Nämndprotokoll 990521, § 66-74

 

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 1999-05-21

 

Plats och tid Marholmens fritids- och konferenscenter

1999-05-20 - - 1999-05-21

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef

Eva Lindén, bitr förvaltningschef

Gösta Högberg, bitr förvaltningschef

Arne Appel, ekonomichef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

 

 

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 1999-05-26 kl 09.00

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 66-74

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-05-21

Datum för 1999-05-27 Datum för 1999-06-17

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Margareta Spång s x

Jan Sjöblom s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x

Marie Egelin m x

Helene Thor c x

Wirve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x

Ulf Bley s x

Gustav Marling s x Tjg

Olle Jansson s x

Kristian Krassman s x

Marie Umerkajeff mp x

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 66 Val av justeringsman och tid för justering

§ 67 Månatlig verksamhetsrapport

§ 68 Budget 2000-2002

§ 69 Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor

i Norrtälje kommun

§ 70 Ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen

fr o m 1999-07-01

§ 71 Rapport från förvaltningen

§ 72 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 73 Anmälan av delegationsärenden

§ 74 Anmälan av delgivningar

__________

Bsn § 66

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens

protokoll, samt

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

onsdagen den 26 mars 1999 kl 09.00.

__________

Bsn § 67

Månatlig verksamhetsrapport

Au 15/4 Ekonomichef Arne Appel informerar om dagsläget för budget 1999.

Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 27 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Ekonomichefen rapporterar om förbrukningen per 1999-03-31 enligt före-

liggande skrivelse.

Barn- och skolnämnden har 1999-04-29, § 46 beslutat

att tacka för rapporten, samt

att skriftlig rapport över enheternas individuella budget lämnas varje

månad vid nämndens sammanträden.

BSN 21/5 Ekonomichefen redogör för förvaltningens och enheternas förbrukning t o m 1999-05-03, samt den tertialrapport per april 1999 daterad 1999-05-11, vilken skall lämnas till kommunstyrelsen.

Barn- och skolnämnden beslutar

att individuell uppföljning kring budget snarast görs med förvaltningens samtliga rektorer,

att med godkännande överlämna tertialrapporten per april 1999 till

kommunstyrelsen.

__________

 

 

 

Bsn § 68 Dnr 99/013 041

Budget 2000-2002

Förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002 föreligger i skrivelse 1999-05-12. Förslaget har utarbetats av ledningskontoret i samråd med kommun-styrelsens ordförande och vice ordförande.

Nämndens synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 maj och kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 10 juni och av fullmäktige den 28 juni 1999.

Förvaltningens förslag till yttrande föreligger i skrivelse 1999-05-21.

Barn- och skolnämnden beslutar

att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens

yttrande 1999-05-21 som sitt eget, samt

att översyn av förvaltningens fördelningsprinciper genomföres.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut kring ramar 2000-2002.

----__________

Bsn § 69 Dnr 97/259 021

Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i Norrtälje kommun

I syfte att stödja och tydliggöra rektorsrollen i barn- och skolförvaltningen har dokumentet "Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i Norrtälje kommun" arbetats fram.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1997-09-22.

Au 22/9 Arbetsutskottet har 1997-09-22, § 185 behandlat ärendet.

BSN 23/10 Barn- och skolnämnden har 1997-10-23, § 146 beslutat

att anta dokumentet "Överenskommelse mellan arbetsgivaren och rektor i Norrtälje kommun",

att uppdra till förvaltningen att teckna överenskommelsen,

att barn- och skolnämnden vid sitt majsammanträde årligen får en redovisning av utvärderingen av överenskommelsen, samt

att förtydliga texten i överenskommelsen.

Au 6/5 I beslutet om förändrad ledningsorganisation anges att rektorerna skall organiseras i arbetslag. Under arbetet med att utveckla rektorsarbetslagen har det visat sig att en komplettering av överenskommelsen är nödvändig. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-04-28. Arbetsutskottet har 1999-05-06, § 45 behandlat ärendet.

