Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-17.00

Beslutande Se förteckning 
Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1999-02-04 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 5-16
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-01-21

Datum för 1999-02-05 Datum för 1999-02-26
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 09.00-17.00
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

IngaBrita Mörch
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Per Lodenius
c
x
Patrik Dahl
c
x
Ulla-Britt Pettersson
kd
x
Inga-Maja Dunér
fp
x

Fr kl 9.45


Christina Pettersson
s
x
Marita Jeansson
s
x
Margareta Spång
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Leif Glavstedt
v
xERSÄTTARE

Göran Pettersson
m
x
Marie Egelin
m
x
Helene Thor
c
x
Wirve Westman
c

xLars Nilsson
kd

xLinda Hoflund
fp
x
Ulf Bley
s

xGustav Marling
s
x
xOlle Jansson
s
x
Kristian Krassman
s
x
Marie Umerkajeff
mp

x

Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 5 Val av justeringsman och tid för justering

§ 6 Preliminär budgetuppföljning 1998

§ 7 Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2000

§ 8 Samverkansprojekt med Institutionen för lärarutbildning (ILU) i 
Uppsala

§ 9 Överföring av städverksamhet från kommunstyrelsens servicekontor till 
barn- och skolförvaltningen

§ 10 Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning - förvaltarmöten - tillsätt-
ning av tre förvaltarrepresentanter ur nämnden, föredragande samt 
mötessekreterare

§ 11 Tillsättning av ersättare i kommunala handikapprådet KHR

§ 12 Rapport från förvaltningen

§ 13 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 14 Anmälan av delegationsärenden

§ 15 Kurser och konferenser

§ 16 Kommunens ansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolan 
och förskolan i kommunen - kontaktpolitikergruppernas sammansättning 
och arbetssätt

__________


Bsn § 5

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
torsdagen den 4 februari 1999 kl 09.00.

__________


Bsn § 6

Preliminär budgetuppföljning 1998

Ekonomichef Arne Appel redogör muntligt för bokslut 1998 per 1999-01-13.

Au 14/1 Arbetsutskottet har 1999-01-14, § 2 behandlat ärendet.

BSN 21/1 Ekonomichefen redogör för bokslut 1998.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten. 

__________


Bsn § 7

Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2000

I samband med att barn- och skolnämnden vid sammanträde i maj 1999 
beslutar om förslag till budget 2000 skall nämnden enligt tidigare beslut 
fastställa en verksamhetsplan för budgetår 2000.

Verksamhetsplanen spänner i tid över budgetåret och bygger på ”Kompassen”, 
kommunens barn- och skolplan. I verksamhetsplanen skall nämnden i särskild 
ordning ange de frågor som prioriteras under året genom konkreta förslag med 
finansiering angiven i budgetförslaget till kommunfullmäktige.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-01-20.

Barn- och skolnämnden beslutar

att en tids- och arbetsordning för arbetet med verksamhetsplanen skall 
upprättas.

__________


Bsn § 8 Dnr 98/034 027

Samverkansprojekt med Institutionen för lärarutbildning (ILU) i Uppsala - 
Norrtälje kommun som partner i grund-, vidare- och fortbildning av pedagoger i 
förskola/grundskola/gymnasium

Regeringen och riksdagen initierade för två år sedan bildandet av Regionalt 
Utvecklingscentrums (ReGu) nätverksprojekt, ett samarbetsorgan för förskolor, 
skolor och kommuner i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län och Insti-
tutionen för lärarutbildning (ILU) vid Uppsala universitet. 

Sedan Institutionen för lärarutbildning fått uppdraget att utveckla samverkan 
mellan Uppsala universitet och regionens kommuner har en rad initiativ tagits 
från ILU:s sida i syfte att utveckla arbetet med forskning och utveckling av 
samtliga skolformer i regionen.

För Norrtälje kommuns del har detta konkret lett till ett samverkansprojekt med 
ILU med rubriken ”Flexibel arbetsorganisation och varierande arbetsformer”, 
som startar under hösten 1998 och löper under tre år framöver, med
finansiellt bistånd från Skolverket.

Förvaltningschefen redogör för det pågående arbete som rektorsarbetsgruppen 
genomför kring förutsättningar för medverkan i den skolförlagda utbildningen.

Au 14/1 Arbetsutskottet har 1999-01-14, § 5 behandlat ärendet.

