BSNAu 061009

Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-15.00

Beslutande Olle Jansson, t f ordförande
Patrik Dahl
Inga-Maja Dunér 
Marita Jeansson
Kjell Pihlgren 

Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera 

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-10-13


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 73-80
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Olle Jansson 

Justerande ..................................................................................................................
Patrik Dahl


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-10-09

Datum för 2006-10-16 Datum för 2006-11-06
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 73 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 74 Auktorisation av enskilt familjedaghem, Jill Fransson 
samt vilandeförklaring av auktorisation, Lena Rosenblad-Rygaard

§ 75 Avslut av auktorisation, Anna Lidén 

§ 76 Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby torg i Norrtälje stad

§ 77 Detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30 m fl i Rimbo församling

§ 78 Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar, diskussion om förtydligande

§ 79 Stängning av barnomsorgen för planerings- och utvärderingstid under ordinarie arbetstid

§ 80 Rapporter

§ 81 Övriga ärenden 
- Verksamhetsplan 2007

__________


Bsau § 73 Dnr BSN 05-140 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att tacka för rapporten.


Underlag för beslut

Månadsrapport per september 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningens ekonomi- och verksamhetsuppföljning per september månad 2006 föreligger. Uppföljningen redovisas per intäkts- och kostnadsslag och per verksamhet. Förklaringar och kommentarer till utfall ges efter respektive verksamhetsbeskrivning.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen redogör för ärendet.

__________


Bsau § 74 Dnr BSN 06-301 718

Auktorisation av enskilt familjedaghem för Jill Fransson samt vilandeförklaring av auktorisationen för Lena Rosenblad-Rygaard

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna enskilda personen Jill Fransson som auktoriserad dagbarnvårdare från och med den 1 november 2006,

att till Jill Fransson betala ut bidrag för inskrivna barn, samt

att vilandeförklara auktorisationen för enskilda dagbarnvårdaren Lena Rosenblad-Rygaard från och med den 1 november 2006 till och med den 30 juni 2007. De placerade barnen avslutas den 31 oktober 2006. 


Underlag för beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-25, 2006-10-03

Bakgrund

Jill Fransson, som idag är anställd av Lena Rosenblad-Rygaard som vikarierande dagbarnvårdare, har inkommit med begäran om tillstånd att få bedriva enskilt familjedaghem.
Lena Rosenblad-Rygaard avslutar sitt arbete som auktoriserad dagbarn-vårdare i samband med att Jill Fransson börjar. Barnen som nu är pla-cerade hos Lena kommer att omplaceras till Jill Fransson. 
Lena Rosenblad-Rygaard kommer eventuellt att återuppta arbetet som dagbarnvårdare till våren och önskar därför ha auktorisationen vilande.
Barntillsynsinspektören har tagit emot erforderliga ansökningshand-lingar samt gjort ett hembesök. Den sökande har fått information om de gällande kraven på uppföljning och kvalitetsredovisning.

Bsau § 74 forts 

Tjänstemannaberedning

Barntillsynsinspektören föreslår i skrivelse daterad den 25 september att arbetsutskottet beviljar auktorisation för Jill Fransson, att bidrag skall betalas ut för inskrivna barn, samt att avsluta nuvarande auktorisation för Lena Rosenblad-Rygaard. 

Beslutande sammanträde 

Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 75 Dnr BSN 06-075 717

Avslut av auktorisation, Anna Lidén

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

att avsluta auktorisationen för enskilda dagbarnvårdaren Anna Lidén från och med den 1 januari 2007.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-09-28

Bakgrund

Anna Lidén som har varit auktoriserad dagbarnvårdare sedan den 1 augusti 2004 har begärt att få avsluta sin auktorisation från och med
den 1 januari 2007. 
På grund av ändrade familjeförhållanden kommer hon att flytta till ett mindre hus där hon inte kan ta emot så många dagbarn att hon klarar sig ekonomiskt. Annas dagbarn kommer att erbjudas plats hos kommunala dagbarnvårdare eller enskild dagbarnvårdare. Samtliga barn kommer att erbjudas plats senast den 1 januari 2007.
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________ 
Bsau § 76 Dnr BSN 06-313 214

Detaljplan för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby torg i Norrtälje stad

