Barn- och skolnämnden 1998-05-28
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 13.00-18.30 

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Olle Barmark, ekonomisekreterare
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Inga-Maja Dunér 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1998-06-09 kl 08.30 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 65-78 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Inga-Maja Dunér


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1998-05-28

Datum för 1998-06-10 Datum för 1998-07-01
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 13.00-18.30
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Marita Jeansson
s
x
Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp
x
Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x

Tjg § 65-66


Agneta Schmiterlöw
m
x

Tjg § 65-66


Inga-Maja Dunér
fp
xERSÄTTARE

Mats Lindström
s
x

Tjg § 65-78


Ove Eriksson
s

xOla Bertilsson
s
x
Gustav Marling
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Mats Dannewitz Linder
mp
x
Kärsti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x
Birgitta Porath
m
x

Tjg § 67-78


Lotta Lindblad-Söderman
m
x

Tjg § 67-78


Mattias Andersson
fp
x


Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 65 Månatlig verksamhetsrapport

§ 66 Barn- och skolnämndens plan för uppföljnings- och utvärderingssystem

§ 67 Långsiktig planering av 0-9-verksamhet vid Vigelsjö-, Lommar- och 
Svanbergaenheterna

§ 68 Omvandling av barnomsorgsplatser till skolbarnsomsorg, 
Riala Waldorfförening

§ 69 Förhyrning av paviljonger höstterminen 1998

§ 70 Politiska direktiv vid om- och tillbyggnad av Rånäsenheten och 
Centralskolan, Hallstavik

§ 71 Uppföljning av fastighetsförvaltning i alternativa driftsformer

§ 72 Sommarpraktik för elever vilka lämnat grundskolan med betyg 
ej godkänt

§ 73 Anmälan av delegationsärenden

§ 74 Anmälan av delgivningar

§ 75 Rapport från förvaltningen

§ 76 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 77 Övriga frågor 
- Busskort till elever i annan kommun
- Brännäsgårdens sommarstängning 
- Kartläggning av rektorernas arbetssituation

§ 78 Tack

__________Bsn § 65 

Månatlig verksamhetsrapport

Ekonomisekreterare Olle Barmark redogör muntligt för det rådande budget-
läget för barn- och skolförvaltningen.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt 

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till åtgärder så att budget 
1998 skall komma i balans.

__________

Bsn § 66 Dnr 97/363 600

Barn- och skolnämndens plan för uppföljnings- och utvärderingssystem

En målstyrd organisation kräver ett utvecklat system för uppföljning och ut-
värdering. Utvärdering är det instrument som ger nämnden möjlighet att få 
vetskap om de uppsatta målen har nåtts.

Förvaltningen presenterar en sammanställning av barn- och skolnämndens 
uppföljnings- och utvärderingssystem, där bland annat instrumenten nationella 
prov, SIQ, Sfinxen, Cleopatra och arbetsmiljöplanen ingår.

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden har 1998-04-23, § 53 behandlat ärendet.

Au 11/5 Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-04-29. 

Arbetsutskottet har 1998-05-11, § 43 behandlat ärendet.

BSN 28/5 Barn- och skolnämnden beslutar

att med komplettering i Sfinxen under resultat anta plan för uppföljnings- 
och utvärderingssystem 1998-05-11 som sitt eget, 

att systemet granskas och värderas minst en gång per mandatperiod, samt

att resultatet återrapporteras till de som deltagit.

__________

Bsn § 67 Dnr 97/167 041

Långsiktig planering av 0-9-verksamhet vid Vigelsjö-, Lommar- och 
Svanbergaenheterna

Rektorerna i Norrtälje distrikt I fick hösten 1996 i uppdrag att planera distrik-
tets skolverksamhet. I skrivelse 1998-01-07 har rektorsgruppen lämnat ett 
långsiktigt planeringsförslag beträffande verksamheten vid distriktets skolen-
heter exklusive Länna/Riala. Förslaget är baserat på en analys inom rektors-
gruppen som omfattat nio olika planeringsalternativ för perioden 1997-2010.

För att komplettera det underlag som lämnats redogör rektorsgruppen i skrivel-
se 1998-05-06 för de lokalmässiga konsekvenserna av tre huvudalternativ.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1998-03-24.

Au 26/5 Arbetsutskottet beslutade 1998-05-26, § 46 att återremittera ärendet för ytterli-
gare beredning.

BSN 28/5 Ärendet utgår från dagordningen som beslutspunkt, men förvaltningen redogör 
muntligt för detsamma.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________


Bsn § 68 Dnr 98/027 718

Omvandling av barnomsorgsplatser till skolbarnsomsorg,
Riala Waldorfförening

Riala Waldorfförening driver en förskola som föräldrakooperativ med 15 
platser. Några av förskoleplatserna har under det senaste året tillfälligt om-
vandlats till fritidshemsplatser. 

