Barn- och skolnämnden 1998-08-27
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
Roslagens sjukhus, Norrtälje kl 13.00-16.00 

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Lisbeth R Karlman

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1998-09-07 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 79-97
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Lisbeth R Karlman


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1998-08-27

Datum för 1998-09-09 Datum för 1998-09-30
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 13.00-16.00
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Marita Jeansson
s
x
Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp
x
Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Inga-Maja Dunér
fp
xERSÄTTARE

Mats Lindström
s

xOla Bertilsson
s
x

Tjg


Gustav Marling
s
x
Kristian Krassman
s

xEleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Mats Dannewitz Linder
mp
x

Från 13.30


Kärsti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x
Birgitta Porath
m

xLotta Lindblad-Söderman
m

xMattias Andersson
fp
x


Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 79 Budget 1999

§ 80 Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsenheterna

§ 81 Förändringar i budget 1998

§ 82 Principer för fördelning av anslagen i budget 1998

§ 83 Fördelning av tillkommande medel i budget 1998, de 
s k ”Perssonpengarna”

§ 84 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grund-
skola, Amorinens Montessoriförening i Norrtälje

§ 85 Godkännande av fristående grundskola, Smaraskolan

§ 86 Framställan om ersättning för gruppresa till Lettland

§ 87 Tillsyn av grundskolan i Norrtälje kommun

§ 88 Ansökan om fritidsverksamhet vid Viby Friskola

§ 89 Ansökan om utökad stimulansplats samt taxiresor

§ 90 Rapport från förvaltningen

§ 91 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 92 Anmälan av delegationsärenden

§ 93 Anmälan av delgivningar

§ 94 Kurser och konferenser

§ 95 Ansökan om bidrag till studiebesök utomlands i tjänsten

§ 96 Hangarengruppen - ”Möjligheternas centrum”

§ 97 Försöksverksamhet med lokala styrelser, Skeboenheten

__________ Bsn § 79 Dnr 98/016 041

Budget 1999

BSN 26/3 Anvisningar med ramkommentarer till drift- och investeringsbudget 1999, tid-
tabell för budgetarbetet med 1999 års driftbudget, samt anvisningar för upp-
rättande av förslag till drift- och investeringsbudget/-plan för 1999 och de två 
följande åren föreligger.

Uttalande om budget 1999 föreligger från Lärarförbundet, Kommunal, SKTF, 
samt LR/SACO.

Enligt tidigare beslut skall beredning av ärendet ske direkt av nämnden vid 
sammanträde 1998-03-19 inför beslut 1998-03-26.

Förvaltningen redogör i skrivelser 1998-03-20 för de fem verksamhetsområden 
barn- och skolnämnden prioriterar.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-03-20.

Barn- och skolnämnden har 1998-03-26, § 28 beslutat

att nämnden i sin verksamhetsplan prioriterar de verksamhetsområden som 
beskrivs av förvaltningen i skrivelser 1998-03-20 

* Från barnomsorg till förskola
* Insatser för språkträning/språkutveckling för barn och unga 
i åldrarna 1-16 år
* Utveckling av musikskola till kulturskola
* Grundskolans kunskapsgaranti
* Satsningar på ökad personaltäthet

att barn- och skolnämnden vid dagens sammanträde inte tar ställning till i 
vilken omfattning och när i tid förslagen skall vara genomförda, 

att förvaltningens ekonomiska redovisning av förslagen i detta skede skall 
betraktas som en ekonomisk beräkningsmodell för helårskostnader, dvs 
de kvantitativa nivåer som anges är att ses som räkneexempel och inte 
som beslutade ambitionsnivåer, 

att uppdra till förvaltningen att i samarbete med planeringskontoret ta fram 
aktuellt elevberäkningsunderlag, samt

att i övrigt godkänna föreslagen ramnivå.

Bsn § 79 forts

Ledamöterna i Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet 
Liberalerna avstår från att delta i beslut vid nämndens sammanträde angående 
budget 1999, och anser att det krävs ytterligare klarhet vad gäller t ex 
”lokalbehovet i Brännäsområdet”.

Au 17/6 Majoritetens (s, mp, v) förslag till ekonomiska budgetramar 1999 och extra 
satsningar på barn- och skolförvaltningen 1998, samt oppositionens (c, fp, m) 
förslag till rambudget för 1999 föreligger i skrivelser daterade juni 1998.

Arbetsutskottet har 1998-06-17, § 52 beslutat att återremittera ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde 1998-08-13.

