BSN-protokoll 990930 § 110-121

Sammanträdesdatum
Barn- och skolnämnden 1999-09-30


Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 13.00-14.00, 15.00-16.00

Beslutande Se förteckning 

Övriga deltagande 

Arne Hedebark, förvaltningschef
Gösta Högberg, bitr förvaltningschef
Gudrun Rendling-Rosén, förvaltningsjurist
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Arne Appel, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 1999-10-07 

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 110-121
Anne Josefsson


Ordförande ........................................................................
IngaBrita Mörch

Justerande ..................................................................................................................
Christina Pettersson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-09-30

Datum för 1999-10-08 Datum för 1999-10-29
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA


NAMN PARTI NÄRVARO TID 
VOTERING

Ja Nej Ja Nej 

LEDAMÖTER 

IngaBrita Mörch m x 
Agneta Schmiterlöw m x 
Per Lodenius c x 
Patrik Dahl c x 
Ulla-Britt Pettersson kd x 
Inga-Maja Dunér fp x 
Christina Pettersson s x 
Marita Jeansson s x 
Jan Sjöblom s x 
Kristian Krassman s x 
Leif Glavstedt v x 

ERSÄTTARE 

Göran Pettersson m x Tjg 
Marie Egelin m x 
Helene Thor c x Tjg 
Virve Westman c x 
Eva-Lotta Fröjd kd x 
Linda Hoflund fp x 
Ulf Bley s x 
Gustav Marling s x 
Olle Jansson s x Tjg 
Jenny Gustavsson s x Tjg 
Bridget Wedberg mp x 


Närvaro totalt N F Votering totalt Ja 
Nej 
Avstår 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 110 Val av justeringsman och tid för justering

§ 111 Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

§ 112 Tertialuppföljning, delårsbokslut

§ 113 Ofördelat anslag för barn med behov av särskilt stöd

§ 114 Konsekvenser rörande syskonavgift för familjer med barn i både 
kommunal respektive enskild barnomsorg

§ 115 Anmälan av delegationsärenden

§ 116 Anmälan av delgivningar

§ 117 Rapport från förvaltningen

§ 118 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 119 Kurser och konferenser

§ 120 Budget 2000-2002

§ 121 Övriga frågor
- vegetarisk kost
- besök av skolborgarrådet Jan Björklund

__________
Bsn § 110

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
torsdagen den 7 oktober 1999 kl 09.00.

__________

Bsn § 111 Dnr 99/143 102

Val av ersättare i barn- och skolnämndens arbetsutskott

Marie Umerkajeff (mp) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-06-28, § 176 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige har 1999-08-30, § 201 beslutat att enligt valberedningens förslag till ny ersättare för miljöpartiet i barn- och skolnämnden välja Bridget Wedberg.

Lars Nilsson (kd) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 1999-02-22, § 29 beviljats entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och skolnämnden. Kommunfullmäktige har 1999-02-22, § 38 beslutat att till ny ersättare för kristdemokraterna i barn- och skolnämnden välja Eva-Lotta Fröjd.

Barn- och skolnämnden beslutar

att välja Bridget Wedberg (mp) till ny ersättare i barn- och skolnämndens 
arbetsutskott, samt

att välja Eva-Lotta Fröjd (kd) som ersättare i barn- och skolnämndens 
arbetsutskott istället för Inga-Maja Dunér (fp).

__________
Bsn § 112 Dnr 99/013 041

Tertialuppföljning, delårsbokslut

Au 16/9 Tertialbokslut 2 samt budgetutfallsprognos för barn- och skolnämnden 1999 med kommentarer och nyckeltal föreligger i skrivelse 1999-09-15.

Sammanlagt förväntas ett överskridande i bokslutet på 5,8 mkr, och de förväntade budgetavvikelserna fördelar sig enligt följande:

- företagshälsovård + 600 tkr
- personalvård + 1 084 tkr
- anställda med lönebidrag - 2 025 tkr
- skolskjutsar - 2 850 tkr
- resursenheten - 4 169 tkr
- övriga verksamheter + 1 479 tkr

Arbetsutskottet har 1999-09-16, § 70 behandlat ärendet.

BSN 30/9 Tertialbokslut 2, samt budgetutfallsprognos för barn- och skolnämnden 1999 föreligger i reviderad version daterad 1999-09-22.

Barn- och skolnämnden beslutar

att överlämna prognosen till kommunstyrelsen, samt 

att hemställa att 2 400 tkr i ramutrymme överförs från utbildningsnämnden till barn- och skolnämnden för 1999. 