Riala Waldofförening anhåller i skrivelse 1998-04-20 om att fr o m 1998-08-
01 få omvandla barnomsorgsplatser till skolbarnsomsorgsplatser.

Förvaltningens yttrande 1998-03-24 föreligger.

Au 26/5 Arbetsutskottet har 1998-05-26, § 48 behandlat ärendet.

BSN 28/5 Barn- och skolnämnden beslutar

att under läsåret 1998/99 ge Riala Waldorfförening möjlighet att omvandla 
barnomsorgsplatser till fritidshemsplatser.

__________


Bsn § 69 Dnr 97/167 041

Förhyrning av paviljonger höstterminen 1998

Inför höstterminen 1998 nödgas barn- och skolförvaltningen beställa ett antal 
paviljonger för att tillfälligt lösa problem med stora elevgrupper.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-05-11.

Au 11/5 Arbetsutskottet har 1998-05-11, § 44 behandlat ärendet.

BSN 28/5 Barn- och skolnämnden beslutar

att av tekniska kontoret beställa paviljonger enligt nedan

Norrsundsenheten 1 klassrum inkl entré, toaletter och grupprum
Vätöenheten 1 klassrum inkl entré, toaletter och grupprum
Rialaenheten 1 klassrum inkl entré, toaletter och grupprum
Grindenheten 2 klassrum inkl entré, toaletter och grupprum
Vigelsjöenheten 1 paviljongsdel

Förhyrningstiden varierar mellan två och sex år.

att uppdra till förvaltningen att ta fram förteckning över planerade, 
pågående och avslutade byggnationer.

__________


Bsn § 70 Dnr 98/256 291

Politiska direktiv vid om- och tillbyggnad av Rånäsenheten och Centralskolan, 
Hallstavik

I samband med om- och tillbyggnation vid Rånäsenheten och Centralskolan i 
Hallstavik skall planeringen av omfattningen av insatser ske i enlighet med de 
politiska direktiv för byggnationer som nämnden beslutade 1997-01-30, § 12.

Förvaltningen redogör i skrivelse 1998-05-18 för de olika utgångspunkter som 
måste tas i beaktande inför beslut om behovet av lokalkomplettering.

Au 26/5 Arbetsutskottet har 1998-05-26, § 47 behandlat ärendet.

BSN 28/5 Barn- och skolnämnden beslutar för

Rånäsenheten

att beredskap skall finnas så att 150 elever i årskurserna 0-6 ryms i skolan,

att den nuvarande hembygdssalen/gymnastiksalen ersätts med en separat 
gymnastiksal med nettoytan 200 kvm,

att hembygdsgård och kommundelsbibliotek skall finnas kvar i skolan.

Centralskolan, Hallstavik

att en samlad lösning görs för matsal/mötessalar,

att slöjdsalar och tekniksal skall rymmas i den stora skolbyggnaden så att 
atriumhuset kan friläggas.

__________


Bsn § 71 

Uppföljning av fastighetsförvaltning i alternativa driftsformer

I november 1996 inlämnade Roslagsbro IF en förfrågan om att starta ett sam-
arbete med Drottningdalsenheten. Roslagsbro IF erbjöd sig att överta förvalt-
ningen inklusive städningen av enhetens lokaler. Även yttre underhåll såsom 
snöröjning, gräsklippning, enklare inre underhåll samt verksamhetsservice till 
enheten skulle skötas av Roslagsbro IF.

Diskussioner har förts med bl a tekniska kontoret och MA-avdelningen som 
ställde sig positiva till ett försöksprojekt. Vid information till de fackliga repre-
sentanterna om avtal om självförvaltning klargjordes i central förhandling att 
SKAF sade nej till försöksprojektet.

I september 1997 träffade tekniska nämnden ett avtal med Roslagsbro IF för 
perioden 1997-10-01--2000-09-30.

Förvaltningen har på uppdrag av barn- och skolnämnden gjort en uppföljning 
av verksamheten där representanter för Drottningdalsenheten, tekniska konto-
ret och Roslagsbro IF intervjuats. Förvaltningsjurist Gudrun Rendling-Rosén 
redogör för rapporten daterad 1998-05-18.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________


Bsn § 72 Dnr 98/247 610

Sommarpraktik för elever vilka lämnat grundskolan med betyg ej godkänt

Enligt uppdragsavtal 1998-04-08 från kommunledningskontoret skall 150 
sommarpraktikplatser tas fram och erbjudas elever vilka lämnar årskurs 9 i 
grundskolan och årskurs 1 och 2 på gymnasieskolan. Praktikperioden är tre 
veckor.

