Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning 
Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Eva Lindén, bitr förvaltningschef
Arne Appel, ekonomichef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Leif Glavstedt

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1999-05-06 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 45-65 
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Leif Glavstedt

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-04-29

Datum för 1999-05-07 Datum för 1999-05-28
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


NÄRVAROLISTA


NAMN
PARTI
NÄRVARO
TID 
VOTERINGJa
Nej

Ja
NejLEDAMÖTER

IngaBrita Mörch
m
x
Agneta Schmiterlöw
m
x
Per Lodenius
c
x
Patrik Dahl
c
x
Ulla-Britt Pettersson
kd
x
Inga-Maja Dunér
fp
x
Christina Pettersson
s

xMarita Jeansson
s
x
Margareta Spång
s

xJan Sjöblom
s
x
Leif Glavstedt
v
xERSÄTTARE

Göran Pettersson
m
x
Marie Egelin
m
x
Helene Thor
c
x
Wirve Westman
c
x
Eva-Lotta Fröjd
kd
x
Linda Hoflund
fp
x
Ulf Bley
s
x

Tjg


Gustav Marling
s

xOlle Jansson
s
x

Tjg 


Kristian Krassman
s

xMarie Umerkajeff
mp

x

Närvaro totalt
N
F
Votering totalt
Ja

Nej

Avstår


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 45 Val av justeringsman och tid för justering

§ 46 Månatlig verksamhetsrapport

§ 47 Ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen 
fr o m 1999-07-01

§ 48 Investeringsbudget 1999

§ 49 Investeringar i fasta anläggningar 1999

§ 50 Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen,
om- och tillbyggnation Rånäsenheten

§ 51 Nya paviljonger hösten 1999

§ 52 Inventarier till allergisanerade lokaler vid Elmstaenheten

§ 53 Delegation till biträdande förvaltningschef, 2 mkrpotten

§ 54 Samverksansprojekt med Institutionen för lärarutbildning (ILU) i 
Uppsala

§ 55 Ansökan om utökat platsantal på fritidshem vid Viby friskola

§ 56 Allergianpassade avdelningar på Solbackastugan

§ 57 Inackorderingsbidrag till elever i av nämnden inrättade klasser med 
kommunen som upptagningsområde

§ 58 Förskoleverksamhet i alternativ regi

§ 59 Försöksverksamhet med lokala styrelser

§ 60 Rapport från förvaltningen

§ 61 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 62 Anmälan av delegationsärenden

§ 63 Anmälan av delgivningar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING forts

§ 64 Barnkonventionen

§ 65 Ansökan om tjänstledighet

__________


Bsn § 45

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Leif Glavstedt (v) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
torsdagen den 6 maj 1999 kl 08.45.

__________


Bsn § 46

Månatlig verksamhetsrapport

Au 15/4 Ekonomichef Arne Appel informerar om dagsläget för budget 1999. 
Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 27 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Ekonomichefen rapporterar om förbrukningen per 1999-03-31 enligt före-
liggande skrivelse.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten, samt

att skriftlig rapport över enheternas individuella budget lämnas varje 
månad vid nämndens sammanträden.

__________
Bsn § 47 Dnr 99/145 001 

Ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen fr o m 1999-07-01

Barn- och skolförvaltningen bygger på en starkt decentraliserad organisation 
där rektor genom en långtgående delegation har ett omfattande ansvar för 
verksamhet, personal och ekonomi. Sedan några år har förvaltningen 
organiserat även rektorerna i arbetslag i syfte att underlätta planering, 
resurshantering och kompetensbreddning inom ledningen. Det finns idag 
uttalade ambitioner i den politiska ledningen att accentuera rektors ansvar och 
befogenheter.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-03-22 nämnden besluta 

att ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla 
fr o m 1999-07-01 i enlighet med förvaltningschefens förslag, dvs

1 Antalet rektorstjänster ligger fast.

2 Rektorsarbetslaget skall bibehållas.

3 Fri ledningsresurs tilldelas rektorsarbetslagen utifrån 
personalorganisationens dimension.

4 De centralt reglerade biträdande rektorstjänsterna upphör fr o m den 1 juli 
1999. För de, vilka idag upprätthåller tillsvidareanställning som biträdande 
rektor, skall för var och en individuella utvecklingsplaner upprättas. 
Ansvaret för detta åvilar förvaltningsledningen.

