret 1998/99 
att gälla t o m nämndens sammanträde i augusti 1998.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

__________

Bsn § 47 

Val av justeringsman

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Ewa E Tomaszewski (c) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltnings-
kontor tisdagen den 5 maj 1998, kl 17.45.

__________

Bsn § 48 Dnr 98/060 026

Önskemål om handledning från daghemsavdelningen Jupiter

Kerstin Hörnell på daghemsavdelningen Jupiter anhåller i skrivelse 1998-02-02 
om handledning för den personal som arbetar med autistiska barn. Tidigare har 
handledning erhållits kostnadsfritt.

I förslaget till en sammanslagning av resursenheten och särskolan ingår att den 
nya enheten får i uppdrag att bland annat lösa frågan om handledning till per-
sonal vid våra specialavdelningar.

Ytttrande 1998-02-11 från rektor för Grindenheten, samt 1998-02-26 från för-
valtningen föreligger.

Au 6/4 Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 33 behandlat ärendet.

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja specialavdelningen Jupiter 20.000 kronor för handledning under 
innevarande år att finansieras ur nämndens ofördelade anslag för 1998.

__________

Bsn § 49 Dnr 97/582 716

Ansökan om startande av fritidshem, Montessoriföreningen i Norrtälje

Montessoriföreningen i Norrtälje har av Skolverket fått tillstånd att starta 
friskola fr o m höstterminen 1998. I skrivelse 1997-12-15 anhåller de om att i 
anslutning till friskolan få starta ett fritidshem.

Förvaltningens yttrande 1998-02-27 föreligger.

Au 6/4 Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 34 behandlat ärendet.

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Montessoriföreningen i Norrtälje tillstånd att starta fritidshem 
med 30 platser fr o m hösten 1998.

__________

Bsn § 50 Dnr 97/756 718

Ansökan om startande av sexårsverksamhet, Montessoriföreningen i Norrtälje

Montessoriföreningen i Norrtälje har av Skolverket fått tillstånd att starta 
friskola fr o m höstterminen 1998. I skrivelse 1997-12-15 anhåller de om att i 
anslutning till friskolan få starta sexårsverksamhet med montessoripedagogik.

Förvaltningens yttrande 1997-12-15 föreligger.

Au 6/4 Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 35 behandlat ärendet.

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Montessoriföreningen i Norrtälje tillstånd att starta sexårsverk-
samhet med 10 platser fr o m hösten 1998.

__________


Bsn § 51 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser, Skeboenheten

I delbetänkande SOU 1995:103 från Skolkommittén föreslås kommunerna 
genom försöksverksamhet få möjlighet att inrätta en lokal styrelse för en skola. 
Styrelsen skall ha föräldramajoritet.

En rad beslutsfunktioner, som enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen idag 
ligger på styrelsen för utbildningen eller på rektorn, får överlåtas till den lokala 
styrelsen. Även andra frågor som resursanvändning, skolorganisation, lokaler 
och rekrytering kan föras över till den lokala styrelsen.

Försöksverksamheten bör regleras i en särskild förordning och omfatta en fem-
årsperiod, varefter utvärdering sker.

Man bör lokalt komma överens om hur styrelsen skall vara sammansatt och 
hur styrelseledamöterna skall nomineras. En förutsättning är dock att både ele-
ver och lärare ingår i styrelsen.

Au 22/1 Arbetsutskottet har 1996-01-22, § 13 behandlat ärendet.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 19 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 86 behandlat ärendet.

Au 30/5 Arbetsutskottet har 1996-05-30, § 102 behandlat ärendet.

Au 10/6 Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. Arbetsutskottet har 1996-
06-10, § 111 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 84 beslutat

att inbjuda enheterna att deltaga i försöksverksamheten med lokala styrelser, 

att anmälan om intresse skall komma från respektive enhetsråd och vara 
nämnden tillhanda senast 1996-11-01,

att antalet lokala styrelser begränsas till högst sex stycken inom barn- 
och skolförvaltningen, samt

att enskilda avtal tecknas mellan barn- och skolnämnden och respektive enhet 
som deltager i försöksverksamheten.