Au 13/8 Barn- och skolförvaltningens förslag 1998-07-01 till budget 1999 med hänsyn 
tagen till ursprunglig budget 1998, ramar enligt kommunfullmäktiges beslut, 
fördelning på verksamhetsområden samt omfördelningar i 1998 års budget
föreligger.

Förvaltningens budgetskrivelse omfattande verksamhetsbeskrivning, personal-, 
organisations- och arbetsmiljöfrågor med sammanfattning av problem och 
möjligheter föreligger i skrivelse 1998-07-31.

Ärendet har behandlats i PAMK 1998-08-13. Protokollsutdrag föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 59 behandlat ärendet.

Au 27/8 Oppositionens (c, m, fp) förslag till budget 1999 föreligger i skrivelse 
1998-08-27.

Förvaltningens skrivelser 1998-08-24 med lägesbeskrivning för arbetet med 
Agenda 21 i barn- och skolförvaltningen föreligger. 

Arbetsutskottet har 1998-08-27, § 69 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Yrkanden

Ordföranden Elisabeth Björk (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m) och Inga-Maja Dunér (fp) yrkar 
avslag till förmån för eget förslag.

Bsn § 79 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
förvaltningens förslag.

Barn- och skolnämndens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

enligt barn- och skolförvaltningens förslag till budget 1999 i skrivelse 
1998-07-01, samt budgetskrivelse 1998-07-31.

Reservation

Centerpartiets, Moderata Samlingspartiets och Folkpartiet Liberalernas leda-
möter reserverar sig till förmån för eget förslag.

__________Bsn § 80 Dnr 96/586 611

Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsskolorna

I syfte att analysera det framtida behovet av skollokaler på Väddö beslöt barn- 
och skolnämnden att tillsammans med tekniska nämnden anlita en konsult med 
uppgift att leda ett processarbete med medverkan från både tekniska kontoret 
och skolförvaltningen. Målet var att minimera lokalkostnaden per elev och 
samtidigt behålla eller öka kvaliteten i verksamheten.

För att leda arbetet tillsattes en styrgrupp, samt lokalt vid skolorna en projekt-
grupp. Efter projekteringsarbetets slut redovisas ett förslag till lokalplanering 
avseende skol- och barnomsorgslokaler för Elmsta- och Norrsundsenheterna, 
vilket är styrgruppens förslag till tekniska nämnden och barn- och skolnämn-
den till insatser på enheterna.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-10-29 att Elmstaskolan i enlighet 
med styrgruppens förslag byggs till med 233 kvm, att 685 kvm byggs om, samt 
att mindre förändringar görs av 2.502 kvm, samt att Norrsundsskolan byggs till 
med 223 kvm, att 2.213 kvm byggs om, samt att mindre förändringar görs av 
ca 800 kvm.

Styrgruppens förslag till skol- och barnomsorgslokaler för Elmstaenheten och 
Norrsundsenheten föreligger i reviderad skrivelse 1997-11-05.

Ärendet har behandlats i PAMK 1997-10-24.

Barn- och skolnämndens ordförande redovisar i skrivelse bakgrunden till ären-
det och dess gång, samt framlägger förslag till nämndens beslut i samband med 
saneringsarbeten i skolan.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 193 föreslagit nämnden besluta

att sanering samt om- och tillbyggnad av Elmstaenheten skall behandlas 
som ett särskilt ärende helt avskilt från kommande diskussioner och be-
slut vad gäller skollokaler i Väddöbygden, 

att sanering av lokaler i Elmstaenheten skall påbörjas omedelbart,

att godkänna vidtagna åtgärder att evakuera vissa delar av Elmstaenheten i 
paviljonger så fort som möjligt, dock senast den 1 december 1997

att inom barn- och skolnämndens lokaler göra en inventering över var det 
kan finnas liknande byggtekniska lösningar med olika golvlim som kan 
reagera med varandra, samt 
Bsn § 80 forts

att hålla extra sammanträde den 20 november 1997, kl 18.00 på Gustafs-
lund för behandling av detta ärende.

Arbetsutskottet föreslår dessutom 1997-11-10, § 193 barn- och skolnämnden 
besluta:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av 
Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram 
och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kost-
nadskalkyl, samt att medge byggstart omedelbart efter verkställd upp-
handling,

att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras en-
ligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, vilken föreläggs vid kommun-
styrelsens behandling av ärendet, samt

att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning till höstterminstart 
1998.

Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m) och Marie Umerkajeff (mp) deltar 
ej i beslut, utan avvaktar nämndens extra sammanträde den 20 november.

