BSN-protokoll 990902 § 89-106

BSN-protokoll 990916 § 107-109

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 1999-09-02

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 16.00-17.00

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef

Gösta Högberg, bitr förvaltningschef

Arne Appel, ekonomichef

Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 1999-09-16

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 89-106

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-09-02

Datum för 1999-09-17 Datum för 1999-10-08

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

09.00-12.00, 16.00-17.00 VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x Fr 9.30

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x Fr kl 16.00

Marie Egelin m x

Helene Thor c x Tjg

Virve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x

Ulf Bley s x

Gustav Marling s x

Olle Jansson s x Tjg

Jenny Gustavsson s x Tjg

Bridget Wedberg mp x Kl 09.00-12.00

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 89 Val av justeringsman och tid för justering

§ 90 Budget 1999

§ 91 Budget 2000-2002

§ 92 Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2000

§ 93 Målsättning för öppen förskola

§ 94 Enskilda familjedaghem

§ 95 Godkännande av fristående grundskola, Naturbarnstugan

§ 96 Godkännande av fristående grundskola, RUT

§ 97 Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor

och fritidshem

§ 98 Utbildningsvideo "Processer"

§ 99 Skärgården Hållbar framtid, remiss

§ 100 Program för Färsna Gård, remiss

§ 101 Anmälan av delegationsärenden

§ 102 Anmälan av delgivningar

§ 103 Rapport från förvaltningen

§ 104 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 105 Kurser och konferenser

§ 106 Övrigt ärende inbjudan till resurscenter

__________

 

Bsn § 89

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens

protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

torsdagen den 16 september 1999, kl 08.00.

__________

Bsn § 90 Dnr 99/016 041

Budget 1999

Au 11/3 Ekonomichef Arne Appel redogör muntligt för internfördelningen av budget 1999. Budgetläget per enhet kommer månatligen att rapporteras till nämnden.

Arbetsutskottet har 1999-03-11, § 16 behandlat ärendet.

 

BSN 25/3 Barn- och skolnämndens ramfördelning för 1999 föreligger i skrivelse 1999-03-25.

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-03-25, § 29

att till arbetsutskottet delegera beslutanderätten i detta ärende med inriktningen att uppräkna ramen för 1999 med 3,2 mkr till barn med särskilda behov, samt

att arbetsutskottet till förvaltningen lämnar riktlinjer på vilket sätt och

vilka grunder fördelningen av dessa 3,2 mkr skall ske.

Au 26/8 Förvaltningens skrivelse 1999-08-03, reviderad 1999-08-24, angående åtgärder för att minska barn- och skolnämndens prognostiserade underskott föreligger.

Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 57 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till barn- och skolnämnden.

BSN 2/9 Ekonomichefen redogör för åtgärder enligt skrivelse 1999-08-24 för att minska barn- och skolnämndens prognostiserade underskott. Skrivelsen har överlämnats till kommunstyrelsen.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

Bsn § 91 Dnr 99/013 041

Budget 2000-2002

BSN 21/5 Förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002 föreligger i skrivelse 1999-05-12. Förslaget har utarbetats av ledningskontoret i samråd med kommun-styrelsens ordförande och vice ordförande.

Nämndens synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 maj och kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 10 juni och av fullmäktige den 28 juni 1999.

Förvaltningens förslag till yttrande föreligger i skrivelse 1999-05-21.

Barn- och skolnämnden har 1999-05-21, § 68 beslutat

att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens

yttrande 1999-05-21 som sitt eget, samt

att översyn av förvaltningens fördelningsprinciper genomföres.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut kring ramar 2000-2002.

Au 26/8 Förvaltningsskrivelse 1999-08-16 i anslutning till barn- och skolnämndens förslag till driftbudget 2000-2002 inklusive investeringsprogram 1999-2001 daterat 1999-05-17 och bilagor föreligger. Arbetsutskottet har 1999-08-26,

§ 58 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till barn- och skolnämnden.

