Barn- och skolnämnden 1998-11-12
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 13.00-16.30

Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Inga-Maja Dunér 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1998-11-25 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 110-119
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Inga-Maja Dunér


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1998-11-12

Datum för 1998-11-26 Datum för 1998-12-17
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 13.00-16.30
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk
s
x
Gunilla Rosander
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Marita Jeansson
s
x
Kerstin Boström
s

xMarie Umerkajeff
mp
x
Kajsa Hansson
c
x
Ewa E Tomaszewski
c
x
Lisbeth R Karlman
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Inga-Maja Dunér
fp
xERSÄTTARE

Mats Lindström
s
x

Tjg § 110-119


Ola Bertilsson
s
x
Gustav Marling
s
x
Kristian Krassman
s
x
Eleonor Rosenquist-Helsing
v

xMats Dannewitz Linder
mp
x
Kersti Eriksson
c

xPatrik Dahl
c
x
Carl Gezelius
m
x

Tom kl 15.45


Marie Egelin
m

xMattias Andersson
fp
x

Tom kl 16.15
Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 110 Val av justeringsman

§ 111 Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen,
om- och tillbyggnation Rånäsenheten

§ 112 Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsskolorna,
bidrag till IT-klass på Norrsundsenheten

§ 113 Månatlig verksamhetsrapport

§ 114 Delårsbokslut för barn- och skolförvaltningen per 1998-08-31

§ 115 Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning - beslut om föredragande

§ 116 Barnkonventionen

§ 117 Rapport från förvaltningen

§ 118 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 119 Anmälan av delegationsärenden

__________
Bsn § 110

Val av justeringsman

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Inga-Maja Dunér (fp) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
torsdagen den 25 november 1998 kl 17.00.

__________


Bsn § 111 Dnr 97/167 041

Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen,
om- och tillbyggnation Rånäsenheten

Förvaltningens förslag till investeringsprogram 1998-2000 för om- och till-
byggnation av barn- och skolförvaltningens lokaler föreligger i skrivelse 1997-
03-05. Lisbeth R Karlman (m) yrkar att 3:e och 5:e att-satserna justeras.

Ärendet har behandlats i PAMK 1997-03-21.

BSN 970424 Barn- och skolnämnden har 1997-04-24, § 51 beslutat enligt förvaltningens 
reviderade förslag 1997-03-21, 

att den planerade ombyggnaden av Centralskolan i Hallstavik fullföljs under 
1997-1998,

att förhyrningen av verkstadslokalerna vid Centralskolan sägs upp i samband 
med ombyggnadens färdigställande,

att genom om-, till- och/eller nybyggnad under 1998 och 1999 tillgodose 
barn- och skolförvaltningens behov av lokaltillskott i Älmsta,

att behovet av lokaltillskott i Rimbo i första hand tillgodoses genom att Knu-
tens lokaler disponeras,

att Bålbroskolan, i enlighet med tidigare beslut, byggs om för att rymma 
barnskola, samt årskurserna 1-9 i grundskolan,

att Vigelsjöenheten kompletteras med en gymnastiksal på 200 kvm,

att ombyggnationen av Lännaenhetens gymnastiksal, omklädningsutrymmen 
och fritidsgård beaktas som ett tänkbart framtida ROT-projekt,

att avvakta med slutgiltigt beslut angående ordningsföljden mellan de olika 
delprojekten vid Rånäsenheten till dess projektgruppens förslag förelagts 
nämnden.

Au 980406 Förvaltningen presenterar i skrivelse 1998-04-03 kompletteringar till investe-
ringsprogram 1998-2000 beslutat av nämnden 1997-04-24, § 51.

