Plats och tid Långsjöenheten, Ängsvägen, Rimbo 
kl 09.00-16.45


Beslutande Se förteckning 


Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Arne Appel, ekonomichef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare 


Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1999-03-29 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 27-44 
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-03-25

Datum för 1999-03-30 Datum för 1999-04-20
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

IngaBrita Mörch
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Per Lodenius
c
x
Patrik Dahl
c
x
Ulla-Britt Pettersson
kd
x
Inga-Maja Dunér
fp

xChristina Pettersson
s
x
Marita Jeansson
s
x
Margareta Spång
s
x
Jan Sjöblom
s
x
Leif Glavstedt
v
xERSÄTTARE

Göran Pettersson
m
x
Marie Egelin
m
x
Helene Thor
c
x
Wirve Westman
c
x
Eva-Lotta Fröjd
kd
x
Linda Hoflund
fp
x

Tjg


Ulf Bley
s

xGustav Marling
s
x
Olle Jansson
s

xKristian Krassman
s
x
Marie Umerkajeff
mp

x

Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 27 Förlikningsavtal med anledning av skolskjutsupphandling

§ 28 Val av justeringsman och tid för justering

§ 29 Budget 1999

§ 30 Beslutsattestanter och ersättare för konton i 1999 års budget

§ 31 Barn- och skolnämndens plan för uppföljnings- och utvärderingssystem
ansökan om medel ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag

§ 32 Investeringar i fasta anläggningar 1999

§ 33 Långsiktig planering av 0-9-verksamhet vid Vigelsjö-, Lommar- och 
Svanbergaenheterna

§ 34 Önskemål att få behålla förskoleplats vid syskons födelse

§ 35 Ansökan om att få tillbaka förskoleplats under föräldraledighet

§ 36 Allergianpassade avdelningar på Solbackastugan

§ 37 Förskoleverksamhet i alternativ regi

§ 38 Lokal styrelse på Drottningdalsenheten

§ 39 Rapport från förvaltningen

§ 40 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 41 Anmälan av delegationsärenden

§ 42 Anmälan av delgivningar

§ 43 Kurser och konferenser

§ 44 Uppdrag att anordna feriepraktikplatser för skolungdomar

__________Bsn § 27

Förlikningsavtal med anledning av skolskjutsupphandling

1996 gjordes en upphandling av skolskjutsar i kommunen. Upphandlingen 
gällde både barn- och skolnämndens och omsorgsnämndens behov av skjutsar.

Under upphandlingsförfarandet beslöts att anta det av Roslagstaxi AB lämnade 
anbudet, såsom det mest fördelaktiga. Roslagstaxi AB:s anbud gällde i sin 
helhet, och skulle inte delas. Trots detta gick en del av skjutsarna, vilka avsåg 
badresor, till ett annat bolag, Nilssons Buss AB.

Taxi 10000 stämde med anledning av ovanstående kommunen på skadestånd 
med motiveringen att kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling 
genom att göra en delning i Roslagstaxi AB:s anbud. Därmed hade även Taxi 
10000 kunnat komma ifråga för delar av skjutsarna.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-03-19.

Au 25/3 Arbetsutskottet har 1999-03-25, § 25 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna förlikningsförslag innebärande att Taxi 10000 erhåller ett 
engångsbelopp om 300.000 kr från Norrtälje kommuns försäkrings-
bolag Wasa och att tvisten mellan Taxi 10000 och kommunen därmed är 
slutligt reglerad mellan parterna, samt

att uppdra till förvaltningsjuristen att för barn- och skolnämndens räkning 
teckna förlikningsavtal i ärendet.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

__________


Bsn § 28 

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
måndagen den 29 mars 1999 kl 08.45.

__________


Bsn § 29 Dnr 99/016 041

Budget 1999 

Au 11/3 Ekonomichef Arne Appel redogör muntligt för internfördelningen av budget 
1999. Budgetläget per enhet kommer månatligen att rapporteras till nämnden.
Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 16 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämndens ramfördelning för 1999 föreligger i skrivelse 1999-03-
25. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten i detta ärende med 
inriktningen att uppräkna ramen för 1999 med 3,2 mkr till barn med 
särskilda behov, samt

att arbetsutskottet till förvaltningen lämnar riktlinjer på vilket sätt och 
vilka grunder fördelningen av dessa 3,2 mkr skall ske. 

__________

Bsn § 30

Beslutsattestanter och ersättare för konton i 1999 års budget

Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente skall nämnd utse
beslutsattestanter och ersättare för dessa, samt ange omfattningen av upp-
dragen. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten i detta ärende, samt 

att ärendet tas upp vid kommande arbetsutskott.