Bsn § 51 forts

BSN 19/12 Förvaltningschefen redogör för inkomna intresseanmälningar från enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1996-12-19, § 161 att fortsatt beredning av 
ärendet sker i arbetsutskottet.

Au 1/9 Förvaltningens yttrande 1997-08-31 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 181 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Ärendet har behandlats i PAMK 1997-09-19.

Barn- och skolnämnden har 1997-10-23, § 139 beslutat 

att fastställa arbetsordningen för Skebo lokala styrelse och därmed överfö-
ra beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen i de 
ärenden som framgår av arbetsordningen och i enlighet med förord-
ningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser in-
om skolan,

att godkänna Skebo lokala styrelses sammansättning enligt nedan, samt

att uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall 
ske kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från 
styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen 
under den tid försöksverksamheten pågår.

Lokala styrelsen, Skeboenheten

Karin Karlsson ordförande
Lena Lundell vice ordförande
Anette Svensson rektor
Gunilla Forsberg ordinarie
Lena Karlsson ordinarie
Monika Eklund ordinarie
Gert Haglund ordinarie
Chris Hallén ordinarie
Anneli Moberg ordinarie
Lena Kjelldahl ordinarie
Gunn Jonsson ordinarie
Christina Carlsson ordinarie
Tobias Svärd ordinarie elevrepresentant
Erik Larsson ordinarie elevrepresentant
Kajsa Johansson ordinarie elevrepresentant
Bsn § 51 forts

Stefan Lundqvist suppleant
Lars Gustafsson suppleant
Karin Franzén suppleant
Heléne Thomas suppleant
Linda Holmberg suppleant
Elisabeth Lundberg suppleant

BSN 23/4 Förvaltningens delrapport från den lokala styrelsen vid Skeboenheten förelig-
ger i skrivelse 1998-04-12. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 52 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser, Herrängsenheten

I delbetänkande SOU 1995:103 från Skolkommittén föreslås kommunerna 
genom försöksverksamhet få möjlighet att inrätta en lokal styrelse för en skola. 
Styrelsen skall ha föräldramajoritet.

En rad beslutsfunktioner, som enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen idag 
ligger på styrelsen för utbildningen eller på rektorn, får överlåtas till den lokala 
styrelsen. Även andra frågor som resursanvändning, skolorganisation, lokaler 
och rekrytering kan föras över till den lokala styrelsen.

Försöksverksamheten bör regleras i en särskild förordning och omfatta en fem-
årsperiod, varefter utvärdering sker.

Man bör lokalt komma överens om hur styrelsen skall vara sammansatt och 
hur styrelseledamöterna skall nomineras. En förutsättning är dock att både ele-
ver och lärare ingår i styrelsen.

Au 22/1 Arbetsutskottet har 1996-01-22, § 13 behandlat ärendet.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 19 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 86 behandlat ärendet.

Au 30/5 Arbetsutskottet har 1996-05-30, § 102 behandlat ärendet.

Au 10/6 Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. Arbetsutskottet har 1996-
06-10, § 111 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 84 beslutat

att inbjuda enheterna att deltaga i försöksverksamheten med lokala styrelser, 

att anmälan om intresse skall komma från respektive enhetsråd och vara 
nämnden tillhanda senast 1996-11-01,

att antalet lokala styrelser begränsas till högst sex stycken inom barn- 
och skolförvaltningen, samt
att enskilda avtal tecknas mellan barn- och skolnämnden och respektive enhet 
som deltager i försöksverksamheten.

Bsn § 52 forts

BSN 19/12 Förvaltningschefen redogör för inkomna intresseanmälningar från enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1996-12-19, § 161 att fortsatt beredning av 
ärendet sker i arbetsutskottet.

Au 16/4 Enhetsrådet vid Herrängsenheten ansöker i skrivelse 1997-04-15 om att få bil-
da lokal styrelse.

Arbetsutskottet har 1997-04-16, § 87 behandlat ärendet.

BSN 24/4 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 76 beslutat

att bifalla ansökan,

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till avtal mellan barn- och 
skolnämnden och den lokala styrelsen vid Herrängsenheten, samt

att slutgiltigt ställningstagande sker vid nämndens septembersammanträde.