BSN 20/11 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-11-20, § 154

att godkänna vidtagna åtgärder att evakuera vissa delar av Elmstaenheten i 
paviljonger så fort som möjligt, dock senast den 1 december 1997, samt

att inom barn- och skolnämndens lokaler göra en inventering över var det 
kan finnas liknande byggtekniska lösningar med olika golvlim som kan 
reagera med varandra.

BSN 8/1-98 Revidering 1998-01-07 av ytberäkningen för Elmstaskolan föreligger. Enligt 
förvaltningens skrivelse 1997-10-29 skall Elmstaskolan byggas till med 233 
kvm. Den korrekta siffran skall vara 281 kvm, vilken använts vid de ekono-
miska beräkningarna.

Barn- och skolnämnden ser som sin uppgift att värna om en bra skola och 
barnomsorg på Väddö. Som en konsekvens av detta beslutar barn- och skol-
nämnden enligt nedan

Bsn § 80 forts

Barn- och skolnämnden har 1998-01-08, § 1 beslutat

att Elmsta skola färdigställs i enlighet med av barn- och skolnämnden redovi-
sat lokalprogram,

att Norrsundsskolans lokalbehov löses i samverkan med personal, elever och 
föräldrar inom tidsramen med nämndbeslut 1998-08-13 om förslag till åt-
gärder på Norrsundsskolan, 

att inom ovan angivna tidsram i dialog med Kompetenscentrum söka gemen-
samma lösningar beträffande dess behov av lokaler och Norrsundsskolans 
behov,

att uppdra till arbetsutskottet att träffa enhetsråd och personal på Norrsunds-
enheten för att diskutera den fortsatta hanteringen av ärendet.

Barn- och skolnämnden beslutar dessutom föreslå

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av 
Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram 
och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kost-
nadskalkyl, samt att medge byggstart omedelbart efter verkställd upp-
handling,

att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras en-
ligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, vilken föreläggs vid kommun-
styrelsens behandling av ärendet, samt

att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning under oktober-
november 1998.

Anteckning till protokollet

Samtliga partier antecknar till protokollet i enighet:

Dagens beslut att bygga om och till Elmstaenheten påverkar inte fortsatta dis-
kussioner och planering för ett samarbete mellan skolan och Kompetenscent-
rum.
För att inte ytterligare dra ut på tiden för de nödvändiga förbättringarna av 
barnomsorgs- och skollokalerna i Elmsta väljer vi att lägga tyngdpunkten på 
Bsn § 80 forts
den fortsatta planeringen av samarbetet med Kompetenscentrum i anslutning 
till besluten om Norrsundsenheten.
Den fortsatta hanteringen av hur Komptenscentrum och skolan kan samarbeta, 
får inte innebära att beslut om åtgärder i Norrsundsenheten försenas. Senast 
1998-06-02 måste intressenterna i Kompetenscentrum presentera ett färdigt 
projekt med tidsplan och hyreskalkyler för samarbetet med skolan. Inför be-
slutet om Norrsundsenheten ska Kompetenscentrum och skolan ta fram ett för-
slag till avtal som reglerar parternas del i samarbetet.
När Kompetenscentrum är klart ska provisoriska lokaler avvecklas vid Elmsta- 
och Norrsundsenheterna. Alla elever ska beredas plats i Elmsta- resp Norr-
sundsenheterna eller i förhyrda lokaler i Kompetenscentrum.

TIDSPLAN OCH UPPLÄGG

Beslut om Elmstaskolan tas 1998-01-08

Elmstaskolan byggs om och till enligt barn och skolnämndens lokalprogram.
Beräknad inflyttning oktober-november 1998.

Beslut om Norrsundsskolan tas 1998-08-13

* Kompetenscentrum tar fram sina underlag och beslut gällande finansiering 
och byggnation av ett Kompetenscentrum.

* Tidsplanen för Norrsundsskolans färdigställande påverkas ej av eventuell
samlokalisering med Kompetenscentrum

* Med start vårterminen -99 flyttas eleverna vid Norrsundsskolan till 
paviljonger vid Elmstaskolan under tiden för färdigställande av lokalerna

* Diskussioner förs med företrädare för Kompetenscentrum om samarbets-
former och förhyrning av lokaler

* När Kompetenscentrum är klart avvecklas paviljongerna 

Ewa E Tomaszewski (c) önskar följande anteckning till protokollet:

Jag lämnar ärendet vidare, utan eget ställningstagande, till den grupp som ut-
setts att sköta ärendet på bästa sätt.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 61 beslutat att återremittera ärendet till extra 
arbetsutskott 1998-08-27 med anledning av att arbetsutskottet träffar enhetsrå-
det på Norrsund 1998-08-19.
Bsn § 80 forts

Au 27/8 Projektbeskrivning ”Skola för utveckling” från Väddö Kompetenscentrum 
1998-06-09 föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-08-27, § 70 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämndens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av 
Norrsundsskolan enligt upprättad lokalplanering, reviderad 1997-11-05, 
till en beräknad kostnad av 11,7 mkr enligt investeringskalkyl 1997-12-
01,

att om- och tillbyggnadsarbetena skall bedrivas på sådant sätt att lokalerna 
ifråga kan tas i anspråk till höstterminsstart 1999.