__________Bsn § 31 Dnr 97/363 600

Barn- och skolnämndens plan för uppföljnings- och utvärderingssystem,
ansökan om medel ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag

En målstyrd organisation kräver ett utvecklat system för uppföljning och 
utvärdering. Utvärdering är det instrument som ger nämnden möjlighet att få 
vetskap om de uppsatta målen har nåtts.

Förvaltningen presenterar en sammanställning av barn- och skolnämndens 
uppföljnings- och utvärderingssystem, där bland annat instrumenten nationella 
prov, SIQ, Sfinxen, Cleopatra och arbetsmiljöplanen ingår.

BSN 23/4 Barn- och skolnämnden har 1998-04-23, § 53 behandlat ärendet.

Au 11/5 Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-04-29. 

Arbetsutskottet har 1998-05-11, § 43 behandlat ärendet.

BSN 28/5 Barn- och skolnämnden har 1998-05-28, § 66 beslutat

att med komplettering i Sfinxen under resultat anta plan för uppföljnings- 
och utvärderingssystem 1998-05-11 som sitt eget, 

att systemet granskas och värderas minst en gång per mandatperiod, samt

att resultatet återrapporteras till de som deltagit.

Au 11/3 Förvaltningen ansöker i skrivelse 1999-02-22 om medel ur barn- och 
skolnämndens utvecklingsanslag för att kunna fullfölja examinatorsutbildningen 
inför SIQ:s utvärdering Tredje steget.

Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 19 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att anslå 18.000 kr ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag för 
ersättning till vikarier för personer som skall leda examinators-
utbildningen inför SIQ:s utvärdering Tredje steget.

__________


Bsn § 32 Dnr 97/167 041

Investeringar i fasta anläggningar 1999

Kommunfullmäktige beslutade 1998-12-21 att ny rutin för investeringar enligt 
förslag från ledningskontoret 1998-12-09 införs med start 1999-01-01. 
Fullmäktige har i modellen att i årsbudget fatta beslut om investeringsram för 
året. 

Rutinen innebär i princip att investeringar föranledda av tekniskt behov 
prioriteras och beslutas av tekniska nämnden. Detta kan ske fortlöpande under 
året så snart behov uppstår och beslutsunderlag föreligger.

För investeringar föranledda av verksamhetsförändring inom annan nämnds 
område prioriteras och fattas beslut av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige beroende på investeringsönskemålets omfattning. Även 
detta kan ske fortlöpande under året.

I tekniska kontorets verksamhet med investeringar i fasta anläggningar har 
tidigare ingått ett antal verksamhetsområden där investeringsanslag beviljats 
med nivå för respektive område för att tillmötesgå behov som återkommer varje 
år, eller mindre förändringsbehov som uppkommer och behöver utföras under 
året och som ej är av sådan omfattning att beslut erfordras för vart och ett. Den 
nya rutinen för investeringar medger kommunstyrelsen att bevilja anslag på 
detta sätt och lämpligen sker det i början av varje år.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-02-26. 

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 20 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämndens förslag

Kommunstyrelsen beslutar

att inom ramen för ny rutin för investeringar i fasta anläggningar bevilja 
anslag enligt redovisning i skrivelse 1999-02-26 om 3300 tkr för 
önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar, samt

att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhets konto med kost-
nader upp till beviljad nivå.

__________


Bsn § 33 Dnr 97/167 041

Långsiktig planering av 0-9-verksamhet vid Vigelsjö-, Lommar- och 
Svanbergaenheterna

Rektorerna i Norrtälje distrikt I fick hösten 1996 i uppdrag att planera 
distriktets skolverksamhet. I skrivelse 1998-01-07 har rektorsgruppen lämnat 
ett långsiktigt planeringsförslag beträffande verksamheten vid distriktets 
skolenheter exklusive Länna/Riala. Förslaget är baserat på en analys inom 
rektorsgruppen som omfattat nio olika planeringsalternativ för perioden 1997-
2010.

För att komplettera det underlag som lämnats redogör rektorsgruppen i 
skrivelse 1998-05-06 för de lokalmässiga konsekvenserna av tre 
huvudalternativ.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1998-03-24.

Au 26/5 Arbetsutskottet beslutade 1998-05-26, § 46 att återremittera ärendet för 
ytterligare beredning.

BSN 28/5 Ärendet utgår från dagordningen som beslutspunkt, men förvaltningen redogör 
muntligt för detsamma.

