NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnden 1999-12-16

 

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

Stockholmsvägen 18, Norrtälje kl 09.00-12.00, 16.00-17.30

Beslutande Se förteckning

 

 

 

 

 

Övriga deltagande Arne Hedebark, förvaltningschef

Gösta Högberg, bitr förvaltningschef

Britt-Marie Hedlund, administrativ chef

Anne Josefsson, sekreterare

 

 

 

 

Utses att justera Jan Sjöblom

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor

plats och tid 1999-12-22

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 148-161

Anne Josefsson

 

 

Ordförande ........................................................................

IngaBrita Mörch

 

Justerande ..................................................................................................................

Jan Sjöblom

 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 1999-12-16

Datum för Datum för

anslags uppsättande 1999-12-23 anslags nedtagande 2000-01-13

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund

för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje

 

Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande

NÄRVAROLISTA

 

NAMN PARTI NÄRVARO TID

VOTERING

 

Ja Nej Ja Nej

 

LEDAMÖTER

 

IngaBrita Mörch m x

Agneta Schmiterlöw m x

Per Lodenius c x

Patrik Dahl c x

Ulla-Britt Pettersson kd x

Inga-Maja Dunér fp x

Christina Pettersson s x

Marita Jeansson s x

Jan Sjöblom s x

Kristian Krassman s x

Leif Glavstedt v x

 

ERSÄTTARE

 

Göran Pettersson m x

Marie Egelin m x

Helene Thor c x Tjg

Virve Westman c x

Eva-Lotta Fröjd kd x

Linda Hoflund fp x Tjg

Gustav Marling s x

Olle Jansson s x Tjg

Jenny Gustavsson s x

Sven-Allan Edehamn s x Tjg

Bridget Wedberg mp x Tjg

 

Närvaro totalt N F Votering totalt Ja

Nej

Avstår

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 148 Val av justeringsman och tid för justering

§ 149 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 150 Skolskjutsar förlängning av avtal/ny upphandling

§ 151 Ersättning till förskolor och fritidshem i enskild regi år 2000

§ 152 Ersättning till fristående skolor år 2000

§ 153 Konsekvenser rörande syskonavgift för familjer med barn i både kommunal respektive enskild barnomsorg

§ 154 Barnkonventionen

§ 155 Vikingahallen, Väddö

§ 156 Anmälan av delegationsärenden

§ 157 Anmälan av delgivningar

§ 158 Rapport från förvaltningen

§ 159 Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

§ 160 Rapport från kontaktpolitikergrupperna

§ 161 Övriga ärenden frågeställningar från nämndens ledamöter

__________

Bsn § 148

Val av justeringsman och tid för justering

Barn- och skolnämnden beslutar

att utse Jan Sjöblom (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll,

att justeringen skall äga rum på barn- och skolnämndens förvaltningskontor

onsdagen den 22 december 1999, kl 16.15.

__________

Bsn § 149

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Ekonomichefen redogör i grupperna för barn- och skolnämndens totala förbrukning t o m 1999-12-14 enligt föreliggande förteckning.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

__________

Bsn § 150 Dnr 97/244 623

Skolskjutsar förlängning av avtal/ny upphandling

Barn- och skolnämnden beslutade 1997-03-06, § 27 att teckna nu gällande avtal avseende skolskjutsar. Avtalet gäller under tre år fr o m den 1 juli 1997 och kan därefter förlängas med ett år om inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex månader före avtalstidens utgång. Uppsägning skall vara skriftlig. Avtalet kan endast förlängas en gång.

Au 2/12 Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 94 beslutat att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 december 1999 undersöka möjligheterna att säga upp nuvarande avtal och genomföra ny upphandling den 1 juli 2000, samt om extern konsult behöver anlitas.

BSN 16/12 Ny upphandling av skolskjutsar till den 1 juli 2000 är ej möjlig att genomföra pga tidsbrist. Förhandlingar kommer att påbörjas med kommunens ledningskontor under vecka 51.

Barn- och skolnämnden beslutar

att återremittera ärendet tills kompletterande uppgifter kan presenteras.

__________

Bsn § 151 Dnr 99/352 718

Ersättning till förskolor och fritidshem i enskild regi år 2000

Au 2/12 Barn- och skolnämnden har 1999-03-25, § 37 beslutat att förskolor och fritidshem i alternativ regi senast den 1 januari 2000 går över i verksamhetsformen enskild bidragsfinansierad verksamhet, där uppfyllandet av vissa krav berättigar till bidrag för verksamheten, och där alla de enskilda förskolorna därefter själva handhar kö- och taxedebitering.