5 Ledningsresurs tilldelas de arbetslag vilka genomför förskoleprojektet, dvs 
ledning motsvarande åtta tjänster fördelas fr o m den 1 juli 1999 med 
motsvarande en tjänst till varje rektorsarbetslag, 2 x 40 tim till vardera 
Rimbo-, Norrtälje I- och Norrtälje II-distrikten, samt 1 x 40 tim till vardera 
Häverö- och Väddödistrikten.

Dessa åtta ledningstjänster ryms inom de ekonomiska ramarna för 
förskoleprojektet i 1999 års budget där 1,9 mkr avsatts för detta ändamål.

Genom den föreslagna resursen motsvarande åtta tjänster kan 
förskoleprojektet påbörjas i hela förvaltningen samtidigt med möjlighet till 
samordningsvinster under genomförandet.Bsn § 47 forts

6 Respektive rektorsarbetslag äger fritt att organisera sin inre 
ledningsorganisation utifrån givna förutsättningar där omfattningen av 
ledningsresurs redovisas i bilagda tabell.

7 Rektorsarbetslagens administrativa stöd fortsätter utvecklas, samt 

att förvaltningen redovisar ledningsorganisationen vid nämndens 
sammanträde i juni.


Yrkanden

Ordföranden IngaBrita Mörch (m), med instämmande av Patrik Dahl (c) och 
Ulla-Britt Pettersson (kd), yrkar bifall till förvaltningens förslag med undantag 
av punkterna 5 och 6 som strykes. 

Christina Pettersson (s), med instämmande av Leif Glavstedt (v), yrkar bifall till 
förvaltningens förslag i sin helhet.


Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet
antar ordförandens förslag.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 29 föreslagit barn- och skolnämnden besluta

att ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla 
fr o m 1999-07-01 i enlighet med förvaltningschefens förslag med 
undantag av punkterna 5 och 6 som strykes, samt

att förvaltningen redovisar ledningsorganisationen vid nämndens 
sammanträde i juni.


Reservation

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig till förmån för eget 
förslag.

Bsn § 47 forts

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla 
fr o m 1999-07-01 i enlighet med förvaltningschefens förslag med 
undantag av punkterna 5 och 6, vilka bordlägges till nämndens 
sammanträde i maj, samt

att förvaltningen redovisar ledningsorganisationen vid nämndens 
sammanträde i juni.

__________Bsn § 48 Dnr 98/016 041

Investeringsbudget 1999

Förslag till fördelning av investeringsbudget 1999 föreligger. Den totala 
summan på investeringskontot är 5 miljoner kronor.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 30 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att fördela investeringsbudget 1999 enligt följande

Musikskolan 50 tkr
Måltidsverksamheten 400 tkr
Lån från Norrsund 300 tkr
Bålbro 200 tkr
Svanberga 150 tkr
Elmsta 300 tkr
Norrsund 200 tkr
Utrustning paviljonger 300 tkr

Norrtälje 1 713 tkr
Norrtälje 2 961 tkr
Rimbo 620 tkr
Häverö 434 tkr
Väddö 372 tkr

__________


Bsn § 49 Dnr 97/167 041

Investeringar i fasta anläggningar 1999

Kommunfullmäktige beslutade 1998-12-21 att ny rutin för investeringar enligt 
förslag från ledningskontoret 1998-12-09 införs med start 1999-01-01. 
Fullmäktige har i modellen att i årsbudget fatta beslut om investeringsram för 
året. 

