Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Stockholmsvägen 18, Norrtälje, kl 09.00-12.00

Beslutande Britt Wennerfors
Olle Jansson
Ulla-Britt Pettersson
Patrik Dahl
Bertil Karlsson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Per Jangen, distriktschef Norrtälje 2
Björn Sandblad, distriktschef Häverö/Väddö
Anne Josefsson, sekreterare
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2002-12-09


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 87-97
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Britt Wennerfors

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2002-12-02

Datum för 2002-12-10 Datum för 2002-12-31
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor Gustafslund
för protokollet Stockholmsvägen 18, Norrtälje


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 87 Beviljande av tillfälligt bygglov för förskoleverksamhet i
Lundens lokaler

§ 88 Månatlig budget- och verksamhetsrapport

§ 89 Ansökan om skolpeng vid studier utomlands

§ 90 Matsäck istället för lunch vid studiebesök, utflykter etc på
grundskolor inom barn- och skolförvaltningen

§ 91 Riktlinjer för special- och alternativkost, revidering

§ 92 Sammanträdestider 2003 för barn- och skolnämnden

§ 93 Barn- och skolnämndens internkontrollplan för 2003

§ 94 Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagssko-lans
musikklasser

§ 95 Utveckling av skolbiblioteken i Häverödistriktet, ansökan om extra an-slag för inrättande av projekttjänst som skolbibliotekarie i samband med läsprojekt

§ 96 Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola/fritids
fr o m vårterminen 2003

§ 97 Samråd kring tillsättning av rektorer/förskolechef

__________


Bsau § 87

Beviljande av tillfälligt bygglov för förskoleverksamhet i Lundens lokaler

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att vädja till byggnadsnämndens arbetsutskott att skyndsamt besluta om barn- och skolförvaltningens ansökan om beviljande av tillfälligt bygglov för förskoleverksamhet i Lundens lokaler.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

I och med riksdagens beslut att från den 1 januari 2003 införa en avgiftsfri all-män förskola för fyra- och femåringar är kommunen skyldig att erbjuda barnens vårdnadshavare plats. I och med att tillströmningen av sökande har visat sig vara mycket större än vad som tidigare beräknats, har barn- och skolförvalt-ningen fått stora problem med att få fram ändamålsenliga lokaler.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har i samarbete med bl a tekniska kontoret och räddningstjänsten funnit ett antal tänkbara lokaler, vilka inspekterats och hade kunnat tas i an-språk för förskoleverksamhet. Några förslag har bortfallit på grund av att fas-tighetsägaren ej godkänt verksamheten.

En temporär lösning vore att under en kortare period starta förskola i Lundens lokaler, vilka för tillfället står tomma. Smärre åtgärder, som t ex staket för att stärka barnens säkerhet, kan förvaltningen omgående genomföra i samarbete med tekniska kontoret. För att möjliggöra denna lösning krävs dock ett politiskt beslut hos byggnadsnämnden.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet beslutar enhälligt att vädja till byggnadsnämndens arbetsutskott att skyndsamt, helst vid arbetsutskottet den 5 december, bevilja barn- och skol-förvaltningens ansökan om tillfälligt bygglov för förskoleverksamhet i Lundens lokaler.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________

Bsau § 88 Dnr BSN 02-073 042

Månatlig budget- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Förteckning 2002-11-25

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens förteckning 2002-11-25 föreligger. Av materialet framgår barn- och skolnämndens budget per verksamhet t o m oktober månad 2002 och för grundskolan inklusive sexårsverksamheten. Redovisning ges också på resultat-enhetsnivå inklusive kommentarer, samt av investeringsprojekt.

Beslutande sammanträde

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 89 Dnr BSN 01-025 605

Ansökan om skolpeng vid studier utomlands

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande hänskjuta ärendet till nämnden för beslut.