Arbetsutskottet har 1998-04-06, § 40 behandlat ärendet

Bsn § 111 forts

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden har 1998-04-23, § 59 beslutat

att hos kommunfullmäktige hemställa om medel för investeringar enligt 
förvaltningens komplettering till investeringsprogram 1998-2000 enligt 
skrivelse 1998-04-03, dvs

att den planerade ombyggnaden av Centralskolan i Hallstavik fullföljs un-
der 1999-2000,

att förhyrningen av verkstadslokalerna vid Centralskolan sägs upp i sam-
band med ombyggnadens färdigställande,

att Bålbroskolan, i enlighet med tidigare beslut, byggs om för att rymma 
barnskola, årskurserna 1-9 i grundskolan och särskoleklasser, att den 
första delen, som innehåller lokaler för de naturvetenskapliga ämnena, 
färdigställs till höstterminen 1998, samt att ombyggnaden, etapp 2, 
färdigställs under 1999,

att Lännaenhetens gymnastiksal byggs om- och till med en yta av 200 kvm 
plus ytterligare två omklädningsrum att färdigställas till höstterminen 
2000, 

att Riala skola under 1999 byggs till med ett kök och en matsal i anslut-
ning till befintlig skolbyggnad, 

att uppdra till förvaltningen att återkomma om Rånäs skolas om- och till-
byggnad så snart projektgruppen är klar. Byggnationen skall genomfö-
ras under 1999, samt

att ett belopp på 1.000 tkr för 1999 och 500 tkr 2000 äskas för återställan-
de och kompletteringar av skolgårdar i samband med byggnationer vid 
respektive skola.

Au 3/11 Byggnationsförslag inklusive kostnadsbedömning 1998-10-19 och skiss för 
Rånäs skola föreligger. Förslaget har godkänts av lokalgruppen för byggnatio-
ner. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-10-26.

Arbetsutskottet har 1998-11-03, § 79 behandlat ärendet.

Bsn § 111 forts

BSN 12/11 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna förslag 1998-10-19 för om- och nybyggnation vid Rånäs 
skola, samt

att hos kommunfullmäktige ansöka om 18,7 mkr ur 1999 års investerings-
budget.

__________

Bsn § 112 Dnr 96/586 611

Om- och tillbyggnad av Elmsta- och Norrsundsskolorna
bidrag till IT-klass på Norrsundsenheten

I syfte att analysera det framtida behovet av skollokaler på Väddö beslöt barn- 
och skolnämnden att tillsammans med tekniska nämnden anlita en konsult med 
uppgift att leda ett processarbete med medverkan från både tekniska kontoret 
och skolförvaltningen. Målet var att minimera lokalkostnaden per elev och 
samtidigt behålla eller öka kvaliteten i verksamheten.

För att leda arbetet tillsattes en styrgrupp, samt lokalt vid skolorna en projekt-
grupp. Efter projekteringsarbetets slut redovisas ett förslag till lokalplanering 
avseende skol- och barnomsorgslokaler för Elmsta- och Norrsundsenheterna, 
vilket är styrgruppens förslag till tekniska nämnden och barn- och skolnämn-
den till insatser på enheterna.

Förvaltningschefen föreslår i skrivelse 1997-10-29 att Elmstaskolan i enlighet 
med styrgruppens förslag byggs till med 233 kvm, att 685 kvm byggs om, samt 
att mindre förändringar görs av 2.502 kvm, samt att Norrsundsskolan byggs till 
med 223 kvm, att 2.213 kvm byggs om, samt att mindre förändringar görs av 
ca 800 kvm.

Styrgruppens förslag till skol- och barnomsorgslokaler för Elmstaenheten och 
Norrsundsenheten föreligger i reviderad skrivelse 1997-11-05. Ärendet har be-
handlats i PAMK 1997-10-24.

Barn- och skolnämndens ordförande redovisar i skrivelse bakgrunden till ären-
det och dess gång, samt framlägger förslag till nämndens beslut i samband med 
saneringsarbeten i skolan.

