Plats och tid Roslagens Sparbank, Danskes Gränd 2, Norrtälje
kl 09.00-17.00

Beslutande Se förteckning 
Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1999-03-01 kl 16.00 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 17-24 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Jan SjöblomANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-02-18

Datum för 1999-03-02 Datum för 1999-03-23
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 16.00-17.00
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

IngaBrita Mörch
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Per Lodenius
c
x
Patrik Dahl
c

xUlla-Britt Pettersson
kd
x
Inga-Maja Dunér
fp
x
Christina Pettersson
s

xMarita Jeansson
s
x
Margareta Spång
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Leif Glavstedt
v
xERSÄTTARE

Göran Pettersson
m
x
Marie Egelin
m

xHelene Thor
c
x
Wirve Westman
c

xLars Nilsson
kd

xLinda Hoflund
fp
x
Ulf Bley
s
x
Gustav Marling
s

xOlle Jansson
s
x
Kristian Krassman
s

xMarie Umerkajeff
mp

x

Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 17 Val av justeringsman och tid för justering

§ 18 Preliminär budgetuppföljning 1998

§ 19 Delegationsordning för barn- och skolnämnden

§ 20 Summering av förmiddagen - kontaktpolitikergruppernas samman-
sättning och arbetssätt

§ 21 Rapport från förvaltningen

§ 22 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 23 Anmälan av delegationsärenden

§ 24 Anmälan av delgivningar

__________


Bsn § 17

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltnings-
kontor måndagen den 1 mars 1999 kl 16.00.

__________


Bsn § 18

Preliminär budgetuppföljning 1998


__________


Bsn § 19 Dnr 97/190 002 

Delegationsordning för barn- och skolnämnden

Kommunallagen reglerar nämndernas beslutsfattande. I KL 3:13 sägs att nämn-
derna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller 
annan författning skall handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäk-
tige har delegerat till dem.

I KL 6:33 sägs att nämnden får uppdra åt annan att fatta beslut å nämndens 
vägnar, delegation. Besluten kan gälla ett visst ärende eller en grupp av ären-
den. Delegater kan vara en nämndledamot eller anställd inom nämndens förvalt-
ning. Delegaten har inte rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan utan 
nämndens uttryckliga bemyndigande. Tanken med delegation är att nämnden 
inte skall behöva ägna tid åt detaljstyrning, utan istället kunna arbeta med över-
gripande frågor och strategisk planering. En ny delegationsordning för barn- 
och skolnämnden är under utarbetande. 

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1997-01-10 att barn- och skolnämnden omgå-
ende fattar beslut om delegation när det gäller barn med behov av särskilt stöd.

Au 13/1 Arbetsutskottet har 1997-01-13, § 14 behandlat ärendet.

BSN 30/1 Barn- och skolnämnden har 1997-01-30, § 16 beslutat

att ge rektor beslutsrätt i ärenden avseende tilldelning inom enheten av extra 
resurser till barn med särskilda behov i barnomsorgen,

att ge resurspedagogerna beslutsrätt i ärenden avseende tilldelning av stimu-
lansplats inom barnomsorgen, samt

att ge distriktsamordnarna beslutsrätt i ärenden avseende placering på enhet 
av barn med beviljad stimulansplats.

Au 10/11 Nämnden har med anledning av den nya ledningsorganisationen givit förvalt-
ningen i uppdrag att lägga fram förslag till ny delegationsordning, innebärande 
en översyn av såväl formen för delegationsordningen som besluten och besluts-
delegaterna.

Förvaltningens skrivelse 1997-11-05 föreligger. Ärendet har 1997-11-07 be-
handlats i PAMK.

Bsn § 19 forts

Arbetsutskottet har 1997-11-10, § 195 behandlat ärendet.

BSN 11/12 Barn- och skolnämnden har 1997-12-11, § 173 beslutat

att i enlighet med § 33 kap 6 kommunallagen (1991:900) överföra be-
slutanderätten genom delegation till förvaltningschefen i alla beslut som 
markerats med ”D” i föreliggande beslutsförteckning ,

att ge förvaltningschefen rätt att enligt § 37 kap 6 kommunallagen vidare-
delegera beslutanderätten till annan anställd, samt

att vad gäller arbetsmiljöansvaret enligt arbetsmiljölagen (1997:1160) 
överföra beslutanderätten till tjänsteman enligt särskild delegations-
ordning, bilaga 3 till delegationsordningen.