BSN 21/1 Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-01-20.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen 

att genomföra ILU-projektet,

att upprätta en projektbudget för 1999 och att beakta detta i budget 2000, 
samt

att undersöka förutsättningarna för ett s k lärarcampus i Norrtälje stad 
och återkomma till nämnden vid dess aprilsammanträde.

__________


Bsn § 9 Dnr 98/577 338

Överföring av städverksamhet från kommunstyrelsens servicekontor till barn- 
och skolförvaltningen

Sedan våren 1998 har dialog förts mellan servicekontoret och barn- och skol-
förvaltningen om en eventuell överföring av städverksamheten till barn- och 
skolförvaltningen.

Rektorsgruppen ställer sig positiv till förslaget. Ärendet har behandlats i PAMK 
1998-09-04 och 1998-10-02.

I skrivelse 1998-11-30 från ledningskontoret/servicekontoret föreslås kommun-
fullmäktige besluta att överföra personal från kommunstyrelsens servicekontor 
till barn- och skolförvaltningen i enlighet med tjänsteskrivelse 1998-11-30, samt 
att utöka kommunstyrelsens budgetram 1999 med 930 tkr genom överföring av 
medel från barn- och skolnämnden.

I städorganisationen finns en begränsad ledningsresurs som tas med till barn- 
och skolförvaltningen i form av gruppledare som leder lokala städgrupper.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1998-12-08 barn- och skolnämnden besluta att 
tillstyrka att städpersonalen överföres till barn- och skolförvaltningen fr o m den 
1 januari 1999.

BSN 10/12 Barn- och skolnämnden har 1998-12-10, § 132 beslutat att tacka för rapporten, 
samt att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till den nya nämnden.

Au 990114 Arbetsutskottet har 1999-01-14, § 6 behandlat ärendet.

BSN 21/1 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka att städpersonalen överförs till barn- och skolförvaltningen från 
och med den 1 januari 1999, samt

att uppdra till förvaltningen att fortsätta diskussionerna med service-
kontoret kring överföringen av medel till kommunstyrelsen.

__________

Bsn § 10 Dnr 97/039 046

Fonder, stiftelser med anknuten förvaltning - förvaltarmöten - tillsättning av tre 
förvaltarrepresentanter ur nämnden, föredragande samt mötessekreterare 

Stiftelselagen (SL) trädde i kraft den 1 januari 1996. Om ett åtagande att för-
valta stiftelsens egendom görs av en eller flera fysiska personer föreligger egen 
förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk person föreligger anknuten 
förvaltning. När kommunen åtager sig att förvalta en donation (förvaltnings-
åtagande) föreligger således en stiftelse med aknuten förvaltning.

Kommunkansliet redogör i skrivelse 1997-01-24 närmare för stiftelselagen. 
Kommunstyrelsen har 1997-03-24, § 62 beslutat

att anta direktiv rörande stiftelser med anknuten förvaltning att gälla fr o m 
1997-04-01,

att under april månad 1997 annonsera i lokalpressen rörande ansöknings-
förfarande ur varje stiftelse,

att förvaltarledamöterna skall arvoderas av förvaltande nämnd, samt

att skäligt arvode är 49 kronor per påbörjad halvtimme.

Au 11/8 Den nämnd som är angiven som förvaltare skall, enligt stiftelseförordnandet, 
besluta om utdelning, samt blir redovisningsskyldig inför kommunstyrelsen. 

Förvaltare består av nämndens ledamöter. Förvaltarstyrelse (kommunstyrelsen) 
och förvaltare bestämmer själv sin organisation. 

Barn- och skolnämnden ansvarar för följande stiftelser:

- Stenbergska stiftelsen
- Skolfonden
- Carlssonska stiftelsen
- Fonden till förmån för lärare

Arbetsutskottet har 1997-08-11, § 140 behandlat ärendet.

Fm 1/9 Förvaltningens yttrande 1997-08-27 föreligger.

Förvaltaren har 1997-09-01, § 1 behandlat ärendet.

Bsn § 10 forts

Fm 11/9 Förvaltaren beslutade 1997-09-11, § 2 

att bland barn- och skolnämndens ledamöter utse tre förvaltarrepresentan-
ter,

att till förvaltarmöte adjungera ekonomisekreteraren som föredragande och 
nämndsekreteraren som mötessekreterare, 

att hålla förvaltarmöte i anslutning till nämnd- eller arbetsutskottssamman-
träde i april och november årligen.

Oppositionen utser Agneta Schmiterlöw (m) som sin förvaltarrepresentant. 
Majoriteten återkommer med uppgift om de övriga två representanterna.