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget till detaljplanen för fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187 Knutby Torg i Norrtälje stad.
Barn- och skolnämnden yttrar sig enbart om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

Underlag för beslut
Planförslag inkl tjänsteyttrande 2006-05-09 inklusive
genomförandebeskrivning 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-18
Bakgrund
Planens syfte är en ny detaljplan för hela Knutby Torg, för att dels planmässigt reglera den ändrade användningen av Gördelmakaren 2 från industriändamål till skola (ej kommunal skola) och handelsända-mål, dels för att pröva utbyggnadsmöjligheter för Coop på Gördel-makaren 5. 
Ändringarna förutsätter att en gemensamhetsanläggning för parkering bildas, i vilken samtliga handelsfastigheter och skolan vid Knutby Torg skall ingå. Anläggningsförrättningen för detta är slutförd.
Byggnadsrätten för Gördelmakaren 4 har prövats i den nya detaljplanen för kv Vattumannen, men fastigheten i övrigt skall ingå i denna detalj-plan liksom Gördelmakaren 2, där inte några förändringar av byggrätt eller användning är aktuella. Hemmet 2 kommer även att ingå i planen, men berörs inte av några förändringar i gällande planbestämmelser.

Bsau § 76 forts
Planförslaget är utställt för granskning under tiden 19 september - 
10 oktober 2006 och nämnden ges under denna tid möjlighet att yttra sig över förslaget.
Tjänstemannaberedning
Förvaltningen hade inget att erinra mot samrådsförslaget som behand-lades i nämnden den 23 januari 2006, och inte heller nu mot förelig-gande planförslag över fastigheterna Gördelmakaren 2-5 samt Tälje 2:187, Knutby torg i Norrtälje stad.
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 77 Dnr BSN 06-316 291
Detaljplan för fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 m fl i Rimbo församling
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till stadsarkitektkontoret framföra att om den planerade bebyg-gelsen genomförs måste antalet förskoleplatser utökas i Rimbo (se förvaltningens yttrande nedan). 
Barn- och skolnämnden yttrar sig enbart om den del som ingår i dess verksamhetsområde.

Underlag för beslut
Detaljplan - samrådsförslag 2006-04-19
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-09-20
Bakgrund
Fastigheterna Rimbo-Tomta 1:30 m fl består av lika delar privatägda fritidshus och hus för permanent boende. En utökning av Rimbo sam-hälle västerut är planerad. 
Exploatering av området är en naturlig komplettering till den befintliga bostadsbebyggelsen i området. Området har undermålig avloppsförsörj-ning som bidrar till övergödning av Långsjön och är därför i behov av kommunal va-anslutning. 
Planens syfte är att prova möjligheten att exploatera Midsjöområdet, reglera fördelningen mellan tomtmark och allmän platsmark/natur-mark, reglera tillgängligheten för det rörliga friluftslivet, samt reglera hur vattenområdet får användas. Med planen regleras även byggrätter. Förutsättningen för detaljplanen är en utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Detaljplanen översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Nämnden ges möjlighet att yttra sig över programmet fram till den 27 oktober 2006. 

Bsau § 77 forts
Tidigare tjänstemanna- och politisk beredning
Barn- och skolnämnden behandlade programmet till detaljplan den 26 maj 2003 och föreslog då stadsarkitektkontoret att tillägget att mark ska reserveras för skol- och/eller förskolebyggnation förs in i detaljplanen. 
Tjänsteskrivelsen informerade också att det sker en konstant ökning av elevantalet i Rimbo centralort, samt att om planerad bebyggelse genom-förs måste ytterligare en F-9 skola byggas. 
Förvaltningens yttrande
Av det nu föreliggande beslutsunderlaget och stadsarkitektkontorets kommentar framgår att i gällande fördjupad översiktsplan för Rimbo tätort finns ett område för bland annat en ny skola anvisad öster om Kvarntorpet, norr om väg 77. Dock nämns inget om någon förskola. 
I första etappen kommer 24 radhus att produceras. Området kommer med tiden också innehålla 94 enbostadshus. 
Enligt planeringskontorets beräkningar kommer det år 2008-2009 att behövas ett tillskott av förskoleplatser i Rimbo tätort. Detta tillskott bör placeras i tätorten, gärna i anslutning till befintliga förskolor/skolor. Projekteringsarbetet bör påbörjas snarast om platserna ska bli tillgäng-liga i tid.
Beslutande sammanträde 
Förvaltningschefen redogör för ärendet.