Barn- och skolnämnden beslutar dessutom 

att inrätta klass med IT-profil vid Norrsundsskolan i Älmsta med start 
höstterminen 1999,

att upptagningsområdet gäller hela kommunen,

att elever från andra upptagningsområden än Norrsundsskolans erhåller 
busskort, samt

att eventuellt kompletterande utrustningsbehov beaktas vid fördelning av 
inventariekontot.

Kommunens politiska gruppledare har den 27 augusti 1998 i samtal med 
Väddö Kompetenscentrum diskuterat hur det fortsatta samarbetet och stödet 
skall kunna utformas. En skriftlig avsiktsförklaring behandlas vid kommun-
styrelsens sammanträde den 15 september 1998.

__________


Bsn § 81 Dnr 97/038 041

Förändringar i budget 1998

BSN 28/5 Förvaltningen har i uppföljning per den 30 april aviserat att vissa anslag riske-
rar att överskridas i 1998 års budget. Barn- och skolnämnden har med anled-
ning av detta 1998-05-28, § 65 uppdragit till förvaltningen att lägga förslag till 
åtgärder så att budget 1998 skall komma i balans.

Au 17/6 Förvaltningens förslag till förändringar av budget föreligger i skrivelse 
1998-06-08.

Arbetsutskottet har 1998-06-17, § 50 behandlat ärendet. 

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att i budget 1998 omfördela anslag enligt förslaget:

Företagshälsovård + 550 tkr
Personalvård +1.800 tkr 
Särskolans intäkter +1.500 tkr
Skolskjutsar + 500 tkr
Hyra paviljonger ht 1998 +1.200 tkr
Aspergergrupp ht 1998 + 250 tkr
Summa +5.800 tkr

Nämndens ofördelade anslag - 700 tkr
Anslaget för ersättning till friskolor - 3.000 tkr
Anslaget för elevtalsökningar hösten 1998 - 2.100 tkr
Summa - 5.800 tkr

__________


Bsn § 82 Dnr 97/009 041

Principer för fördelning av anslagen i budget 1998

Barn- och skolnämnden har en mycket långtgående delegation av ansvar och 
befogenheter ut till rektorerna. Detta har i budget 1997 ytterligare stärkts ge-
nom att behovsresursen fördelas ut och genom att anslagen i sin helhet fördelas 
till enheterna vid årets början.

I december 1996 fattade nämnden beslut om hur resursfördelningen till enhe-
terna skall beräknas fr o m 1997. I avsikt att stärka ansvaret för enheternas 
ekonomi föreslås att resultatet i bokslutet för 1997 läggs till fördelningskriteri-
er enligt förvaltningens yttrande 1997-01-02 så att enheter som uppvisar ett 
överskott efter 1997 får ökad anslagstilldelning 1998 i motsvarande grad och 
enheter med underskott får minskad anslagstilldelning 1998.

Au 13/1 -97 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 6 behandlat ärendet.

BSN 30/1 -97 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-01-30, § 4 att vid anslagsfördelningen 
i budget 1998 skall enheternas resultat för 1997 inom nämndens ram föras över 
till 1998 års budget.

Au 16/3 -98 I samband med bokslutet för 1997 har enheternas ekonomiska resultat varierat. 
De flesta enheterna har vid årets slut mycket små avvikelser från budget. När 
fördelningen mellan enheterna genomförs för 1998 sker en förändring av för-
delningsmodellen från 1997, beroende bland annat på erfarenheterna från 1997.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-02-23.

Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 21 behandlat ärendet

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden har 1998-03-26, § 27 beslutat

att begränsa överföringen till 1998 års budget från 1997 års budget till 
högst plus/minus 100 tkr,

att uppdra till förvaltningen att justera uppenbara felaktigheter i systemet 
så att tillrättalägganden i efterhand undvikes, samt

att redovisning skall ske vid nämndens sammanträde i augusti 1998.