Au 10/11 Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 193 föreslagit nämnden besluta

att sanering samt om- och tillbyggnad av Elmstaenheten skall behandlas 
som ett särskilt ärende helt avskilt från kommande diskussioner och 
beslut vad gäller skollokaler i Väddöbygden, 

att sanering av lokaler i Elmstaenheten skall påbörjas omedelbart,

att godkänna vidtagna åtgärder att evakuera vissa delar av Elmstaenheten i 
paviljonger så fort som möjligt, dock senast den 1 december 1997,


Bsn § 112 forts

att inom barn- och skolnämndens lokaler göra en inventering över var det 
kan finnas liknande byggtekniska lösningar med olika golvlim som kan 
reagera med varandra, samt

att hålla extra sammanträde den 20 november 1997, kl 18.00 på Gustafs-
lund för behandling av detta ärende.

Arbetsutskottet föreslår dessutom 1997-11-10, § 193 barn- och skolnämnden 
besluta:

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av 
Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram 
och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kost-
nadskalkyl, samt att medge byggstart omedelbart efter verkställd upp-
handling,

att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras en-
ligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, vilken föreläggs vid kommun-
styrelsens behandling av ärendet, samt

att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning till höstterminstart 
1998.

Kajsa Hansson (c), Lisbeth R Karlman (m) och Marie Umerkajeff (mp) deltar 
ej i beslut, utan avvaktar nämndens extra sammanträde den 20 november.

BSN 20/11 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-11-20, § 154

att godkänna vidtagna åtgärder att evakuera vissa delar av Elmstaenheten i 
paviljonger så fort som möjligt, dock senast den 1 december 1997, samt

att inom barn- och skolnämndens lokaler göra en inventering över var det 
kan finnas liknande byggtekniska lösningar med olika golvlim som kan 
reagera med varandra.

BSN 8/1-98 Revidering 1998-01-07 av ytberäkningen för Elmstaskolan föreligger. Enligt 
förvaltningens skrivelse 1997-10-29 skall Elmstaskolan byggas till med 233 
kvm. Den korrekta siffran skall vara 281 kvm, vilken använts vid de ekono-
miska beräkningarna.
Bsn § 112 forts

Barn- och skolnämnden ser som sin uppgift att värna om en bra skola och 
barnomsorg på Väddö. Som en konsekvens av detta beslutar barn- och skol-
nämnden enligt nedan:

Barn- och skolnämnden har 1998-01-08, § 1 beslutat

att Elmsta skola färdigställs i enlighet med av barn- och skolnämnden redovi-
sat lokalprogram,

att Norrsundsskolans lokalbehov löses i samverkan med personal, elever och 
föräldrar inom tidsramen med nämndbeslut 1998-08-13 om förslag till åt-
gärder på Norrsundsskolan, 

att inom ovan angivna tidsram i dialog med Kompetenscentrum söka gemen-
samma lösningar beträffande dess behov av lokaler och Norrsundsskolans 
behov,

att uppdra till arbetsutskottet att träffa enhetsråd och personal på Norrsunds-
enheten för att diskutera den fortsatta hanteringen av ärendet.

Barn- och skolnämnden beslutar dessutom föreslå

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av 
Elmsta skola enligt av barn- och skolnämnden redovisat lokalprogram 
och inom en kostnadsram av 13,7 mkr enligt tekniska kontorets kost-
nadskalkyl, samt att medge byggstart omedelbart efter verkställd upp-
handling,

att kostnaderna för dessa om- och tillbyggnadsarbeten skall finansieras en-
ligt ekonomichefens skrivelse i ärendet, vilken föreläggs vid kommun-
styrelsens behandling av ärendet, samt

att tidsplanen för Elmsta skola skall vara inflyttning under oktober-
november 1998.