Rutinen innebär i princip att investeringar föranledda av tekniskt behov 
prioriteras och beslutas av tekniska nämnden. Detta kan ske fortlöpande under 
året så snart behov uppstår och beslutsunderlag föreligger.

För investeringar föranledda av verksamhetsförändring inom annan nämnds 
område prioriteras och fattas beslut av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige beroende på investeringsönskemålets omfattning. Även 
detta kan ske fortlöpande under året.

I tekniska kontorets verksamhet med investeringar i fasta anläggningar har 
tidigare ingått ett antal verksamhetsområden där investeringsanslag beviljats 
med nivå för respektive område för att tillmötesgå behov som återkommer varje 
år, eller mindre förändringsbehov som uppkommer och behöver utföras under 
året och som ej är av sådan omfattning att beslut erfordras för vart och ett. Den 
nya rutinen för investeringar medger kommunstyrelsen att bevilja anslag på 
detta sätt och lämpligen sker det i början av varje år.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-02-26. 

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 20 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden har 1999-03-25, § 32 föreslagit kommunstyrelsen 
besluta

att inom ramen för ny rutin för investeringar i fasta anläggningar bevilja 
anslag enligt redovisning i skrivelse 1999-02-26 om 3300 tkr för 
önskemål om förändringar föranledda av verksamhetsförändringar, samt

att tekniska kontoret får belasta respektive verksamhets konto med kost-
nader upp till beviljad nivå.

Au 15/4 Förvaltningens förslag till fördelning av 2 miljonersanslaget samt förteckning 
över nödvändiga åtgärder föreligger i skrivelse 1999-03-01.

Bsn § 49 forts

Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 31 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta följande prioriteringsgrupper 

Prioritet 1 Inre förändringar
Prioritet 2 Förändringar av säkerhetskaraktär utomhus
Prioritet 3 Andra förändringar utomhus för elever/barn
Prioritet 4 Andra förändringar utomhus för personal

__________

Bsn § 50 Dnr 97/167 041

Investeringsprogram 1998-2000 för barn- och skolförvaltningen,
om- och tillbyggnation Rånäsenheten

BSN 970424 Förvaltningens förslag 1997-03-05 till investeringsprogram 1998-2000 för om- 
och tillbyggnation av barn- och skolförvaltningens lokaler har behandlats av 
barn- och skolnämnden 1997-04-24, § 51 samt 1998-04-23 § 59.

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-11-12 § 111 

att godkänna förslag 1998-10-19 för om- och nybyggnation vid Rånäs 
skola, samt

att hos kommunfullmäktige ansöka om 18,7 mkr ur 1999 års investerings-
budget.

Au 990415 Underlag för beslut av om- och tillbyggnation Rånäsenheten föreligger i 
skrivelse 1999-04-01 samt 1999-02-22 (rev 1999-04-08).

Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 32 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden beslutar 

att godkänna föreliggande underlag för om- och tillbyggnation 
Rånäsenheten.

__________


Bsn § 51 Dnr 97/167 041

Nya paviljonger hösten 1999

För att klara ökade elevkullar tvingas barn- och skolförvaltningen under 1999 
att beställa ett antal paviljonger. Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse
1999-04-07.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 33 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att av tekniska kontoret beställa paviljonger 
enligt nedan:

Enhet Antal paviljongsdelar

Svanberga ca 15 (se tidigare beslut)
Vigelsjö 8 (se tidigare beslut)
Herräng 6
Park 4
Frötuna 4 (ersättning för utdömd dagbarnvårdarlokal)

__________


Bsn § 52 Dnr 97/224 291

Inventarier till allergisanerade lokaler vid Elmstaenheten

Elmstaenheten har under en rad år haft lokaler som varit osunda på grund av 
problem med ventilation och det lim som använts vid mattläggning. Skolans 
renovering är i stort klar och eleverna har flyttat in i lokalerna.