Protokollsanteckning

Miljöpartiet De Gröna deltar ej i första att-satsens beslut och önskar nedanstå-
ende anteckning till protokollet.
Bsn § 82 forts

Miljöpartiet deltar inte i beslutet beträffande första att-satsen av följande skäl:

Av bland annat redogörelsen för budgetfördelningen 1998 framgår att förvalt-
ningen redan har rivit upp nämndens beslut i den här frågan och verkställt den 
föreslagna åtgärden. Givetvis kan man inte nu gå ut till de enheter som därvid 
har fått sitt underskottsbagage minskat och säga åt dem att de får det ökat 
igen. Därmed befinner sig nämnden i en utpressningssituation. Åtminstone 
miljöpartiet kan inte acceptera att i efterhand godkänna och ta ansvar för en 
åtgärd som nämnden inte har haft möjlighet att påverka.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 60 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Förvaltningen redogör för det pågående arbetet med att ta fram ett system i 
syfte att justera eventuella skevheter i fördelningen inför kommande år. 

Redovisning kommer att ske vid nämndens sammanträde 1998-12-10. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________


Bsn § 83 Dnr 97/137 047

Fördelning av tillkommande medel i budget 1998, de s k ”Perssonpengarna”

Norrtälje kommun har under de senaste fyra åren haft ett mödosamt arbete un-
der ett pressat ekonomiskt skede. Den satsning majoriteten gjort på barn- och 
skolförvaltningen, 121 miljoner kronor, har endast räckt till för att bevara de 
viktigaste resurserna.

Majoritetens (s, mp, v) förslag till extra satsningar på barn- och skola 1998, de 
s k ”Perssonpengarna”, föreligger i skrivelsen ”En skola för dagens barn och 
morgondagens samhälle”.

Au 17/6 Arbetsutskottet har 1998-06-17, § 51 behandlat ärendet.
Lisbeth R Karlman (m) och Kajsa Hansson (c) deltar ej i förslag till beslut.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att fördelning sker under 1998 enligt majoritetens skrivelse, dvs

att 2,1 mkr avsättes till elever med behov av särskilt stöd i årskurs 7-9,

att 5,5 mkr satsas på ökad personaltäthet i årskurs 0-6,

att 1,5 mkr satsas för att fullfölja det lokala utvecklingsavtalet, 

att rektorerna ges ett ökat administrativt stöd genom att ungdoms-
platser på skolorna skapas.

Centerpartiets, Moderata Samlingspartiets och Folkpartiet Liberalernas leda-
möter deltar ej i beslut.

__________


Bsn § 84 Dnr 97/420 611

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående grundskola, 
Amorinens Montessoriförening i Norrtälje

Amorinens Montessoriförening i Norrtälje kommun har ansökt hos Skolverket 
om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje kom-
mun motsvarande åk 1-3 fr o m läsåret 1998/99. Förvaltningens yttrande 1997-
06-24 föreligger.

Au 11/8-97 Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 133 behandlat ärendet.

BSN 11/9 Barn- och skolnämnden har 1997-09-11, § 110 beslutat att till skolverket 
överlämna förvaltningens förslag till yttrande över Amorinens Montessoriföre-
nings i Norrtälje ansökan om att få starta fristående skola motsvarande åk 1-3 i 
grundskolan som sitt eget.

Au 17/6-98 Amorinens Montessoriförening i Norrtälje har i skrivelse hos Skolverket an-
sökt om godkännande av och bidrag till en fristående grundskola i Norrtälje 
kommun motsvarande åk 4-6 fr o m läsåret 1999/2000.

Förvaltningens yttrande 1998-06-03 föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-06-17, § 54 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka att Skolverket godkänner Amorinens Montessoriförenings 
ansökan om godkännande av och bidrag till den planerade friskolan 
Montessoriskolan Amorinen.

__________


Bsn § 85 Dnr 98/251 603

Godkännande av fristående grundskola, Smaraskolan

Christer Hamne har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag till 
en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 1999/2000 avseen-
de åk 7-9.

Förvaltningens yttrande 1998-06-03 föreligger.

Au 17/6 Arbetsutskottet har 1998-06-17, § 55 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka att Skolverket godkänner Christer Hamnes ansökan om god-
kännande av och bidrag till den planerade friskolan Smaraskolan.

__________

Bsn § 86 Dnr 98/291 027

Framställan om ersättning för gruppresa till Lettland

Personal vid resursenheten har i en framställan 1998-05-28 anhållit om resurser 
från barn- och skolnämnden till en gruppresa till Lettland för 8-10 personer i 
september månad.