__________

Bsn § 113 Dnr 99/253 041

Ofördelat anslag för barn med behov av särskilt stöd

Au 16/9 Barn- och skolnämnden har på konto för ofördelade anslag avsatt 3 173 tkr som är riktat till barn med behov av särskilt stöd. 

Rektor för resurscenter har under våren anmält att nettoökningen av antalet barn inom särskola och andra specialklasser ökar dramatiskt under läsåret 1999/2000. 

Svenska 2 och hemspråksundervisning är lagstadgade verksamheter som endast finns på ett fåtal enheter. Vid fördelning av anslag för 1999 har speciell hänsyn ej tagits till detta.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-09-13.

Arbetsutskottet har 1999-09-16, § 71 behandlat ärendet.

BSN 30/9 Barn- och skolnämnden beslutar

att följande omdisposition av anslag skall göras

från resultatenhet 6101900 dp 641 -3 115 tkr

till 6110203 dp 641 365 tkr
till 6111107 dp 641 70 tkr
till 6111503 dp 641 350 tkr
till 6120603 dp 641 160 tkr
till 6110103 dp 641 36 tkr
till resursenheten 2 170 tkr

__________

Bsn § 114 Dnr 99/352 718

Konsekvenser rörande syskonavgift för familjer med barn i både kommunal respektive enskild barnomsorg

Au 16/9 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-01-30, § 14 om barnomsorgstaxan i Norrtälje kommun. 1999-03-25, § 37 beslutade nämnden dessutom att all 
alternativ verksamhet snarast skall gå över i enskild bidragsfinansierad form, dock senast vid årsskiftet. 

En grund för den bidragsfinansierade verksamheten är att det som utgör myndighetsutövning (t ex köhantering och taxedebitering) inte får ligga kvar på kommunen, vilket innebär att de enskilda förskolorna själva får bestämma sin taxa liksom debitera avgiften, dock efter godkännande av nämnden.

Förvaltningen har fått i uppdrag att belysa olika problemställningar som uppstår kring syskonavgiften för familjer med barn i både kommunal och enskild barnomsorg.

Arbetsutskottet har 1999-09-16, § 72 behandlat ärendet.

BSN 30/9 Förslag till beslut

Två förslag till beslut föreligger:

- arbetsutskottets förslag 1999-09-16, att fastställa att det tidigare beslutet skall gälla tills nytt beslut fattats, dock längst till årsskiftet, samt

- förslag från Marita Jeansson (s) att kommunen tar syskonavgiften i de fall syskon finns i enskild verksamhet, samt att detta gäller tills nytt beslut fattats, dock längst till årsskiftet.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden antar Marita Jeanssons (s) förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

att kommunen tar syskonavgiften i de fall syskon finns i enskild
verksamhet, samt att detta gäller tills nytt beslut fattats, dock 
längst till årsskiftet.
__________
Bsn § 115 Dnr 99/028 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 43-49 enligt
föreliggande förteckning 1999-09-01.

__________

Bsn § 116 

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1999-09-23 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

--__________

Bsn § 117

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* det pågående arbetet med tillsättning av rektor dels vid musikskolan, dels Köpmanholmsenheten

* ITiS-projektet Informationsteknologi i skolan som är en kompetensutveckling av lärare som genomförs genom arbete i arbetslag

* arbetet med att se över den framtida utformningen av barn- och skolförvaltningens verksamheter

* träff kommande onsdag då rektorer från både högstadiet och gym-
nasiet deltar.

----__________

Bsn § 118

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar om

* invigningen av Rodengymnasiet

* interpellation till ordföranden angående ANT-undervisning enligt 
det alkoholpolitiska programmet fastställt av kommunfullmäktige 1997-09-29

* en eventuell ändring av nämndens sammanträdesdagar med anledning 
av att vice ordföranden skall börja arbeta i riksdagen

__________

Bsn § 119

Kurser och konferenser

Ordföranden informerar om konferensen ”Barn och unga i den kommunala demokratin samverkan kring värdegrunden i kommun och skola” som äger rum i Stockholm tisdagen den 26 oktober. Anmälan skall vara inlämnad senast den 4 oktober.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ledamöter och ersättare som deltar i konferensen är berättigade till 
förrättningsarvode.