Underlag för beslut

Ansökan 2002-09-10
Förvaltningens skrivelse 2002-11-19

Bakgrund

Marina och Tommy Ahlén ansöker i skrivelse 2002-09-10 om skolpeng till sin dotter Nina för studier på High School i Australien under tiden 2003-07-05- - 2004-06-18. Dottern går nu år 8 på Bålbroskolan i Rimbo.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har vid kontakt med Skolverket fått informationen att elev som vistas utomlands ett läsår inte anses som skolpliktig i Sverige under den tiden, vilket innebär att kravet på kommunen att sända med skolpengen upphör. För-valtningen föreslår i skrivelse 2002-11-19 barn- och skolnämnden avslå ansö-kan.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till nämnden för beslut den 17 december. Förvaltningen tar förnyad kontakt med Skolverket och andra kommuner för att höra efter hur praxis är i ärenden som detta.

__________


Bsau § 90 Dnr BSN 02-075 622

Matsäck istället för lunch vid studiebesök, utflykter etc på grundskolor inom barn- och skolförvalningen

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att matsäck, istället för lunch, skall kunna tillhandahållas en gång per
termin och grupp, eller två gånger per läsår, vid studiebesök, utflykter etc i undervisningssyfte på grundskolor inom barn- och skolförvaltning-en,

att enhetsrådet, i samråd med skolmåltiden, fastställer tillvägagångssätt vid beställning av matsäck då lunchen utgår. Skolmåltiden erbjuder en "standardmatsäck",

att enheten i samråd med föräldrar kan besluta om fler studiebesök, utflyk-ter etc där föräldrarna tillhandahåller matsäck.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-04-11

Bakgrund

1987 beslutade Skolstyrelsen att "inte någon form av matersättning skall utgå från skolmåltidsanslaget i anslutning till studieutflykter, lägerskolor etc". Be-slutet överensstämmer inte med Skollagen 4 kap, 4a §, som fastställer att ele-ver i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria skolmåltider (SFS1997:1212).

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-04-11 detaljerat för ärendet. Många enheter saknar i dagsläget förutsättningar att tillhandahålla lunchmatsäck då grundskoleelever inte äter den ordinarie lunchen på skolan. Både arbetstid och ekonomiska resurser saknas. Typen av kök påverkar också förutsättningarna.

Oro finns bland skolmåltidspersonalen vad gäller lunchmatsäck och livsme-delslagstiftning med de hanterings- och temperaturkrav som finns. Ansvarsfrå-gan måste klargöras.
__________

Bsau § 91 Dnr BSN 02-323 622

Riktlinjer för special- och alternativkost, revidering

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att anta förändring av formulär och information kring formulär enligt för-slag från skolhälsovården vad gäller special- och alternativkost i grund-skolan,

att kostkonsulten får i uppdrag att anpassa riktlinjerna för kommunens grundskolor vid special- och alternativkost.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-11-19 inkl bilagor

Bakgrund

Den 2 oktober 2000 antog barn- och skolnämnden nuvarande riktlinjer för
special- och alternativkost vid kommunens barnomsorg och grundskolor. Spe-cialkost syftar till medicinska skäl och alternativkost syftar till etniska, etiska och religiösa skäl. Information till rektor och kök, samt ett informationsmaterial och formulär att lämna till barn/elev och förälder/vårdnadshavare finns där rikt-linjerna presenteras. Önskemål om vissa förändringar i riktlinjerna har framförts av förvaltningens medicinskt ansvariga skolsköterska.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör i skrivelse 2002-11-19 för ärendet, och föreslår bl a nämnden besluta att när det föreligger allergier med risk för anafylaktisk chock skall avvikande varningstext finnas på formuläret för special- och alternativkost, samt att oavsett orsak till specialkost skall kontakt tas med skolhälsovården, som i oklara fall hänvisar vidare till läkare.

__________


Bsau § 92

Sammanträdestider 2003 för barn- och skolnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att fastställa barn- och skolnämndens sammanträdestider 2003
enligt nedan

Arbetsutskott Nämnd

7/1 (konstituerande)
13/1 27/1
- -
3/3 17/3
24/3 14/4
5/5 26/5
2/6 23/6

1/9 15/9
6/10 20/10
3/11 17/11
1/12 16/12 (obs! tisdag)


Tjänstemannaberedning

Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2003 för barn- och skolnämnden, varvid hänsyn har tagits till datum för kommunfullmäktiges planerade sammanträden.

