Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Patrik Dahl
Bertil Karlsson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare 
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-09-09


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 56-67
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-09-02

Datum för 2002-09-10 Datum för 2002-10-01
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 56 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 57 Delårsrapport - tertialuppföljning 2 för år 2002 

§ 58 Budget 2003-2005 för barn- och skolnämnden

§ 59 Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

§ 60 Barn- och skolnämndens arbetsmiljöplan 2002 

§ 61 Kompletta 0-9-skolor inom barn- och skolförvaltningen -
förslag på genomförande av utvärdering

§ 62 Motion ang förskoleavdelning inom Frötunaenheten

§ 63 Motion ang särskilda insatser på skolorna för att antalet 
rökande ungdomar skall minska

§ 64 Namnbyte på Centralskolan i Hallstavik

§ 65 Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagssko-lans
musikklasser

§ 66 Ansökan om start av förskoleverksamhet för 5-åringar på
Viby friskola

§ 67 Omfördelning av ledarskap inom barn- och skolförvaltningen

__________


Bsau § 56 Dnr BSN-02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 16 september med anledning av att brytdatum för ekonomirapporter är den 5 septem-ber.

__________Bsau § 57 Dnr BSN 02-027 041

Delårsrapport - tertialuppföljning 2 för år 2002 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 16 september med anledning av att sista datum för inlämning av tertialuppföljning 2 till ledningskontoret är den 16 september.

Bakgrund

Enligt det av kommunstyrelsen antagna dokumentet Planering och uppföljning under 2002 och tidsplan från kommunens ledningskontor skall tertialuppföljning vara ledningskontoret tillhanda senast den 16 september 2002. Kommunfull-mäktige beslutar i ärendet den 28 oktober 2002.

__________

Bsau § 58

Budget 2003-2005 för barn- och skolnämnden

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 16 september
2002.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till budget 2003 daterat 2002-07-19 inkl bilagor med driftbudget, investeringsbudget och förslag till tekniska justeringar.

Bakgrund

Förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005 för respektive nämnd finns framtaget i ledningskontorets skrivelse 2002-04-18. De förändringar som sker i förhållande till 2002 innebär främst att hänsyn tagits till volymförändringar.

Ramar och inriktning skall ligga till grund för förvaltningens och nämndens ar-bete med förslag till budget 2003-2005. I likhet med tidigare år kommer utöver fokus på den finansiella situationen också fokusering ske på andra perspektiv såsom verksamhet/processer, kunder/medborgare, personal och miljö.

Ledningskontorets förslag till ram för 2003 för barn- och skolnämnden är 
686 300 tkr med följande kommentarer:

- Lagen om allmän förskola för alla 4-5-åringar genomförs från 1 januari 2003. Statsbidraget för detta uppgår till 7,1 mkr, vilket fördelas som en ramhöjning till nämnden.

- Nämndens ram sänks med 7,7 mkr enligt resursfördelningsmodellen. Beräk-ningsmodellen innebär att ett á-pris per barn i kommunen räknas fram. Som grund för beräkningarna används befolkningsprognosen samt nämndens budget för år 2002. Hänsyn har tagits till att kostnaderna är olika per individ i ålders-grupperna 1-5 år, 6-9 år, 10-12 år och 13-15 år. Budgeten för särskolan berörs inte av modellen.

Kommunfullmäktige beslutade 2002-05-27, § 116 att godkänna ledningskonto-rets förslag till budgetramar och inriktning 2003-2005.
Bsau § 58 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till budget 2003 föreligger i skrivelse 2002-07-19. 
Äskanden utöver tilldelad ram är 1500 tkr.

Ärendet har behandlats i PAMK 2002-09-02.

Beslutande sammanträde

Ärendet kommer att behandlas vid nämndens sammanträde den 16 september efter ytterligare diskussioner i de politiska grupperna.

__________


Bsau § 59 

Ansökan om medel ur nämndens utvecklingsanslag

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den 16 september med anledning av att sista ansökningsdatum var den sista augusti.


Bakgrund

Samtliga enheter inom barn- och skolförvaltningen har möjlighet att söka 
medel ur nämndens utvecklingsanslag. 2001-12-10, § 149 beslutade nämnden att ändamålet för ansökningarna skall vara Värdegrund och mångfald, gärna i kombination med hälsofrämjande aktiviteter. 

Ansökan om medel avsedda att användas under höstterminen skall ha inkommit till förvaltningen under augusti månad. Med anledning av denna tidsplan tas be-slut direkt på nämndens sammanträde i september.

