Au 020930
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Bertil Karlsson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-10-07


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 68-75
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-09-30

Datum för 2002-10-08 Datum för 2002-10-29
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 68 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 69 Sammanslagning av distriktskontoren för Häverö- och Väddö-distrikten

§ 70 Försök med samordning av barnomsorg kvällstid i Hallstaviks-området

§ 71 Barnomsorgspeng - ekonomisk tilldelning till verksamheterna för barn-omsorg 1-5 år

§ 72 Öppen förskola i Norrtälje kommun

§ 73 Behov av ytterligare förskoleavdelning vid Länna/Rialaenheten

§ 74 Behov av förskola i Svanberga

§ 75 Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem,
fördelning av tjänst till friskolorna

__________


Bsau § 68 Dnr BSN-02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den
14 oktober 2002.

__________


Bsau § 69 Dnr BSN 02-262 001

Sammanslagning av distriktskontoren i Häverö och Väddö

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut den 14 oktober 2002 då kompletterande beslutsunderlag med ekonomisk re-dovisning och barnchecklista presenteras.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-17, yttrande från rektor för Resursenheten,
synpunkter från personalen på distriktskontoret Väddö

Bakgrund

Häverö- och Väddödistrikten har idag två separata kontor - ett i Älmsta och ett i Hallstavik. I och med den nya distriktsorganisationen läggs allt fler ekonomis-ka och personella resurser ut på de enskilda distrikten, vilket innebär att en stör-re samordning och ett effektivare resursutnyttjande mellan tjänstemännen på kontoren, rektorerna och distriktschef är nödvändig.

En nära kommunikation med Resursenhetens stödteam bidrar också till att
distrikten effektivare kan hantera och förebygga problem. Ytterligare en fördel är att sårbarheten minskar vid sjukdom hos personalen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-17 för förutsättningarna för en sam-manslagning, samt ger en ekonomisk beräkning av lokalkostnader.

Beslutande sammanträde

Yrkande

Patrik Dahl (c) yrkar att ärendet behandlas direkt på nämndsammanträdet den 14 oktober 2002.

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att utan eget ställningstagande hän-skjuta ärendet till nämnden för beslut.
__________

Bsau § 70 Dnr BSN 02-127 712

Försök med samordning av barnomsorg kvällstid i Hallstaviksområdet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till den 18 november 2002 så att beslut kan fattas i samband med att nämnden behandlar ärendet Riktlinjer och tillämp-ningsföreskrifter för barnomsorg.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-12

Bakgrund

I Hallstaviksområdet finns många föräldrar med skiftarbeten, vilket medför ett stort behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. Några barn har sin dagplacer-ing på förskola eller fritidshem, men är hos dagbarnvårdare kvällar, helger och nätter. Dessa dagbarnvårdare har självklart betydligt mindre arbetstid i veckor-na, vilket medför problem för enheterna. Distriktschefen har tidigare redovisat önskemål om att på försök få öppna ett "kvällsdagis" centralt i Hallstavik.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-12 för behovet av barnomsorg utan-för ordinarie 12 timmars öppethållande och lämnar även en ekonomisk beräk-ning.

Politikerberedning

Au 29/4 Arbetsutskottet beslutade 2002-04-29, § 39 att återremittera ärendet för ytterli-gare beredning för att erhålla ett fylligare beslutsunderlag med ekonomiska för-utsättningar.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ärendet skall behandlas vid nämn-dens sammanträde den 18 november i samband med att beslut skall fattas kring Riktlinjer och tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen.
__________

Bsau § 71 Dnr BSN

Barnomsorgspeng - ekonomisk tilldelning till verksamheterna för
barnomsorg 1-5 år

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att fr o m 2003-01-01 införa en barnomsorgspeng fördelad på tre kvoter enligt nedan:

Kvot 1 0,13 personal/plats inom schemaintervallet 1-15 tim/vecka
Kvot 2 0,185 personal/plats inom schemaintervallet 15,1-30 tim/vecka
Kvot 3 0,22 personal/plats inom schemaintervallet 30,1-60 tim/vecka


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-18

Bakgrund

Den ekonomiska tilldelningen till verksamheterna sker idag per plats. Barn un-der tre år räknas som 1,5 plats. För barnomsorg utförd av enskild verksamhet räknas antalet platser varje månad, och för barnomsorg utförd inom kommunal verksamhet varannan månad.

