NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 1999-06-17

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef

Eva Lindén, bitr förvaltningschef

Gösta Högberg, bitr förvaltningschef

Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Arne Appel, ekonomichef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

 

 

Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 1999-06-23

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 75-88

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Jan Sjöblom

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-06-17

Datum för 1999-06-23 Datum för 1999-07-14

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

16.00-17.00 VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x

Marie Egelin m x

Helene Thor c x

Wirve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x

Ulf Bley s x

Gustav Marling s x Tjg

Olle Jansson s x

Jenny Gustavsson s x

Marie Umerkajeff mp x

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 75 Val av justeringsman och tid för justering

§ 76 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 77 Ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen

fr o m 1999-07-01

§ 78 Etik och moral ett arbete med år 6-9

§ 79 Revidering av tillämpningsföreskrifter för den kommunala

barnomsorgen

§ 80 Ersättning för resa i tjänsten utom Norden

§ 81 Motion från Karl-Axel Öst (fp) angående läraryrket

§ 82 Rapport från förvaltningen

§ 83 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 84 Anmälan av delegationsärenden

§ 85 Anmälan av delgivningar

§ 86 Investeringsprogram 1999-2001 för barn- och skolförvaltningen

§ 87 Förskoleverksamhet i alternativ regi

§ 88 Kurser och konferenser

__________

Bsn § 75

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

onsdagen den 23 juni 1999 kl 14.30.

__________

Bsn § 76

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Au 3/6 Förvaltningschefen informerar om dagsläget för budget 1999.

Arbetsutskottet har 1999-06-03, § 49 behandlat ärendet.

BSN 17/6 Ekonomichef Arne Appel redogör för budgetläget för dagen. En ökad kostnad för särskolebarnen befaras då dessa stiger i antal. Budgetmaterial inför beslut skall sändas till nämndens ledamöter och ersättare under vecka 31, samt budgetrapport per enhet skall delges nämnden till hösten.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

---__________

Bsn § 77 Dnr 99/145 001

Ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen fr o m 1999-07-01

Barn- och skolförvaltningen bygger på en starkt decentraliserad organisation där rektor genom en långtgående delegation har ett omfattande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Sedan några år har förvaltningen organiserat även rektorerna i arbetslag i syfte att underlätta planering, resurshantering och kompetensbreddning inom ledningen. Det finns idag uttalade ambitioner i den politiska ledningen att accentuera rektors ansvar och befogenheter.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-03-22 nämnden besluta

att ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla

fr o m 1999-07-01 i enlighet med förvaltningschefens förslag, dvs

Antalet rektorstjänster ligger fast.

Rektorsarbetslaget skall bibehållas.

Fri ledningsresurs tilldelas rektorsarbetslagen utifrån personalorganisationens dimension.

De centralt reglerade biträdande rektorstjänsterna upphör fr o m den 1 juli 1999. För de, vilka idag upprätthåller tillsvidareanställning som biträdande rektor, skall för var och en individuella utvecklingsplaner upprättas. Ansvaret för detta åvilar förvaltningsledningen.

Ledningsresurs tilldelas de arbetslag vilka genomför förskoleprojektet, dvs ledning motsvarande åtta tjänster fördelas fr o m den 1 juli 1999 med motsvarande en tjänst till varje rektorsarbetslag, 2 x 40 tim till vardera Rimbo-, Norrtälje I- och Norrtälje II-distrikten, samt 1 x 40 tim till vardera Häverö- och Väddödistrikten.

Dessa åtta ledningstjänster ryms inom de ekonomiska ramarna för förskoleprojektet i 1999 års budget där 1,9 mkr avsatts för detta ändamål.

Genom den föreslagna resursen motsvarande åtta tjänster kan förskoleprojektet påbörjas i hela förvaltningen samtidigt med möjlighet till samordningsvinster under genomförandet.

 

 

Bsn § 77 forts

Respektive rektorsarbetslag äger fritt att organisera sin inre ledningsorganisation utifrån givna förutsättningar där omfattningen av ledningsresurs redovisas i bilagda tabell.

7 Rektorsarbetslagens administrativa stöd fortsätter utvecklas, samt

att förvaltningen redovisar ledningsorganisationen vid nämndens

sammanträde i juni.