Au 980114 Diskussion förs kring delegationsordningen och de kompletteringar och 
ändringar som visat sig nödvändiga att göra. Arbetsutskottet har 1998-01-14,
§ 4 beslutat att ärendet återkommer vid arbetsutskottets planeringssammanträde 
den 25 januari 1999.

Au 990204 Ärendet diskuterades vid arbetsutskottets planeringssammanträde 1999-01-25.

Under den tidsperiod delegationsordningen varit gällande har behov av en re-
videring upptäckts. Det gäller dels en uppdatering pga ny lagtext och nya di-
rektiv från kommunstyrelsen, dels förvaltningens önskemål om förändringar av 
beslutsrätten, där det av praktiska skäl krävs en ändring. Vidare har den nya 
nämnden uttalat önskemål om att återta vissa beslut som tidigare delegerats.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-02-04.
Arbetsutskottet har 1999-02-04, § 11 behandlat ärendet.

BSN 18/2 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa ändringar i nämndens delegationsordning av 1997-12-11 i en-
lighet med bilaga 1.

__________


Bsn § 20 

Summering av förmiddagen

Kontaktpolitikerarbetet

Kommunens ansvar för uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolan och
förskolan i kommunen - kontaktpolitikergruppernas sammansättning och
arbetssätt

Det åligger främst barn- och skolnämnden att utöva tillsyn av skolan och för-
skolan, och att genom uppföljning av fattade beslut och utvärderingar av verk-
samheterna ansvara för förskolans och skolans kvalitet, samt att de nationella 
och lokala målen uppfylls.

En arbetsform, som är framgångsrik och som stödjer verksamhetens utveckling 
och stärker den politiska nämnden att fullgöra sitt uppdrag, är en väl fungeran-
de kontaktpolitikerverksamhet.

Genom att nära följa verksamheten, för att därigenom få insyn och öka kunska-
perna om förskolan, skolan och fritidsverksamheten, skapas goda förutsättning-
ar för nämndens politiker att ta det ansvar som lagts på dem. Dessutom ges 
möjlighet till en levande dialog mellan politiker och personal, något som bidrar 
till ett gott arbetsklimat.

Förvaltningschefen lämnar i skrivelse 1999-01-21 förslag på arbetsform för 
kontaktpolitikerarbetet.

BSN 21/1 Barn- och skolnämnden har 1999-01-21, § 16 beslutat 

att nämndens politiker delas upp i två grupper med varsitt geografiskt 
ansvarsområde,

att en plan upprättas över vilka frågor kontaktpolitikerna tänker ta upp 
under ett verksamhetsår,

att politikergruppen kallar till sammankomsterna, 

att skriftlig redogörelse lämnas till barn- och skolnämnden, samt

att redogörelserna sammanställs till en samlad rapport som lämnas till 
nämnden för ett eventuellt ställningstagande.

Bsn § 20 forts

BSN 18/2 Barn- och skolnämnden beslutar

att resurscentret skall ingå i geografiskt ansvarsområde grupp 1,
(Gösta Högberg),

att musikskolan skall ingå i geografiskt ansvarsområde grupp 2,
(Eva Lindén),

att kontaktpolitikerna under våren träffar rektorerna distriktsvis (en dag per 
distrikt) och enheterna under hösten, samt

att sammankallande kontaktpolitiker i grupp 1 är Göran Pettersson (m) 
och i grupp 2 Linda Hoflund (fp), samt att de båda biträdande förvalt-
ningscheferna kommer att vara dem behjälpliga.

__________


Bsn § 21 

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen informerar om

* arbetet med tillsättningen av rektor vid Kvisthamraenheten. Ytterligare 
breddning av rekryteringsunderlaget skall ske genom intresseanmälan 
inom förvaltningen.

* att förslag till ny ledningsorganisation för barn- och skolförvaltningen 
håller på att arbetas fram.

__________


Bsn § 22

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden informerar om

* presidieträff tillsammans med tekniska kontoret angående byggnationer, 
samt miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kring miljöskolor.

Leif Glavstedt och Margareta Spång informerar från

* studiebesök på Tyresö familjecenter tillsammans med Christina 
Pettersson, Ulla Tholén och projektledare för Förskoleprojektet 
Charlotte S Grape. Besöket gav ett mycket positivt intryck av 
verksamheten. Informationsmaterial från besöket kommer att till-
ställas nämnden.

__________

Bsn § 23

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 8-10 enligt före-
liggande förteckning 1999-02-18.

__________

Bsn § 24

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1999-02-18 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-02-18

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-02-18