BSN 2/9 Ordföranden IngaBrita Mörch (m) och Christina Pettersson (s) presenterar majoritetens respektive oppositionens förslag till budget 2000.

Ärendet har MBL-förhandlats 1999-08-27.

Barn- och skolnämnden beslutar

att bordlägga ärendet till extra nämndsammanträde torsdagen den

16 september 1999 kl 08.30.

__________

Bsn § 92

Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2000

Kommunfullmäktige har 1999-04-26, § 88 fastställt kommunens barn- och skolplan "Kompassen" plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet.

Planen gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid. I samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige anger nämnden sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Verksamhetsplan 1999

I augusti 1998 beslutade barn- och skolnämnden i verksamhetsplanen för 1999 att prioritera

* från barnomsorg till förskola

* insatser för språkträning/språkutveckling för barn och unga, 1-16 år

* utveckling av musikskolan till kulturskola

* grundskolans kunskapsgaranti

* satsningar på ökad personaltäthet

Alla dessa punkter i verksamhetsplanen har varit föremål och riktmärke för förvaltningens arbete i olika hög grad vad avser genomförande, konkretisering av de olika områdena. Verksamheten inom barn- och skolförvaltningen skall präglas av att barns och ungdomars intresse sätts i centrum.

Verksamhetsplan 2000

Förvaltningen föreslår i yttrande 1999-08-10 barn- och skolnämnden besluta

att prioritera följande frågor i verksamhetsplan 2000 över nämndens

ansvarsområde:

* Fortsatt satsning på kunskapsgarantin där varje barn och ungdom får en egen individuell utvecklingsplan

* Utveckling av samverkan och samarbete med lärarhögskolorna i Uppsala och Stockholm med syfte att underlätta den framtida personalförsörjningen inom förskola och skola.

Bsn § 92 forts

* Satsning på ökad personalrörlighet genom bland annat kompetenshöjande insatser - särskilt mellan förskola, barnskola och grundskola.

* Sörja för goda förutsättningar för rektorer att fullgöra det aktiva och utvecklande ledarskap som nämnden förväntar sig, bland annat genom erforderligt administrativt stöd och möjlighet till stödresurser inom enheterna. Detta för att rektor skall ha en rimlig arbetsmiljö.

* Som en konsekvens av kommunens IT-satsning erfordras teknikstöd för att säkerställa kvalitet och driftsäkerhet av IT-nätet. Barn- och skolförvaltningen kommer att vara den största nyttjaren av denna satsning. Teknikstöd i form av tre tjänster bedöms nödvändigt, vilka kommer att ingå i kommunens samlade IT-grupp.

* Genom tydliga och klara rutiner, ett öppet förhållningssätt gentemot varandra, liksom en hög etik och moral där vuxna utgör ett föredöme för unga, skall förvaltningen utgöra ett stöd för barn och ungdomar i en tid då de har ett stort behov av positiva förebilder.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 59 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till barn- och skolnämnden.

BSN 2/9 Ärendet har behandlats i PAMK 1999-08-27.

Barn- och skolnämnden beslutar

att bordlägga ärendet till extra nämndsammanträde torsdagen den

16 september 1999 kl 08.30.

__________

Bsn § 93 Dnr 99/167 712

Målsättning för öppen förskola

Samtlig personal vid kommunens öppna förskolor har deltagit i framtagandet av Målsättning för Öppen förskola samt Verksamhetsbeskrivning för Öppen förskola.

Målsättningen är specifik just för öppen förskola, men allmänt hållen så att den ger möjlighet för en enhet som innehåller bl a öppen förskola att definiera sina specifika mål för hela enheten. Det är av stor vikt att kommunens öppna förskolor omfattas av samma övergripande målsättning för att säkerställa en likvärdig kvalitet.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-05-27.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 61 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta Målsättning för Öppen förskola i Norrtälje kommun.

__________

Bsn § 94 Dnr 99/267 712

Enskilda familjedaghem

Ansökningar om att få starta enskilda familjedaghem, dvs att få "auktorisation" som privat dagbarnvårdare, har inkommit till förvaltningen.