__________

Bsau § 78
Tillämpningsföreskrifter för skolskjutsar, diskussion om förtydligande
Bakgrund
Den 11 september diskuterade arbetsutskottet tolkningen av de nu gällande tillämpningsföreskrifterna för skolskjutsar, speciellt den del som handlar om att elev får åka med ”i mån av plats”. 

Arbetsutskottet föreslog då att de elever som går i enskilda skolor, eller de som valt annan skola i kommunen än den eleven normalt skulle placeras i, skall behandlas lika. Denna elevgrupp prioriteras sedan efter ett antal kriterier, t ex ålder, sträcka etc. 

Beslutande sammanträde 

Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen för de eventuella förändringar som kommer att behöva göras i tillämpningsföreskrifterna. Ärendet återkommer för beslut i nämnd den 20 november 2006. 

__________


Bsau § 79 Dnr BSN 06-143 710
Stängning av barnomsorgen för planerings- och utvärderingstid under ordinarie arbetstid
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att återremittera ärendet för diskussion i de olika politiska grupperna innan beslut tas vid nämndens sammanträde den 20 november 2006.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-09-25

Bakgrund

Rektorerna med barnomsorgsverksamhet önskar att få stänga för-skolorna kl 16.00 en dag i månaden för att kunna ha planerings- och utvärderingstid under ordinarie arbetstid. Personalmöten på förskolor och familjedaghem genomförs idag efter det att verksamheten stängts.

Rektorerna upplever att det är krävande för personalen att efter en hel dags arbete i barngrupp samla nya krafter för att genomföra personal-möten på kvällstid. 

Om man kan samla all personal under ordinarie arbetstid skulle det ge större möjlighet till pedagogisk utveckling av verksamheten, vilket gagnar barn och verksamhet positivt.

Ledningsgruppen sände ärendet till samtliga enhetsråd och lokala styrelser på remiss i början på juli. De flesta enhetsråd och lokala styrelser svarar att det skulle vara möjligt om man i god tid kan presentera vilka datum som verksamheten stänger tidigare. Flera föreslår att det ska vara rullande dagar för att inte samma föräldrar ska beröras vid varje tillfälle. Några framför att vikarie kan behöva anlitas för de föräldrar som inte kan lösa tillsynen själva.


Bsau § 79 forts

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 25 september att nämnden beslutar

att rektorerna för barnomsorg i Norrtälje kommun under våren och hösten 2007 ges möjlighet att stänga verksamheten en dag per månad från kl 16.00 för planerings- och utvärderingstid,

att rektor, efter förankring i enhetsråd och lokal styrelse, terminsvis planerar och beslutar om datum för stängningen, och att rektor då tar hänsyn till att de föräldrar som har behov av barnomsorg får det,

att uppdra till förvaltningen att i september 2007 via enhetsråden utvärdera hur stängningen har påverkat föräldrarna och vilka effekter verksamheten uppnått. Detta för att få underlag för ett eventuellt beslut om fortsatt stängning av verksamheten. 

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att återremittera ärendet för diskussion i de olika politiska grupperna. Ärendet återkommer för beslut vid nämndens sammanträde den 20 november 2006.

__________

Bsau § 80
Rapporter
Arbetsutskottet och förvaltningschefen diskuterade bland annat budget 
2007 - analyser och konsekvenser, statsbidraget för personalförstärk-ningar i förskola, skola och fritidshem, barnomsorgsköerna, samt upp-handling av mattransporter. 

__________


Bsau § 81
Övriga ärenden
Verksamhetsplan 2007
Kjell Pihlgren (m), som är sammankallande för arbetsgruppen för Verksamhetsplan 2007, redogör för det material som tagits fram hittills. Arbetsmaterialet kommer att presenteras och diskuteras med rektorerna vid kommande rektorskonferens innan ärendet förs upp till nämnden för beslut. Kjell Pihlgren (m) och Olle Jansson (s) presenterar materialet.
__________