Au 29/9 Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1998-08-24.

Arbetsutskottet har 1998-09-29, § 77 behandlat ärendet.

BSN 15/10 Barn- och skolnämnden har 1998-10-15, § 103 beslutat

att Vigelsjöskolan utökas till 0-6-skola med start ht 1999,
att Lommarskolan utökas till 0-9-skola med start ht 1999,

att Svanbergaskolan utökas till 0-9-skola med start ht 1999,
att Svanbergas temporära lokaltillskott gäller för tiden 1999-2008, 

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde i maj 1999 
redovisa konsekvenserna för Frötuna- och Rådmansöenheterna under 
perioden 1999-2002, samt

att uppdra till förvaltningen att vid nämndens sammanträde i februari 1999 
redovisa det tidigare uppdraget angående tillagningskök i Svanberga.


Bsn § 33 forts

Au 11/3 Förvaltningen redogör i skrivelse 1999-03-01 för ändrade förutsättningar när 
det gäller överföring av elever samt sanering av lokaler.

Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 21 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att senarelägga starten av årskurs 0-3 på Lommarskolan ett år, samt

att tillfälliga lokaler sätts upp på Vigelsjöskolan.

__________

Bsn § 34 Dnr 99/014 712

Önskemål att få behålla förskoleplats vid syskons födelse

Evelina Sving och Mikael Öst har i skrivelse 1998-12-30 ansökt om att få 
behålla förskoleplats för sin son när han får ett syskon.

Enligt barn- och skolnämndens tillämpningsföreskrifter har barn som får 
syskon rätt att behålla sin plats i två månader efter nedkomsten. Därefter 
hänvisas föräldrar till förvaltningens öppna förskolor.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-03-01.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 17 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om att få behålla förskoleplats vid syskons födelse med 
hänvisning till gällande tillämpningsföreskrifter.

__________


Bsn § 35 Dnr 99/085 712

Ansökan om att få tillbaka förskoleplats under föräldraledighet

Charlotte Waldegård och Henrik Ackelman har i skrivelse 1999-01-26 
ansökt om att återfå en förskoleplats för sin son efter att han fått ett syskon. 

Enligt barn- och skolnämndens tillämpningsföreskrifter har barn som får 
syskon rätt att behålla sin plats i två månader efter nedkomsten. Därefter 
hänvisas föräldrar till förvaltningens öppna förskolor.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-03-01.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 18 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan om förskoleplats under föräldraledighet med 
anledning av syskons födelse med hänvisning till gällande 
tillämpningsföreskrifter.

__________

Bsn § 36 Dnr 99/036 712

Allergianpassade avdelningar på Solbackastugan

Rektor Ewa Wiklund-Jonsson och bitr rektor Ingela Skallin-Lundman vid 
Grindenheten har i skrivelse 1999-01-14 påpekat behovet av allergianpassad 
förskoleavdelning.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-03-01.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 22 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till rektor Ewa Wiklund-Jonsson att inkomma med en 
kostnadsberäknad plan för genomförande av allergiavdelning på 
Solbackastugan.

__________

Bsn § 37 Dnr 97/661 718

Förskoleverksamhet i alternativ regi

Norrtälje kommun har idag 16 förskolor som drivs i alternativ regi. Såsom 
avtalen är utformade bedrivs förskoleverksamheten i alternativen på 
entreprenad av barn- och skolnämnden. När offentliga myndigheter lämnar ut 
verksamhet på entreprenad krävs att en upphandling sker i enlighet med lagen 
om offentlig upphandling innan man väljer entreprenör.

Alternativ förskoleverksamhet kan bedrivas enligt två olika förutsättningar:

1 Som enskild bidragsfinansierad verksamhet med verksamhetsbidrag
2 På uppdrag av barn- och skolnämnden som entreprenad med 
upphandling

Förvaltningen redogör i skrivelse 1999-03-08 för de olika förutsättningarna, 
samt ger exempel på krav som kan ställas på enskild bidragsfinansierad 
verksamhet. Förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-03-11.

Au 11/3 Yrkanden

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar på bifall till förslag till beslut enligt 
skrivelse 1999-03-11.

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar avslag och förordar 
upphandling av förskoleverksamhet förutom när det gäller föräldrakooperativ.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet 
antar förslag till beslut enligt skrivelse 1999-03-11.

Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 14 beslutat

att uppdra till förvaltningen att till nämndsammanträdet den 25 mars 1999
redovisa de kriterier som skall uppfyllas för att de enskilda förskolorna 
skall bli bidragsberättigade, samt förslag till övriga 
tillämpningsföreskrifter för enskild bidragsfinansierad verksamhet, samt

föreslår barn- och skolnämnden besluta


Bsn § 37 forts

att förskolor i alternativ regi från den 1 januari 2000 går ut i enskild 
bidragsfinansierad verksamhet, där uppfyllandet av vissa krav
berättigar till bidrag för verksamheten, och där alla de enskilda 
förskolorna från det datumet själva handhar kö- och taxedebitering.

Reservation

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig till förmån för eget 
förslag.

BSN 25/3 Yrkanden

Moderaterna genom ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag med följande ändring av att-satsen: ”att förskolor i 
alternativ regi snarast, dock senast den 1 januari 2000, går…” , samt att beslut 
fattas vid dagens sammanträde.

Socialdemokraterna genom Christina Pettersson (s) yrkar bordläggning av 
ärendet.

Socialdemokraterna genom Margareta Spång yrkar att ekonomisk 
konsekvensbeskrivning tas fram. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
majoritetens förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förskolor i alternativ regi snarast, dock senast den 1 januari 2000, går 
över i verksamhetsformen enskild bidragsfinansierad verksamhet, där 
uppfyllandet av vissa krav berättigar till bidrag för verksamheten, och 
där alla de enskilda förskolorna därefter själva handhar kö- och taxe-
debitering,

att anta krav på enskild bidragsfinansierad verksamhet enligt skrivelse 
1999-03-08, sid 3 och 4, samt

att förvaltningen tar fram ekonomisk konsekvensbeskrivning.

Bsn § 37 forts

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag 
med upphandling av förskoleverksamhet förutom när det gäller föräldra- 
kooperativ.

__________

Bsn § 37 forts

KRAV PÅ ENSKILD BIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET, sid 3 och 4 i skrivelse 
1999-03-08.

För att en enskild förskola skall kunna bedriva verksamhet krävs dels ett tillstånd (liknande 
auktorisation) från kommunen utgående från Skollagens kapitel 2a, dels kan ytterligare 
villkor ställas från kommunen för att verksamheten skall bli bidragsberättigad. För att få 
tillstånd till verksamheten skall §§ 3, 13-10 följas. 

? Formella krav såsom behörig firmatecknare, styrelse, registrering av firma, innehav av 
F-skattesedel osv

? Tillgänglighet, verksamheten skall vara öppen för alla, anordnaren får inte vägra någon 
plats

? Taxan/föräldraavgiften skall vara godkänd av barn- och skolnämnden

? Barns behov av särskilt stöd skall tillgodoses

? Personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god 
pedagogisk verksamhet tillgodoses

? Anordnaren skall tillhandahålla den information som kommunen behöver för att kunna 
utöva sin tillsynsskyldighet för kontroll av att villkoren för tillstånd följs

? Anordnaren skall varje år beskriva arbetet dels i en verksamhetsberättelse för det gångna 
året, dels i en verksamhetsplan för det kommande året. Vidare skall årsredovisning, 
reviderad av godkänd revisor, lämnas till kommunen årligen

? Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att den uppfyller kraven i skollagen, 
läroplanerna Lpfö 98 och Lpo 94 samt de mål och riktlinjer som Norrtälje kommun 
fastställer

? Anordnaren är skyldig att kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten

? Anordnaren skall teckna olycksfallsförsäkring för de inskrivna barnen

? Anordnaren skall teckna ansvarsförsäkring för personalen

? Lokalerna skall vara ändamålsenliga och godkända för sitt ändamål av berörda 
myndigheter


Bsn § 38 Dnr 97/019 611

Lokal styrelse på Drottningdalsenheten

Riksdagen har fattat beslut om att inrätta försöksverksamhet med lokala 
styrelser med föräldramajoritet inom skolan. 

Försöksverksamheten innebär att beslutanderätten i vissa specifika frågor 
överföres dels från nämnden och dels från rektor till den lokala styrelsen i 
enlighet med förordningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala 
styrelser i skolan, och syftar till att öka föräldra- och elevinflytandet i skolan.

Styrelsen skall ha en sammansättning med representanter för föräldrarna, vilka 
skall vara i majoritet i styrelsen, personal- och elevrepresentanter. Enheten har 
under en tid diskuterat frågan att starta en lokal styrelse. Majoriteten av 
föräldrarna, rektor och övrig personal är positiva till styrelsearbetet.

Förvaltningen redogör i skrivelse 1999-02-26 bl a för de arbetsområden som 
skall behandlas i den lokala styrelsen samt dess sammansättning. 