Bsn § 112 forts

Anteckning till protokollet

Samtliga partier antecknar till protokollet i enighet:

Dagens beslut att bygga om och till Elmstaenheten påverkar inte fortsatta dis-
kussioner och planering för ett samarbete mellan skolan och Kompetenscent-
rum.
För att inte ytterligare dra ut på tiden för de nödvändiga förbättringarna av 
barnomsorgs- och skollokalerna i Elmsta väljer vi att lägga tyngdpunkten på 
den fortsatta planeringen av samarbetet med Kompetenscentrum i anslutning 
till besluten om Norrsundsenheten.
Den fortsatta hanteringen av hur Komptenscentrum och skolan kan samarbeta, 
får inte innebära att beslut om åtgärder i Norrsundsenheten försenas. Senast 
1998-06-02 måste intressenterna i Kompetenscentrum presentera ett färdigt 
projekt med tidsplan och hyreskalkyler för samarbetet med skolan. Inför beslu-
tet om Norrsundsenheten ska Kompetenscentrum och skolan ta fram ett förslag 
till avtal som reglerar parternas del i samarbetet.
När Kompetenscentrum är klart ska provisoriska lokaler avvecklas vid Elmsta- 
och Norrsundsenheterna. Alla elever ska beredas plats i Elmsta- resp Norr-
sundsenheterna eller i förhyrda lokaler i Kompetenscentrum.

TIDSPLAN OCH UPPLÄGG

Beslut om Elmstaskolan tas 1998-01-08

Elmstaskolan byggs om och till enligt barn och skolnämndens lokalprogram.
Beräknad inflyttning oktober-november 1998.

Beslut om Norrsundsskolan tas 1998-08-13

* Kompetenscentrum tar fram sina underlag och beslut gällande finansiering 
och byggnation av ett Kompetenscentrum.

* Tidsplanen för Norrsundsskolans färdigställande påverkas ej av eventuell
samlokalisering med Kompetenscentrum

* Med start vårterminen -99 flyttas eleverna vid Norrsundsskolan till 
paviljonger vid Elmstaskolan under tiden för färdigställande av lokalern

Bsn § 112 forts

* Diskussioner förs med företrädare för Kompetenscentrum om samarbets-
former och förhyrning av lokaler

* När Kompetenscentrum är klart avvecklas paviljongerna 

Ewa E Tomaszewski (c) önskar följande anteckning till protokollet:

Jag lämnar ärendet vidare, utan eget ställningstagande, till den grupp som ut-
setts att sköta ärendet på bästa sätt.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 61 beslutat att återremittera ärendet till extra 
arbetsutskott 1998-08-27 med anledning av att arbetsutskottet träffar enhetsrå-
det på Norrsund 1998-08-19.

Au 27/8 Projektbeskrivning ”Skola för utveckling” från Väddö Kompetenscentrum 
1998-06-09 föreligger.

Arbetsutskottet har 1998-08-27, § 70 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Barn- och skolnämnden har 1998-08-27, § 80 föreslagit kommunfullmäktige 
besluta 

att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra om- och tillbyggnad av 
Norrsundsskolan enligt upprättad lokalplanering, reviderad 1997-11-05, 
till en beräknad kostnad av 11,7 mkr enligt investeringskalkyl 1997-12-
01,

att om- och tillbyggnadsarbetena skall bedrivas på sådant sätt att lokalerna 
ifråga kan tas i anspråk till höstterminsstart 1999.

Barn- och skolnämnden har 1998-08-27, § 80 dessutom beslutat

att inrätta klass med IT-profil vid Norrsundsskolan i Älmsta med start 
höstterminen 1999,

att upptagningsområdet gäller hela kommunen,

att elever från andra upptagningsområden än Norrsundsskolans erhåller 
busskort, samt


Bsn § 112 forts

att eventuellt kompletterande utrustningsbehov beaktas vid fördelning av 
inventariekontot.

Kommunens politiska gruppledare har den 27 augusti 1998 i samtal med 
Väddö Kompetenscentrum diskuterat hur det fortsatta samarbetet och stödet 
skall kunna utformas. En skriftlig avsiktsförklaring behandlas vid kommun-
styrelsens sammanträde den 15 september 1998.

Au 3/11 Inför budgetåret 1999 kommer medel att avsättas för att möjliggöra projektet 
med IT-klasser. Under 1998 finns inga medel avsatta för att starta upp den 
utveckling som behövs för att vara klar med ett koncept för klasserna i tid för 
intagningsförfarandet. 