Au 18/8 Förvaltningschef Arne Hedebark och förvaltningsjurist Gudrun Rendling-
Rosén redogör för arbetet med lokala styrelser på Herrängsenheten.

Svenska Kommunförbundets cirkulär 1997:118 angående Lokala styrelser med 
föräldramajoritet - elever får numera ingå som fullvärdiga ledamöter förelig-
ger.

Au 1/9 Förvaltningens yttrande 1997-08-31 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-09-01, § 168 behandlat ärendet.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 181 behandlat ärendet.

Au 13/10 Ärendet har behandlats i personal- och arbetsmiljökommittén 1997-10-10. En 
enig PAMK tog till sitt protokoll att man förutsatte att den lokala styrelsen i 
sitt arbete enligt arbetsordningen utgår från gällande lagar, avtal och riktlinjer.

Arbetsutskottet har 1997-10-13, § 187 behandlat ärendet

Bsn § 52 forts

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden har 1997-10-23, § 140 beslutat

att fastställa arbetsordningen för Herrängs lokala styrelse och därmed över-
föra beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen i de 
ärenden som framgår av arbetsordningen och i enlighet med förord-
ningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser in-
om skolan,

att godkänna Herrängs lokala styrelses sammansättning enligt nedan, samt

att uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall 
ske kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från 
styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen 
under den tid försöksverksamheten pågår.

Lokala styrelsen, Herrängsenheten

Föräldrarepresentanter

Boo Gyllensten ordförande
Lars-Göran Boström sekreterare
Gunilla Lindgren ordinarie
Catrin Brinkhagen-Malmén ordinarie
Lennart Johansson suppleant
Gunnar Dahlgren suppleant
Renée Paymer suppleant
Madeleine Nordberg suppleant

Personalrepresentanter

Anne-Marie Zetterman rektor
Eva Chamberlain-Nord ordinarie
Ellinor Lundsten ordinarie
Solbritt Sandlund suppleant
Cecilia Wikström suppleant

Elevrepresentanter

Denise Westman, åk 6 ordinarie
Ida Canerstam, åk 5 ordinarie
Angelica Jansson, åk 6 suppleant
Rebecca Södergran, åk 5 suppleant

Bsn § 52 forts

BSN 23/4 Förvaltningens delrapport från den lokala styrelsen vid Herrängsenheten före-
ligger i skrivelse 1998-04-22. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 53 

Barn- och skolnämndens plan för uppföljnings- och utvärderingssystem

En målstyrd organisation kräver ett utvecklat system för uppföljning och ut-
värdering. Utvärdering är det instrument som ger nämnden möjlighet att få 
vetskap om de uppsatta målen har nåtts.

Förvaltningen presenterar en sammanställning av barn- och skolnämndens 
uppföljnings- och utvärderingssystem, där bland annat instrumenten nationella 
prov, SIQ, Sfinxen, Cleopatra och arbetsmiljöplanen ingår.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 54 Dnr 97/579 627

Utvärdering av föräldrars syn på inflytande

I den kartläggande utvärderingen av organisationsförändringen 1992 inom 
barn- och skolnämndens verksamhetsområde föreslås en fördjupande utvärde-
ring av föräldrars syn på inflytande.

Au 17/2 Arbetsutskottet har 1997-02-17, § 38 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 40

att uppdra åt sin utvärderare att göra en utvärdering innehållande

- hur föräldrar inom barn- och skolnämndens verksamhetsområde ser på 
det inflytande i verksamheten som de erbjuds,

- vad de skulle önska för inflytande i sitt barns verksamhet 
(barnomsorg/skola)

- rekommendationer beträffande förbättringar

att utvärderingens resultat skall redovisas för nämnden i november 1997, samt

att underlaget gallras direkt efter presentationen.

Au 1/9 I samband med omfattande uppdrag från kommunledningen under hösten 1997 
är det tidsmässigt omöjligt att genomföra ovan angivna utvärdering. Förvalt-
ningschefens yttrande 1997-09-01 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-09-01, § 165 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden har 1997-09-11, § 126 beslutat att utvärderingen skall 
vara klar 1998-04-01 och redovisas i nämndens påföljande sammanträde.