Tilldelning av resurser för barnomsorgen sker idag i form av kvoten 0,1635 per plats, vilket motsvarar 3,27 årsarbetare för 20 platser. Kvoten tilldelas per plats oavsett barnets närvarotid, vilket innebär att personalresurserna är desamma oavsett vilket behov som föreligger.

Närvarobeläggningen per barn i barnomsorgen varierar mellan 1-60 timmar per vecka. Snittiden per barn är 29 tim/vecka.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-18 hur verksamheterna skall få en rättvisare fördelning av personalresurserna och ekonomisk tilldelning utifrån närvarobeläggningen. Förvaltningens förslag omfattar både de kommunala och de enskilda verksamheternas tilldelning.

Bsau § 71 forts

Om förhållandet mellan schemaintervallerna förändras under året kan det inne-bära att kostnaderna för barnomsorgen ökar, respektive minskar. För att möj-liggöra för förvaltningen att hålla budgetramen bör en översyn och eventuell förändring av kvoterna göras årligen.

___________


Bsau § 72 Dnr BSN

Öppen förskola i Norrtälje kommun

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att öppen förskola/familjecentral inrättas i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo, Väddö, Köpmanholm och Bergshamra,

att övriga öppna förskolor avvecklas och ersätts med allmän förskola där behov finns,

att den härvid frigjorda resursen på 2,14 tjänster tillförs allmän förskola.

Reservation

Patrik Dahl (c) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.


Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelser 2002-03-25 och 2002-05-17
Besöksstatistik med budgetberäkning

Bakgrund

Utvecklingen av de öppna förskolorna påverkas av olika reformer som genom-förs för barnomsorgen generellt, vilket gör att kommunen måste ta ett helhets-grepp om förskoleverksamheterna.

Föräldrar besöker öppna förskolan bland annat för att få social gemenskap för sig själva och sina barn, samt för att få stöd i sitt föräldraskap.

Planerade reformer, som t ex införandet av allmän förskola för 4-5-åringar, kommer att påverka öppna förskolans roll. Idag kan föräldrar behålla platsen vid föräldraledighet och arbetslöshet, vilket innebär att färre barn är hemma med sina föräldrar, och att det är de yngsta barnen (under 3 år) som besöker de öppna förskolorna.

Sedan ett par år bedrivs ett Familjecenter i Norrtälje. Arbetsformerna byggs utifrån föräldrarnas behov. Samverkan sker med mödra- och barnhälsovård, so-cialtjänst och barn- och skolförvaltning. Detta arbetssätt verkar rätt väg för att nå målen utifrån öppna förskolans uppdrag.
Bsau § 72 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens skrivelse 2002-03-25 redogör detaljerat för ärendet och ger även förslag på hur organisationen kan se ut för den öppna förskolan i Norrtälje kommun.

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Ordföranden Britt Wennerfors (m) yrkar
- att öppen förskola/familjecentral inrättas i Norrtälje, Hallstavik, Rimbo,
Väddö, Köpmanholm och Bergshamra,
- att övriga öppna förskolor avvecklas och ersätts med allmän förskola där
behov finns,
- att den härvid frigjorda resursen på 2,14 tjänster tillförs allmän förskola.

Patrik Dahl (c) yrkar
- bifall till första att-satsen enligt ordförandens ovanstående yrkande,
- att allmän förskola öppnas där behov finns, samt att resurser motsvarande en tjänst bibehålles för att kunna bedriva öppen förskola även utanför tätorterna
- att den härvid frigjorda resursen på 1,14 tjänster tillförs allmän förskola, att resterande medel tas ur nämndens konto för nya familjecenter.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de olika att-satserna var för sig.