Nämnden har fattat beslut om möjligheterna att starta förskola och fritidshem i enskild bidragsfinansierad form. Detta regleras i skollagens kap 2a § 13.

I skollagen finns också en möjlighet att uppdra åt annan att utföra uppgifter inom förskoleverksamheten genom avtal. Eftersom denna möjlighet gäller en entreprenadform krävs upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) innan ett sådant avtal kan tecknas.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-06-02 barn- och skolnämnden besluta

att med hänvisning till skollagen (1985:1100) och lagen om offentlig

upphandling (1992:1258) avslå ansökningar om godkännande av

enskilda familjedaghem.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 62 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Yrkanden

Ordförande IngaBrita Mörch (m) yrkar avslag till förvaltningens förslag 1999-06-02 och att förvaltningen återkommer med nytt förslag till kriterier och avtal.

Vice ordförande Christina Pettersson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag 1999-06-02.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar ordförandens förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå förvaltningens förslag, samt

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till

kriterier och avtal.

Bsn § 94 forts

Reservation

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget

förslag.

_________

 

 

 

 

 

Bsn § 95 Dnr 99/270 603

Godkännande av fristående grundskola, Naturbarnstugan

Naturbarnstugan ek förening har drivit förskoleverksamhet i Norrtälje genom avtal med barn- och skolnämnden sedan en längre tid.

Naturbarnstugan ek förening har före ansökningstidens utgång den 1 april 1999 inlämnat ansökan till Skolverket om godkännande av och rätt till bidrag till start av fristående grundskola i Norrtälje kommun. Ansökan avser årskurserna 1-5, samt förskoleklass fr o m läsåret 20002001.

Förvaltningens yttrande föreligger i skrivelse 1999-07-16.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 63 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att överlämna förvaltningens förslag till yttrande över ansökan om

godkännande av fristående Naturbarnskolan till Skolverket som sitt eget.

__________

Bsn § 96 Dnr 99/269 603

Godkännande av fristående grundskola, RUT

Rättvisa och utveckling (RUT), ideell förening, har före ansökningstidens

utgång den 1 april 1999 inlämnat ansökan till Skolverket om godkännande

av en fristående grundskola i Norrtälje kommun fr o m läsåret 2000/2001.

Förvaltningens yttrande samt yttrande till Skolverket föreligger i skrivelser 1999-08-05.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 64 behandlat ärendet.

 

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att anta förvaltningens förslag till yttrande över föreningen RUT:s

ansökan om att starta friskola som sitt eget och överlämna det till

Skolverket.

Protokollsanteckning - tilläggsyrkande

Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar att till yttrandet från barn- och skolnämnden skall tilläggas att i inriktningen på arbetet med elevgruppen som är i behov av särskilt stöd är integrering med övriga elever i skolan en viktig del. Att starta en särskild friskola är ett avsteg från denna pedagogik.

__________

 

Bsn § 97

Godkännande av taxa/föräldraavgift vid enskilda förskolor och fritidshem

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-04-29, § 58 att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem. Godkännande av taxa/föräldraavgift skall dock beslutas av nämnden.

Förvaltningschefen har godkänt att Freinetförskolan Mimer, Rådmansö Waldorfdaghem, kooperativet Småfolkets ek förening, samt personalkooperativet Fröstugans ek förening får starta verksamhet i enskild bidragsfinansierad form och blivit berättigade till bidrag.

Förvaltningen föreslår nämnden besluta om taxor/föräldraavgifter enligt föreliggande skrivelse 1999-08-04.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 65 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna Freinetförskolan Mimers, Rådmansö Waldorfdaghems, kooperativet Småfolkets ek förening, samt personalkooperativet Fröstugans ek förening taxor/föräldraavgifter för förskoleverksamhet i enskild bidragsfinansierad drift enligt skrivelse 1999-08-04, dvs

* Freinetförskolan Mimer

Kommunens taxa 1% plus föräldrainsatser.