Enligt de kontroller som gjorts är huset nu ”friskt”. På förslag från nämndens 
ordförande kommer lokalerna att allergianpassas. 

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-04-06.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 34 behandlat ärendet.

BSN 29/5 Barn- och skolnämnden beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag avsätta 70.000 kronor till skåp på 
Elmstaenheten.

__________


Bsn § 53 Dnr 98/210 040

Delegation till biträdande förvaltningschef, 2 mkrpotten

I samband med de nya rutinerna kring investeringar i fasta anläggningar skall 
barn- och skolnämnden besluta om förslag till disposition av dessa medel, 
främst till smärre om- och tillbyggnationer i befintliga fastigheter.

Förvaltningen förslår i skrivelse 1999-04-21 nämnden besluta att delegera 
förslagsrätten över hur 2 mkrpotten skall disponeras, vilket sker i form av en 
beställning till tekniska kontoret att utföra prioriterade arbetsuppgifter.

Au 29/4 Arbetsutskottet har 1999-04-29, § 41 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att till biträdande förvaltningschef Gösta Högberg delegera förslagsrätten 
över hur 2 mkrpotten skall disponeras.

__________


Bsn § 54 Dnr 98/034 027

Samverkansprojekt med Institutionen för lärarutbildning (ILU) i Uppsala - 
Norrtälje kommun som partner i grund-, vidare- och fortbildning av pedagoger i 
förskola/grundskola/gymnasium

Regeringen och riksdagen initierade för två år sedan bildandet av Regionalt 
Utvecklingscentrums (ReGu) nätverksprojekt, ett samarbetsorgan för förskolor, 
skolor och kommuner i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län och 
Institutionen för lärarutbildning (ILU) vid Uppsala universitet. 

Sedan Institutionen för lärarutbildning fått uppdraget att utveckla samverkan 
mellan Uppsala universitet och regionens kommuner har en rad initiativ tagits 
från ILU:s sida i syfte att utveckla arbetet med forskning och utveckling av 
samtliga skolformer i regionen.

För Norrtälje kommuns del har detta konkret lett till ett samverkansprojekt med 
ILU med rubriken ”Flexibel arbetsorganisation och varierande arbetsformer”, 
som startar under hösten 1998 och löper under tre år framöver, med
finansiellt bistånd från Skolverket.

Förvaltningschefen redogör för det pågående arbete som rektorsarbetsgruppen 
genomför kring förutsättningar för medverkan i den skolförlagda utbildningen.

Au 14/1 Arbetsutskottet har 1999-01-14, § 5 behandlat ärendet.

BSN 21/1 Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-01-20. Barn- och 
skolnämnden har 1999-01-21, § 8 beslutat att uppdra till förvaltningen 

att genomföra ILU-projektet,

att upprätta en projektbudget för 1999 och att beakta detta i budget 2000, 
samt

att undersöka förutsättningarna för ett s k lärarcampus i Norrtälje stad 
och återkomma till nämnden vid dess aprilsammanträde.

Au 15/4 Internkonsult Ulla Tholén och förvaltningsjurist Gudrun Rendling-Rosén 
redogör för det pågående arbetet med att teckna avtal om skolförlagd 
lärarutbildning avseende samarbete mellan ILU och Norrtälje kommun runt 
lärarutbildning och kompetensutveckling.


Bsn § 54 forts

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 35 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Förvaltningschefen redogör för det pågående arbetet med Institutionen för 
lärarutbildning i Uppsala. Avtalsförhandlingar kommer att äga rum måndagen 
den 3 maj.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 55 Dnr 97/210 611

Ansökan om utökat platsantal på fritidshem vid Viby friskola

Viby friskola har i skrivelse 1999-02-06 ansökt om att få utöka antalet platser 
vid fritidshemmet från nuvarande 50 platser till 70 då de har en omfattande kö 
till sitt fritidshem, framförallt när det gäller barn i de yngre åldrarna.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-03-26.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 36 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Viby friskola 70 platser vid sitt fritidshem.

