Justerat protokoll 990308, § 25-26

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Arne Appel, ekonomichef

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 1999-03-11

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 25-26

Arne Hedebark

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-03-08

Datum för 1999-03-12 Datum för 1999-04-02

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID 16.00-17.00 VOTERING

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Margareta Spång s x

Jan Sjöblom s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x

Marie Egelin m x

Helene Thor c x

Wirve Westman c x

Lars Nilsson kd x

Linda Hoflund fp x

Ulf Bley s x

Gustav Marling s x Tjg

Olle Jansson s x

Kristian Krassman s x Tjg

Marie Umerkajeff mp

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 25 Val av justeringsman och tid för justering

§ 26 Budgetuppföljning 1998

 

__________

Bsn § 25

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens

protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

torsdagen den 11 mars 1999 kl 08.45.

__________

Bsn § 26

Budgetuppföljning 1998

Ekonomichef Arne Appel redogör muntligt för bokslut 1998 per 1999-01-13.

Au 14/1 Arbetsutskottet har 1999-01-14, § 2 behandlat ärendet.

BSN 21/1 Ekonomichefen redogör för bokslut 1998.

Barn- och skolnämnden har 1999-01-21, § 6 behandlat ärendet.

Au 4/2 Ekonomichefen informerar om de senaste uppföljningssiffrorna rörande budget 1998. Arbetsutskottet har 1999-02-04 beslutat att förvaltningen till nämndens sammanträde 1999-02-18 tar fram en analys över redovisade siffror, samt att tacka för rapporten.

BSN 18/2 Barn- och skolnämnden har 1999-02-18, § 18 beslutat att återremittera ärendet till extra nämndsammanträde måndagen den 8 mars 1999 kl 16.00-17.00.

BSN 8/3 Förvaltningschefen redogör för bokslutskommentarer för budget 1998 enligt skrivelse 1999-03-08.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

__________