BSN 21/5 Barn- och skolnämnden beslutar

att gällande Överenskommelse mellan arbetsgivare och rektor i Norrtälje kommun under rubriken Arbetsgivarens förväntningar på rektor

kompletteras med:

Arbete i rektorsarbetslag

- alla rektorer organiseras i arbetslag

- i rektorsarbetslagen görs en inbördes arbetsfördelning för den

totala verksamheten inom arbetslagets samlade ansvarsområde

__________

 

Bsn § 70 Dnr 99/145 001

Ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen fr o m 1999-07-01

Barn- och skolförvaltningen bygger på en starkt decentraliserad organisation där rektor genom en långtgående delegation har ett omfattande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Sedan några år har förvaltningen organiserat även rektorerna i arbetslag i syfte att underlätta planering, resurshantering och kompetensbreddning inom ledningen. Det finns idag uttalade ambitioner i den politiska ledningen att accentuera rektors ansvar och befogenheter.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-03-22 nämnden besluta

att ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla

fr o m 1999-07-01 i enlighet med förvaltningschefens förslag, dvs

Antalet rektorstjänster ligger fast.

Rektorsarbetslaget skall bibehållas.

Fri ledningsresurs tilldelas rektorsarbetslagen utifrån personalorganisationens dimension.

De centralt reglerade biträdande rektorstjänsterna upphör fr o m den 1 juli 1999. För de, vilka idag upprätthåller tillsvidareanställning som biträdande rektor, skall för var och en individuella utvecklingsplaner upprättas. Ansvaret för detta åvilar förvaltningsledningen.

Ledningsresurs tilldelas de arbetslag vilka genomför förskoleprojektet, dvs ledning motsvarande åtta tjänster fördelas fr o m den 1 juli 1999 med motsvarande en tjänst till varje rektorsarbetslag, 2 x 40 tim till vardera Rimbo-, Norrtälje I- och Norrtälje II-distrikten, samt 1 x 40 tim till vardera Häverö- och Väddödistrikten.

Dessa åtta ledningstjänster ryms inom de ekonomiska ramarna för förskoleprojektet i 1999 års budget där 1,9 mkr avsatts för detta ändamål.

Genom den föreslagna resursen motsvarande åtta tjänster kan förskoleprojektet påbörjas i hela förvaltningen samtidigt med möjlighet till samordningsvinster under genomförandet.

 

 

Bsn § 70 forts

Respektive rektorsarbetslag äger fritt att organisera sin inre ledningsorganisation utifrån givna förutsättningar där omfattningen av ledningsresurs redovisas i bilagda tabell.

7 Rektorsarbetslagens administrativa stöd fortsätter utvecklas, samt

att förvaltningen redovisar ledningsorganisationen vid nämndens

sammanträde i juni.

 

Yrkanden

Ordföranden IngaBrita Mörch (m), med instämmande av Patrik Dahl (c) och Ulla-Britt Pettersson (kd), yrkar bifall till förvaltningens förslag med undantag av punkterna 5 och 6 som strykes.

Christina Pettersson (s), med instämmande av Leif Glavstedt (v), yrkar bifall till förvaltningens förslag i sin helhet.

 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet

antar ordförandens förslag.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 29 föreslagit barn- och skolnämnden besluta

att ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla

fr o m 1999-07-01 i enlighet med förvaltningschefens förslag med

undantag av punkterna 5 och 6 som strykes, samt

att förvaltningen redovisar ledningsorganisationen vid nämndens

sammanträde i juni.

 

Reservation

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Bsn § 70 forts

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden har 1999-04-29, § 47 beslutat

att ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla

fr o m 1999-07-01 i enlighet med förvaltningschefens förslag med

undantag av punkterna 5 och 6, vilka bordlägges till nämndens sammanträde i maj, samt

att förvaltningen redovisar ledningsorganisationen vid nämndens

sammanträde i juni.

BSN 21/5 Ordföranden IngaBrita Mörch (m) informerar att med anledning av budget-prognosens resultat finns ej utrymme för en ambitionshöjning inom förskolan genom en ledningsresurs motsvarande åtta tjänster, varför punkterna 5 och 6 dras ur ärendet. Däremot stödjes samarbetsprojektet Familjecentrum.

Yrkanden

 

Ordföranden IngaBrita Mörch (m), med instämmande av Per Lodenius (c),

Ulla-Britt Pettersson (kd) och Inga-Maja Dunér (fp), yrkar

att punkterna 5 och 6 dras ur ärendet,

att projektet Familjecenter på Flygfältet påbörjas hösten 1999,

att utvärdering av projektet redovisas vid nämndens sammanträde i april 2000, samt

att efter denna utvärdering tas ställning till fortsatt verksamhet med sikte att påbörja ytterligare projekt år 2000 att genomföras i kommunen inom en treårsperiod.

