NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 1999-09-16

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 08.30-09.15

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef

Gösta Högberg, bitr förvaltningschef

Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist

Arne Appel, ekonomichef

Anne Josefsson, sekreterare

 

Tony Wallin, personalchef ledningskontoret

Nils-Eric Nilsson, ordförande Lärarförbundet

 

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 1999-09-16

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 107-109

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-09-16

Datum för 1999-09-17 Datum för 1999-10-08

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

Kl 08.30-09.15 VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x

Marie Egelin m x

Helene Thor c x Tjg

Virve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x Tjg

Ulf Bley s x

Gustav Marling s x

Olle Jansson s x Tjg

Jenny Gustavsson s x

Bridget Wedberg mp x

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 107 Val av justeringsman och tid för justering

§ 108 Budget 2000-2002

§ 109 Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2000

__________

 

Bsn § 107

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens

protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

torsdagen den 16 september 1999.

__________

Bsn § 108 Dnr 99/013 041

Budget 2000-2002

BSN 21/5 Förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002 föreligger i skrivelse 1999-05-12. Förslaget har utarbetats av ledningskontoret i samråd med kommun-styrelsens ordförande och vice ordförande.

Nämndens synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 maj och kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 10 juni och av fullmäktige den 28 juni 1999. Förvaltningens förslag till yttrande föreligger i skrivelse 1999-05-21.

Barn- och skolnämnden har 1999-05-21, § 68 beslutat

att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens

yttrande 1999-05-21 som sitt eget, samt

att översyn av förvaltningens fördelningsprinciper genomföres.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut kring ramar 2000-2002.

Au 26/8 Förvaltningsskrivelse 1999-08-16 i anslutning till barn- och skolnämndens förslag till driftbudget 2000-2002 inklusive investeringsprogram 1999-2001 daterat 1999-05-17 och bilagor föreligger. Arbetsutskottet har 1999-08-26,

§ 58 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till barn- och skolnämnden.

BSN 2/9 Ordföranden IngaBrita Mörch (m) och Christina Pettersson (s) presenterar majoritetens respektive oppositionens förslag till budget 2000. Barn- och skolnämnden har 1999-09-02, § 91 beslutat att bordlägga ärendet till extra nämndsammanträde torsdagen den 16 september 1999 kl 08.30. Ärendet har MBL-förhandlats 1999-08-27.

BSN 16/9 FÖRVALTNINGENS BUDGETFÖRSLAG 2000 enligt skrivelse

1999-08-16

DRIFTBUDGET (kommentarer se bilaga 1)

Ram

Tilldelad ram 622 290 tkr

Överföring av ram från utbildningsnämnden 2 400 tkr

Summa 624 690 tkr

Bsn § 108 forts

Förändringar i ram 2000 gentemot budget 1999

Ramen är uppräknad på följande sätt med budget 1999 som utgångsläge:

Intäkter + 1%

Personalkostnader + 3%

Kapitaltjänstkostnader + 1%

Övriga kostnader + 1%

 

Därutöver har följande ändringar gjorts

Förändrat elevantal grundskolan +6 500 tkr

Förändrat elevantal barnomsorg -5 600 tkr

Minskning av ram till följd av effekter vid överföring

av städansvar till nämnden - 930 tkr

Förslag till budget för år 2000

Som utgångsläge har budget för 1999 använts. Uppräkningar har gjorts på samma sätt som vid tilldelning av ram med undantag av kapitaltjänstkostnader där underlag för kapitaltjänstkostnadernas storlek för år 2000 använts.

Specifikation av uppräkningen

Budget 1999 607 983 tkr

 

Uppräkning:

Intäkter uppräknat 1% - 490 tkr

Personalkostnader uppräknat 3% 12 812 tkr

Kapitaltjänst (enl underlag från servicekontoret) - 489 tkr

Extern övrig driftskostnad 1 203 tkr

Intern övrig driftskostnad 1 021 tkr

Summa uppräkning 14 057 tkr

Summa budget 1999 + uppräkning 622 040 tkr

Differens ram summa budget + uppräkning 2 650 tkr

Budget 2000 på delprogramnivå

Dp 062 Företagshälsovård 563 tkr

Dp 066 Personalvård 3 342 tkr

Dp 442 Fritidsgårdsverksamhet 5 914 tkr

Dp 600 Barn- och skolnämnd 1 021 tkr

Dp 601 Barn- och skolkontor 6 106 tkr

Bsn § 108 forts

Dp 611 Egna skolfastigheter 54 tkr

Dp 612 Förhyrda skollokaler 21 tkr

Dp 613 Inventarier 5 818 tkr

Dp 621 Skolmåltider 23 393 tkr

Dp 622 Skolhälsovård 2 213 tkr

Dp 624 Skolskjutsar 16 960 tkr

Dp 627 Psyk-kur-syvverksamhet 2 837 tkr

Dp 628 AV-Central 870 tkr

Dp 630 Förvaltningens spec ledningsresurs 42 363 tkr

Dp 641 Grundskola 305 643 tkr

Dp 671 Adm särskola 819 tkr

Dp 672 Särskola 24 085 tkr

Dp 691 Musikskola 8 199 tkr

Dp 721 Daghem 94 794 tkr

Dp 722 Fritidshem 30 119 tkr

Dp 723 Öppen förskola 3 579 tkr

Dp 726 Familjedaghem 45 976 tkr

 

Förändringar inlagda i budget 2000

Minskad ram för städning - 930 tkr

Ändrat elevantal för grundskolan 6 500 tkr

Ändrat barnantal daghem, familjedaghem och

skolbarnsomsorg - 5 600 tkr

Ökade hyreskostnader utöver ramuppräkning med 1% 1 139 tkr

Överföring av ram från utbildningsnämnden 2 400 tkr

Ökat elevantal särskolan 3 268 tkr

Barn med särskilda behov - 3 268 tkr

Minskad budget för personalvård - 865 tkr

Administrativt stöd 2 300 tkr

Ökade kostnader skolskjutsar, se kommentar bilaga 1 -

IT-tekniker 900 tkr

Förskoleprojektet, se kommentar bilaga 1 -

INVESTERINGSBUDGET (bilaga 1 och 4)

För ny- och reinvestering av inventarier i nämndens

lokaler behövs 7 mkr/år

Vad gäller lokaler hänvisas till nämndens investerings-

program 1999-05-17 och nämndbeslut 1999-06-17, § 86.

Bsn § 108 forts

Ärendet har MBL-förhandlats 1999-08-27, samt 1999-09-07.

BSN 16/9 Ajournering

Ajournering äger rum kl 09.00-09.10

Yrkanden

Ordförande IngaBrita Mörch (m) med instämmande av Patrik Dahl (c) och Ulla-Britt Pettersson (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg enligt skrivelse 1999-09-03

 

- bevarande av lärartätheten 1 900 tkr

- samarbete med lärarhögskolor 800 tkr

- syskonavgift eftersom vi har två parallella system:

olika alternativ/kommunal bör inte föräldrar drabbas

av dubbla avgifter. Vid olika omsorgsformer då val

inte är möjligt tar vi den lägre avgiften 500 tkr

- öka administrativa stödet för rektorerna även med

hjälp av LAK-kontoren. Omorganisationen som

innebär att LAK:arna arbetar närmar rektorsområden +1 000 tkr

- låt kommunal/alternativ barnomsorg ha lika villkor,

se över egna köer och administrering +1 000 tkr

- lokaler: barnomsorgen minskar, omsorgen behöver

lokaler. Lägg ned ett daghem i Rimbo samt två i

Norrtälje under år 2000 +2 000 tkr

- restriktion kring simskolor och skjutsar dit +500 tkr

- restriktion kring skolskjutsar

- bevarande av personaltätheten in barnomsorgen

Vice ordförande Christina Pettersson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar bifall till eget förslag, dvs

- rekryteringsprojektet Lärarhögskolan 400 tkr

- ökad lärartäthet, 20 nya lärartjänster ht 2000 3 300 tkr

- förskoleprojektet 1 800 tkr

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut kring ramar 2000-2002.

 

Bsn § 108 forts

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar majoritetens förslag.

Barn- och skolnämndens förslag

Kommunfullmäktige beslutar

att anta barn- och skolnämndens förslag till driftbudget år 2000 enligt

skrivelse 1999-08-16 och bilagor, inklusive investeringsprogram

1999-2001 daterat 1999-05-17, samt med följande tillägg

- bevarande av lärartätheten 1 900 tkr

- samarbete med lärarhögskolor 800 tkr

- syskonavgift eftersom vi har två parallella system:

olika alternativ/kommunal bör inte föräldrar drabbas

av dubbla avgifter. Vid olika omsorgsformer då val

inte är möjligt tar vi den lägre avgiften 500 tkr

- öka administrativa stödet för rektorerna även med

hjälp av LAK-kontoren. Omorganisationen som

innebär att LAK:arna arbetar närmar rektorsområden +1 000 tkr

- låt kommunal/alternativ barnomsorg ha lika villkor,

se över egna köer och administrering +1 000 tkr

- lokaler: barnomsorgen minskar, omsorgen behöver

lokaler. Lägg ned ett daghem i Rimbo samt två i

Norrtälje under år 2000 +2 000 tkr

- restriktion kring simskolor och skjutsar dit +500 tkr

- restriktion kring skolskjutsar

- bevarande av personaltätheten in barnomsorgen

Barn- och skolnämnden beslutar i budgetärendet dessutom

att uppdra till förvaltningen att

* till oktobersammanträdet arbeta fram förslag till avtal för privat auktoriserad dagbarnvårdare