Vid gemensamt sammanträde 1998-03-19 med utbildningsnämnden och barn- 
och skolnämnden fick de båda förvaltningscheferna i uppdrag att lämna förslag 
till utformning av sommarutbildning för elever som lämnat grundskolan med ej 
godkänt i svenska, engelska och matematik.

Ferieskola/arbete kommer att erbjudas dessa elever under en period om sex 
veckor fr o m den 29 juni.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att uppdra till förvaltningen att ta fram sammanställning över villkor och 
antal deltagande i ferieskola/praktik att sändas till nämndens ledamöter.

__________


Bsn § 73 Dnr 98/037 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 27-32 enligt
föreliggande förteckning 1998-04-30.

__________


Bsn § 74 

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1998-05-15 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________


Bsn § 75 

Rapport från förvaltningen

Förvaltningsledningen rapporterar om

* förslag till utformning av fritidsverksamhet i Rimbodistriktet enligt 
uppdrag från nämnden

* arbetet ute på enheterna kring Förintelsen. Förvaltningen uppdras att ta 
fram skriftlig rapport att sändas ut till nämndens ledamöter senast vecka 
25 inför fullmäktiges sammanträde den 22 juni.

* att samtliga rektorer har undertecknat ”Överenskommelse mellan 
arbetsgivare och rektor inom Norrtälje kommun”, som syftar till att 
stödja och tydliggöra rektorsrollen

* det alkoholpolitiska programmet. Förvaltningen uppdras att till 
nämndens sammanträde i oktober ta fram skriftlig redovisning om vid-
tagna och planerade åtgärder rörande barn- och skolnämndens ansvars-
område.

* nationella proven som är under sammanställning. Så snart materialet är 
färdigt sändes det ut till nämndens ledamöter.

__________

Bsn § 76

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar 

28/4 Ordföranden, vice ordföranden samt Mats Dannewitz Linder (mp) och 
Eleonor Rosenquist (v) har representerat nämnden vid seminarium med 
Väddö Kompetenscentrum

29/4 Presidieträff med tekniska kontoret om byggnationer

4/5 Presidieträff med kultur- och fritidsnämnden angående fritidsverksam-
het i Rimbodistriktet

6/5 Ordföranden och kommunalrådet har besökt Lommarenheten

6/5 Ordföranden har deltagit i seminarium med övriga presidier i kommu-
nen

14/5 Elisabeth Björk (s), Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m) samt 
Agneta Schmiterlöw (m) har på Långsjöenheten deltagit i debatt om 
skolan och Rimboortens framtid.

26/5 Lisbeth R Karlman (m) och Gunilla Rosander (s), förvaltningschefen 
och arbetsledare deltog vid avtackning på S/S Norrtelje av barn- och 
skolförvaltningens pensionärer. Ett särskilt tack framföres till Carin 
Lundqvist för det mycket trevliga arrangemanget.

Arbetsutskottet rapporterar om

* det beslut som arbetsutskottet fattat 1998-05-26, § 49 kring om- och 
tillbyggnationen av Bålbroenheten.

* att Bålbroenheten har information om ett skolfilmsprojekt där Lands-
tinget står för kostnaderna för utbildning av lärare. Biträdande rektor 
Jan Örtlund vet närmare besked

__________


Bsn § 77 

Övriga frågor

Busskort till elever i annan kommun

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att ta fram uppgifter om vad som gäller kring 
busskort för elever i annan kommun.


Brännäsgårdens öppethållande under sommaren

Brännäsgården stängs till sommaren då vandrarhemsverksamheten startar. 
Vandrarhemsverksamheten är beslutad av kommunfullmäktige och är ett åta-
gande via avtal med Svenska Turistföreningen.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till alternativ verksamhet för 
Brännäsgårdens ungdomar under sommaren.


Kartläggning av rektorernas arbetssituation

Ordföranden har beslutat att Roslagshälsans kartläggning daterad februari/mars 
1998 av rektorernas arbetssituation i Norrtälje kommun kommer att få en sär-
skild behandling av nämnden.

__________


Bsn § 78

Tack

Ordföranden framför sitt varma tack till förvaltningen för ett mycket gott 
samarbete under året och önskar både förvaltning och nämnd en riktigt trevlig 
sommar.

Vice ordföranden framför sitt tack till ordföranden, nämnden och förvaltning-
ens tjänstemän och instämmer i tillönskningarna om en trevlig sommar.

__________NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-05-28

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-05-28