 

Yrkanden

Ordföranden IngaBrita Mörch (m), med instämmande av Patrik Dahl (c) och Ulla-Britt Pettersson (kd), yrkar bifall till förvaltningens förslag med undantag av punkterna 5 och 6 som strykes.

Christina Pettersson (s), med instämmande av Leif Glavstedt (v), yrkar bifall till förvaltningens förslag i sin helhet.

 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet

antar ordförandens förslag.

Au 15/4 Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 29 föreslagit barn- och skolnämnden besluta

att ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla

fr o m 1999-07-01 i enlighet med förvaltningschefens förslag med

undantag av punkterna 5 och 6 som strykes, samt

att förvaltningen redovisar ledningsorganisationen vid nämndens

sammanträde i juni.

 

Reservation

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Bsn § 77 forts

BSN 29/4 Barn- och skolnämnden har 1999-04-29, § 47 beslutat

att ledningsorganisationen vid barn- och skolförvaltningen skall gälla

fr o m 1999-07-01 i enlighet med förvaltningschefens förslag med

undantag av punkterna 5 och 6, vilka bordlägges till nämndens sammanträde i maj, samt

att förvaltningen redovisar ledningsorganisationen vid nämndens

sammanträde i juni.

BSN 21/5 Ordföranden IngaBrita Mörch (m) informerar att med anledning av budget-prognosens resultat finns ej utrymme för en ambitionshöjning inom förskolan genom en ledningsresurs motsvarande åtta tjänster, varför punkterna 5 och 6 dras ur ärendet. Däremot stödjes samarbetsprojektet Familjecentrum.

Yrkanden

 

Ordföranden IngaBrita Mörch (m), med instämmande av Per Lodenius (c),

Ulla-Britt Pettersson (kd) och Inga-Maja Dunér (fp), yrkar

att punkterna 5 och 6 dras ur ärendet,

att projektet Familjecenter på Flygfältet påbörjas hösten 1999,

att utvärdering av projektet redovisas vid nämndens sammanträde i april 2000, samt

att efter denna utvärdering tas ställning till fortsatt verksamhet med sikte att påbörja ytterligare projekt år 2000 att genomföras i kommunen inom en treårsperiod.

Christina Pettersson (s), med instämmande av Leif Glavstedt (v), yrkar bifall till förvaltningens ursprungliga förslag i sin helhet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar ordförandens förslag.

Omröstning

Votering begärs och sker genom öppen omröstning.

Majoritetens (ordförandens) förslag = JA

Oppositionens (förvaltningens) förslag = NEJ

Bsn § 77 forts

Omröstningsresultat

Agneta Schmiterlöw (m) Ja

Per Lodenius (c) Ja

Patrik Dahl (c) Ja

Ulla-Britt Pettersson (kd) Ja

Inga-Maja Dunér (fp) Ja

Christina Pettersson (s) Nej

Marita Jeansson (s) Nej

Gustav Marling (s) Nej

Jan Sjöblom (s) Nej

Leif Glavstedt (v) Nej

IngaBrita Mörch (m) Ja

 

Omröstningsresultat: sex röster för majoritetens förslag, fem röster för

oppositionens förslag.

Barn- och skolnämnden har 1999-05-21, § 70 beslutat

att punkterna 5 och 6 dras ur ärendet,

att projektet Familjecenter på Flygfältet påbörjas hösten 1999,

att utvärdering av projektet redovisas vid nämndens sammanträde i april 2000, samt

att efter denna utvärdering tas ställning till fortsatt verksamhet med sikte att påbörja ytterligare projekt år 2000 att genomföras i kommunen inom en treårsperiod.

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.

BSN 17/6 Förvaltningschefen redogör för onsdagens träff med rektorerna och det arbete som gjordes kring rektorernas arbetsuppgifter och prioriteringar.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 78 Dnr 99/172 610

Etik och moral ett arbete med år 6-9

Rektorerna Britt-Marie Åsell-Rydberg och Anders Rapp har för Rimboenheternas räkning ansökt om bidrag för att kunna genomföra projektet Etik och moral ett arbete med år 6-9.

