NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 1999-10-21

 

Plats och tid Flygskoleenheten, Norrtälje, kl 13.00-15.00, 19.00-21.00

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef

Gösta Högberg, bitr förvaltningschef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

 

 

Utses att justera Christina Pettersson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 1999-11-01

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 122-133

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Christina Pettersson

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-10-21

Datum för 1999-11-02 Datum för 1999-11-23

anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x

Marie Egelin m x

Helene Thor c x Tjg

Virve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x

Gustav Marling s x

Olle Jansson s x

Jenny Gustavsson s x

Sven-Allan Edehamn s x

Bridget Wedberg mp x

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 122 Val av justeringsman och tid för justering

§ 123 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 124 Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2000

§ 125 Norrtäljes fritidsgårdsverksamhet

§ 126 Fritidsgård i Vigelsjöområdet

§ 127 Extraanslag för uppstart av IT-klass vid Norrsundsskolan

§ 128 Anmälan av delegationsärenden

§ 129 Anmälan av delgivningar

§ 130 Rapport från förvaltningen

§ 131 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 132 Kurser och konferenser

§ 133 Övriga ärenden - Lännaenhetens skolgård

- Utvecklingsplan för förskolorna

__________

Bsn § 122

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Christina Pettersson (s) att jämte ordföranden justera dagens

protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

måndagen den 1 november 1999 kl 09.00.

__________

Bsn § 123

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Au 7/10 Arbetsutskottet har 1999-10-07, § 73 beslutat att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 21 oktober 1999.

BSN 21/10 Bokslutsprognos för 1999 i skrivelse 1999-10-20, samt ekonomisk rapport per 1999-09-30 föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att notera i protokollet att nämnden tagit del av rapporten,

att uppdra till förvaltningen att genomföra en ökad kostnadskontroll, samt

att vid nämndens sammanträde i februari redovisa förslag på en 0-bas-budgetering.

__________

Bsn § 124

Barn- och skolnämndens sammanträdestider 2000

Förslag till sammanträdestider 2000 för barn- och skolnämnden föreligger i skrivelse 1999-09-28.

Au 7/10 Arbetsutskottet har 1999-10-07, § 74 behandlat ärendet.

BSN 21/10 Barn- och skolnämnden beslutar

 

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider 2000 enligt nedan

 

Au Nämnd

10/1 24/1

7/2 21/2

6/3 20/3

3/4 17/4

8/5 22/5

5/6 19/6

21/8 4/9

18/9 2/10

16/10 6/11

20/11 4/12

18/12 jan 2001

att en utvärdering görs vid nämndens sammanträde i juni 2000.

__________

Bsn § 125 Dnr 98/569 827

Norrtäljes fritidsgårdsverksamhet

I kommunens styrdokument "Kompassen" framgår de intentioner som nämndens politiker har vad gäller barns och ungdomars fritidsverksamhet alla barn och ungdomar skall erbjudas en meningsfull fritidsverksamhet.

Förvaltningen beskriver i sitt förslag till beslut 1999-09-09 den nuvarande fritidsgårdsverksamheten på Grind-, Lommar- och Musikskoleenheterna, samt ger synpunkter och förslag på en förändrad fritidsgårdsverksamhet i Norrtälje.

Ärendet har behandlats i PAMK 1999-10-01.

Au 7/10 Arbetsutskottet har 1999-10-07, § 75 behandlat ärendet.

BSN 21/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att fritidsgårdspersonalen från Grindgården och Daffy överflyttas till

Brännäsgården, samt

att rektor för Musikskolan blir ansvarig för all fritidsgårdspersonal

i Norrtälje tätort.

__________

Bsn § 126 Dnr 99/142 827

Fritidsgård i Vigelsjöområdet

Personal från Vigelsjöenheten anhåller i skrivelse 1998-12-11 om att få öppna en fritidsgård på enheten då de ser ett stort behov av denna typ av verksamhet. Rektor på enheten tillstyrker i skrivelse 1999-03-15 personalens önskemål.