__________

Bsn § 120 Dnr 99/013 041

Budget 2000-2002

BSN 21/5 Förslag till budgetramar och inriktning 2000-2002 föreligger i skrivelse 1999-05-12. Förslaget har utarbetats av ledningskontoret i samråd med kommun-styrelsens ordförande och vice ordförande.

Nämndens synpunkter skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 maj och kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 10 juni och av fullmäktige den 28 juni 1999. Förvaltningens förslag till yttrande föreligger i skrivelse 1999-05-21.

Barn- och skolnämnden har 1999-05-21, § 68 beslutat

att till kommunfullmäktige överlämna barn- och skolförvaltningens 
yttrande 1999-05-21 som sitt eget, samt

att översyn av förvaltningens fördelningsprinciper genomföres.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut kring ramar 2000-2002.

Au 26/8 Förvaltningsskrivelse 1999-08-16 i anslutning till barn- och skolnämndens förslag till driftbudget 2000-2002 inklusive investeringsprogram 1999-2001 daterat 1999-05-17 och bilagor föreligger. Arbetsutskottet har 1999-08-26, 
§ 58 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till barn- och skolnämnden.

BSN 2/9 Ordföranden IngaBrita Mörch (m) och Christina Pettersson (s) presenterar majoritetens respektive oppositionens förslag till budget 2000. Barn- och skolnämnden har 1999-09-02, § 91 beslutat att bordlägga ärendet till extra nämndsammanträde torsdagen den 16 september 1999 kl 08.30. Ärendet har MBL-förhandlats 1999-08-27.

BSN 16/9 FÖRVALTNINGENS BUDGETFÖRSLAG 2000 enligt skrivelse 
1999-08-16 

DRIFTBUDGET (kommentarer se bilaga 1)
Ram 
Tilldelad ram 622 290 tkr
Överföring av ram från utbildningsnämnden 2 400 tkr
Summa 624 690 tkr
Bsn § 120 forts

Förändringar i ram 2000 gentemot budget 1999 
Ramen är uppräknad på följande sätt med budget 1999 som utgångsläge:

Intäkter + 1%
Personalkostnader + 3%
Kapitaltjänstkostnader + 1%
Övriga kostnader + 1%

Därutöver har följande ändringar gjorts

Förändrat elevantal grundskolan +6 500 tkr
Förändrat elevantal barnomsorg -5 600 tkr
Minskning av ram till följd av effekter vid överföring
av städansvar till nämnden - 930 tkr

Förslag till budget för år 2000
Som utgångsläge har budget för 1999 använts. Uppräkningar har gjorts på samma sätt som vid tilldelning av ram med undantag av kapitaltjänstkostnader där underlag för kapitaltjänstkostnadernas storlek för år 2000 använts.

Specifikation av uppräkningen
Budget 1999 607 983 tkr

Uppräkning:
Intäkter uppräknat 1% - 490 tkr
Personalkostnader uppräknat 3% 12 812 tkr
Kapitaltjänst (enl underlag från servicekontoret) - 489 tkr
Extern övrig driftskostnad 1 203 tkr
Intern övrig driftskostnad 1 021 tkr
Summa uppräkning 14 057 tkr

Summa budget 1999 + uppräkning 622 040 tkr

Differens ram summa budget + uppräkning 2 650 tkr

Budget 2000 på delprogramnivå
Dp 062 Företagshälsovård 563 tkr
Dp 066 Personalvård 3 342 tkr 
Dp 442 Fritidsgårdsverksamhet 5 914 tkr
Dp 600 Barn- och skolnämnd 1 021 tkr
Dp 601 Barn- och skolkontor 6 106 tkr
Bsn § 120 forts

Dp 611 Egna skolfastigheter 54 tkr
Dp 612 Förhyrda skollokaler 21 tkr
Dp 613 Inventarier 5 818 tkr
Dp 621 Skolmåltider 23 393 tkr 
Dp 622 Skolhälsovård 2 213 tkr
Dp 624 Skolskjutsar 16 960 tkr
Dp 627 Psyk-kur-syvverksamhet 2 837 tkr
Dp 628 AV-Central 870 tkr

Dp 630 Förvaltningens spec ledningsresurs 42 363 tkr
Dp 641 Grundskola 305 643 tkr
Dp 671 Adm särskola 819 tkr
Dp 672 Särskola 24 085 tkr
Dp 691 Musikskola 8 199 tkr
Dp 721 Daghem 94 794 tkr
Dp 722 Fritidshem 30 119 tkr
Dp 723 Öppen förskola 3 579 tkr
Dp 726 Familjedaghem 45 976 tkr