__________

Bsn § 56 Dnr 99/036 712

Allergianpassade avdelningar på Solbackastugan

Rektor Ewa Wiklund-Jonsson och bitr rektor Ingela Skalin-Lundman vid 
Grindenheten har i skrivelse 1999-01-14 påpekat behovet av allergianpassad 
förskoleavdelning.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-03-01.

Au 11/3 Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 22 behandlat ärendet.

BSN 25/3 Barn- och skolnämnden har 1999-03-25, § 36 beslutat

att uppdra till rektor Ewa Wiklund-Jonsson att inkomma med en 
kostnadsberäknad plan för genomförande av allergiavdelning på 
Solbackastugan.

Au 15/4 Rektor för Grindenheten har i skrivelse 1999-03-29 presenterat tids- och 
åtgärdsplan för genomförande av allergianpassad förskola på Solbackastugan.
Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-04-06.

Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 37 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att en allergianpassad förskola startas på Solbackastugan under hösten –99,

att bevilja 15.000 kronor ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag för 
utbildning av personal, samt

att kostnader för lokalanpassning belastar kontot för investeringar i fasta
anläggningar (2 mkrpotten).

__________


Bsn § 57 Dnr 99/177 623

Inackorderingsbidrag till elever i av nämnden inrättade klasser med kommunen 
som upptagningsområde

I Norrtälje kommun finns till hösten tre skolor med klasser med profilering 
beslutade av barn- och skolnämnden, nämligen musikklasserna på 
Roslagsskolan, idrottsklassen på Centralskolan och IT-klassen på 
Norrsundsskolan.

Elever till dessa klasser kan komma från hela kommunen då nämnden beslutat 
att upptagningsområde är Norrtälje kommun. Detta innebär att 
tillämpningsföreskrifterna ej kan gälla fullt ut, och för att inte ändra i dessa bör 
möjlighet till inackorderingsbidrag finnas för eleverna i dessa klasser.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-03-01.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 38 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja inackorderingsbidrag till de elever som går i av nämnden 
inrättade klasser med kommunen som upptagningsområde och som har 
mer än 3,5 timmars restid per dag.

__________


Bsn § 58 Dnr 97/661 718

Förskoleverksamhet i alternativ regi

Norrtälje kommun har idag 16 förskolor som drivs i alternativ regi. Såsom 
avtalen är utformade bedrivs förskoleverksamheten i alternativen på 
entreprenad av barn- och skolnämnden. När offentliga myndigheter lämnar ut 
verksamhet på entreprenad krävs att en upphandling sker i enlighet med lagen 
om offentlig upphandling innan man väljer entreprenör.

Alternativ förskoleverksamhet kan bedrivas enligt två olika förutsättningar:

1 Som enskild bidragsfinansierad verksamhet med verksamhetsbidrag
2 På uppdrag av barn- och skolnämnden som entreprenad med 
upphandling

Förvaltningen redogör i skrivelse 1999-03-08 för de olika förutsättningarna, 
samt ger exempel på krav som kan ställas på enskild bidragsfinansierad 
verksamhet. Förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-03-11.

Au 11/3 Yrkanden

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar på bifall till förslag till beslut enligt 
skrivelse 1999-03-11.

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar avslag och förordar 
upphandling av förskoleverksamhet förutom när det gäller föräldrakooperativ.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet 
antar förslag till beslut enligt skrivelse 1999-03-11.

Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 14 beslutat

att uppdra till förvaltningen att till nämndsammanträdet den 25 mars 1999
redovisa de kriterier som skall uppfyllas för att de enskilda förskolorna 
skall bli bidragsberättigade, samt förslag till övriga 
tillämpningsföreskrifter för enskild bidragsfinansierad verksamhet, samt

föreslår barn- och skolnämnden besluta


Bsn § 58 forts

att förskolor i alternativ regi från den 1 januari 2000 går ut i enskild 
bidragsfinansierad verksamhet, där uppfyllandet av vissa krav
berättigar till bidrag för verksamheten, och där alla de enskilda 
förskolorna från det datumet själva handhar kö- och taxedebitering.