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-10-23. Arbetsut-
skottet har 1998-11-03, § 80 behandlat ärendet.

BSN 12/11 Barn- och skolnämnden beslutar

att avsätta 87.000 kr ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag för 
förberedelse av IT-klassen på Norrsundsenheten.

__________


Bsn § 113 

Månatlig verksamhetsrapport

Månatlig verksamhetsuppföljning per 9809 och 9810 inklusive kommentarer 
till budgetprognosen föreligger.

BSN 12/11 Barn- och skolnämnden beslutar

att rapporten godkännes och lägges till handlingarna.

__________


Bsn § 114 Dnr 98/124 042

Delårsbokslut för barn- och skolförvaltningen per 1998-08-31

Barn- och skolnämnden har 1998-08-27, § 81 beslutat om en omfördelning i 
budget 1998 beroende på bedömningar av belastningar på skilda delprogram. 
Barn- och skolnämnden har dessutom under hösten 1998 fått del av de s k 
”Perssonpengarna” för att under hösten finansiera fler lärare i grundskolan.

Bedömningen av årets utfall måste tas i beaktande att det ligger en delvis ny 
budget för hösten 1998 jämfört med våren, bland annat beroende på vad som 
angivits ovan.

Förvaltningens kommentarer till beräknade kostnadsökningar föreligger i skri-
velse 1998-09-16.

BSN 15/10 Barn- och skolnämnden har 1998-10-15, § 109 beslutat att uppdra till förvalt-
ningen att till nämndens sammanträde i november redovisa kostnaderna kring 
fritidsverksamheten, vidtagna åtgärder för att komma i rätt nivå, samt presente-
ra uppföljningssiffror.

BSN 12/11 Förvaltningschefen redogör muntligt för de åtgärder som vidtagits och det ak-
tuella läget kring fritidsverksamheten.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________


Bsn § 115 Dnr 97/039 046

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning - beslut om föredragande

Stiftelselagen (SL) trädde i kraft den 1 januari 1996. Om ett åtagande att för-
valta stiftelsens egendom görs av en eller flera fysiska personer föreligger egen 
förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk person föreligger anknuten 
förvaltning. När kommunen åtager sig att förvalta en donation (förvaltnings-
åtagande) föreligger således en stiftelse med aknuten förvaltning.

Kommunkansliet redogör i skrivelse 1997-01-24 närmare för stiftelselagen. 
Kommunstyrelsen har 1997-03-24, § 62 beslutat

att anta direktiv rörande stiftelser med anknuten förvaltning att gälla fr o m 
1997-04-01,

att under april månad 1997 annonsera i lokalpressen rörande ansöknings-
förfarande ur varje stiftelse,

att förvaltarledamöterna skall arvoderas av förvaltande nämnd, samt

att skäligt arvode är 49 kronor per påbörjad halvtimme.

Au 11/8 Den nämnd som är angiven som förvaltare skall, enligt stiftelseförordnandet, 
besluta om utdelning, samt blir redovisningsskyldig inför kommunstyrelsen. 
Förvaltare består av nämndens ledamöter. Förvaltarstyrelse (kommunstyrelsen) 
och förvaltare bestämmer själv sin organisation. 

Barn- och skolnämnden ansvarar för följande stiftelser:

- Stenbergska stiftelsen
- Skolfonden
- Carlssonska stiftelsen
- Fonden till förmån för lärare

Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 140 behandlat ärendet.

Fm 1/9 Förvaltningens yttrande 1997-08-27 föreligger. Förvaltaren har 1997-09-01,
§ 1 behandlat ärendet.

Bsn § 115 forts

Fm 11/9 Förvaltaren beslutade 1997-09-11, § 2 

att bland barn- och skolnämndens ledamöter utse tre förvaltarrepresentan-
ter,

att till förvaltarmöte adjungera ekonomisekreteraren som föredragande och 
nämndsekreteraren som mötessekreterare, 

att hålla förvaltarmöte i anslutning till nämnd- eller arbetsutskottssamman-
träde i april och november årligen.

