Barn- och skolnämnden 1998-12-10
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 12.00-13.30

Beslutande Se förteckning 
Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Lisbeth Karlman

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1998-12-21 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 120-133 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Elisabeth Björk

Justerande ..................................................................................................................
Lisbeth Karlman


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1998-12-10

Datum för 1998-12-22 Datum för 1999-01-12
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 12.00-13.30
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

Elisabeth Björk

x
Gunilla Rosander

x
Jan Sjöblom

x
Marita Jeansson

x
Kerstin Boström


xMarie Umerkajeff

x
Kajsa Hansson

x
Ewa E Tomaszewski

x
Lisbeth R Karlman

x
Agneta Schmiterlöw

x
Inga-Maja Dunér

xERSÄTTARE

Mats Lindström

x

Fr kl 12.15 § 122-133


Ola Bertilsson

x

Tjg § 120-121


Gustav Marling

x
Kristian Krassman

x
Eleonor Rosenquist-Helsing

x
Mats Dannewitz Linder

x
Kersti Eriksson


xPatrik Dahl

x
Carl Gezelius


xMarie Egelin

x
Mattias Andersson

x


Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 120 Val av justeringsman

§ 121 Månatlig verksamhetsrapport

§ 122 Principer för fördelning av anslagen i budget 1998

§ 123 Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

§ 124 ”Kompassen” - Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, 
skola och fritidsverksamhet

§ 125 Barn- och skolnämndens sammanträdestider 1999

§ 126 Rapport från förvaltningen

§ 127 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 128 Anmälan av delegationsärenden

§ 129 Anmälan av delgivningar

§ 130 Kurser och konferenser

§ 131 Ansökan om utvecklingsmedel för start av IT-café

§ 132 Överföring av städverksamhet från kommunstyrelsens servicekontor till 
barn- och skolförvaltningen

§ 133 Tack

__________


Bsn § 120

Val av justeringsman

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Lisbeth Karlman (m) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 21 december 1998 kl 17.00.

__________


Bsn § 121 

Månatlig verksamhetsrapport

Månatlig verksamhetsuppföljning per 9811 samt kommentarer föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att rapporten godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 122 Dnr 97/009 041

Principer för fördelning av anslagen i budget 1998

Barn- och skolnämnden har en mycket långtgående delegation av ansvar och 
befogenheter ut till rektorerna. Detta har i budget 1997 ytterligare stärkts ge-
nom att behovsresursen fördelas ut och genom att anslagen i sin helhet fördelas 
till enheterna vid årets början.

I december 1996 fattade nämnden beslut om hur resursfördelningen till enhe-
terna skall beräknas fr o m 1997. I avsikt att stärka ansvaret för enheternas 
ekonomi föreslås att resultatet i bokslutet för 1997 läggs till fördelningskriteri-
er enligt förvaltningens yttrande 1997-01-02 så att enheter som uppvisar ett 
överskott efter 1997 får ökad anslagstilldelning 1998 i motsvarande grad och 
enheter med underskott får minskad anslagstilldelning 1998.

Au 13/1 -97 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 6 behandlat ärendet.

BSN 30/1 -97 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-01-30, § 4 att vid anslagsfördelningen 
i budget 1998 skall enheternas resultat för 1997 inom nämndens ram föras över 
till 1998 års budget.

Au 16/3 -98 I samband med bokslutet för 1997 har enheternas ekonomiska resultat varierat. 
De flesta enheterna har vid årets slut mycket små avvikelser från budget. När 
fördelningen mellan enheterna genomförs för 1998 sker en förändring av för-
delningsmodellen från 1997, beroende bland annat på erfarenheterna från 1997.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-02-23.

Arbetsutskottet har 1998-03-16, § 21 behandlat ärendet

BSN 26/3 Barn- och skolnämnden har 1998-03-26, § 27 beslutat

att begränsa överföringen till 1998 års budget från 1997 års budget till 
högst plus/minus 100 tkr,

att uppdra till förvaltningen att justera uppenbara felaktigheter i systemet 
så att tillrättalägganden i efterhand undvikes, samt

att redovisning skall ske vid nämndens sammanträde i augusti 1998.