Syftet med resan är att vidga och fördjupa personalens medvetande om de dju-
pa konsekvenser som den kulturella tillhörigheten för med sig, vilket bl a 
skulle stärka gruppens kompetens att arbeta med invandrarungdomar.

Förvaltningens yttrande 1998-06-17 föreligger.

Au 17/6 Arbetsutskottet har 1998-06-17, § 56 behandlat ärendet.

Au 13/8 Förvaltningens skrivelse 1998-08-04 föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 62 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om ekonomisk ersättning då medel saknas.

__________

Bsn § 87 Dnr 96/524 007 

Tillsyn av grundskolan i Norrtälje kommun

Skolverket har under tiden augusti 1997 - mars 1998 genomfört tillsyn i Norr-
tälje kommun avseende styrning och egenkontroll av grundskolan. Tillsynen 
omfattar även elevers möjligheter att nå kunskapsmålen och rätt till stöd.

Skolverkets beslut 1998-03-18 föreligger. I skrivelse 1998-06-24 till kommun-
styrelsen meddelar Skolverket att Norrtälje kommun senast den 18 augusti 
1998 skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av tillsynen, 
såväl på huvudmanna- som verksamhetsnivå. 

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 63 beslutat att uppdra till förvaltningen att 
kontakta Skolverket med begäran om förlängning av svarstiden med anledning 
av den tidsplan som krävs för den politiska hanteringen. Skolverket har per 
telefon bekräftat en förlängning av svarstiden till den 1 september 1998.

BSN 27/8 Förvaltningens förslag till skrivelse 1998-07-28 angående vidtagna åtgärder 
med anledning av Skolverkets tillsynsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att till Skolverket översända förvaltningens skrivelse 1998-07-28 över 
vidtagna åtgärder med anledning av Skolverkets tillsyn som sitt eget.

__________

Bsn § 88 Dnr 97/210 611

Ansökan om fritidsverksamhet vid Viby Friskola

Ogenholts Friskola AB anhåller i skrivelse 1998-06-06 om att få bedriva fri-
tidshemsverksamhet vid Viby Friskola.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1998-07-06.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 65 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Ogenholts Friskola AB tillstånd att starta fritidshemsverksamhet 
med 50 platser fr o m 1998-08-03 vid Viby Friskola.

__________


Bsn § 89 Dnr 97/615 624

Ansökan om utökad stimulansplats samt taxiresor

Kurator Ingrid Jansson vid Habiliteringscenter i Norrtälje anhåller, på föräld-
rars uppdrag, om beviljande av stimulansplats vid förskolan Jupiter. 

Yttrande 1998-06-08 från resurspedagog och vik rektor vid Resursenheten 
föreligger. 

Föräldrarna anhåller i skrivelse 1998-06-03 om taxiresor för dottern mellan 
hemmet i Rimbo och Jupiter.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-07-02.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 66 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja stimulansplats med omfattningen 28,45 tim/vecka under tiden 
1998-08-03--1998-12-31, samt

att bevilja taxiresor till och från förskolan Jupiter under tiden 1998-08-03--
1998-12-31.

__________


Bsn § 90

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen rapporterar om

* den aktuella rektorssituationen samt personalläget på förvaltnings-
kontoret

* det pågående arbetet med projektet ”Från barnomsorg till förskola”,
det s k förskoleprojektet

* det nyligen inledda samarbetet mellan Norrtälje kommun och Institutio-
nen för lärarutbildning (ILU) angående grund-, vidare- och fortbildning 
av pedagoger i förskola, grundskola och gymnasium

* pågående förhandlingar kring lärarnas individuella löner

* det dagsaktuella läget när det gäller förvaltningens byggnationer och an-
skaffning av paviljonger

* hur skolstarten gick i de olika distrikten

* genomförandet av sommarpraktiken/ferieskolan för de elever som ej kla-
rat godkänt i engelska, svenska och matematik. Så snart resultaten finns 
sammanställda skall de sändas ut till nämndens ledamöter

* avtal som tecknats mellan omsorgsförvaltningen och barn- och skolför-
valtningen angående kostkonsulten

* åtgärdsprogram som en konsekvens av den skriftliga rapporten från 
Roslagshälsan rörande rektorernas arbetsmiljö

* prioriterade sakområden angivna i Mål och riktlinjer för Norrtälje kom-
muns EU-arbete 

* intagningsstatistiken vid Musikskolan

* den redovisning Johan Österberg gjorde för fullmäktige den 19 augusti 
angående förvaltningens arbete med Agenda 21

* den inför höstterminen genomförda tillsättningen av lärartjänster

Bsn § 90 forts

Anteckning till protokollet

Barn- och skolnämnden önskar i protokollsanteckning visa sin uppskattning 
och framföra ett stort tack 

* dels till rektorerna för det utomordentliga arbete de har gjort kring re-
kryteringen av lärare till höstterminen trots att förutsättningarna lämnats 
så sent, 

* dels till Johan Österberg för dokumenteringen och det arbete han gjort 
kring förvaltningens Agenda 21-arbete.