Reservation

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig till förmån för eget 
förslag.

BSN 25/3 Yrkanden

Moderaterna genom ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag med följande ändring av att-satsen: ”att förskolor i 
alternativ regi snarast, dock senast den 1 januari 2000, går…” , samt att beslut 
fattas vid dagens sammanträde.

Socialdemokraterna genom Christina Pettersson (s) yrkar bordläggning av 
ärendet.

Socialdemokraterna genom Margareta Spång yrkar att ekonomisk 
konsekvensbeskrivning tas fram. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
majoritetens förslag.

Barn- och skolnämnden har 1999-03-25, § 37 beslutat

att förskolor i alternativ regi snarast, dock senast den 1 januari 2000, går 
över i verksamhetsformen enskild bidragsfinansierad verksamhet, där 
uppfyllandet av vissa krav berättigar till bidrag för verksamheten, och 
där alla de enskilda förskolorna därefter själva handhar kö- och taxe-
debitering,

att anta krav på enskild bidragsfinansierad verksamhet enligt skrivelse 
1999-03-08, sid 3 och 4, samt

att förvaltningen tar fram ekonomisk konsekvensbeskrivning.

Bsn § 58 forts

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag 
med upphandling av förskoleverksamhet förutom när det gäller föräldra- 
kooperativ.

Au 15/4 Förvaltningsjuristen redogör för det pågående arbetet kring samarbetet med 
förskoleverksamheterna i alternativ drift. En utförlig redogörelse för 
alternativens verksamhet kommer att lämnas vid nämndens sammanträde den 29 
april 1999. Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 39 behandlat ärendet.

Au 29/4 Nämnden har uttryckt önskemål att förvaltningen genom förvaltningschefen 
skall bereda ansökningar och besluta om godkännande och bidragsberättigande 
av de enskilda förskolorna i enlighet med de villkor nämnden antagit. 
Undantaget är godkännandet av taxan/föräldraavgiften, som nämnden vill 
förbehålla sig beslutanderätten kring. 

Inför nämndens beslut om enskilda förskolor nämndes aldrig att beslutet även 
borde avse enskilda fritidshem. För att inte särskilja de enskilda fritidshemmens 
drift från förskolorna, och för att inte bryta mot lagen om offentlig upphandling 
föreslår förvaltningen i skrivelse 1999-04-29 nämnden besluta 

att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och 
bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem, förutom 
godkännande av taxa/föräldraavgift, vilket beslut ligger kvar hos 
nämnden, och

att göra tillägg till nämndens beslut 1999-03-25, § 37 på så sätt att beslutet 
omfattar även fritidshem som skall drivas i enskild bidragsfinansierad 
form.

Arbetsutskottet har 1999-04-29, § 42 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Ajournering äger rum kl 16.30-16.35.

Yrkanden 1:a att-satsen 

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ulf Bley (s) och Marita Jeansson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) 
yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Bsn § 58 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
förvaltningens förslag. 

Yrkanden 2:a att-satsen 

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ulf Bley (s) och Marita Jeansson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) 
yrkar avslag till förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar 
förvaltningens förslag. 

Barn- och skolnämnden beslutar

att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och 
bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem, förutom 
godkännande av taxa/föräldraavgift, vilket beslut ligger kvar hos 
nämnden, och

att göra tillägg till nämndens beslut 1999-03-25, § 37 på så sätt att beslutet 
omfattar även fritidshem som skall drivas i enskild bidragsfinansierad 
form.

Reservation

1:a att-satsen:
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i beslut.

2:a att-satsen:
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
förslag.