Bsn § 122 forts

Protokollsanteckning

Miljöpartiet De Gröna deltar ej i första att-satsens beslut och önskar nedanstå-
ende anteckning till protokollet.
Bsn § 82 forts

Miljöpartiet deltar inte i beslutet beträffande första att-satsen av följande skäl:

Av bland annat redogörelsen för budgetfördelningen 1998 framgår att för-
valtningen redan har rivit upp nämndens beslut i den här frågan och verkställt 
den föreslagna åtgärden. Givetvis kan man inte nu gå ut till de enheter som 
därvid har fått sitt underskottsbagage minskat och säga åt dem att de får det 
ökat igen. Därmed befinner sig nämnden i en utpressningssituation. Åtminsto-
ne miljöpartiet kan inte acceptera att i efterhand godkänna och ta ansvar för 
en åtgärd som nämnden inte har haft möjlighet att påverka.

Au 13/8 Arbetsutskottet har 1998-08-13, § 60 behandlat ärendet.

BSN 27/8 Förvaltningen redogör för det pågående arbetet med att ta fram ett system i 
syfte att justera eventuella skevheter i fördelningen inför kommande år. Redo-
visning kommer att ske vid nämndens sammanträde 1998-12-10. 

BSN 10/12 Förvaltningens redovisning föreligger i skrivelse 1998-11-30, där det bland 
annat framgår att nämnden ej behöver fatta något nytt beslut i ärendet, samt att 
enheterna skall hålla sin budget och att inga överskott/underskott överföres till 
1999.

Barn- och skolnämnden beslutar

att rapporten godkännes och lägges till handlingarna.

__________


Bsn § 123 Dnr 98/445 719

Avskrivning av fordringar - barnomsorgsavgifter

Förteckning 1998-11-06 över fordringar för barnomsorgsavgifter samt för-
valtningens yttrande 1998-11-09 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att avskriva fordringar avseende obetalda barnomsorgsavgifter enligt för-
teckning 1998-11-06 om tillsammans 143 368 kronor.

__________

Bsn § 124 Dnr 97/143 003

”Kompassen” - Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola 
och fritidsverksamhet

Barn- och skolförvaltningen har under fem års tid arbetat med uppdraget att 
integrera barnsomsorg, skola och fritidsverksamheterna. Arbetet och genomfö-
randet av detta uppdrag har framgångsrikt bedrivits med stöd av den av kom-
munfullmäktige 1994-06-27 fastställda barn- och utbildningsplanen.

En lärande organisation såsom barn- och skolförvaltningen är under ständig 
förändring, vilket medför nya mål och utvärdering av dessa. I början av 1997 
initierade barn- och skolnämnden ett arbete med att revidera nuvarande kom-
munala styrdokument för barn- och skolförvaltningen, vilket har resulterat i 
”Kompassen” - plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns förskola, skola 
och fritidsverksamhet.

Barn- och skolnämnden beslutar

att anta ”Kompassen” - Plan för utvecklingen av Norrtälje kommuns för-
skola, skola och fritidsverksamhet, 

att hemställa till kommunfullmäktige att fastställa densamma, samt

att tacka arbetsgruppen för genomfört arbete.

__________


Bsn § 125 

Barn- och skolnämndens sammanträdestider 1999

Förslag till sammanträdestider för barn- och skolnämnden 1999 föreligger i 
skrivelse 1998-09-29.

Barn- och skolnämnden beslutar

att preliminärt fastställa de föreslagna sammanträdestiderna för 1999 samt
att överlåta till den nya nämnden att göra eventuella justeringar.

__________


Bsn § 126 

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar 

* att löneförhandlingarna för lärare, förskollärare och fritidspedagoger nu 
är avklarade och undertecknade 

* att rekryteringen av ny rektor för Kvisthamraenheten pågår. Intervjuer 
med sökande kommer att ske vid en extrainsatt personal- och arbets-
miljökommitté den 15 december

__________

Bsn § 127 

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden informerar

* att presidierna i kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och 
barn- och skolnämnden, samt Mats Törnqvist från ledningskontoret 
träffats för att diskutera AV-Centralens framtida organisationstillhörig-
het och lokalisering. Göran Andersson och Arne Hedebark fick i upp-
drag att skissa på en lösning.

* att barn- och skolförvaltningens personal som tjänstgjort 25 år bjudits 
på jubileumsmiddag med klockutdelning

Rapporter från politikerträffar

* Ordföranden, Gustaf Marling och Kristian Krassman rapporterar från 
besök på Herrängsenheten.

* Skriftliga rapporter gjorda av Patrik Dahl från besök vid Bålbro-, 
Grind- och Parkenheterna föreligger.