Au 6/4 Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 36 behandlat ärendet.

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på kompletterande frågor i 
Sfinxenkäten till föräldrar, 

att uppdra till förvaltningen att kontakta servicekontoret angående tidsplan 
för fördjupade intervjuer och redovisning i nämnd.
__________
Bsn § 55 Dnr 97/754 041

Inventarieanslagets fördelning 1998

Barn- och skolförvaltningens inventarieanslag för 1998 är 5.000 tkr. Detta an-
slag fördelas i enlighet med i nämnden 1995-06-15, § 93 fattade beslut angå-
ende prioriterade områden och fördelningssätt.

Förvaltningens inriktningsförslag till fördelning av 1998 års inventarieanslag 
föreligger i skrivelse 1998-03-26 där det totala anslaget för centralt beslutade 
insatser begränsas till 1.000 tkr, samt resterande 4.000 tkr fördelas distriktsvis 
utifrån antalet barn på enheten.

Au 6/4 Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 37 behandlat ärendet.

BSN 23/4 Förvaltningschefens beslut om fördelning av inventarieanslaget föreligger i 
skrivelse 1998-04-14.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 56

Månatlig verksamhetsrapport

Ekonomisekreterare Olle Barmark redogör muntligt för det rådande budgetlä-
get för barn- och skolförvaltningen.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 57 Dnr 97/577 001

Sammanslagning av särskolan och resursenheten inom barn- och skolförvalt-
ningen - ”En skola för alla”

Förslag till utredningsuppdrag angående eventuell sammanslagning av särskola 
och resursenhet inom barn- och skolförvaltningen föreligger i skrivelse 1997-
09-10.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 184 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden har 1997-10-23, § 145 beslutat att uppdra till förvalt-
ningen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från såväl särskolan som 
resursenheten och enheterna med uppdrag att utreda förutsättningen för en 
samlad organisation.

Au 6/4 Arbetsgruppens förslag till en sammanslagning av särskolan och resursenheten 
i en gemensam organisation föreligger i skrivelse 1998-03-29. Förslaget har 
varit på remiss i barn- och skolförvaltningen, samt till PBU och de fackliga or-
ganisationerna. 

Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 38 behandlat ärendet. Kajsa Hansson (c) och 
Lisbeth R Karlman (m) deltar ej i beslut utan avvaktar nämndens sammanträde 
den 23 april 1998.

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att inrätta ett resurscentra enligt nedan

Målsättning

att barn/elever med psykiska, fysiska, sociala, medicinska eller andra svå-
righeter får det stöd de har rätt till,

att på ett bättre och effektivare sätt samordna insatserna för denna grupp.

Organisation

att resurscentret omfattar den nuvarande särskolan, personal inom stöden-
heten samt samtliga klasser/grupper/avdelningar för barn/elever med 
funktionshinder samt skoldaghem,

att i ledningen för resurscentret, den sammanslagna organisationen av 
särskolan och resursenheten, skall finnas en rektor och en biträdande 
rektor,
Bsn § 57 forts 

att resurscentret organisatoriskt ligger direkt under förvaltningschefen för 
barn- och skolförvaltningen och har i tillämpliga delar att verka inom 
utbildningsförvaltningen i enlighet med arbetsgruppens förslag.

Uppdraget för resurscentrets rektor 

att rektor för resurscentret har det samlade myndighetsansvaret och 
driftsansvaret för samtliga klasser/grupper/avdelningar för barn med 
funktionshinder samt skoldaghemmen,

att rektor svarar för in- och utskrivning av barn/elever med funktionshin-
der i specialgrupp/klass/avdelning,

att rektor fastställer organisation av klass/grupp/avdelning med resurs-
fördelning,

att rektor låter utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten enligt fast-
ställd arbetsordning.

