BSN Au 02 04 29
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-05-06


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 29-41
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-04-29

Datum för 2002-05-07 Datum för 2002-05-28
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 29 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 30 Tertialrapport 1 från barn- och skolnämnden

§ 31 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

§ 32 Tillsättning av chefsekonom på barn- och skolförvaltningen

§ 33 Avtal för samverkan mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och Norrtälje kommuns barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd och omsorgsnämnd

§ 34 Norrtälje kommuns policy för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS)

§ 35 Förändring av krav för godkännande av enskild bidragsfinansierad verksamhet

§ 36 Policy för användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) inom Norrtälje kommuns skolväsende 

§ 37 Kompletta (0-9) grundskolor inom barn- och skolförvaltningen, 
Frötunaenheten

§ 38 Ändring av upptagningsområde mellan Frötuna och Flygskolan

§ 39 Försök med samordning av barnomsorg kvällstid i Hallstaviksområdet

__________


Bsau § 29 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 13 maj 2002.

__________

Bsau § 30 Dnr BSN 02-027 041

Tertialrapport 1 från barn- och skolnämnden 

Ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 13 maj 2002.

__________Bsau § 31 Dnr BSN 01-028 040

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att bevilja medel ur nämndens utvecklingsanslag enligt nedan:

* 83.000 kr till Centralskolan 
* 45.000 kr till Gottstaenheten 
* 50.000 kr till POSS-gruppen där Roslagsskolan, Flygskolan, 
Lommarskolan och Freinetskolan ingår.

att ändra tidpunkterna för ansökan enligt följande:

- ansökan om medel avsedda att användas under höstterminen skall ha inkommit till förvaltningen under augusti månad för beslut vid nämndens sammanträde i september

- ansökan om medel avsedda att användas under vårterminen skall ha inkommit till förvaltningen under december månad för beslut vid nämndens sammanträde i januari.

att uppdra till förvaltningen att utforma förtydligande information att sändas till enheterna.

Underlag för beslut 

Enheternas ansökningar

Bakgrund

Samtliga enheter inom barn- och skolförvaltningen har möjlighet att söka medel ur nämndens utvecklingsanslag. 2001-12-10, § 149 beslutade nämnden att ändamålet för ansökningarna skall vara Värdegrund och mångfald, gärna i kombination med hälsofrämjande aktiviteter. Vid ansökningstidens utgång den 1 april 2002 hade tolv ansökningar inkommit.

Beslutande sammanträde

Genomgång av inkomna ansökningshandlingar sker.
__________
Bsau § 32 Dnr BSN 02-024 023

Tillsättning av chefsekonom på barn- och skolförvaltningen

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att tacka för rapporten, samt 

att godkänna förvaltningens förslag att erbjuda Dennis Karlén tjänsten som chefsekonom på barn- och skolförvaltningen.

Bakgrund

Tjänsten som chefsekonom för barn- och skolförvaltningen har sedan början av 2002 varit vakant med anledning av att den tidigare ekonomichefen erhållit annan tjänst på kommunens ledningskontor.

Annons har varit införd i Dagens Nyheter och Metro, samt i Offentliga jobb på Internet. På grund av den tunna sökandebilden vid ansökningstidens slut lades annons ut ytterligare en gång. Denna gång infördes annonsen även i facktidningar och hos riktade Internetannonsörer. De tidigare sökande har tillfrågats om de önskar kvarstå. 

Enligt nämndens delegationsordning skall förvaltningschef/administrativ chef fatta beslut i samråd med arbetsutskottet vid tillsättning av specialister, t ex chefsekonom.

Beslutande sammanträde

Förvaltningen redogör för genomfört ansökningsförfarande, intervjuer och förhandlingar med de fackliga organisationerna.

__________
Bsau § 33 Dnr BSN 02-025 624

Avtal för samverkan mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och Norrtälje kommuns barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd och omsorgsnämnd 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att godkänna föreliggande förslag till Gemensamt grundavtal för samverkan mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och Norrtälje kommuns barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd och omsorgsnämnd.


Underlag för beslut 

Förslag till gemensamt grundavtal för samverkan

Bakgrund

Förslag till gemensamt grundavtal för samverkan mellan Nordöstra sjukvårdsområdet (NÖSO) och Norrtälje kommuns barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd, socialnämnd och omsorgsnämnd har tagits fram. 

Grundavtalet bygger på policydokument som är överenskomna mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), avtal om utvecklingsinsatser inom vården och omsorgen, samt övriga beslut fattade i respektive organisation.