__________


Bsau § 93 Dnr BSN 02-322 600

Barn- och skolnämndens internkontrollplan för 2003

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att anta nämndens internkontrollplan för år 2003 omfattande internkon-trollområden såsom inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler,
attestering, delegation och diarieföring.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-11-19

Bakgrund

I Norrtälje kommun pågår ett internkontrollarbete med syfte att få samtliga nämnder att upprätta en internkontrollplan inom sitt eget ansvarsområde. Kommunstyrelsen har beslutat att 2003 skall vara ett introduktionsår för nämn-derna och förvaltningarna att arbeta med detta och att samtliga nämnder i sin plan skall ha med inköp av audiovisuella hjälpmedel och möbler och atteste-ring. Nämnderna har dessutom fått i uppdrag att ta fram ytterligare två områ-den till sin egen plan.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse 2002-11-19 och föreslår bland annat att nämnden även för in internkontrollområdena delegation och diarie-
föring i planen för 2003.

__________


Bsau § 94 Dnr BSN 02-180 611

Utveckling av samverkan mellan Musikskolan och Roslagsskolans
musikklasser

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att musikklassernas inriktning fr o m läsåret 2003/2004 skall vara enligt det alternativ i förvaltningens förslag, som bl a innebär ett utökat samarbete med Musikskolan och en ökning av den instrumentala delen och en-sembleverksamheten,

att medel tillförs motsvarande en musiklärartjänst för att möjliggöra en kva-litetshöjning av musikklassernas verksamhet,

att uppdra åt Roslagsskolans och Musikskolans rektorer att utarbeta en kursplan för musikklasserna, enligt beslutad inriktning, att presenteras för nämnden under vårterminen 2003,

att musikklassernas elever som fortsätter sina instrumentalstudier i den kommunala musikskolan befrias från terminsavgift, samt

att ovanstående förändringar skall ske inom nämndens ram.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse

Bakgrund

Roslagsskolan startade sina musikklasser 1993 efter beslut i dåvarande barn- och utbildningsnämnden och i kommunfullmäktige. Sedan dess har innehållet i verksamheten ändrat inriktning. Arbetsutskottet uppdrog den 24 september 2001 till förvaltningen att bilda en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till hur verksamheten skall se ut framöver, samt undersöka om ändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut krävs.

Arbetsgruppen redogjorde i skrivelse 2002-06-17 detaljerat för hur en utveck-ling av samverkan musikskola - musikklass skulle kunna genomföras. Med an-ledning av att nya personer tillsatts på rektorstjänsterna på Roslagsskolan och Musikskolan återremitterades ärendet till förvaltningen för att möjliggöra för de nya rektorerna att yttra sig.

Bsau § 94 forts

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör för ärendet och rektorernas förslag - ett som relaterar till en instrumental inriktning som låg i intentionerna för tio år sedan, och ett som relaterar till en musikalinriktning där tyngdpunkten i undervisningen ligger idag. Båda dessa alternativ är möjliga att genomföra med tydliga direktiv och en acceptans för de resurser som då måste tillföras verksamheten.

Arbetsgruppen förordar musikskolans roll och möjligheter att i samarbete med Roslagsskolans ledning och lärarlag utveckla den instrumentala delen i under-visningen. Samtidigt bibehålls fortsatta möjligheter till publika framföranden inom ramen för en ny kursplan.

Beslutande sammanträde

Arbetsutskottet biträder förvaltningens förslag, men uppdrar till handläggaren att presentera reviderat beslutsunderlag vid nämndens sammanträde den 17 de-cember.

__________


Bsau § 95 Dnr BSN 01-179 044

Utveckling av skolbiblioteken i Häverödistriktet, ansökan om
extra anslag för inrättande av projekttjänst som skolbibliotekarie i
samband med läsprojekt

Beslut

Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och skolnämnden besluta

att avslå ansökan om extra anslag för inrättande av projekttjänst som skol-bibliotekarie i samband med läsprojekt med anledning av att nämnden saknar medel i sin budgetram för detta ändamål. Nämnden är tvungen att prioritera andra verksamheter inom sitt ansvarsområde.