Första att-satsen
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på första att-satsen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla ordförandens förslag.

Andra att-satsen
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på andra att-satsen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla ordförandens förslag.

Tredje att-satsen
Ordföranden ställer proposition på bifall till eller avslag på tredje att-satsen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla ordförandens förslag.

Patrik Dahl (c) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
__________

Bsau § 73 Dnr BSN 02-261 712

Behov av ytterligare förskoleavdelning vid Länna/Rialaenheten

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att paviljongen vid Lännaenheten behålles så att en ny förskoleavdelning kan öppnas inom kort,

att erforderliga medel beviljas för en smärre ombyggnad och utrustning.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-09

Bakgrund

Lännaenheten har idag två förskoleavdelningar som är överfulla och ett
antal barn i kö. Bergshamra är det område som har den största inflyttningen
i distriktet. Enligt planeringskontoret kan det bli aktuellt med en omfattande permanentning av det närliggande fritidshusområdet, vilket troligtvis innebär yt-terligare ökad efterfrågan på barnomsorg och skola.

I anslutning till skolan finns en paviljong som inte används, men som ännu inte flyttats. Under förutsättning att denna får behållas kan ytterligare en förskoleav-delning inrättas och förskolan placeras där. Alternativt kan en förflyttning av verksamheterna ske så att dagbarnvårdarlokalen, öppna förskolan och fritid-hemmet förläggs i paviljongen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-09 mer detaljerat för ärendet.

__________


Bsau § 74 Dnr BSN 02-260 712

Behov av förskola i Svanberga

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att uppdra till förvaltningen att utreda kostnader och praktiska förutsätt-ningar för uppställande av en paviljong vid Svanbergaenheten.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-09-09

Bakgrund

De flesta enheterna i distriktet har stor efterfrågan på förskoleplatser. Svanber-gaenheten har starkt behov av att snarast inrätta en förskola, om möjligt fr o m årsskiftet 2002/2003.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-09-09 för skälen till inrättande av ny förskola, bland annat
- svårigheter att leva upp till barnomsorgsgarantin
- dagbarnvårdare som pga åldersskäl aviserat om nedtrappning
- svårighet att rekrytera nya dagbarnvårdare
- lång kö på personalkooperativet Småfolket
- kö till framtida förskola i Svanberga
- enheten uppfyller inte målsättningen om valfrihet avseende tillsynsform

Enheten har försökt få in samtliga verksamheter i skolans lokaler, men med nuvarande elevtillströmning finns inga disponibla ytor. En paviljong intill nuva-rande dagbarnvårdarvilla skulle på ett praktiskt sätt lösa behovet av lokaler, både för en ny förskola och för en grupp oplacerade 4-5-åringar vid införandet av allmän förskola.

__________


Bsau § 75 Dnr BSN 01-110 044

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem,
fördelning av tjänst till friskolorna

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämndens sammanträde den
14 oktober 2002 då komplett beslutsunderlag presenteras.


Bakgrund

Riksdagen beslutade 2001 att införa ett särskilt statsbidrag för att öka personal-tätheten i skolor och fritidshem. Efter fem år kommer statsbidraget infogas i det generella statsbidraget till kommunerna och blir då nivåhöjande.

För varje kommun fastställer Skolverket en bidragsram som beräknas utifrån antalet barn och ungdomar i åldern 6-18 år i kommunen kalenderåret för aktu-ellt bidragsår. För 2001/02 var bidragsbeloppet 6 302 tkr för 2002/03 är det 12 602 tkr och beräknas sedan öka med ca 6 300 tkr/år och vara ca 31 500 tkr 2005/06.

Barn- och skolnämnden beslutade 2002-06-17 bland annat att barn- och skol-nämnden för läsåret 2002/2003 gör anspråk på resurser motsvarande tretton heltidstjänster och att resterande tre tjänster används till förstärkning inom ut-bildningsförvaltningen, samt att motsvarande en tjänst reserveras till personal-förstärkningar på friskolorna, efter ansökan.

__________