Uppdrag till förvaltningen

Barn- och skolnämnden beslutar dessutom att uppdra till förvaltningen

att genomföra sammanslagningen av särskolan och resursenheten att gälla 
fr o m 1998-07-01,

att ta fram sammanställning över grupper, antal barn och personal, samt

att varje verksamhetsår redovisa aktuella grupper och personalbemanning.

__________

Bsn § 58 Dnr 96/086 622

”Skolmåltiden - en stund av lust” - åtgärder för miljön i visten och matsalar

Rapport om skolmåltider i Norrtälje kommun, ”Skolmåltiden - en stund av 
lust” av Hans Molin, Gunilla Rosander, Lisbeth R Karlman och Lennart Allard 
föreligger i skrivelse 1996-05-12.

BSN 960620 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 86 beslutat att ställa sig bakom rap-
porten, att uppdra till förvaltningen att upprätta en handlingsplan, ekonomiplan 
och tidsplan för genomförande av rapporten, att förvaltningen får i uppdrag att 
redovisa förslag till en decentraliserad organisationsform av måltidsverksamhe-
ten utifrån rapportens grundvärderingar, samt att uppdra till förvaltningen att 
genomföra erforderliga förhandlingar med de fackliga organisationerna.

BSN 960912 Barn- och skolnämnden har 1996-09-12, § 103 beslutat att godkänna förvalt-
ningens förslag till handlingsplan, ekonomiplan och tidsplan för genomförande 
av rapporten med tillägget att handlingsplanen skall inkludera en beskrivning 
av hur löpande redovisning och uppföljning av åtgärderna skall genomföras, 
samt att punkten miljöaspekter skall inkluderas i frågelistan.

BSN 961219 Barn- och skolnämnden har 1996-12-19, § 160 beslutat att överföra skolmål-
tidspersonalen att underställas respektive rektors arbetsledning fr o m 1997-07-
01, att förändra nuvarande tjänst som chef för kostavdelningen till tjänst som 
kostkonsult fr o m 1997-07-01, att uppdra till förvaltningen att i partsamman-
satta grupper arbeta fram förslag till kostkonsultens arbetsuppgifter och an-
svarsområde, rektors ansvarsområde för måltidsverksamheten, nya administra-
tiva rutiner och nya ekonomiska rutiner varvid all måltidsverksamhet skall 
samordnas inom barn- och skolförvaltningen.

Au 970217 I investeringsbudgeten 1997 har barn- och skolnämnden avsatt medel till åt-
gärder för miljön i visten och matsalar. Barn- och skolförvaltningens enheter 
har erbjudits att söka bidrag från denna summa. Arbetsutskottet har 1997-02-
17, § 41 behandlat ärendet.

BSN 6/3 Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-02-21. Barn- och skol-
nämnden har 1997-03-06, § 30 beslutat om fördelning av medel till åtgärder 
för miljön i visten och matsalar, samt att resterande avsatta medel om 285,5 tkr 
fördelas vid senare tillfälle.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-11-12, § 159 att fördela resterande 
medel till åtgärder för miljön i visten och matsalar.Bsn § 58 forts

Au 16/3 Arbetsutskottet beslutade 1998-03-16, § 23 att uppdra till förvaltningen att 
göra en uppföljning av ätandet i hemvist på Lännaenheten, samt att redovis-
ning sker vid nämndens sammanträde den 26 mars.

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden beslutade 1998-03-26, § 36 att uppdra till de båda bi-
trädande förvaltningscheferna att i samråd med matlustgruppen planera ett 
halvdags seminarium kring uppföljningen av arbetet med ”Skolmåltiden - en 
stund av lust”.

Au 6/4 I samband med att barn- och skolnämnden sommaren 1997 genomförde en 
förändrad kostorganisation inrättades en tjänst som kostkonsult. Under perio-
den 1997-08-15--1998-06-15 har barn- och skolförvaltningen och omsorgskon-
toret avtalat om denna tjänst. Barn- och skolförvaltningen ansvarar för utvär-
dering av verksamheten som kostkonsult.

Utvärdering av kostkonsultens tjänster samt förslag på fortsatt utformning av 
kostkonsulttjänsten föreligger i skrivelse 1998-04-06.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-04-03.

Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 39 behandlat ärendet.