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 15 behandlat ärendet. 

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att fastställa arbetsordningen för Drottningdals lokala styrelse och därmed 
överföra beslutanderätten från nämnd och rektor till den lokala styrelsen 
i de ärenden som framgår av arbetsordningen och i enlighet med 
förordningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala 
styrelser inom skolan,

att godkänna Drottningdals lokala styrelses sammansättning i enlighet med 
bilaga till arbetsordningen, dvs

Johnny Mattsson Ordförande
Bernth Mossberg Vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Eva Ruthman 
Stefan Törnqvist 
Rose-Marie Skogmo 
Lena Henningsson
Anne Blomqvist

Bsn § 38 forts

Ordinarie ledamöter forts 
Per Eriksson 
Amanda Moqvist

Suppleanter
Marie Lundberg
Elisabeth Karlsson
Ulf Johansson
Gunilla Widegren
Eva Stålnacke
Per Claesson
Jesper Degerman
Ludvig Mattsson

att uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall 
ske kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från 
styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen 
under den tid försöksverksamheten pågår.

__________


Bsn § 39 

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

? rektorsrekryteringen vid Kvisthamraenheten. För att bredda 
rekryteringsunderlaget kommer annons att gå ut i dagspress under nästa 
vecka samtidigt med rektorstjänsterna vid Bålbroenheten och Musikskolan. 

? dagsläget kring samarbetet med Institutionen för Lärarutbildning i Uppsala 
angående lärarutbildning.

? den uppföljning av barnskolan och lokala styrelser som pågår.

__________

Bsn § 40

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

? Ordföranden och vice ordföranden rapporterar från möte med 
kommunstyrelsens arbetsutskott där förvaltningen redogjorde för bokslut 
1998.

? Göran Pettersson (m) såsom sammankallande kontaktpolitiker i grupp 1 
redogör för besök ute på enheterna enligt skrivelser 1998-11-16, 1999-03-
07 samt 1999-03-25.

? Linda Hoflund (fp) såsom sammankallande kontaktpolitiker i grupp 2 
redogör muntligt för besök ute på enheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar

att vid nämndens sammanträde i april diskutera 
kontaktpolitikerorganisationen.

__________

Bsn § 41 

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 11-14 enligt 
föreliggande förteckning 1999-03-03.

__________

Bsn § 42

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1999-03-25 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________ 

Bsn § 43

Kurser och konferenser

? Jan Sjöblom (s) redogör för två dagars besök vid Kommunal Skolriksdag 
tillsammans med Ulla-Britt Pettersson (kd) och Inga-Maja Dunér (fp). 
Skriftlig redogörelse följer.

__________

Bsn § 44

Uppdrag att anordna feriepraktikplatser för skolungdomar

Mot bakgrund av en förväntad stor efterfrågan på feriepraktikplatser i 
kommunen har ledningskontoret genom personalchefen initierat ett 
sysselsättningsprojekt under sommaren 1999 innebärande

- att kommunen genom sitt utbildningskontor anordnar 150 
sommarpraktikplatser för skolungdomar
- att projektet vänder sig till elever i grundskolans avgångsklasser och 
elever från årskurs 1 och 2 vid gymnasieskolan
- att prioriteringen av vilka ungdomar som skall ges företräde till 
feriepraktiken görs av utbildningsförvaltningens SYV-enhet
- att prioriteringen sker utifrån sociala och pedagogiska skäl

För ändamålet föreslås kommunstyrelsen anslå 540 tkr. Projektet förutsätts 
också delfinansieras med ett riktat statsbidrag som utbetalas till kommunen efter 
redovisning av projektet.

Utbildningsförvaltningen har utsett Anne Pajula att vara projektledare. 
Uppdragsavtal 1999-02-01 samt yttrande 1999-03-25 föreligger.

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

- att föreslå kommunstyrelsen anslå 540 tkr för anordnande av 150 
feriepraktikplatser för ungdomar under sommaren 199-03-25

- att föreslå kommunstyrelsen delfinansiera projektet med ett riktat statsbidrag 
för feriearbeten, vilket återsöks av utbildningsförvaltningen

- att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut om finansiering, uppdra 
till förvaltningen att genomföra projektet i enlighet med uppdragsavtalet 1999-
02-01.

Au 25/3 Arbetsutskottet har 1999-03-25, § 26 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden beslutar

att tillstyrka förslaget i de delar som berör barn- och skolnämndens 
ansvarsområde.

__________
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-03-25

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-03-25