Avtalet syftar till att

* tydliggöra ansvarsgränser mellan NÖSO och kommunen

* bidra till en helhetssyn på befolkningens hälsa, vård och omsorg, vård av barn och ungdom, socialtjänst samt hälso- och sjukvården i Nordöstra sjukvårdsområdet och kommunen

* bidra till att parterna skall ha kännedom om varandras verksamhet för de verksamheter som avtalet reglerar

* klargöra det gemensamma ansvaret och stimulera tillkomsten av lokala samverkansöverenskommelser/avtal

Bsau § 33 forts

* parterna utifrån gemensamma prioriteringar tillskapa bästa möjliga förutsättningar för en god hälsa samt erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för befolkningen

* verka för ett samarbete byggt på en strukturerad och reglerad regelbunden samverkan med gemensamt ansvarstagande och långsiktighet

* parterna gemensamt arbetar för att anhöriga ges olika former av stöd, samt att stärka samarbetet med frivilligorganisationerna, patient- och anhörigföreningar, pensionärsorganisationer och motsvarande för övriga berörda målgrupper som t ex barn och ungdom.

Tjänstemannaberedning

I förslaget till gemensamt grundavtal för samverkan redogörs bland annat för samverksansformer, verksamhetsplanering, prioritering och uppföljning.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 34 Dnr BSN 01-056 624

Norrtälje kommuns policy för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS)

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

föreslå kommunstyrelsen besluta

att Norrtälje kommun antar policydokumentet,

att den lokala samverkansgruppen blir den redan etablerade "gråzons-gruppen" förstärkt med BUP och barnhabilitering om landstinget så 
beslutar,

att bemyndiga förvaltningscheferna för berörda förvaltningar besluta om samverkansformer på chefsnivå.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 2002-04-12
BUS-utredningens slutdokument 

Bakgrund

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har antagit en gemensam policy med riktlinjer för barn och ungdomar med behov av särskilt stöd från både kommunen och landstinget. KSL:s styrelse beslutade samtidigt att rekommendera länets kommuner att anta policydokumentet med riktlinjer. 

KSL och landstinget betonar att den antagna policyn är ett utvecklingsarbete - ett första försök att samla resurserna för barn och ungdomar. Policyn kommer att följas upp och erfarenheterna ligga till grund för det reviderade program som skall träda i kraft 2004. Till grund för samarbetet har gemensamma grundläggande värderingar utarbetats, vilka bygger på FN:s barnkonvention.

Bsau § 34 forts

Tjänstemannaberedning

För att planering, samarbete och stödinsatser för barn och ungdomar med särskilda behov skall ske på bästa sätt bör permanenta samarbetsgrupper etableras över hela länet, både på kommunal nivå och länsnivå.

Inom Norrtälje kommun berörs barn- och skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. För att inte etablera ytterligare grupper föreslås den redan befintliga "gråzonsgruppen" förstärkas med BUP och barnhabilitering.

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-04-12 för de olika riktlinjerna ingående i policyn, samt samarbetets upplägg och genomförande.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 35 Dnr BSN 01-311 603

Förändring av krav för godkännande av enskild bidragsfinansierad 
verksamhet 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta 

att för att vara bidragsberättigad skall personalsammansättningen på 
enskild bidragsfinansierad förskola och fritidshem motsvara de krav som ställs på kommunens verksamheter, vilket innebär att förskollärartjänst skall vara inrättad,

att beslutet gäller från 2003-01-01.

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-04-08

Bakgrund

Det finns en strävan om likställighet mellan kommunal och enskild bidrags-finansierad verksamhet vad gäller villkor för att bedriva barnomsorgsverk-
samhet. De tidigare kraven på utbildning inom enskild verksamhet har resulterat i att några förskolor inte har förskollärare anställda.

I beslut 1994-04-29 tog kommunen, i enlighet med kommunala och statliga riktlinjer, fram en norm för personalsammansättning. Även i enskild verksamhet bör det finnas krav på pedagogisk kompetens utifrån den norm som gäller i kommunal verksamhet. Enskilda verksamheter som idag inte har utbildad personal kan inte ta emot 4-5-åringar på grund av att förskolan då inte motsvarar de krav som regering och riksdag ställer.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut 2002-04-08 redogör detaljerat för ärendet.

__________


Bsau § 36 

Policy för användning av IKT (Informations- och kommunikations-
teknologi) inom Norrtälje kommuns skolväsende

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet utgår från dagordningen med anledning av att det inte är 
färdigberett, men kommer att behandlas vid nämndens sammanträde i juni.