* till novembersammanträdet utreda utgifter till dagbarnvårdare alternativt daghem och vid differens även redovisa differentierad taxa

Bsn § 108 forts

* till decembersammanträdet arbeta fram förslag till fördelningsprinciper mellan enheterna

* till decembersammanträdet se över rutiner för barn med behov av särskilt stöd från andra kommuner

* till majsammanträdet arbeta fram översyn av egna avgifter för kommunal barnomsorg

* till marssammanträdet utreda om lika ersättning utgår till

kommunal/alternativ barnomsorg, samt kommunal/alternativ friskola

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

--- __________Bsn § 109

Barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2000

Kommunfullmäktige har 1999-04-26, § 88 fastställt kommunens barn- och skolplan "Kompassen" plan för utveckling av Norrtälje kommuns förskola, skola och fritidsverksamhet.

Planen gäller för hela mandatperioden 1999-2002 och är vägledande för barn- och skolnämndens ansvar för förskola, skola och fritidsgårdar under denna tid. I samband med nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige anger nämnden sina ambitioner och prioriteringar under kommande kalenderår. Detta skall återspeglas i nämndens budgetförslag.

Verksamhetsplan 1999

I augusti 1998 beslutade barn- och skolnämnden i verksamhetsplanen för 1999 att prioritera

* från barnomsorg till förskola

* insatser för språkträning/språkutveckling för barn och unga, 1-16 år

* utveckling av musikskolan till kulturskola

* grundskolans kunskapsgaranti

* satsningar på ökad personaltäthet

Alla dessa punkter i verksamhetsplanen har varit föremål och riktmärke för förvaltningens arbete i olika hög grad vad avser genomförande, konkretisering av de olika områdena. Verksamheten inom barn- och skolförvaltningen skall präglas av att barns och ungdomars intresse sätts i centrum.

Verksamhetsplan 2000

Au 26/8 Förvaltningens yttrande 1999-08-10 föreligger. Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 59 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till barn-

och skolnämnden.

BSN 2/9 Barn- och skolnämnden har 1999-09-02, § 92 beslutat att bordlägga ärendet till extra nämndsammanträde torsdagen den 16 september 1999 kl 08.30. Ärendet har behandlats i PAMK 1999-08-27.

Bsn § 109 forts

BSN 16/9 Yrkanden

Ordföranden IngaBrita Mörch (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Christina Pettersson (s) med instämmande av Leif Glavstedt (v) yrkar bifall till tilläggsförslag angående en ökning av lärartätheten.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden antar ordförandens förslag.

 

Barn- och skolnämnden beslutar

 

att prioritera följande frågor i verksamhetsplan 2000 över nämndens

ansvarsområde:

* Fortsatt satsning på kunskapsgarantin där varje barn och ungdom får en egen individuell utvecklingsplan

* Utveckling av samverkan och samarbete med lärarhögskolorna i Uppsala och Stockholm med syfte att underlätta den framtida personalförsörjningen inom förskola och skola.

* Satsning på ökad personalrörlighet genom bland annat kompetenshöjande insatser - särskilt mellan förskola, barnskola och grundskola.

* Sörja för goda förutsättningar för rektorer att fullgöra det aktiva och utvecklande ledarskap som nämnden förväntar sig, bland annat genom erforderligt administrativt stöd och möjlighet till stödresurser inom enheterna. Detta för att rektor skall ha en rimlig arbetsmiljö.

* Som en konsekvens av kommunens IT-satsning erfordras teknikstöd för att säkerställa kvalitet och driftsäkerhet av IT-nätet. Barn- och skolförvaltningen kommer att vara den största nyttjaren av denna satsning. Teknikstöd i form av tre tjänster bedöms nödvändigt, vilka kommer att ingå i kommunens samlade IT-grupp.

Bsn § 109 forts

* Genom tydliga och klara rutiner, ett öppet förhållningssätt gentemot varandra, liksom en hög etik och moral där vuxna utgör ett föredöme för unga, skall förvaltningen utgöra ett stöd för barn och ungdomar i en tid då de har ett stort behov av positiva förebilder.

Reservation

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig till förmån för eget förslag.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.