Oppositionen utser Agneta Schmiterlöw (m) som sin förvaltarrepresentant. 
Majoriteten återkommer med uppgift om de övriga två representanterna.

Fm 13/11 -97 Majoriteten har beslutat att utse Marita Jeansson (s) och Jan Sjöblom (s) som 
sina förvaltarrepresentanter. Ekonomisekreterarens förslag till beslut förelig-
ger. Förvaltaren har 1997-11-13 fördelat medel enligt § Fm3.

Fm 23/4 -98 Ekonomisekreterarens förslag till beslut föreligger. Förvaltaren har 1998-04-23 
fördelat medel enligt § Fm 4.

Au 3/11 Med anledning av att ekonomisekreteraren slutat sin tjänst i kommunen och 
efterträdaren ännu ej tillträtt, bör nämndens ledamöter i egenskap av fondför-
valtare utse en föredragande för förvaltarmötet i november. Förvaltningens 
förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-10-27.

Arbetsutskottet har 1998-11-03, § 82 behandlat ärendet.

BSN 12/11 Fondförvaltaren beslutar

att adjungera förvaltningschefen som föredragande till förvaltarmöte i 
november 1998.

__________


Bsn § 116 Dnr 98/055 600 

Barnkonventionen

Barnombudsmannen (BO) och den parlamentariska Barnkommittén har visat 
på behovet av en nationell strategi för hur barnkonventionen skall genomföras 
på alla nivåer i samhället. Regeringen har därför lagt en proposition 
(1997/98:182) som ger förslag på en sådan strategi för att genomföra FN:s 
konvention om barns rättigheter.

En av tyngdpunkterna i strategin ligger på uppdraget till kommunerna att på 
olika sätt visa hur barnkonventionen skall beaktas lokalt. Som delar i strategin 
anges bland annat:

* Kommuner och landsting bör erbjuda sin personal fortbildning om 
barnkonventionen
* På alla nivåer skall barnperspektivet beaktas i utredningar och i beslut
* Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur 
barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet
* Sådan uppföljning kan utgöras av t ex barnplaner, barnbilagor till 
budgeten och barnkonsekvensanalyser
* Barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och 
trafikplaneringen skall utvecklas

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1998-11-08 barn- och skolnämnden se över 
möjligheterna att ta ställning för barnkonventionens beaktande i verksamheten.

Barn- och skolnämnden beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till den nya barn- och 
skolnämnden.

__________


Bsn § 117

Rapport från förvaltningen

Förvaltningen informerar om

* delrapport över förskoleprojektet ”Förskola - kompetens - samverkan” 
enligt skrivelse 1998-11-02 och det pågående arbetet med detsamma

* ärendet angående busskort till elever i annan kommun och det beslut 
arbetsutskottet fattade 1998-09-29, § 75.

* det pågående arbetet med de enheter som för närvarande visar på ett 
underskott i budgeten.

* dagsläget för samverkansprojektet med ILU vid Uppsala universitet 
kring lärarutbildning

__________


Bsn § 118 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden informerar 

19/10 Arbetsutskottet har deltagit i en utvärdering av Skolverkets tillsyn som 
genomfördes hösten 1997

5/11 Ordförande och vice ordförande avtackade rektor Britt-Inger Nordberg 
med lunch på hotell Granparken

5/11 Ordförande invigde gymnastiksalen på Vigelsjöenheten

11/11 Arbetsutskottet avtackade barn- och skolförvaltningens pensionärer 
med middag på S/S Norrtelje. Ett särskilt tack framföres till Carin 
Lundqvist för det fina arrangemanget.

Rapporter från politikerträffar 

Skriftliga rapporter från politikerträffar vid Gottsta-, Skebo-, Vigelsjö-, Länna-, 
Edsbro-, Elmsta- och Söderbykarlsenheterna föreligger.

__________


Bsn § 119 Dnr 98/037 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 87-100 enligt förelig-
gande förteckning 1998-11-03.

__________NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-11-12

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-11-12