Barn- och skolnämnden 1998-10-15

Plats och tid Svanbergaenheten, Svanberga kl 11.00-19.00

Beslutande Se förteckning Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare
Carin Lundqvist, assistent 

Utses att justera Kajsa Hansson 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1998-10-27 kl 08.30 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 98-109
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Kajsa Hansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1998-10-15

Datum för 1998-10-28 Datum för 1998-11-18
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID Frågestund 17.00-17.30
Nämnd 17.30-19.00
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Marita Jeansson
s
x
Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp
x
Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x

Tom kl 17.30


Inga-Maja Dunér
fp
xERSÄTTARE

Mats Lindström
s
x

Tjg § 98-109


Ola Bertilsson
s
x
Gustav Marling
s
x
Kristian Krassman
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v
x
Mats Dannewitz Linder
mp

xKersti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x
Carl Gezelius
m

xMarie Egelin
m
x

Tjg fr kl 17.30 § 98-109


Mattias Andersson
fp
x


Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 98 Val av justeringsman

§ 99 Ansökan om att få inrätta klass med idrottsinriktning

§ 100 Försöksverksamhet med lokala styrelser, Vätöenheten

§ 101 Hangarengruppen - ”Möjligheternas centrum”

§ 102 Ansökan om utvecklingsmedel för start av IT-café

§ 103 Långsiktig planering av 0-9-verksamhet vid Vigelsjö-, Lommar- och 
Svanbergaenheterna

§ 104 Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen, om- 
och tillbyggnad av Bålbroenheten

§ 105 Rapport från förvaltningen

§ 106 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 107 Anmälan av delegationsärenden

§ 108 Anmälan av delgivningar

§ 109 Delårsbokslut för barn- coh skolförvaltningen per 1998-08-31

__________
Bsn § 98

Val av justeringsman

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Kajsa Hansson (c) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
tisdagen den 27 oktober 1998 kl 08.30.

__________


Bsn § 99 Dnr 98/325 611

Ansökan om att få inrätta klass med idrottsinriktning

I Häveröbygden finns många ungdomar och ledare med ett stort intresse för 
idrott. Rektor Irene Hjalmarsson-Rosén, SO-lärare Bernt Johansson, idrotts-
lärare Nils-Gunnar Ökvist, samt Lars Borgersen, Hallsta IK anhåller i skrivelse 
1998-05-14 om att få inrätta klass med idrottsinriktning vid Centralskolan i 
Hallstavik.

Genom att inom ramen för timplanen erbjuda ett ökat utrymme för idrott vill 
initiativtagarna stimulera eleverna till såväl skolarbete som idrottsutövande. 
Gymnasieskolan har med start höstterminen 1998 inrättat en möjlighet till 
extra idrottstimmar i ”Roslagens Idrottsgymnasium”.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1998-08-24.

Au 29/9 Arbetsutskottet har 1998-09-29, § 73 behandlat ärendet.

BSN 15/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att inrätta klass med idrottsprofilering vid Centralskolan i Hallstavik,

att alla elever i kommunen äger rätt att söka,

att elever från andra upptagningsområden än Centralskolans erhåller 
busskort, samt

att eventuellt kompletterande utrustningsbehov beaktas vid fördelning av 
inventariekontot.

__________


Bsn § 100 Dnr 97/019 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser, Vätöenheten

Riksdagen har fattat beslut om att inrätta försöksverksamhet med lokala styrel-
ser med föräldramajoritet inom skolan.

Försöksverksamheten innebär att beslutanderätten i vissa specifika frågor över-
föres dels från nämnden, dels från rektor till den lokala styrelsen i enlighet med 
förordningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser i 
skolan, och syftar till att öka föräldra- och elevinflytandet.

Styrelsen skall ha en sammansättning med representanter för föräldrarna, vilka 
skall vara i majoritet i styrelsen, samt personal- och elevrepresentanter.

Vätöenheten har under en längre tid diskuterat frågan om att starta en lokal sty-
relse. Majoriteten av föräldrarna, liksom rektor och övrig personal, är positiva 
till en lokal styrelse.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1998-09-07.

Au 29/9 Arbetsutskottet har 1998-09-29, § 74 behandlat ärendet.