* Mats Dannewitz Linder rapporterar i skrivelse 1998-11-19 från möte 
med rektorer angående barn med behov av särskilt stöd, samt 1998-11-
30 från besök på Lommar- och Lännaenheterna angående senare års-
kurser och elevinflytande

* Gunilla Rosander, Lisbeth Karlman och Marie Egelin rapporterar 
muntligt från besök på Särskolan

__________

Bsn § 128

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 101-108 enligt före-
liggande förteckning 1998-11-30.

__________

Bsn § 129

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1998-12-10 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 130

Kurser och konferenser

Seminarium angående ”Skolmåltiden - en stund av lust”

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-03-26, § 36 att uppdra till de båda 
biträdande förvaltningscheferna att i samråd med matlustgruppen planera ett
halvdags seminarium kring uppföljningen av arbetet med ”Skolmåltiden - 
en stund av lust”. Seminariet beräknas äga rum under februari månad. 

Med anledning av att en ny nämnd tillträder vore det önskvärt att även nuva-
rande medlemmar i matlustgruppen, vilka är väl insatta i ärendet, deltar.

Barn- och skolnämnden beslutar

att vid seminariet i februari kring uppföljningen av arbetet med 
”Skolmåltiden - en stund av lust” ingår även nuvarande med-
lemmar i matlustgruppen.

__________


Bsn § 131 Dnr 98/474 005

Ansökan om utvecklingsmedel för start av IT-café

Personalen vid Brännäsgården avser att i sin strävan att utveckla och behovs-
anpassa verksamheten starta upp ett IT-café. Syftet är att erbjuda tillgång och 
kunskap om datorer och IT till grupper som av sociala, kulturella och ekono-
miska skäl saknar detta. Speciell satsning sker på flickor, samt ungdomar med 
invandrarbakgrund. 

Skrivelse från Brännäsgården 1998-09-28 samt förvaltningens yttrande 1998-
09-29 föreligger.

Au 29/9 Arbetsutskottet har 1998-09-29, § 76 behandlat ärendet.

BSN 15/10 Barn- och skolnämnden har 1998-10-15, § 102 beslutat 

att 140 000 kronor avsätts ur nämndens utvecklingsanslag till start av 
Brännäsgårdens IT-cafe´, samt

att återrapportering sker vid nämndens sammanträde i maj 1999.

BSN 10/12 Anslutningen av datorerna på Brännäsgårdens IT-café har blivit dyrare än tidi-
gare beräknat. Förvaltningen anhåller i skrivelse 1998-12-09 att ytterligare me-
del avsätts.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ytterligare 20 000 kronor avsätts ur nämndens utvecklingsanslag till 
anslutning av datorerna på Brännäsgårdens IT-café.

__________


Bsn § 132 Dnr 98/577 338

Överföring av städverksamhet från kommunstyrelsens servicekontor till barn- 
och skolförvaltningen

Sedan våren 1998 har dialog förts mellan servicekontoret och barn- och skol-
förvaltningen om en eventuell överföring av städverksamheten till barn- och 
skolförvaltningen.

Rektorsgruppen ställer sig positiv till förslaget. Ärendet har behandlats i 
PAMK 1998-09-04 och 1998-10-02.

I skrivelse 1998-11-30 från ledningskontoret/servicekontoret föreslås kommun-
fullmäktige besluta att överföra personal från kommunstyrelsens servicekontor 
till barn- och skolförvaltningen i enlighet med tjänsteskrivelse 1998-11-30, 
samt att utöka kommunstyrelsens budgetram 1999 med 930 tkr genom överfö-
ring av medel från barn- och skolnämnden.

I städorganisationen finns en begränsad ledningsresurs som tas med till barn- 
och skolförvaltningen i form av gruppledare som leder lokala städgrupper.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1998-12-08 barn- och skolnämnden besluta 
att tillstyrka att städpersonalen överföres till barn- och skolförvaltningen fr o m 
den 1 januari 1999.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt 

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till den nya nämnden.

__________

Bsn § 133

Tack

Ordföranden tackar samtliga politiker i nämnden och tjänstemän i förvaltning-
en för ett mycket gott samarbete och tillönskar alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År.

Vice ordföranden tackar ordföranden för den gångna mandatperiodens samar-
bete och instämmer för övrigt helt i ordförandens tack till nämnd och förvalt-
ning samt tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År.

Förvaltningschefen tackar den avgående nämnden för ett gott arbete under fyra 
hårda år och för att de har ”stått rycken”, samt önskar alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År.

__________NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-12-10

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1998-12-10