__________Bsau § 60

Barn- och skolnämndens arbetsmiljöplan 2002 

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut 

Förvaltningens arbetsmiljöplan

Bakgrund

Barn- och skolförvaltningens gemensamma arbetsmiljöplan för år 2002 förelig-ger. Skrivelsen redogör för uppföljning av år 2001 års arbetsmiljöplan, plan för arbetsmiljöarbetet år 2002, planerade förändringar i verksamheten, kort be-skrivning med utgångspunkt från skyddsrondsprotokoll och kartläggning av ar-betsmiljön, samt uppföljning av enheterna.

__________Bsau § 61

Kompletta 0-9-skolor inom barn- och skolförvaltningen -
förslag på genomförande av utvärdering

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att uppdra till förvaltningen att genomföra utvärdering av utbyggnaden av kompletta 0-9-grundskolor inom barn- och skolförvaltningen i enlighet med förslag 2002-06-13.


Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag 2002-06-13

Bakgrund

1996-04-18, § 45 beslutade barn- och skolnämnden att sammanhållna grund-skolor skall finnas i skolorganisationen. Arbetet med genomförandet har däref-ter pågått kontinuerligt.

2001-10-08, § 123 beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på genomförande av utvärdering av utbyggnaden av kompletta 0-9 grundskolor inom barn- och skolförvaltningen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till plan för genomförande av utvärdering av kompletta 0-9-skolor i Norrtälje kommun föreligger. Förslaget redogör detaljerat för upp-draget, bakgrund och utvärderingens syfte och genomförande.

__________Bsau § 62
Motion ang förskoleavdelning inom Frötunaenheten

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde den 16 septem-ber presentera kompletterande uppgifter som beskriver det aktuella läget på enheten.

Arbetsutskottet beslutar dessutom föreslå barn- och skolnämnden besluta

att till kommunfullmäktige överlämna förvaltningens skrivelser och därmed anse motionen besvarad.

Underlag för beslut 
Motion från Lena Norén-Mellin 2002-03-18
Kommunstyrelsens protokoll 2002-04-25
Förvaltningens yttrande 2002-06-10

Bakgrund

Motionen från Lena Norén-Mellin (s) inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 65. I motionen föreslås att barn- och skolförvalt-ningen får i uppdrag att utreda frågan om förskoleavdelning inom Frötunaenhe-ten och så snart det är möjligt verkställa denna byggnation. Den socialdemokra-tiska fullmäktigegruppen har beslutat anta motionen som sin egen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2002-04-25, § 123 beslutat att överlämna motionen till barn- och skolnämnden för yttrande senast den 26 september 2002.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i yttrande 2002-06-10 detaljerat för det pågående arbetet med att lösa bristen på barnomsorgsplatser på Frötunaenheten. 

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet önskar kompletterande uppgifter som beskriver det nu aktuella läget på enheten. Materialet presenteras till nämndens sammanträde.
__________

Bsau § 63

Motion ang särskilda insatser på skolorna för att antalet rökande 
ungdomar skall minska

Beslut 

På grund av jäv deltar inte Bertil Karlsson (v) i handläggningen av detta ärende, vilket innebär att arbetsutskottet inte är beslutsmässigt. Ärendet kommer därför att behandlas direkt på nämndens sammanträde den 16 september 2002. 

Underlag för beslut 

Förvaltningens skrivelse 2002-06-12

Bakgrund

Motionen från Bertil Karlsson (v), Leif Glavstedt (v), Eleonor Rosenquist (v) och Catarina Wahlgren (v) inlämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-03-25, § 67. I motionen föreslås att särskilda insatser görs på skolorna för att antalet rökande ungdomar skall minska.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2002-04-25, § 119 beslutat att överlämna motionen till barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden för yttrande se-nast den 26 september 2002.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen bedriver redan idag ett omfattande folkhälsoarbete inom sina verksamheter, dels i egen regi, dels i samarbete med andra organ. 
Barn- och skolförvaltningen deltar dessutom i det projekt som Brotts-offerjouren i Norrtälje initierat kring bekämpning av ungdomars missbruk av droger. Detta arbete sker tillsammans med berörda kommunala instanser och frivilliga ideella organisationer. Den Drogsnurra som används inom projektet behandlar ett antal olika droger, däribland även tobaken och dess skadeverk-ningar. Att i dagsläget göra ytterligare satsningar på insatser mot rökning är inte möjligt.
Beslutande sammanträde
På grund av jäv deltar inte Bertil Karlsson (v) i handläggningen av detta ärende, vilket innebär att arbetsutskottet inte är beslutsmässigt. Ärendet kommer därför att behandlas direkt på nämndens sammanträde den 16 september 2002. 
___________

Bsau § 64

Namnbyte på Centralskolan i Hallstavik

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att tillåta enheten att byta namn i samband med att den nya skolan invigs vid årsskiftet 2002/2003.