__________


Bsn § 59 Dnr 97/773 611

Försöksverksamhet med lokala styrelser

Riksdagen har fattat beslut om att inrätta försöksverksamhet med lokala
styrelser med föräldramajoritet inom skolan.

Försöksverksamheten innebär att beslutanderätten i vissa specifika frågor 
överföres dels från nämnden, dels från rektor till den lokala styrelsen i enlighet 
med förordningen (SFS 1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser i 
skolan, och syftar till att öka föräldra- och elevinflytandet.

Styrelsen skall ha en sammansättning med representanter för föräldrarna, vilka 
skall vara i majoritet i styrelsen, samt personal- och elevrepresentanter.

Uppföljning och utvärdering av den lokala styrelsens verksamhet skall ske 
kontinuerligt genom rapporter till nämnden i form av protokoll från 
styrelsesammanträden och delrapporter årsvis i april från förvaltningen under 
den tid försöksverksamheten pågår.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 40 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Förvaltningschefen redogör för arbetet med framtagningen av den årsvisa 
utvärderingen av de lokala styrelserna, vilken redovisas vid kommande 
nämndsammanträde.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________Bsn § 60

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen redogör för

* rekryteringen av rektor till Kvisthamraenheten samt enhetens 
planerade organisationsförändring 

* det arbete som pågår med införande av idrottsklasser på 
Centralskolan i Hallstavik.

__________Bsn § 61

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Vice ordföranden Christina Pettersson (s) informerar från presidieträff 
med de mjuka förvaltningarna.

__________


Bsn § 62 

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 15-20 enligt
föreliggande förteckning 1999-04-15.

__________

Bsn § 63

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1999-04-19 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 64 Dnr 98/055 600 

BSN 12/11 -98 Barnkonventionen

Barnombudsmannen (BO) och den parlamentariska Barnkommittén har visat på 
behovet av en nationell strategi för hur barnkonventionen skall genomföras på 
alla nivåer i samhället. Regeringen har därför lagt en proposition (1997/98:182) 
som ger förslag på en sådan strategi för att genomföra FN:s konvention om 
barns rättigheter.

En av tyngdpunkterna i strategin ligger på uppdraget till kommunerna att på 
olika sätt visa hur barnkonventionen skall beaktas lokalt. Som delar i strategin 
anges bland annat:

* Kommuner och landsting bör erbjuda sin personal fortbildning om 
barnkonventionen
* På alla nivåer skall barnperspektivet beaktas i utredningar och i beslut
* Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur 
barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet
* Sådan uppföljning kan utgöras av t ex barnplaner, barnbilagor till 
budgeten och barnkonsekvensanalyser
* Barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och 
trafikplaneringen skall utvecklas

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1998-11-08 barn- och skolnämnden se över 
möjligheterna att ta ställning för barnkonventionens beaktande i verksamheten.

Barn- och skolnämnden har 1998-11-12, § 116 beslutat att utan eget 
ställningstagande överlämna ärendet till den nya barn- och skolnämnden.

BSN 29/4 Förvaltningsjurist Gudrun Rendling-Rosén redogör dels för regeringens 
proposition 1997/98:182, som ger förslag på strategi för att genomföra FN:s 
konvention om barns rättigheter, dels förvaltningens skrivelse 1998-11-08.

Barn- och skolnämnden beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 1999-09-02 
ta fram förslag till 

- barnchecklista att användas i barn- och skolnämnden och dess 
förvaltning, samt
- skrivelse till kommunstyrelsen att initiera arbetet med kommunalt
handlingsprogram.
Bsn § 65

Ansökan om tjänstledighet

Eva Lindén ansöker i skrivelse 1999-04-20 om tjänstledighet från tjänsten som 
biträdande förvaltningschef inom barn- och skolförvaltningen. Ansökan gäller 
tjänstledighet snarast och under sex månader.

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet till arbetsutskottet den 6 maj 1999.

__________
2
NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-04-29

Justerandes sign


Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-04-29