__________

Bsn § 91 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar 

29/5 Ordföranden deltog i ungdomsmöte som Röda Korset inbjudit till 

5/6 Ordföranden och kommunalrådet träffade elevrepresentanter från elev-
rådet på Lommarenheten

17/6 Ordföranden har träffat föräldrarepresentanter på Grindenheten och in-
formerat om nämndens rambudgetförslag -99 

18/6 Presidieträff har ägt rum på tekniska kontoret ang byggnationer

23/6 Presidierna i barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och 
socialnämnden har träffat representanter från Hangarengruppen 
”Möjligheternas Centrum”

25/6 Ordföranden har deltagit vid Nynäshamns besök i kommunen, bl a be-
söktes Svanbergaenheten

19/8 Ordföranden och Johan Österberg har deltagit vid presidieträff då 
samtliga nämnder och styrelser redovisade sitt miljöarbete enligt Agen-
da 21.

19/8 Arbetsutskottet har träffat enhetsrådet vid Norrsundsenheten

__________


Bsn § 92 Dnr 98/037 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 33-48 enligt
föreliggande förteckning 1998-06-11 och 1998-08-03.

__________


Bsn § 93 

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1998-08-04 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________


Bsn § 94 

Kurser och konferenser

Inbjudningar har kommit till

* Konferens i Sundsvall den 30 september - 1 oktober ”Kultur ger livs-
mod” om kulturpedagogiskt arbete med barn och ungdomar

* Samverkansklassernas 20-årsjubileum den 18 september i Stockholm

Barn- och skolnämnden beslutar

att en ledamot från vardera majoriteten och oppositionen som deltar i kon-
ferensen ”Kultur ger livsmod” är berättigade till förrättningsarvode, 
samt

att Gunilla Rosander (s) deltar vid samverkansklassens 20-årsjubileum och 
är berättigad till förrättningsarvode.

__________


Bsn § 95 Dnr 97/600 026

Ansökan om bidrag till studiebesök utomlands i tjänsten

I skrivelse 1998-07-13 anhåller några rektorer om bidrag till studiebesök för att 
studera ett projekt kring lärarfortbildning genomfört av Drumcondra Education 
Centre, som är ett institut för fortbildning och skolutveckling.

Förvaltningschefens skrivelse 1998-02-02 samt skrivelse från Utbildningsde-
partementet 1998-04-07 föreligger.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 67 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om bidrag då nämnden saknar medel.

Anteckning till protokollet

Förvaltningschefen beviljar resans genomförande på delegation.

__________Bsn § 96 Dnr 98/417 626

Hangarengruppen - ”Möjligheternas centrum”

Presidierna i barn- och skolnämnden, socialnämnden och kultur- och fritids-
nämnden har träffat ”Hangarengruppen” som har lagt fram förslag till ett cent-
rum där vuxna och ungdomar på ett kreativt och gränsöverskridande sätt kan 
utöva sina intressen och utvecklas såväl kulturellt som socialt. 

Verksamhetens målsättning, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar 
framgår av skrivelsen ”Möjligheternas centrum”.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 64 beslutat att uppdra till förvaltningen att 
till nämndens sammanträde 1998-08-27 ta fram förslag på kontaktperson från 
barn- och skolförvaltningen.

Au 27/8 Förvaltningschefen föreslår att som barn- och skolförvaltningens kontaktper-
son utse Roger Hansson.

Arbetsutskottet har 1998-08-27, § 71 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Roger Hansson som barn- och skolförvaltningens representant i 
Hangarengruppen,

att uppdra till förvaltningen att inventera och kartlägga kommunala lokaler 
som kan användas till fritidsverksamhetsaktiviteter som inte ryms i de 
ordinarie fritidslokalerna, t ex skateboardåkning och musikgrupper,

att eventuella kostnader för detta arbete finansieras ur nämndens utveck-
lingsanslag, samt

att ärendet redovisas vid nämndens sammanträde i oktober.

__________


Bsn § 97 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser, Skeboenheten

I delbetänkande SOU 1995:103 från Skolkommittén föreslås kommunerna 
genom försöksverksamhet få möjlighet att inrätta en lokal styrelse för en skola. 
Styrelsen skall ha föräldramajoritet.