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att tjänsten som kostkonsult under andra halvåret 1998 tillsätts på 50%,

att förvaltningen får i uppdrag att kontakta omsorgskontoret för att avtala 
om ytterligare ett års avtal på kostkonsulttjänsten.

__________


Bsn § 59 Dnr 97/167 041

Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen

Förvaltningens förslag till investeringsprogram 1998-2000 för om- och till-
byggnation av barn- och skolförvaltningens lokaler föreligger i skrivelse 1997-
03-05. Lisbeth R Karlman (m) yrkar att 3:e och 5:e att-satserna justeras.

Ärendet har behandlats i PAMK 1997-03-21.

BSN 970424 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 51 beslutat enligt förvaltningens 
reviderade förslag 1997-03-21, 

att den planerade ombyggnaden av Centralskolan i Hallstavik fullföljs under 
1997-1998,

att förhyrningen av verkstadslokalerna vid Centralskolan sägs upp i samband 
med ombyggnadens färdigställande,

att genom om-, till- och/eller nybyggnad under 1998 och 1999 tillgodose 
barn- och skolförvaltningens behov av lokaltillskott i Älmsta,

att behovet av lokaltillskott i Rimbo i första hand tillgodoses genom att Knu-
tens lokaler disponeras,

att Bålbroskolan, i enlighet med tidigare beslut, byggs om för att rymma 
barnskola, samt årskurserna 1-9 i grundskolan,

att Vigelsjöenheten kompletteras med en gymnastiksal på 200 kvm,

att ombyggnationen av Lännaenhetens gymnastiksal, omklädningsutrymmen 
och fritidsgård beaktas som ett tänkbart framtida ROT-projekt,

att avvakta med slutgiltigt beslut angående ordningsföljden mellan de olika 
delprojekten vid Rånäsenheten till dess projektgruppens förslag förelagts 
nämnden.

Au 980406 Förvaltningen presenterar i skrivelse 1998-04-03 kompletteringar till investe-
ringsprogram 1998-2000 beslutat av nämnden 1997-04-24, § 51.

Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 40 behandlat ärendet

Bsn § 59 forts

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige hemställa om medel för investeringar enligt 
förvaltningens komplettering till investeringsprogram 1998-2000 enligt 
skrivelse 1998-04-03, dvs

att den planerade ombyggnaden av Centralskolan i Hallstavik fullföljs un-
der 1999-2000,

att förhyrningen av verkstadslokalerna vid Centralskolan sägs upp i sam-
band med ombyggnadens färdigställande,

att Bålbroskolan, i enlighet med tidigare beslut, byggs om för att rymma 
barnskola, årskurserna 1-9 i grundskolan och särskoleklasser, att den 
första delen, som innehåller lokaler för de naturvetenskapliga ämnena, 
färdigställs till höstterminen 1998, samt att ombyggnaden, etapp 2, 
färdigställs under 1999,

att Lännaenhetens gymnastiksal byggs om- och till med en yta av 200 kvm 
plus ytterligare två omklädningsrum att färdigställas till höstterminen 
2000, 

att Riala skola under 1999 byggs till med ett kök och en matsal i anslut-
ning till befintlig skolbyggnad, 

att uppdra till förvaltningen att återkomma om Rånäs skolas om- och till-
byggnad så snart projektgruppen är klar. Byggnationen skall genomfö-
ras under 1999, samt

att ett belopp på 1.000 tkr för 1999 och 500 tkr 2000 äskas för återställan-
de och kompletteringar av skolgårdar i samband med byggnationer vid 
respektive skola.

__________


Bsn § 60 Dnr 98/176 603

Ersättning till fristående skolor

Riksdagen beslutade i oktober 1996 om nya bestämmelser för bidrag till fristå-
ende grundskolor (friskolor). Lagen skall tillämpas på utbildning som äger rum 
efter 1997-07-01.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-05-27.

Au 3/6 Arbetsutskottet har 1997-06-03, § 106 behandlat ärendet.