Barn- och skolnämnden har 1999-04-29, § 58 dessutom beslutat att till förvaltningschefen delegera beslutanderätten att godkänna start och bidragsberättigande av enskilda förskolor/fritidshem, förutom godkännande av taxa/för-

äldraavgift, vilket beslut ligger kvar hos nämnden.

I skrivelse 1999-12-01 redogör förvaltningen för 1999 års ersättning till förskolor och fritidshem som drivs i enskild regi, samt beräkningar för år 2000, vilka måste fastställas av nämnden.

Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 92 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.

BSN 16/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att ersättning skall utgå med 48 318 kr per plats och år under år 2000 i

förskola som drivs i enskild regi,

att beloppet skall räknas upp när lönerna för personal vid de kommunala enheterna är färdigförhandlade,

att lokalhyra för förskolor skall ersättas med det belopp som utföraren

betalar med 11 678 kr per barn och år som hyrestak,

att ersättningen i fritidshem är oförändrad fram till den 1 juli 2000 då den skall utgå med 16 745 kr per barn och år,

att beloppet skall räknas upp när lönerna för personal vid de kommunala enheterna är färdigförhandlade, samt

att lokalhyra för fritidshem skall ersättas med det belopp som utföraren betalar med 11 678 kr per barn och år som hyrestak. Detta gäller i de fall då fritidshemmet inte är knutet till annan verksamhet.

__________

Bsn § 152 Dnr 99/352 718

Ersättning till fristående skolor år 2000

Au 2/12 Förvaltningen redogör i skrivelse 1999-12-01 för 1999 års ersättning till fristående skolor i Norrtälje kommun, samt beräkningar för år 2000, vilka måste fastställas av nämnden.

Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 93 beslutat att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.

BSN 16/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att ersättning skall utgå med 38 185 kr per elev och år under år 2000

oavsett i vilken årskurs eleven är inskriven,

att beloppet skall räknas upp när lönerna för personal vid de kommunala enheterna är färdigförhandlade,

att lokalhyra skall ersättas med det belopp som utföraren betalar med

12 056 kr per barn och år som hyrestak, samt

att de som utnyttjar AV-Centralens tjänster skall göra det kostnadsfritt, men för de som väljer att inte utnyttja tjänsterna skall ytterligare 219 kr per elev och år utbetalas i ersättning.

__________

Bsn § 153 Dnr 99/352 718

Konsekvenser rörande syskonavgift för familjer med barn i både kommunal respektive enskild barnomsorg

Au 16/9 Barn- och skolnämnden beslutade 1997-01-30, § 14 om barnomsorgstaxan i Norrtälje kommun. 1999-03-25, § 37 beslutade nämnden dessutom att all

alternativ verksamhet snarast skall gå över i enskild bidragsfinansierad form, dock senast vid årsskiftet.

En grund för den bidragsfinansierade verksamheten är att det som utgör myndighetsutövning (t ex köhantering och taxedebitering) inte får ligga kvar på kommunen, vilket innebär att de enskilda förskolorna själva får bestämma sin taxa liksom debitera avgiften, dock efter godkännande av nämnden.

Förvaltningen har fått i uppdrag att belysa olika problemställningar som uppstår kring syskonavgiften för familjer med barn i både kommunal och enskild barnomsorg.

Arbetsutskottet har 1999-09-16, § 72 behandlat ärendet.

BSN 30/9 Förslag till beslut

Två förslag till beslut föreligger:

- arbetsutskottets förslag 1999-09-16, att fastställa att det tidigare beslutet skall gälla tills nytt beslut fattats, dock längst till årsskiftet, samt

- förslag från Marita Jeansson (s) att kommunen tar syskonavgiften i de fall syskon finns i enskild verksamhet, samt att detta gäller tills nytt beslut fattats, dock längst till årsskiftet.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden antar Marita Jeanssons (s) förslag.

BSN 30/9 Barn- och skolnämnden har 1999-09-30, § 114 beslutat att kommunen tar syskonavgiften i de fall syskon finns i enskild verksamhet, samt att detta gäller tills nytt beslut fattats, dock längst till årsskiftet.

Bsn § 153 forts

Au 11/11 Förvaltningen har i skrivelse 1999-11-09 bilaga 1genom konsekvensbeskrivningar försökt belysa olika alternativ kring syskonavgiften.