Under våren har Långsjöenheten påbörjat ett arbete i syfte att förändra ungdomars attityder och värderingar. Satsningen har slagit mycket väl ut och de önskar nu fortsätta arbetet vid Långsjöskolan samt genomföra ett projekt inom hela Rimbodistriktet.

Förvaltningen föreslår i yttrande 1999-05-07 barn- och skolnämnden bevilja rektorerna i Rimbodistriktet 25.000 kr ur nämndens utvecklingsanslag för att kunna genomföra projektet Etik och moral ett arbete med år 6-9.

 

Yrkanden

IngaBrita Mörch (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Ulla-Britt

Pettersson (kd) yrkar att då denna fråga är en angelägen satsning kommer den att prioriteras i verksamhetsplan 2000 och omfatta hela kommunen, samt att medel kommer att avsättas till satsning på etik och moral.

Christina Pettersson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet

antar ordförandens förslag.

Arbetsutskottet föreslår 1999-06-03, § 50 barn- och skolnämnden besluta

att då denna fråga är en angelägen satsning kommer den att prioriteras i verksamhetsplan 2000 och omfatta hela kommunen, samt att medel kommer att avsättas till satsning på etik och moral.

Reservation

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Bsn § 78 forts

BSN 17/6 Yrkande

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar, förutom arbetsutskottets förslag,

att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja 25.000 kr för projekt Etik och moral ett arbete med år 6-9,

att projektet Etik och moral ett arbete med år 6-9 i Rimbodistriktet

utvärderas av de projektansvariga,

att utvärderingen sker i syfte att använda erfarenheterna från projektet i

det fortsatta arbetet inom etik och moral i hela kommunen.

 

Barn- och skolnämnden beslutar

att ur nämndens utvecklingsanslag bevilja 25.000 kr för projekt Etik och moral ett arbete med år 6-9,

att projektet Etik och moral ett arbete med år 6-9 i Rimbodistriktet

utvärderas av de projektansvariga,

att utvärderingen sker i syfte att använda erfarenheterna från projektet i

det fortsatta arbetet inom etik och moral i hela kommunen,

att då denna fråga är en angelägen satsning kommer den att prioriteras i verksamhetsplan 2000 och omfatta hela kommunen, samt att medel kommer att avsättas till satsning på etik och moral.

__________

Bsn § 79

Revidering av tillämpningsföreskrifter för den kommunala barnomsorgen

Förvaltningens placeringsassistenter har påtalat att problem uppstått i samband med inskrivning och taxedebitering inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Detta gäller främst barn med dubbla boendeadresser där folkbokföring endast kan ske på en adress.

Problemen löses inte med att man ändrar i tillämpningsföreskrifterna och släpper kravet på folkbokföring. En prövning borde kunna göras i varje enskilt fall då situationen kan kräva avsteg från tillämpningsföreskrifterna.

Au 6/5 Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-04-19. Arbetsutskottet har 1999-05-06, § 43 beslutat att återremittera ärendet för komplettering av uppgifter till informationsfoldern.

Au 3/6 Förvaltningens förslag till beslut 1999-04-19 samt reviderade inskrivningsregler, tillämpningsföreskrifter och barnomsorgstaxa för kommunal barnomsorg föreligger.

Arbetsutskottet har 1999-06-03, § 53 behandlat ärendet.

BSN 17/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att göra ett tillägg i tillämpningsföreskrifterna med innebörden att avsteg från inskrivningsregler och tillämpningsföreskrifter kan göras på

begäran av föräldrar efter särskild prövning av nämnden, samt

att delegera beslutanderätten i ovanstående frågor till förvaltningens

administrativa chef.

__________

Bsn § 80 Dnr 99/210 027

Ersättning för resa i tjänsten utom Norden

Rektor Ann-Britt Hammar, Parkenheten, kommer under två veckor hösten 1999 att delta i ett program för skolans internationalisering i samarbete med England och Wales. Hon har erhållit stipendium från Uppsala Universitets Fortbildningsavdelning och kommer under besöket att följa en rektorskollega i dennes arbete med att implementera läroplan för de yngre åldrarna.