Christina Pettersson (s), med instämmande av Leif Glavstedt (v), yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag i sin helhet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar ordförandens förslag.

Omröstning

Votering begärs och sker genom öppen omröstning.

Majoritetens (ordförandens) förslag = JA

Oppositionens (förvaltningens) förslag = NEJ

Bsn § 70 forts

Omröstningsresultat

Agneta Schmiterlöw (m) Ja

Per Lodenius (c) Ja

Patrik Dahl (c) Ja

Ulla-Britt Pettersson (kd) Ja

Inga-Maja Dunér (fp) Ja

Christina Pettersson (s) Nej

Marita Jeansson (s) Nej

Gustav Marling (s) Nej

Jan Sjöblom (s) Nej

Leif Glavstedt (v) Nej

IngaBrita Mörch (m) Ja

 

Omröstningsresultat: sex röster för majoritetens förslag, fem röster för

oppositionens förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att punkterna 5 och 6 dras ur ärendet,

att projektet Familjecenter på Flygfältet påbörjas hösten 1999,

att utvärdering av projektet redovisas vid nämndens sammanträde i april 2000, samt

att efter denna utvärdering tas ställning till fortsatt verksamhet med sikte att påbörja ytterligare projekt år 2000 att genomföras i kommunen inom en treårsperiod.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

__________

Bsn § 71

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* Ansökan om utvecklingsmedel för start av IT-café

Barn- och skolnämnden beviljade 1998-10-15, §102 140.000 kr ur nämndens utvecklingsanslag till start av Brännäsgårdens IT-café.

Återrapportering från Brännäsgården föreligger i skrivelse 1999-04-29.

* ILU-projektet

Avtal med Institutionen för lärarutbildning i Uppsala har nu undertecknats. 20 lag är anmälda. Information kommer att lämnas till berörda på Rodengymnasiet den 25 maj. Nästa träff med ILU angående planering inför hösten sker den 31 maj.

* Samarbete kring "gråzonsärenden"

En arbetsgrupp med representanter från omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och skolförvaltningen har bildats för att identifiera s k "gråzonsärenden" avseende barn och ungdom. Förslag till arbetsfördelning, samverkansmodell och frågor/problem att lösa har diskuterats.

* Rektorstillsättningar

Intervjuer pågår av de sökande till rektorstjänsterna för Bålbroenheten, Kvisthamraenheten och musikskolan. Sökande till Norrsundsenheten kommer att intervjuas den 15 och 16 juni.

* Rektorernas arbetsmiljö rapport från Roslagshälsan

Barn- och skolförvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté beslutade i januari 1999 om en uppföljande undersökning av rektorernas arbetsmiljö. Förvaltningschefen redogör för Roslagshälsans rapport.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

----__________

Bsn § 72

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

* Möjlighet för syskon att gå i samma skola

Ordföranden redogör för den förfrågan hon fått från föräldrar med önskemål om att syskon får gå i samma skola.

Arbetsutskottet har 1999-05-06, § 47 beslutat

att en prioriterad strävan skall vara att skapa förutsättningar för

syskon att få tillhöra samma skola.

 

* Ansökan om medel till arrangemang vid skolavslutningen 1999

 

Roger Hansson, Brännäsgården, ansöker om medel till ett specialarrangemang för ungdomarna vid skolavslutningen 1999.

Arbetsutskottet har 1999-05-06, § 46 beslutat

att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja 12.000 kr till Brännäsgårdens arrangemang vid skolavslutningen 1999.

 

* Ansökan om tjänstledighet

Eva Lindén ansöker i skrivelse 1999-04-20 om tjänstledighet från tjänsten som biträdande förvaltningschef inom barn- och skolförvaltningen. Ansökan gäller tjänstledighet snarast och under sex månader. Barn- och skolnämnden har 1999-04-29, § 65 beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottet den

6 maj 1999.

Arbetsutskottet har 1999-05-06, § 48 beslutat

att bevilja Eva Lindén tjänstledigt från sin tjänst.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

---__________

Bsn § 73

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsärenden föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 21 enligt föreliggande förteckning 1999-05-10.

__________

Bsn § 74

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1999-05-10 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________