Fm 13/11 Majoriteten har beslutat att utse Marita Jeansson (s) och Jan Sjöblom (s) som 
sina förvaltarrepresentanter.

Förvaltaren har 1997-11-13 fördelat medel enligt § Fm 3.

Fm 23/4 -98 Ekonomisekreterarens förslag till beslut föreligger.

Förvaltaren har 1998-04-23 fördelat medel enligt § Fm 4.

BSN 12/11 Förvaltaren har 1998-11-12, § 115 beslutat

att adjungera förvaltningschefen som föredragande till förvaltarmöte 
i november 1998.

Fm 12/11 Förvaltningschefens förslag till beslut 1998-10-28 föreligger.

Förvaltaren har 1998-12-11 fördelat medel enligt § Fm 5.

BSN 21/1 -99 Förvaltaren beslutar

att bland barn- och skolnämndens ledamöter utse Helene Thor (c), Agneta 
Schmiterlöw (m) och Kristian Krassman (s) som förvaltarrepresentanter, 
samt

att adjungera förvaltningschefen som föredragande och nämndsekreteraren 
som mötessekreterare.
__________ 

Bsn § 11 Dnr 99/026 115

Tillsättning av ersättare i kommunala handikapprådet KHR

Kommunala handikapprådet (KHR) anmodar i skrivelse 1999-01-08 barn- och 
skolnämnden att för innevarande mandatperiod utse en ersättare i rådet.

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Linda Hoflund (fp) som ersättare i kommunala handikapprådet 
(KHR) för innevarande mandatperiod.

__________

Bsn § 12

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar att

* en arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram kommunövergripande kriterier 
för betyg både inom grundskolan och gymnasiet. Arbetet som sker i 
samarbete med utbildningsförvaltningen skall vara slutfört i mars.

__________


Bsn § 13

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Leif Glavstedt (v) informerar att

* inbjudan har kommit till studiebesök den 5 februari 1999 på Tyresö 
familjecenter, som har startat ett s k Familjens Hus eller Familjecenter. 
Start av ett Familjecenter ingår som en del i barn- och skolförvaltning-
ens Förskoleprojekt. 

Beslutas att Leif Glavstedt (v), Christina Pettersson (s) och Margareta 
Spång (s) tillsammans med Charlotte S Grape besöker Tyresö familje-
center.

__________


Bsn § 14 Dnr 99/028 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 1-7 enligt 
föreliggande förteckning 1999-01-12.

__________

Bsn § 15 

Kurser och konferenser

Barn- och skolnämnden beslutar

att Inga-Maja Dunér (fp), Ulla-Britt Pettersson (kd), Jan Sjöblom (s) samt 
Kristian Krassman (s) deltar i Kommunal Skolriksdag den 16-17 mars 
1999 i Älvsjö och är berättigade till förrättningsarvode.

__________

Bsn § 16

Kommunens ansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolan och
förskolan i kommunen - kontaktpolitikergruppernas sammansättning och
arbetssätt

Det åligger främst barn- och skolnämnden att utöva tillsyn av skolan och för-
skolan, och att genom uppföljning av fattade beslut och utvärderingar av verk-
samheterna ansvara för förskolans och skolans kvalitet, samt att de nationella 
och lokala målen uppfylls.

En arbetsform, som är framgångsrik och som stödjer verksamhetens utveckling 
och stärker den politiska nämnden att fullgöra sitt uppdrag, är en väl fungeran-
de kontaktpolitikerverksamhet.

Genom att nära följa verksamheten, för att därigenom få insyn och öka kun-
skaperna om förskolan, skolan och fritidsverksamheten, skapas goda förutsätt-
ningar för nämndens politiker att ta det ansvar som lagts på dem. Dessutom ges 
möjlighet till en levande dialog mellan politiker och personal, något som bidrar 
till ett gott arbetsklimat.

Förvaltningschefen lämnar i skrivelse 1999-01-21 förslag på arbetsform för 
kontaktpolitikerarbetet.

Barn- och skolnämnden beslutar

att nämndens politiker delas upp i två grupper med varsitt geografiskt 
ansvarsområde,

att en plan upprättas över vilka frågor kontaktpolitikerna tänker ta upp 
under ett verksamhetsår,

att politikergruppen kallar till sammankomsterna, 

att skriftlig redogörelse lämnas till barn- och skolnämnden, samt

att redogörelserna sammanställs till en samlad rapport som lämnas till 
nämnden för ett eventuellt ställningstagande.

__________
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-01-21

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-01-21