Underlag för beslut 

Förslag till IKT-policy 2002-04-17

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningen har på uppdrag av nämndens arbetsutskott tagit fram förslag till policy för användning av IKT (Informations- och kommunikationsteknologi).

IKT-verksamheten inom Norrtälje kommuns skolväsende har sin strukturella bas i ett fast bredbandsnät som förbinder i princip alla arbetsplatser inom barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen med varandra. Nätet har 
ca 14 000 användare, varav ca 12 000 är studerande från förskola upp till högskola.

Syftet med IKT-verksamheten inom skolområdet är
* att möjliggöra för elever och personal att effektivt använda IKT för 
att på ett kvalitativt och kreativt sätt fullgöra arbete och studier
* att stödja den pedagogiska verksamheten i ett problembaserat, elev-
orienterat och ämnesövergripande arbetssätt
* att stödja utvecklandet av individualiserad undervisning
* att möjliggöra flexibelt lärande

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-04-17 detaljerat för de tjänster som tillhandahålls, datalagring, programvaru- och fildistribution, kommunikation, användningen av skoldatanätet, säkerheten, samt tekniskt skydd och användarskydd.
Bsau § 36 forts

Politikerberedning

Au 4/3 Arbetsutskottet beslutade 2002-03-04, § 21 att sända förslaget till IKT-policy på remiss till förvaltningens rektorer innan ärendet behandlas i arbetsutskott och nämnd. 

Au 18/4 Ärendet lyftes för diskussion den 18 april vid gemensamt sammanträde med utbildningsnämndens och barn- och skolnämndens arbetsutskott, vilka beslutade om återremiss för justeringar i policyn med hänsyn till erhållna remissvar och synpunkter som framkom vid mötet.

__________Bsau § 37 Dnr BSN 02-012 611

Kompletta (0-9) grundskolor inom barn- och skolförvaltningen, 
Frötunaenheten

Beslut 

Patrik Dahl (c) anmäler att han ej ämnar delta i beslut.

Med anledning av att arbetsutskottet inte är beslutsmässigt kommer ärendet att behandlas direkt på nämndens sammanträde den 13 maj 2002.

Protokollsanteckning

Britt Wennerfors (m), Olle Jansson (s) och Ulla-Britt Pettersson (kd) önskar antecknat att de ämnade bifalla förvaltningens förslag till beslut att ej bygga ut Frötunaenheten med en 7-9-del.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-03-25.

Bakgrund

1996-04-18 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grundskolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med genomförandet har därefter pågått kontinuerligt.

Frötunaenheten är en 0-6-skola med 200 elever. Av dessa är 197 skjutsbarn. Skolan har sedan ca 10 år tillbaka väl anpassade lokaler för det aktuella barnantalet. För att kunna erbjuda eleverna att få sina avslutande tre skolår vid Frötunaenheten krävs en rad kompletterande lokaler med om- och tillbyggnationer.

Vid kontakt med tekniska kontoret har det framkommit att kommunens mark inte är tillräcklig för den beräknade utbyggnaden, och att vatten- och avloppssystemen inte klarar någon utbyggnad. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-03-25 detaljerat för ärendet.


Bsau § 37 forts

Beslutande sammanträde

Enligt reglementet för barn- och skolnämnden får arbetsutskottet handlägga ärenden bara när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid dagens sammanträde närvarade fyra ledamöter. Att Patrik Dahl (c) anmälde att han inte ämnade delta i beslut innebar att arbetsutskottet inte var beslutsmässigt, varför ärendet kommer att behandlas direkt på nämnd.

__________


Bsau § 38 Dnr BSN 02-126 611

Ändring av upptagningsområde mellan Frötuna och Flygskolan

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att barn med adress Görlahöjden och Görlaslingan tillhör Flygskole-
enhetens upptagningsområde även vad gäller barnomsorg,

att beslutet gäller fr o m 2002-07-01, 

att frågan om dagbarnvårdarnas enhetstillhörighet diskuteras mellan 
berörda rektorer.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-03-27

Bakgrund

För sex år sedan ändrades upptagningsområdet för elever boende i Görlaområdet. De fördes från Frötunaenhetens upptagningsområde till Flygskolan. Detta gjordes som en följd av Flygskolans tillkomst och därmed avlastning av Kvisthamraenheten. Motsvarande korrigering gjordes dock ej för barnomsorgen, vilket innebär att barn i förskoleåldern tillhör Frötunaenheten och vid skolstart tillhör de Flygskoleenheten. Föräldrar upplever det rörigt och omständigt att ha kontakt med två enheter.