Ann-Britt Hammar anhåller i skrivelse 1999-04-27 om att få delta i utbytet och erhålla utlandstraktamente för att täcka viss del av kostnaderna. Kostnaden för utlandstraktamente belastar budgeten för ledningsresurs inom förvaltningen.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-05-07.

Au 3/6 Arbetsutskottet har 1999-06-03, § 54 behandlat ärendet.

BSN 17/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att bevilja Ann-Britt Hammar ersättning under två veckor för resa i

tjänsten utom Norden.

__________

Bsn § 81 Dnr 99/062 020

Motion från Karl-Axel Öst (fp) angående läraryrket

Karl-Axel Öst (fp) inlämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde 1998-09-28, § 155, en motion angående läraryrket. I motionen föreslås nio punkter för att förbättra lärarnas situation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 1998-10-27, 265 beslutat att remittera motionen till ledningskontoret för yttrande. Ledningskontoret överlämnar 1999-01-29 motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande över om motionen bör överlämnas till nämnderna för handläggning och beaktande i nämndernas verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-06-03.

Au 3/6 Arbetsutskottet har 1999-06-03, § 55 behandlat ärendet.

BSN 17/6 Barn- och skolnämnden beslutar

att rekommendera ledningskontoret att överlämna motionen till nämnderna för handläggning och beaktande i nämndernas verksamhet.

__________

Bsn § 82

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen informerar om

Kompetensförsörjning Norrtälje kommun

Komrev AB har på uppdrag av kommunens revisorer granskat planering och framförhållning rörande den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunens verksamhet.

Förvaltningschefen har i skrivelse 1999-06-08 på nämndens uppdrag yttrat sig över Komrevs rapport 1999-03-01.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

 

Rektorernas arbetsmiljö

Yrkesinspektionen genomförde den 27 maj 1999 en inspektion vid barn- och skolförvaltningen. Inspektionen föranleddes av den undersökning som kommunen gjort av skolledarnas arbetsmiljö inom grundskolan. Yttrande skall vara inlämnat senast den 15 juli 1999. Ärendet behandlas vid arbetsutskott den 23 juni 1999.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

 

Presidieträff med tekniska kontoret

Barn- och skolnämnden beslutar

att förvaltningen får i uppdrag att boka presidieträff med tekniska kontoret i början av augusti för diskussioner kring bl a investeringsrutiner.

---__________

Bsn § 83

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden informerar om

Rektorstillsättningar

 

Arbetsutskottet har 1999-06-03, § 52 beslutat att tillsätta rektorer för Kvisthamraskolan, Bålbroskolan och Musikskolan. Förvaltningschefen

informerar om den pågående rekryteringen av rektorer till Norrsundsskolan

och Lommarskolan. Beslut fattas vid arbetsutskott den 23 juni 1999.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

 

Skrivelser adresserade till barn- och skolnämnden

Förvaltningskontoret erhåller ofta skrivelser som är adresserade till barn- och skolnämnden och har ett rent politiskt innehåll, vilket innebär att de ej kan handläggas av förvaltningens tjänstemän. Ofta får även fler ledamöter i nämnden kopia på samma brev.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ordföranden och vice ordföranden besvarar inkommande skrivelser

med politiskt innehåll.

__________

 

 

 

Bsn § 84

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 22-24 enligt

föreliggande förteckning 1999-06-01.

__________

Bsn § 85

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1999-06-08 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 86 Dnr 99/253 041

Investeringsprogram 1999-2001 för barn- och skolförvaltningen

BSN 970424 Förvaltningens förslag 1997-03-05 till investeringsprogram 1998-2000 för om- och tillbyggnation av barn- och skolförvaltningens lokaler har behandlats av barn- och skolnämnden 1997-04-24, § 51 samt 1998-04-23 § 59.

BSN 981112 Barn- och skolnämnden beslutade 1998-11-12 § 111 bl a att hos kommunfullmäktige ansöka om 18,7 mkr ur 1999 års investeringsbudget.

Au 990603 Förvaltningens förslag till investeringsprogram 1999-2001 föreligger i skrivelse 1999-05-17.

Tekniska kontorets förslag till beslut angående ombyggnad av Länna skolgård och gårdskompletteringar vid Långsjöskolan föreligger i skrivelser 1999-05-09.