BSN 15/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa arbetsordningen för Vätö lokala styrelse och därmed överföra 
beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen i de 
ärenden som framgår av arbetsordningen och i enlighet med förord-
ningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser in-
om skolan,

att godkänna Vätö lokala styrelses sammansättning i enlighet med bilaga 
till arbetsordningen, samt

att uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall 
ske kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från 
styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen 
under den tid försöksverksamheten pågår.

__________Bsn § 101 Dnr 98/417 626

Hangarengruppen - ”Möjligheternas centrum”

Presidierna i barn- och skolnämnden, socialnämnden och kultur- och fritids-
nämnden har träffat ”Hangarengruppen” som har lagt fram förslag till ett cent-
rum där vuxna och ungdomar på ett kreativt och gränsöverskridande sätt kan 
utöva sina intressen och utvecklas såväl kulturellt som socialt. 

Verksamhetens målsättning, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar 
framgår av skrivelsen ”Möjligheternas centrum”.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 64 beslutat att uppdra till förvaltningen att 
till nämndens sammanträde 1998-08-27 ta fram förslag på kontaktperson från 
barn- och skolförvaltningen.

Au 27/8 Förvaltningschefen föreslår att som barn- och skolförvaltningens kontaktper-
son utse Roger Hansson.

Arbetsutskottet har 1998-08-27, § 71 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden har 1998-08-27, § 96 beslutat

att utse Roger Hansson som barn- och skolförvaltningens representant i 
Hangarengruppen,

att uppdra till förvaltningen att inventera och kartlägga kommunala lokaler 
som kan användas till fritidsverksamhetsaktiviteter som inte ryms i de 
ordinarie fritidslokalerna, t ex skateboardåkning och musikgrupper,

att eventuella kostnader för detta arbete finansieras ur nämndens utveck-
lingsanslag, samt

att ärendet redovisas vid nämndens sammanträde i oktober.

BSN 15/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde i november.

__________

Bsn § 102 Dnr 98/474 005

Ansökan om utvecklingsmedel för start av IT-café

Personalen vid Brännäsgården avser att i sin strävan att utveckla och behovs-
anpassa verksamheten starta upp ett IT-café. Syftet är att erbjuda tillgång och 
kunskap om datorer och IT till grupper som av sociala, kulturella och ekono-
miska skäl saknar detta. Speciell satsning sker på flickor, samt ungdomar med 
invandrarbakgrund. 

Skrivelse från Brännäsgården 1998-09-28 samt förvaltningens yttrande 1998-
09-29 föreligger.

Au 29/9 Arbetsutskottet har 1998-09-29, § 76 behandlat ärendet.

BSN 15/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att 140 000 kronor avsätts ur nämndens utvecklingsanslag till start av 
Brännäsgårdens IT-cafe´, samt

att återrapportering sker vid nämndens sammanträde i maj 1999.

__________

Bsn § 103 Dnr 97/167 041

Långsiktig planering av 0-9-verksamhet vid Vigelsjö-, Lommar- och 
Svanbergaenheterna

Rektorerna i Norrtälje distrikt I fick hösten 1996 i uppdrag att planera distrik-
tets skolverksamhet. I skrivelse 1998-01-07 har rektorsgruppen lämnat ett 
långsiktigt planeringsförslag beträffande verksamheten vid distriktets skolen-
heter exklusive Länna/Riala. Förslaget är baserat på en analys inom rektors-
gruppen som omfattat nio olika planeringsalternativ för perioden 1997-2010.

För att komplettera det underlag som lämnats redogör rektorsgruppen i skrivel-
se 1998-05-06 för de lokalmässiga konsekvenserna av tre huvudalternativ.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1998-03-24.

Au 26/5 Arbetsutskottet beslutade 1998-05-26, § 46 att återremittera ärendet för ytterli-
gare beredning.

BSN 28/5 Ärendet utgår från dagordningen som beslutspunkt, men förvaltningen redogör 
muntligt för detsamma.

Au 29/9 Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-08-24.

Arbetsutskottet har 1998-09-29, § 77 behandlat ärendet.