Tjänstemannaberedning

"Den röda tråden" är ett begrepp som förvaltningen värnar om i sin verksamhet. Genom att skapa sammanhållna enheter och genom att personal samverkar mellan olika verksamhetsdelar skall barn och föräldrar känna trygghet och uppleva att verksamheten har en gemensam grundsyn på barns fostran och lärande. Tillkomsten av en läroplan även för förskolan har än tydligare visat på behovet av samverkan. Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2002-03-27.

__________

Bsau § 39 Dnr BSN 02-127 712

Försök med samordning av barnomsorg kvällstid i Hallstaviksområdet

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att återremittera ärendet för ytterligare beredning.


Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-04-16

Bakgrund

I Hallstaviksområdet finns många föräldrar med skiftarbeten, vilket medför ett stort behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Några barn har sin dagplacering på förskola eller fritidshem, men är hos dagbarnvårdare kvällar, helger och nätter. Dessa dagbarnvårdare har självklart betydligt mindre arbetstid i veckorna, vilket medför problem för enheterna.

Tjänstemannaberedning

Distriktschefens skrivelse 2002-04-16 redovisar önskemål om att på försök få öppna ett "kvällsdagis" centralt i Hallstavik. Redan nu finns viss samordning på helgerna. Lämplig lokal är Öppna förskolan. De barn som har behov av barnomsorg kvällstid kan lämnas där av förälder eller av dagbarnvårdaren när dennas ordinarie arbetstid är slut. De dagbarnvårdare som arbetar kvällar kan göra det i lokalen enligt ett rullande schema. I en förlängning kan man även tänka sig att prova övernattning i lokalen.

Förvaltningen ser inga ökade kostnader i samband med kvällsdagis. Öppna förskolan används idag som dagbarnvårdarlokal och en utökad användning medför ingen merkostnad. Personaltätheten anpassas efter barnantalet.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att återremittera ärendet för ytterligare beredning för att erhålla ett fylligare beslutsunderlag.

__________

Bsau § 40

Tillsättning av rektor på Svanbergaenheten

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten, samt

att godkänna förvaltningens förslag att erbjuda Jonas Thorsell tillsvidareanställning som rektor inom Norrtälje kommun med placering vid Svanbergaenheten.


Bakgrund

Enligt barn- och skolnämndens delegationsordning skall förvaltningschef/ 
distriktschef fatta beslut i samråd med nämndens ordförande och vice ordförande vid tillsättning av rektor.

2001-09-24 beslutade förvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté enhälligt att erbjuda Jonas Thorsell provanställning på 6 månader såsom rektor vid Svanbergaenheten. 

Samverkansgruppen på Svanbergaenheten ställer sig positiv till att Jonas Thorsell får fortsatt anställning som rektor på enheten. Förvaltningschefen föreslår att Jonas Thorsell erbjudes tillsvidareanställning som rektor inom Norrtälje kommun med placering vid Svanbergaenheten.

__________


Bsau § 41

Tillsättning av rektor vid Långsjöenheten

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten, samt

att godkänna förvaltningens förslag att rektor Anne Blomqvist erhåller placering vid Långsjöenheten tillsammans med nuvarande rektor Lena Örtlund. I det fall någon av dessa rektorer lämnar sin tjänst återgår rektorstjänsten till att bli en biträdande rektorstjänst.

Bakgrund

Enligt barn- och skolnämndens delegationsordning skall förvaltningschef/ 
distriktschef fatta beslut i samråd med nämndens ordförande och vice ordförande vid tillsättning av rektor.

2001-06-11 beslutade barn- och skolförvaltningens personal- och arbetsmiljökommitté att erbjuda Susanne Berglund-Alex tjänsten som biträdande rektor vid Långsjöenheten. Vid vikariatets utgång meddelar hon att hon inte önskar förlängning av tjänsten som biträdande rektor.

Förvaltningens förslag är att placera rektor Anne Blomqvist på Långsjöenheten tillsammans med nuvarande rektor Lena Örtlund. Anne Blomqvist har varit tjänstledig under en längre tidsperiod, vilket innebär att hon inte längre har kvar sin placering som rektor på Vätöenheten, utan enbart tjänsten som rektor
i kommunen. 

I det fall någon av dessa rektorer lämnar sin tjänst återgår rektorstjänsten till att bli en biträdande rektorstjänst.

__________