 

Arbetsutskottet har 1999-06-03, § 51 behandlat ärendet.

 

BSN 17/6 Barn- och skolnämndens förslag

Kommunstyrelsen beslutar

att komplettering av Långsjöskolans gård genomförs till en kostnad av

320.000 kr,

att anslå medel för att täcka ökad drift- och kapitaltjänstkostnad på 49.797 kr

i kommande års (2000) fastighetsbudget,

att ombyggnad av Länna skolgård får genomföras enligt alternativ 2 till en kostnad av 1.485.000 kr,

att anslå medel för att täcka ökad drift- och kapitaltjänstkostnad på 169.900 kr i kommande års (2000) fastighetsbudget,

att avsätta medel till återställande av skolgårdar i samband med större ombyggnationer såsom Elmsta-, Norrsund-, Bålbro- och Centralskolorna,

samt

Bsn § 86 forts

att anta förslag 1999-05-17 till investeringsplanering 1999-2001, vilket

bl a innebär

Häverödistriktet

Centralskolans projektering och byggnation sker under 1999-2000 att stå klart till starten av vårterminen 2001.

Väddödistriktet

Norrsundsskolan byggs om och till under 1999, samt

Elmstaskolan byggs om och till under 1999.

Rimbodistriktet

Bålbroskolans etapp 2 färdigställs under 1999, samt

färdigställandet av om- och tillbyggnationen av Rånäs skola skall

vara klart i slutet av 2000.

Norrtäljedistrikten

I anslutning till Riala skola uppförs en nybyggnation som innehåller ett tillagnings/serveringskök samt matsal/undervisningssal, att vara färdigställt under 2000.

 

Länna skolas gymnastiksal byggs till med ca 200 m2, samt att två nya omklädningsrum med duschar tillskapas, att vara färdigställt senast år 2000, alternativt byggs en sporthall i samarbete med föreningslivet.

Svanbergaskolans kök byggs om och till för att kunna leverera mat även till Söderbykarls skola, samt

Drottningdals kök byggs om för att klara enhetens behov.

 

__________

 

Bsn § 87 Dnr 97/661 718

Förskoleverksamhet i alternativ regi

Norrtälje kommun har idag 16 förskolor som drivs i alternativ regi. Såsom avtalen är utformade bedrivs förskoleverksamheten i alternativen på entreprenad av barn- och skolnämnden. När offentliga myndigheter lämnar ut verksamhet på entreprenad krävs att en upphandling sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling innan man väljer entreprenör.

Alternativ förskoleverksamhet kan bedrivas enligt två olika förutsättningar:

1 Som enskild bidragsfinansierad verksamhet med verksamhetsbidrag

2 På uppdrag av barn- och skolnämnden som entreprenad med upphandling

Förvaltningen redogör i skrivelse 1999-03-08 för de olika förutsättningarna, samt ger exempel på krav som kan ställas på enskild bidragsfinansierad verksamhet. Förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-03-11.

Au 11/3 Yrkanden

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar på bifall till förslag till beslut enligt skrivelse 1999-03-11.

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) yrkar avslag och förordar upphandling av förskoleverksamhet förutom när det gäller föräldrakooperativ.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet antar förslag till beslut enligt skrivelse 1999-03-11.

Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 14 beslutat

att uppdra till förvaltningen att till nämndsammanträdet den 25 mars 1999

redovisa de kriterier som skall uppfyllas för att de enskilda förskolorna skall bli bidragsberättigade, samt förslag till övriga tillämpningsföreskrifter för enskild bidragsfinansierad verksamhet, samt

föreslår barn- och skolnämnden besluta

 

Bsn § 87 forts

att förskolor i alternativ regi från den 1 januari 2000 går ut i enskild

bidragsfinansierad verksamhet, där uppfyllandet av vissa krav

berättigar till bidrag för verksamheten, och där alla de enskilda

förskolorna från det datumet själva handhar kö- och taxedebitering.

Reservation

Christina Pettersson (s) och Leif Glavstedt (v) reserverar sig till förmån för eget förslag.