BSN 15/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att Vigelsjöskolan utökas till 0-6-skola med start ht 1999,

att Lommarskolan utökas till 0-9-skola med start ht 1999,

att Svanbergaskolan utökas till 0-9-skola med start ht 1999,

att Svanbergas temporära lokaltillskott gäller för tiden 1999-2008, 

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde i maj 1999 
redovisa konsekvenserna för Frötuna- och Rådmansöenheterna under 
perioden 1999-2002, samt

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde i februari 1999 
redovisa det tidigare uppdraget angående tillagningskök i Svanberga.

__________

Bsn § 104 Dnr 97/167 041

Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen,
om- och tillbyggnad av Bålbroenheten

Förvaltningens förslag till investeringsprogram 1998-2000 för om- och till-
byggnation av barn- och skolförvaltningens lokaler föreligger i skrivelse 1997-
03-05. Lisbeth R Karlman (m) yrkar att 3:e och 5:e att-satserna justeras.

Ärendet har behandlats i PAMK 1997-03-21.

BSN 970424 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 51 beslutat enligt förvaltningens 
reviderade förslag 1997-03-21, 

att den planerade ombyggnaden av Centralskolan i Hallstavik fullföljs under 
1997-1998,

att förhyrningen av verkstadslokalerna vid Centralskolan sägs upp i samband 
med ombyggnadens färdigställande,

att genom om-, till- och/eller nybyggnad under 1998 och 1999 tillgodose 
barn- och skolförvaltningens behov av lokaltillskott i Älmsta,

att behovet av lokaltillskott i Rimbo i första hand tillgodoses genom att Knu-
tens lokaler disponeras,

att Bålbroskolan, i enlighet med tidigare beslut, byggs om för att rymma 
barnskola, samt årskurserna 1-9 i grundskolan,

att Vigelsjöenheten kompletteras med en gymnastiksal på 200 kvm,

att ombyggnationen av Lännaenhetens gymnastiksal, omklädningsutrymmen 
och fritidsgård beaktas som ett tänkbart framtida ROT-projekt,

att avvakta med slutgiltigt beslut angående ordningsföljden mellan de olika 
delprojekten vid Rånäsenheten till dess projektgruppens förslag förelagts 
nämnden.

Au 980406 Förvaltningen presenterar i skrivelse 1998-04-03 kompletteringar till investe-
ringsprogram 1998-2000 beslutat av nämnden 1997-04-24, § 51.

Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 40 behandlat ärendet

Bsn § 104 forts

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden har 1998-04-23, § 59 beslutat

att hos kommunfullmäktige hemställa om medel för investeringar enligt 
förvaltningens komplettering till investeringsprogram 1998-2000 enligt 
skrivelse 1998-04-03, dvs

att den planerade ombyggnaden av Centralskolan i Hallstavik fullföljs un-
der 1999-2000,

att förhyrningen av verkstadslokalerna vid Centralskolan sägs upp i sam-
band med ombyggnadens färdigställande,

att Bålbroskolan, i enlighet med tidigare beslut, byggs om för att rymma 
barnskola, årskurserna 1-9 i grundskolan och särskoleklasser, att den 
första delen, som innehåller lokaler för de naturvetenskapliga ämnena, 
färdigställs till höstterminen 1998, samt att ombyggnaden, etapp 2, 
färdigställs under 1999,

att Lännaenhetens gymnastiksal byggs om- och till med en yta av 200 kvm 
plus ytterligare två omklädningsrum att färdigställas till höstterminen 
2000, 

att Riala skola under 1999 byggs till med ett kök och en matsal i anslut-
ning till befintlig skolbyggnad, 

att uppdra till förvaltningen att återkomma om Rånäs skolas om- och till-
byggnad så snart projektgruppen är klar. Byggnationen skall genomfö-
ras under 1999, samt

att ett belopp på 1.000 tkr för 1999 och 500 tkr 2000 äskas för återställan-
de och kompletteringar av skolgårdar i samband med byggnationer vid 
respektive skola.