Arbetsutskottet har 1999-11-11, § 83 beslutat att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 2 december 1999.

Au 2/12 Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 91 behandlat ärendet.

BSN 16/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att i de fall familjer har barn i både kommunal respektive enskild barn-omsorg tar kommunen endast ut syskonavgift för barn i åldern 1-12 år oberoende av om det gäller de yngsta eller äldsta barnen i familjen,

att finansieringen för de minskade intäkterna för kommunen sker genom att summan till enskild bidragsfinansierad verksamhet minskas per förskole/fritidshemsplats med belopp som motsvarar kommunens minskade intäkter.

__________

Bsn § 154 Dnr 98/055 600

Barnkonventionen

BSN 12/11 -98 Barnombudsmannen (BO) och den parlamentariska Barnkommittén har visat på behovet av en nationell strategi för hur barnkonventionen skall genomföras på alla nivåer i samhället. Regeringen har därför lagt en proposition (1997/98:182) som ger förslag på en sådan strategi för att genomföra FN:s konvention om barns rättigheter.

En av tyngdpunkterna i strategin ligger på uppdraget till kommunerna att på olika sätt visa hur barnkonventionen skall beaktas lokalt. Som delar i strategin anges bland annat:

* Kommuner och landsting bör erbjuda sin personal fortbildning om barnkonventionen

* På alla nivåer skall barnperspektivet beaktas i utredningar och i beslut

* Kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur

barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet

* Sådan uppföljning kan utgöras av t ex barnplaner, barnbilagor till

budgeten och barnkonsekvensanalyser

* Barns och ungdomars inflytande och delaktighet i samhälls- och

trafikplaneringen skall utvecklas

Förvaltningen föreslår i skrivelse 1998-11-08 barn- och skolnämnden se över möjligheterna att ta ställning för barnkonventionens beaktande i verksamheten.

Barn- och skolnämnden har 1998-11-12, § 116 beslutat att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till den nya barn- och skolnämnden.

BSN 29/4 Förvaltningsjurist Gudrun Rendling-Rosén redogör dels för regeringens proposition 1997/98:182, som ger förslag på strategi för att genomföra FN:s konvention om barns rättigheter, dels förvaltningens skrivelse 1998-11-08.

Barn- och skolnämnden har 1999-04-29, § 64 beslutat

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde 1999-09-02

ta fram förslag till

- barnchecklista att användas i barn- och skolnämnden och dess

förvaltning, samt

- skrivelse till kommunstyrelsen att initiera arbetet med kommunalt

handlingsprogram.

Bsn § 154 forts

Au 26/8 Arbetsutskottet har 1999-08-26, § 60 beslutat att återremittera ärendet till

arbetsutskottets sammanträde 1999-09-16 för komplettering av handlingar.

Au 11/11 Förvaltningsjuristen redogör för olika alternativ av barnchecklista och synpunkter som framkommit vid den senaste rektorskonferensen.

Arbetsutskottet har 1999-11-11, § 82 beslutat att återremittera ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 2 december 1999, samt att översända skrivelse till kommunstyrelsen när beslut fattats i nämnd.

Au 2/12 Förvaltningens förslag till beslut samt skrivelse till kommunstyrelsen daterade 1999-09-15 föreligger. Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 90 behandlat ärendet.

BSN 16/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att införa enkel barnchecklista för kontroll av att barnkonventionens grundläggande artiklar beaktas vid varje ärendes beredning och inför beslut,

att översända skrivelse till kommunstyrelsen med förslag om att kommunstyrelsen ser över möjligheterna till ett gemensamt, kommunövergripande förhållningssätt kring beaktandet av Barnkonventionen i kommunens verksamhet, samt

att utvärdering av barnchecklistan presenteras vid nämndens sammanträde den 19 juni 2000.

__________

 

Bsn § 155 Dnr

Vikingahallen, Väddö

Kommunfullmäktige fastställde i budgetbeslut avseende investeringar i fasta anläggningar inför verksamhetsåret 1999 att 8 mkr skulle anslås för uppförande av sporthall vid Vikingalunden på Väddö.

Kommunstyrelsen beslutade 1998-06-09, § 150 att bemyndiga tekniska kontoret att genomföra förvärv av erforderlig mark och arbeta fram avtal för att kunna uppföra sporthallen. Kommunstyrelsen beslutade 1999-02-22 att godkänna köpekontrakt gällande förvärv av mark och byggnader för sporthallen.