BSN 3/6 Barn- och skolnämnden har 1997-06-03, § 86 beslutat att fastställa ersättningen 
till friskolor enligt bilaga A att gälla t o m 1997-12-31, att uppdra till förvalt-
ningen att genomföra en översyn av samtliga avtal för att säkerställa likställig-
het oavsett driftsform, samt att redovisning av framtaget material sker vid 
nämndens sammanträde den 11 september.

Au 18/8 Arbetsutskottet har 1997-08-18, § 150 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Ekonomisekreterare Olle Barmark redogör för beräknade extrakostnader för 
buss- och skolskjutsar för elever i friskolor.

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-09-11, § 113 att uppdra till förvalt-
ningen att snarast sända analys av faktiska kostnader rörande buss- och skol-
skjutsar för elever i friskolor till barn- och skolnämndens ledamöter.

Au 10/11 Förvaltningens yttrande 1997-10-29 inklusive bilaga med beräkning av ersätt-
ning till fristående skolor fr o m 1998-01-01 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 199 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden har 1997-12-11, § 167 beslutat att fastställa ersättning-
en till friskolor under 1998 enligt bilaga 1 daterad 1997-10-29, samt att fr o m 
1998-01-01 bevilja busskort för de elever som går i friskolor inom Norrtälje 
kommun och uppfyller skolskjutsavstånd enligt gällande tillämpningsföreskrif-
ter för skolskjutsar.

Au 6/4 I ovannämnda beslut fastställde nämnden storleken på bidrag till fristående 
skolor för 1998. Något beslut om vilken princip som skall gälla i de fall 
friskolan förhyr lokaler externt fattades dock ej. Förvaltningens yttrande före-
ligger i skrivelse 1998-04-03.

Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 41 behandlat ärendet

Bsn § 60 forts

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att bidrag till lokalkostnader för friskola som hyr lokaler externt utgår med 
faktisk kostnad, dock högst motsvarande kommunens genomsnittliga 
lokalkostnad per elev.

__________

Bsn § 61

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen och de båda biträdande förvaltningscheferna 
rapporterar om

* de olika rektorsgrupper som arbetar kring individuella lönekriterier, 
budgetfrågor, SIQ etc. 

* förvaltningschefens uppdrag till Bengt-Olov Westin att biträda och 
stödja rektor att inom sin enhet planera, genomföra, följa upp och sä-
kerställa kvaliteten av internkontrollen och samverkansarbetet.

* det pågående arbetet med att ta fram konsekvensbeskrivningar kring 
olika former av alternativ barnomsorg

* barn- och skolförvaltningens ledningsorganisation 1998/99

* samarbetet med Lärarhögskolan i Uppsala kring praktikplatser i Norr-
tälje kommun. Johan Österberg ansvarar för projektet på förvaltnings-
ledningens uppdrag.

* enheternas budgetläge efter första kvartalet 1998. Förvaltningen kom-
mer att ha uppföljning tillsammans med samtliga enheter.

* deltagande vid de lokala styrelsernas möten i Skebo och Herräng

* det pågående arbetet med uppföljning av fastighetsförvaltning i alter-
nativa driftsformer

* rådande problem kring skolskjutsar 

* bildandet av en Aspergergrupp vid Grindenheten

* dagsläget för friskolorna i Norrtälje kommun

__________


Bsn § 62 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar 

25/3 Kommunalrådet och ordföranden besökte Rådmansöenheten.

25/3 Förvaltningschefen och ordföranden träffade kommunledningen angå-
ende budgetarbetet

30/3 Arbetsutskottet träffade revisorerna angående önskan om en utomstå-
ende granskning av ärendena som gäller Älmstaområdets och Rimbo 
tätorts lokaler och organisation

30/3 Barn- och skolnämnden hade redovisning vid kommunfullmäktiges 
sammanträde i Folkets hus i Norrtälje. Nämnden representerades av 
förvaltningschefen och de båda biträdande förvaltningscheferna.

16/4 Arbetsutskottet träffade resursenheten och barnläkare Lotta Mellvig 
angående barn med språkstörningar.

__________

Bsn § 63 Dnr 98/037 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 20-26 enligt
föreliggande förteckning 1998-04-14.

__________

Bsn § 64

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1998-04-14 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-04-23

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-04-23