Bakgrund

Centralskolan i Hallstavik har under ett antal år haft rykte om sig att inte vara en bra skola. Detta är något som enheten under senaste året arbetat hårt för att förändra. En förändring till det bättre har skett sista året trots att vissa negativa attityder och inställningar fortfarande är djupt rotade.

I och med ombyggnaden till en modern högstadieskola, där stor hänsyn tagits till barns lärande och modern pedagogik, är det ett gyllene tillfälle att sätta punkt för vissa negativa attityder som Centralskolans namn ibland associeras med. Det skulle vara mycket positivt om ett namnbyte kunde ske i samband med att den nya skolan invigs vid årsskiftet 2002/2003.

__________
Bsau § 65

Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans 
musikklasser

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen för att möjliggöra för de nya rek-torerna att yttra sig.


Underlag för beslut 

Arbetsgruppens skrivelse 2002-06-17

Bakgrund

Roslagsskolan startade sina musikklasser 1993 efter beslut i dåvarande barn- och utbildningsnämnden och i kommunfullmäktige. Sedan dess har innehållet i verksamheten ändrat inriktning. 

Arbetsutskottet beslutade 2001-09-24, § 92 att uppdra till förvaltningen att bilda en arbetsgrupp som tar fram förslag till hur verksamheten skall se ut fram-över, samt undersöka om ändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut krävs. 

Tjänstemannaberedning

Arbetsgruppen redogör i skrivelse 2002-06-17 detaljerat för hur en utveckling av samverkan musikskola - musikklass skall kunna genomföras och föreslår nämnden besluta att Roslagsskolans musikklasser flyttas till Brännässkolan 
fr o m verksamhetsåret 2003/2004. 

Beslutande sammanträde

Med anledning av att nya personer tillsatts på rektorstjänsterna på Roslagssko-lan och Musikskolan föreslår ordföranden att ärendet återremitteras för deras yttrande.

__________

Bsau § 66 Dnr BSN 02-157 611

Ansökan om start av förskoleverksamhet för 5-åringar på Viby friskola

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att ej godkänna start av förskoleverksamhet för 5-åringar på 
Viby friskola.


Underlag för beslut 

Ansökan 2002-05-05
Förvaltningens yttrande 2002-08-22

Bakgrund

Viby friskola anhåller i skrivelse 2002-05-05 om tillstånd att få starta förskole-verksamhet för 5-åringar. Tanken är att inlemma 5-åringarna i skolans verk-samhet och lokaler.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förslag till beslut föreligger i skrivelse 2002-08-22. Regeringens tanke bakom reformen och kommunens plan för genomförande är att 4-5-åringar placeras i befintlig förskoleverksamhet i möjligaste mån. Förskola inne-bär en verksamhet som är öppen för barn mellan 1-5 år - inte för någon särskild utvald grupp pga ålder eller dylikt.

Beslutande sammanträde

Förvaltningen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 67

Omfördelning av ledarskap inom barn- och skolförvaltningen

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att uppdra till förvaltningen att till nämndens sammanträde presentera 
komplett beslutsunderlag. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att tillstyrka omfördelning av ledningen inom Flygskole-, Köpmanholms- och Kvisthamraenheterna.Bakgrund

Flygskole-, Köpmanholms- och Kvisthamraenheterna bedriver omfattande samarbete kring både barn och elever inom upptagningsområdet. Med anledning av att rektorsbyte kommer att ske har förvaltningsledningen diskuterat kring en alternativ lösning inom enheterna beträffande rektorskap och eventuell tillsättning av förskolechef.

Tjänsterna kommer att utannonseras och tillsättas under förutsättning att erfor-derliga politiska beslut fattas. 

Ärendet behandlades i PAMK 2002-09-02 och de fackliga organisationerna ställde sig positiva till förslaget.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar efter diskussion att föreslå nämnden tillstyrka att för-valtningen genomför en omfördelning av ledningen inom Flygskole-, Köpman-holms- och Kvisthamraenheterna. Beslutsunderlag kommer att presenteras vid nämndens sammanträde den 16 september.

__________