Förändringar inlagda i budget 2000
Minskad ram för städning - 930 tkr 
Ändrat elevantal för grundskolan 6 500 tkr
Ändrat barnantal daghem, familjedaghem och 
skolbarnsomsorg - 5 600 tkr
Ökade hyreskostnader utöver ramuppräkning med 1% 1 139 tkr
Överföring av ram från utbildningsnämnden 2 400 tkr
Ökat elevantal särskolan 3 268 tkr
Barn med särskilda behov - 3 268 tkr
Minskad budget för personalvård - 865 tkr 
Administrativt stöd 2 300 tkr
Ökade kostnader skolskjutsar, se kommentar bilaga 1 -
IT-tekniker 900 tkr
Förskoleprojektet, se kommentar bilaga 1 - 
INVESTERINGSBUDGET (bilaga 1 och 4)

För ny- och reinvestering av inventarier i nämndens 
lokaler behövs 7 mkr/år

Vad gäller lokaler hänvisas till nämndens investerings-
program 1999-05-17 och nämndbeslut 1999-06-17, § 86.
Bsn § 120 forts

Ärendet har MBL-förhandlats 1999-08-27, samt 1999-09-07.

BSN 16/9 Barn- och skolnämnden har 1999-09-16, § 108 behandlat ärendet.

BSN 30/9 Efter överläggningar har enig barn- och skolnämnd beslutat att ta upp budget 2000 till förnyad behandling.

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare anmäler genom vice ordförande Christina Pettersson (s) att de ej ämnar delta i beslut.

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-09-30.

Yrkande

Patrik Dahl (c) och Ulla-Britt Pettersson (kd) yrkar bifall till ordförandens 
förslag.

Barn- och skolnämnden beslutar

enligt ordförandens förslag

att godkänna barn- och skolförvaltningens förslag till driftbudget 2000 på totalt 624 689 tkr med följande ändringar och tillägg:

- bevarande av lärartätheten 1900 tkr
- samarbete med lärarhögskolor 800 tkr
- förändring av syskonavgifter inom 
barnomsorgen 500 tkr
- av nämnden ännu ofördelat anslag 1300 tkr
- omorganisation av LAK-kontoren innebärande
bättre administrativt stöd till rektorer +1000 tkr
- möjligheter till samma villkor angående 
köhantering och administrering för kommunal
respektive alternativ barnomsorg +1000 tkr
- nedläggning av tre daghem: 2 i Norrtälje och
1 i Rimbo +2000 tkr
- besparing kring bad och badskjutsar +500 tkr
Bsn § 120 forts

att uppdra till barn- och skolförvaltningen att revidera budgetförslagets siffermaterial i enlighet med nämndens beslut, samt att det reviderade materialet skall lämnas till servicekontorets kansli före 1999-10-08, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Barn- och skolnämnden beslutar dessutom

att uttala att kostnaderna för skolskjutsar skall utvärderas och följas upp under året,

att uttala att barn- och skolförvaltningen skall prioritera att personaltät-
heten inom barnomsorgen bevaras, samt

att uppdra till förvaltningen att

* till oktobersammanträdet arbeta fram förslag till avtal för privat auktoriserad dagbarnvårdare

* till novembersammanträdet utreda avgifter till dagbarnvårdare alternativt daghem och vid differens även redovisa differentierad taxa

* till decembersammanträdet arbeta fram förslag till fördelningsprinciper mellan enheterna

* till decembersammanträdet se över rutiner för barn med behov av särskilt stöd från andra kommuner

* till majsammanträdet arbeta fram översyn av egna avgifter för kommunal barnomsorg

* till marssammanträdet utreda om lika ersättning utgår till 
kommunal/alternativ barnomsorg, samt kommunal/alternativ friskola

Reservation

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar ej i beslut.

Bsn § 120 forts

Protokollsanteckning

Bridget Wedberg (mp) önskar antecknat i protokollet att hon anser att denna budget inte är genomförbar med acceptabel kvalitet.

__________
Bsn § 121

Övriga frågor

* Vegetarisk kost
Beslutas att kostkonsulten inbjudes till kommande nämndsammanträde.

* Besök av skolborgarrådet Jan Björklund
Inga-Maja Dunér (fp) informerar att måndagen den 11 oktober kl 19.00 hålls diskussionsmöte med skolborgarrådet Jan Björklund på Roslagens Sjukhus.

__________