BSN 25/3 Yrkanden

Moderaterna genom ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring av att-satsen: "att förskolor i alternativ regi snarast, dock senast den 1 januari 2000, går…" , samt att beslut fattas vid dagens sammanträde.

Socialdemokraterna genom Christina Pettersson (s) yrkar bordläggning av ärendet.

Socialdemokraterna genom Margareta Spång yrkar att ekonomisk konsekvensbeskrivning tas fram.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar majoritetens förslag.

Barn- och skolnämnden har 1999-03-25, § 37 beslutat

att förskolor i alternativ regi snarast, dock senast den 1 januari 2000, går över i verksamhetsformen enskild bidragsfinansierad verksamhet, där uppfyllandet av vissa krav berättigar till bidrag för verksamheten, och där alla de enskilda förskolorna därefter själva handhar kö- och taxe-

debitering,

att anta krav på enskild bidragsfinansierad verksamhet enligt skrivelse 1999-03-08, sid 3 och 4, samt

att förvaltningen tar fram ekonomisk konsekvensbeskrivning.

Bsn § 87 forts

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag med upphandling av förskoleverksamhet förutom när det gäller föräldra- kooperativ.

Au 15/4 Förvaltningsjuristen redogör för det pågående arbetet kring samarbetet med förskoleverksamheterna i alternativ drift. En utförlig redogörelse för alternativens verksamhet kommer att lämnas vid nämndens sammanträde den 29 april 1999. Arbetsutskottet har 1999-04-15, § 39 behandlat ärendet.

Au 29/4 Nämnden har uttryckt önskemål att förvaltningen genom förvaltningschefen skall bereda ansökningar och besluta om godkännande och bidragsberättigande av de enskilda förskolorna i enlighet med de villkor nämnden antagit. Undantaget är godkännandet av taxan/föräldraavgiften, som nämnden vill förbehålla sig beslutanderätten kring.

Inför nämndens beslut om enskilda förskolor nämndes aldrig att beslutet även borde avse enskilda fritidshem. För att inte särskilja de enskilda fritidshemmens drift från förskolorna, och för att inte bryta mot lagen om offentlig upphandling föreslår förvaltningen i skrivelse 1999-04-29 nämnden besluta

att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem, förutom godkännande av taxa/föräldraavgift, vilket beslut ligger kvar hos nämnden, och

att göra tillägg till nämndens beslut 1999-03-25, § 37 på så sätt att beslutet omfattar även fritidshem som skall drivas i enskild bidragsfinansierad form.

Arbetsutskottet har 1999-04-29, § 42 behandlat ärendet.

BSN 29/4 Ajournering äger rum kl 16.30-16.35.

Yrkanden 1:a att-satsen

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

 

Ulf Bley (s) och Marita Jeansson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Bsn § 87 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar förvaltningens förslag.

 

Yrkanden 2:a att-satsen

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

 

Ulf Bley (s) och Marita Jeansson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar avslag till förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare beslut.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar förvaltningens förslag.

 

Barn- och skolnämnden har 1999-04-29, § 58 beslutat

att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem, förutom godkännande av taxa/föräldraavgift, vilket beslut ligger kvar hos nämnden, och

att göra tillägg till nämndens beslut 1999-03-25, § 37 på så sätt att beslutet omfattar även fritidshem som skall drivas i enskild bidragsfinansierad form.

Reservation

1:a att-satsen:

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i beslut.

2:a att-satsen:

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget

förslag.

BSN 17/6 Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-06-17 en ändring i villkoren för godkännande och bidragsberättigande av enskild bidragsfinansierad verksamhet.

Bsn § 87 forts

Barn- och skolnämnden beslutar

att förändra villkoren för godkännande och bidragsberättigande av enskild bidragsfinansierad verksamhet på så sätt att kravet på revisor för verksamheterna överensstämmer med de lagbestämmelser som reglerar

respektive driftsform såsom ekonomisk förening, stiftelse eller aktiebolag.

__________

Bsn § 88

Kurser och konferenser

Inbjudan till seminariet "Med gemensamma krafter för barn i riskzon" den 11 augusti föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att anmälningar snarast lämnas till nämndsekreteraren, samt

att anmälda deltagare beviljas förrättningsarvode.

__________