En rad beslutsfunktioner, som enligt Lpo 94 och grundskoleförordningen idag 
ligger på styrelsen för utbildningen eller på rektorn, får överlåtas till den lokala 
styrelsen. Även andra frågor som resursanvändning, skolorganisation, lokaler 
och rekrytering kan föras över till den lokala styrelsen.

Försöksverksamheten bör regleras i en särskild förordning och omfatta en fem-
årsperiod, varefter utvärdering sker.

Man bör lokalt komma överens om hur styrelsen skall vara sammansatt och 
hur styrelseledamöterna skall nomineras. En förutsättning är dock att både ele-
ver och lärare ingår i styrelsen.

Au 22/1 Arbetsutskottet har 1996-01-22, § 13 behandlat ärendet.

BSN 15/2 Barn- och skolnämnden har 1996-02-15, § 19 behandlat ärendet.

Au 20/5 Arbetsutskottet har 1996-05-20, § 86 behandlat ärendet.

Au 30/5 Arbetsutskottet har 1996-05-30, § 102 behandlat ärendet.

Au 10/6 Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningschefen. Arbetsutskottet har 1996-
06-10, § 111 behandlat ärendet.

BSN 20/6 Barn- och skolnämnden har 1996-06-20, § 84 beslutat

att inbjuda enheterna att deltaga i försöksverksamheten med lokala styrelser, 

att anmälan om intresse skall komma från respektive enhetsråd och vara 
nämnden tillhanda senast 1996-11-01,

att antalet lokala styrelser begränsas till högst sex stycken inom barn- 
och skolförvaltningen, samt

att enskilda avtal tecknas mellan barn- och skolnämnden och respektive enhet 
som deltager i försöksverksamheten.

Bsn § 97 forts

BSN 19/12 Förvaltningschefen redogör för inkomna intresseanmälningar från enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar 1996-12-19, § 161 att fortsatt beredning av 
ärendet sker i arbetsutskottet.

Au 1/9 Förvaltningens yttrande 1997-08-31 föreligger.

Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 181 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Ärendet har behandlats i PAMK 1997-09-19.

Barn- och skolnämnden har 1997-10-23, § 139 beslutat 

att fastställa arbetsordningen för Skebo lokala styrelse och därmed överfö-
ra beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen i de 
ärenden som framgår av arbetsordningen och i enlighet med förord-
ningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser 
inom skolan,

att godkänna Skebo lokala styrelses sammansättning enligt nedan, samt

att uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall 
ske kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från 
styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen 
under den tid försöksverksamheten pågår.

Lokala styrelsen, Skeboenheten

Karin Karlsson ordförande
Lena Lundell vice ordförande
Anette Svensson rektor
Gunilla Forsberg ordinarie
Lena Karlsson ordinarie
Monika Eklund ordinarie
Gert Haglund ordinarie
Chris Hallén ordinarie
Anneli Moberg ordinarie
Lena Kjelldahl ordinarie
Gunn Jonsson ordinarie
Christina Carlsson ordinarie
Tobias Svärd ordinarie elevrepresentant
Erik Larsson ordinarie elevrepresentant
Kajsa Johansson ordinarie elevrepresentant
Bsn § 97 forts

Stefan Lundqvist suppleant
Lars Gustafsson suppleant
Karin Franzén suppleant
Heléne Thomas suppleant
Linda Holmberg suppleant
Elisabeth Lundberg suppleant

BSN 23/4 Förvaltningens delrapport från den lokala styrelsen vid Skeboenheten före-
ligger i skrivelse 1998-04-12. 

Barn- och skolnämnden beslutar 1998-08-27, § 51 att tacka för rapporten.

Au 27/8 Den lokala styrelsen vid Skeboenheten anhåller i skrivelse 1998-08-24 om att 
nämnden godkänner Gun Yllequist som suppleant för rektor i den lokala sty-
relsen. Suppleantens befogenheter består av att ha närvaranderätt vid styrelse-
möte och vid rektors förfall även beslutanderätt.

Följande representanter utgår ur den lokala styrelsen med anledning av avslu-
tade studier och avslutad tjänstgöring vid Skeboenheten:
Kajsa Johansson ordinarie elevrepresentant
Linda Holmberg suppleant

Arbetsutskottet har 1998-08-27, § 72 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna Gun Yllequist som suppleant för rektor i den lokala styrelsen 
vid Skeboenheten.

__________NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-08-27

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-08-27