Underlag för beslut

Ansökan från Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet
genom Kalle Güettler
Förvaltningens skrivelse 2002-12-01

Bakgrund

I juni 2001 ansökte Utvecklingsgruppen för skolbiblioteken i Häverödistriktet om ekonomiskt bistånd för ett treårigt utvecklingsprojekt. Medlen skulle an-vändas till skolbibliotekens bemanning av lärarbibliotekarier, inköp av litteratur, samt anställning av en ambullerande skolbibliotekarie. Ansökan resulterade i att barn- och skolnämnden beviljade 50.000 kronor för inköp av litteratur.

Våren 2002 ansökte rektorerna i Häverödistriktet om medel till en projekttjänst som skolbibliotekarie i samband med genomförande av ett läsprojekt i distriktet. Projektet stöds av Statens kulturråd med totalt 120 000 kronor för inköp av lit-teratur till skolbiblioteken.

Utvecklingsgruppen, genom Kalle Güettler, anhåller i skrivelse 2002-10-21 att nämnden beviljar den av rektorerna sökta tjänsten som en inledning till en mer djupgående satsning på kommunens skolbibliotek, samt att nämnden snarast i samråd med kommunens biblioteksråd, lokalt aktiva skol- och lärarbibliotekari-er och rektorer utarbetar en handlingsplan för den vidare utvecklingen av skol-biblioteken, framför allt vad gäller tillskapandet av nya tjänster.

Bsau § 95 forts

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen för Häverö/Väddö föreslår i skrivelse 2002-12-01 att barn- och skolnämnden i samband med distriktets läsprojekt under 2003 beviljar medel för en heltidstjänst som skolbibliotekarie.

Beslutande sammanträde

Yrkande

Patrik Dahl (c) yrkar avslag på distriktschefens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på distriktschefens förslag och Patrik Dahls (c) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Patrik Dahls yrkande.

__________


Bsau § 96 Dnr BSN 01-135 712

Ansökan från Björkö-Arholmaenheten om att få starta förskola/fritids
fr o m vårterminen 2003

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning av
beslutsunderlaget och vidareutveckling av idéerna.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2002-12-01

Bakgrund

Björkö-Arholmaenheten bedriver sedan cirka ett år familjedaghemsverksamhet i gemensam lokal. Någon verksamhet i dagbarnvårdarnas hem finns ej. Verksam-heten pågår dagligen och sker i stort sett på samma sätt som en förskola, dock saknas utbildad förskollärare. År 2001 fick enheten en extra resursförstärkning på 0,88 årsarbetare för att kunna klara verksamheten utifrån en gemensam lo-kal. Detta har man ej fått innevarande år.

Verksamheten har under året fungerat mycket bra, men för att klara de kom-mande behoven med bl a allmän förskola, samt en mer utvecklad pedagogisk verksamhet, finns behov av att starta en förskola. De som idag önskar allmän förskola hänvisas till Söderbykarl.

Tjänstemannaberedning

Distriktschefen redogör i skrivelse 2002-12-01 detaljerat för ärendet inklusive en ekonomisk redovisning och föreslår nämnden tillstyrka öppnandet av en ny förskola/fritids på Björkö-Arholma.

Beslutande sammanträde

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att återremittera ärendet för ytterligare beräkningar kring barnantal, måltidspersonal etc, samt att inspektion av lokaler-na görs.

__________

Bsau § 97

Samråd kring tillsättning av rektorer/förskolechef

Distriktschef Per Jangen redogör för hanteringen kring tillsättning av rektorer vid Köpmanholms- och Flygskoleenheterna, samt förskolechef för Kvisthamra- och Flygskoleenheterna.

Då beslutanderätten för tillsättning av rektor/förskolechef är delegerad till di-striktschef och/eller förvaltningschef efter samråd med nämndens ordförande och vice ordförande krävs inget beslut i arbetsutskott eller nämnd.

__________