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1999-07-21 nämnden besluta

att avslå ansökan om att starta fritidsgård i Vigelsjöområdet då

medel saknas.

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 69 beslutat att återremittera ärendet till september när utredning kring enheterna i området presenterats.

Au 7/10 Arbetsutskottet har 1999-10-07, § 76 behandlat ärendet.

BSN 21/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att avslå ansökan från Vigelsjöenhetens personal om att få starta fritidsgård i Vigelsjöområdet då medel saknas, samt hänvisar till nämndens beslut angående Norrtäljes fritidsgårdsverksamhet.

__________

Bsn § 127 Dnr 99/168 005

Extraanslag för uppstart av IT-klass vid Norrsundsskolan

Barn- och skolnämnden beslutade 1998-08-27, § 80 att en IT-klass med elever från hela kommunen skulle startas höstterminen 1999 vid Norrsundsenheten. Nämnden beslutade också att eventuellt kompletterande utrustningsbehov skulle beaktas vid fördelning av inventariekontot, vilket dock ej skedde.

Vid diskussion med förra mandatperiodens arbetsutskott beslutades att 500.000 kronor skulle avsättas i budget 1999 för detta ändamål. Beslutet blev ej skriftligt dokumenterat.

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 1999-09-09.

Au 7/10 Ajournering äger rum kl 11.00-11.05. Arbetsutskottet har 1999-10-07, § 77 behandlat ärendet.

BSN 21/10 Barn- och skolnämnden beslutar

att 150 000 kr avsätts ur barn- och skolnämndens utvecklingsanslag till en datatekniker för det under höstterminen pågående projektet med upp-

start av IT-klassen på Norrsundsenheten.

--__________

Bsn § 128

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 50-55 enligt

föreliggande förteckning 1999-10-15.

__________

Bsn § 129

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1999-10-11 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna.

__________

Bsn § 130

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

* det pågående arbetet med tillsättning av rektor vid Musikskolan

* det pågående arbetet med tillsättning av rektor vid Köpmanholms-

enheten

* resultatet av uppföljningen av effekterna av det lokala kollektivavtalet

vad beträffar lärarnas arbetstider det s k USK-släppet

__________

 

Bsn § 131

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordföranden rapporterar om

* planerade möten med presidierna i omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för diskussion kring bl a samarbete barn-gamla, idrottshallar och användandet av Roslagsskolans aula

* interpellation från Eva Pfister (s) angående alkoholpolicyn samt det svar ordföranden lämnat

* möte med Rädda Barnen, och informerar om deras Måndagsträffar i Stockholm under hösten

 

Kontaktpolitikergrupperna redovisar från besök på bl a Söderby-Karl-, Singö-Grisslehamn-, Bålbro-, Skederid-, Edsbro- och Grindenheterna.

Barn- och skolnämnden beslutar

att kontaktpolitikernas skriftliga rapporter kopieras till nämndsamman-

trädena, och att rapporternas innehåll lyfts för diskussion ett par gånger per termin.

__________

Bsn § 132

Kurser och konferenser

Information om "Bemötandeutredningen Lindqvists nia" den 19 oktober, samt Rädda Barnens "Måndagsträffar" i Stockholm under hösten 1999 föreligger.

Frågan om möjligheten att hyra in föreläsare till gemensamt seminarium för nämnden, rektorer och ev annan personal diskuterades.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ledamöter och ersättare som deltar i ovannämnda seminarier är berättigade till förrättningsarvode, samt

att förvaltningen får i uppdrag att se över vad rektorsgruppen planerat när det gäller föreläsningar och seminarier den närmaste framtiden.

 

--__________

Bsn § 133

Övriga ärenden

Lännaenhetens skolgård

Bridget Wedberg (mp) önskar aktuell information om iordningställandet av skolgården på Lännaenheten då detta arbete ännu ej blivit utfört.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet tas upp vid nästkommande arbetsutskott.

 

Utvecklingsplan för förskolorna

Christina Pettersson (s) efterlyser en utvecklingsplan för förskolorna.

Barn- och skolnämnden beslutar

att ärendet tas upp vid nästkommande arbetsutskott.

__________