* Rådmansö Waldorfdaghem

1.800 kr/plats och månad för det yngsta barnet. För syskon 400 kr/

månad. Juli månad avgiftsfri.

* Kooperativet Småfolket ek för

Samma taxa som kommunen har.

* Personalkooperativet Fröstugan ek för

Föräldraavgift om 2.000 kr/plats och månad för heltid. För tid under 25 timmar/vecka debiteras 1.500 kr/månad, för fritidshemsplats 900 kr/ månad, samt för syskon till det yngsta placerade barnet 400 kr/månad. Juli månad avgiftsfri.

__________

Bsn § 98 Dnr 99/279 027

Utbildningsvideo "Processer"

Kunskapsmedia AB har tidigare givit ut en utbildningsvideo om kvalitetsarbete - Rätt från början - som visat sig ha stort värde i arbetet med utveckling av barn- och skolförvaltningens verksamheter.

Samma företag har nu för avsikt att producera ytterligare en film till stöd i kvalitetsarbete och söker nu hjälp med finansieringen från olika kommuner. Med anledning av att Norrtälje kommun, barn- och skolförvaltningen, gjort sig känd för att arbeta med kvalitetsutveckling med SIQ som en metod har vi blivit tillfrågade om hjälp med finansiering.

Förvaltningens yttrande 1999-05-21 föreligger.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 66 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att avsätta 10.000 kr ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag för

delfinansiering av utbildningsvideon "Processer".

__________

Bsn § 99 Dnr 99/297 011

Skärgården Hållbar framtid, remiss

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens översiktsplan som antogs 1990 skall revideras. Ett område som är angeläget att fördjupa är skärgården. Med anledning av detta initierade kommunen utredningen "Skärgården Hållbar framtid". Yttrande över remissen skall vara inlämnad senast den 15 september.

Förvaltningens förslag till remissvar över utredningen föreligger i skrivelse

1999-07-06.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 67 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens yttrande 1999-07-06

som sitt eget.

__________

Bsn § 100 Dnr 99/293 010

Program för Färsna Gård, remiss

Ledningskontoret har med hjälp av servicekontoret upprättat ett förslag till program för Färsna Gård. Förslaget är framtaget som ett projekt med deltagare från flera förvaltningar. Yttrande över remissen skall vara inlämnad senast den 15 september.

Förvaltningens förslag till remissvar föreligger i skrivelse 1999-07-01.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 68 behandlat ärendet.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att till ledningskontoret överlämna förvaltningens yttrande 1999-07-01

som sitt eget.

__________

Bsn § 101

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 25-42

enligt föreliggande förteckning 1999-08-02.

__________

Bsn § 102

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1999-08-23 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 103

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* "Små barn kan", erfarenheter från studiecirklar om små barn i

Norrtälje kommun hösten 19997 och våren 1998

* Rektorernas arbetsmiljö Yrkesinspektionens underrättelse, förvaltningens svarsskrivelse och hantering i personal- och arbetsmiljökommittén

* Tillsättningen av rektor vid Köpmanholmsenheten

* Familjecenterprojekt som startats på Vigelsjöenheten i samarbete med

BVC, MVC och socialförvaltningen.

__________

Bsn § 104

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar om

* Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen, nämndpresidier, fackliga företrädare, förvaltningschefer och ekonomer har deltagit i ett seminarium den 30 augusti/1 september angående Norrtälje kommuns ekonomiska framtid.

__________

Bsn § 105

Kurser och konferenser

Ordföranden informerar om ett seminarium om skolbibliotek den 22 september i Roslagsskolans aula. Seminariet är kostnadsfritt.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ledamöter och ersättare som deltar i seminariet är berättigade till

förrättningsarvode.

__________

Bsn § 106

Övriga ärenden

Information om resurscenters verksamhet och förteckning över personalen

efterfrågas.

Barn- och skolnämnden beslutar

att inbjuda resurscenters ledning till ett kommande nämndsammanträde.

__________

 

 

 

__________