Tekniska kontoret har efter sammanställning av hittills framförda program-önskemål från barn- och skolförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, samt efter förhandlingar med Vikingahallens ekonomiska förening och därtill knutna föreningar tagit fram förslag till hyres- och nyttjanderättsavtal.

Förvaltningen redogör i skrivelse 1999-11-24 för driftform, tillkommande lokalprogram, ej ingående arbeten som måste åtgärdas innan sporthallen kan tas i bruk, samt kostnader för densamma.

Au 2/12 Arbetsutskottet har 1999-12-02, § 95 behandlat ärendet.

BSN 16/12 Barn- och skolnämnden beslutar

att hos kommunfullmäktige ansöka om 11,7 miljoner kronor ur

investeringsbudgeten år 2000,

att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för hela barn-

och skolnämndens driftskostnad 1 329 333 kronor/år.

__________

 

 

Bsn § 156 Dnr 99/028 002

Anmälan av delegationsärenden

Förteckning över anmälan av delegationsbeslut föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut nr 74-87 enligt

föreliggande förteckning 1999-12-01.

__________

Bsn § 157

Anmälan av delgivningar

Förteckning 1999-12-06 över delgivningar föreligger.

Barn- och skolnämnden beslutar

att förteckningen godkännes och lägges till handlingarna, samt

att skolsköterskornas situation tas upp för diskussion vid nämnd-

sammanträdet den 24 januari.

__________

Bsn § 158

Rapport från förvaltningen

Förvaltningschefen rapporterar om

Centralskolans byggnation

Barn- och skolnämnden beslutade 1999-06-17, § 86 föreslå kommunstyrelsen anta förslag 1999-05-17 till investeringsplanering 1999-2001, vilket bland annat innebar att Centralskolans projektering och byggnation sker under 1999-2000 att stå klart till starten av vårterminen 2001.

Biträdande förvaltningschef Gösta Högberg informerar att Centralskolans kök kommer att åtgärdas under sommaren/början av hösten, varefter arbetet påbörjas med matsalen. Tekniska kontoret har anlitat arkitekter som håller på att rita på den stora ombyggnaden på enheten.

Ungdoms-/fritidsgårdar

Efter kommunfullmäktiges "Ungdomsfullmäktige" den 25 oktober pågår diskussioner om fritidsgårdar för ungdomar i olika åldersgrupper, och den 8 december kommer kommunfullmäktige, presidier ur berörda nämnder samt ungdomar att träffas för fortsatt diskussion. Barn- och skolnämndens politiker lyfter frågan kring förvaltningens fritidsgårdar på enheterna.

__________

Bsn § 159

Rapport från arbetsutskottet, presidiet och ordförande

Ordförande rapporterar

* Den 10 januari 2000 på eftermiddagen träffar arbetsutskottet och förvaltningen representanter från utbildningsförvaltningen och dess nämnd för diskussioner kring gemensamma ärenden.

* Vid nämndsammanträden år 2000 skall en timme ur gruppernas avsatta tid ägnas åt gemensam diskussion kring sammanställningen "Ärenden på gång".

 

__________

Bsn § 160 Dnr 98/212 600

Rapport från kontaktpolitikergrupperna

Rapporter från kontaktpolitikerbesök på följande enheter föreligger: Söderbykarl, Singö, Grisslehamn, Frötuna, Rådmansö, Närtuna och Rånäs.

Rapport föreligger också från paneldebatt i Brogården om Drottningdals skolas framtid, samt konferensen "Barn och unga i den kommunala demokratin".

Linda Hoflund (fp) redogör för besök på Parkskolan enligt skrivelse som lämnas in. Kristian Krassman (s) informerar om enhetsbesök på resurscenter, Balders hus, Kärnan och skoldaghemmet Örnen enligt skrivelse.

Barn- och skolnämnden beslutar

att tacka för rapporten.

__________

 

 

 

Bsn § 161

Övriga ärenden frågeställningar från nämndens ledamöter

* Linda Hoflund (fp) rapporterar från möte med Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet.

* Bridget Wedberg (mp) ställer frågor kring mathanteringen på Gottstaenheten, IT-klassen på Norrsund, Centralskolans byggnation samt situationen på de lokala administrativa kontoren.

* Sven-Allan Edehamn (s) ställer frågor kring elevernas arbetsmiljösituation på Centralskolan.

__________