Au 29/9 Vid en preliminär beräkning av kostnaderna för om- och tillbyggnation av 
Bålbroenheten slutade totalsumman på 17 mkr. Efter beräkning gjord av en 
fristående konsult blev den troliga slutsumman drygt 25 mkr. Projekt- och
lokalgrupperna har konstaterat att några ytterligare besparingar ej kan göras.
Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1998-09-29.

Bsn § 104 forts

För att möjliggöra att Bålbroenheten utvecklas till en 0-9-enhet som nämnden 
tidigare beslutat, bör äskandet för 1999 utökas till 20,155 mkr.

Arbetsutskottet har 1998-09-29, § 78 behandlat ärendet.

BSN 15/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige ansöka om 20,155 mkr ur 1999 års investe-
ringsbudget.

__________

Bsn § 105 

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar att

* överläggningar pågår angående en sammanslagning av barn- och skol-
förvaltningens och utbildningsförvaltningens kontor till ett gemensamt 
kontor. Överläggningarna sker med kommunens ledningsgrupp och 
chefen för servicekontoret.

* att Resurscentrets biträdande rektor har sagt upp sig från sin tjänst. En 
tillfälllig lösning kommer att tas fram internt inom Resurscentret.

* att rektor för musikskolan, Dag Krafft, begärt sex månaders tjänstledig-
het fr o m den 1 januari 1999.

* att vakanta rektorstjänster kommer att utlysas både internt och externt 
under oktober månad, samt att förslag till ny ledningsorganisation 
fr o m 1999-07-01 kommer att behandlas i personal- och arbetsmiljö-
kommittén i november.

* att den nye ekonomichefen Arne Appel tillträder sin tjänst den 1 januari 
1999, och att han varje tisdag kommer att vara på förvaltningskontoret 
för att sätta sig in i arbetet.

Biträdande förvaltningschefen Gösta Högberg redogör för

* den nya hanteringen av skolskjutsar enligt skrivelse 1998-10-12.

Biträdande förvaltningschefen Eva Lindén redogör för 

* förvaltningens uppföljning enligt skrivelse 1998-10-12 av barn- och 
skolnämndens ansvarsområde inom socialnämndens alkoholpolitiska 
program.

___________

Bsn § 106

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar 

28/8 Ordföranden uppvaktade Skarsjöstugan på deras 30-årsjubileum.

16/9 Ordföranden deltog i rådslag på Brännäsgården angående ungdomars 
fritidsverksamhet i Norrtälje tätort.

25/9 Ordföranden och nämndens politikergrupp uppvaktade Parkstugan på 
deras 30-årsjubileum.

25/9 Ordföranden, vice ordföranden, Gunilla Rosander, och Lisbeth R 
Karlman deltog i avtackningslunch på Pensionat Granparken för eko-
nomisekreterare Olle Barmark som erhållit ny tjänst i Västervik.

8/10 Ordföranden deltog i ett möte på Brännäsgården angående ungdomars 
intresse att bilda ungdomsråd. Demokratikommittén stod för inbjudan.

8/10 Ordförande och Lisbeth R Karlman deltog i en utbildning om intern-
kontroll.

__________

Bsn § 107 

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 49-60 och 61-86 enligt 
föreliggande förteckningar 1998-09-02 och 1998-10-01.

__________


Bsn § 108 

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1998-10-01 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________Bsn § 109 Dnr 98/124 042

Delårsbokslut för barn- och skolförvaltningen per 1998-08-31

Barn- och skolnämnden har 1998-08-27, § 81 beslutat om en omfördelning i 
budget 1998 beroende på bedömningar av belastningar på skilda delprogram. 
Barn- och skolnämnden har dessutom under hösten 1998 fått del av de s k 
”Perssonpengarna” för att under hösten finansiera fler lärare i grundskolan.

Bedömningen av årets utfall måste tas i beaktande att det ligger en delvis ny 
budget för hösten 1998 jämfört med våren, bland annat beroende på vad som 
angivits ovan.

Förvaltningens kommentarer till beräknade kostnadsökningar föreligger i skri-
velse 1998-09-16.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde i november 
redovisa 

- kostnaderna kring fritidsverksamheten, 
- vidtagna åtgärder för att komma i rätt nivå, samt 
- presentera uppföljningssiffror

__________

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-10-15

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-10-15