BSNAu 061106
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Göran Pettersson
Patrik Dahl
Inga-Maja Dunér
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Gösta Högberg, förvaltningschef
Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-11-09


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 82-92
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-11-06

Datum för 2006-11-10 Datum för 2006-12-01
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 82 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 83 Utökning av budgetram för personalförstärkningar i förskolan

§ 84 Riktlinjer för skolskjuts med båt

§ 85 Godkännande av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola, ByBarna

§ 86 Stängning av barnomsorgen för planerings- och utvärderingstid under ordinarie arbetstid

§ 87 Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2 m fl i Norrtälje stad

§ 88 Detaljplan för fastigheterna Oxhalsö 2:185 m fl i Blidö församling

§ 89 Behov av förskoleplatser

§ 90 Investering 2007-2008 - Nybyggnad av förskola, Närtuna

§ 91 Investering 2007-2008 - Nybyggnad av idrottshall, Länna

§ 92 Verksamhetsplan 2007 - målformulering

__________ 
Bsau § 82 Dnr BSN 05-140 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet redovisas direkt på nämndsammanträdet med anledning av att ekonomisystemet stänger den 8 november och först där¬efter kan den månatliga rapporten sammanställas. 

__________


Bsau § 83 Dnr BSN 06-340 041

Utökning av budgetram för personalförstärkningar i förskolan 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att hos kommunstyrelsen begära utökat anslag med 6 miljoner kronor för 2007 för att klara målet om en personaltäthet inom förskolan motsvarande 5,1 barn per årsarbetare.


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-10-19

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i maj 2006 att fördela 6 mnkr extra till förskolan. Av dessa utgjordes 5 mnkr av det utökade stats¬bidraget 2006 för personalförstärkningar inom förskolan. Anledningen var att beräkningar visade att Norrtälje kommun inte skulle uppnå den ökning av personaltätheten som krävdes för att få del av statsbidraget, och riskerade att bli återbetalningsskyldig för del av bidraget.

Genom att tillföra ytterligare ca 6 mnkr under andra halvåret 2006 skulle Norrtälje kommun kunna uppnå kravnivån som beräknats till 5,1 barn per årsarbetare. Därmed skulle kommunen uppnå en personaltäthet under 2007 som i stort sett ligger i nivå med genomsnittet i landet. Beslutet verkställdes genom höjning av barnpengen med 500 kr per barn och månad fr o m den 1 juli 2006. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningens skrivelse daterad den 19 oktober 2006 föreligger. För att klara bibehållen barnpeng 2007, och Skolverkets kravnivå för att be¬hålla 2006 års statsbidrag, krävs en ramökning motsvarande ca 6 mnkr under 2007. För detaljbeskrivning av statsbidragets konstruktion och beräkningar hänvisas till tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2006, dnr BSN 04-180 044. 

__________

Bsau § 84 Dnr BSN 04-006 623

Riktlinjer för skolskjuts med båt

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att införa tillägg i tillämpningsföreskrifterna för skolskjutsar i enlighet med förvaltningens förslag enligt nedan,
att fastställa ersättningen för självskjuts till 30 kronor per påbörjad tur och 33 kronor per sjömil för läsåret 2006-2007. Därefter fastställs ersättningen årligen inför varje nytt läsår.


Skolskjuts med båt (ny skrivning)
För barn bofasta på ö utan broförbindelse gäller att skolskjuts i första hand sker med reguljär båttrafik. Om reguljär båttrafik saknas är huvudregeln att föräldrar skjutsar barnet till närmaste skolskjuts¬hållplats mot en s k självskjutsersättning som barn- och skolnämnden årligen fastställer. Ersättning kan erhållas även om inte avstånds¬gränserna enligt huvudregeln uppfylls. 
Om särskilda skäl finns kan barn- och skolnämnden besluta att transport skall anordnas på annat sätt. I enskilda fall kan barn- och skolnämnden också besluta att bevilja inackorderingsersättning för barnet om resvägen bedöms alltför lång och / eller kostnaden för transporten orimligt hög.
Val av annan skola i kommunen (komplettering till befintlig text)
För barn bofasta på ö utan broförbindelse beviljas s k självskjuts¬ersättning för transport över vattnet till närmaste skolskjutshållplats.Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-08-18

Bsau § 84 forts
Bakgrund

Med anledning av otydligheter när det gäller skolskjuts med båt för bofasta på öar utan broförbindelse fick förvaltningen hösten 2005 i uppdrag att föreslå förändringar i tillämpningsföreskrifter för skol¬skjutsar att gälla fr o m höstterminen 2006.

Framförallt gällde oklarheterna vilka regler som skall gälla när elever väljer en annan skola än den kommunala skola eleven normalt skulle tillhöra enligt upptagningsområdet, men också kommunens ansvar för hur transport över vatten skall ske. 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för skolskjutsar, bl a avståndsregler från hem till skola eller påstigningsplats för skolskjuts. Avståndsreglerna torde dock inte vara tillämpliga när det gäller tran¬sport över vatten. 

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 18 augusti 2006 och föreslår nämnden besluta om revidering av tillämp¬ningsföreskrifterna, samt fastställa ersättningen för självskjuts med båt.

Politikerberedning

Au 11/9 Arbetsutskottet beslutade den 21 augusti 2006, § 59 att föreslå nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag. 

BSN 18/9 Efter diskussion beslutade nämnden den 18 september 2006, § 88 att ärendet skulle utgå från dagord¬ningen då det fortfarande är oklart vem som är beslutsfattare. Förvalt¬ningen inväntar ledningskontorets besked.

Beslutande sammanträde 

Ordföranden informerar att kommunledningen uttalat att barn- och skol¬nämnden är beslutsfattare i detta ärende. 

__________


Bsau § 85 Dnr BSN 06-342 718

Godkännande av enskild bidragsfinansierad verksamhet i form av förskola, ByBarna

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation

att ge förskolan ByBarna i Sättra, Bergshamra tillstånd att bedriva enskild bidragsfinansierad förskola med 15 barn i Byhuset på Byvägen i Bergshamra,

att godkänna att förskolan ByBarna erhåller bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola från och med den 1 februari 2007,

att tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnats till förvaltningen senast den 15 januari 2007.


Underlag för beslut

Ansökan 2006-08-22 inkl bilagor
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-10-25

Bakgrund

Förskolan ByBarna anhåller om tillstånd att få starta enskild förskola i Sättra, Bergshamra. Förskolan kommer att drivas som ett aktiebolag. Ansökningshandlingarna är i stort sett fullständiga med bl a beskrivning av verksamhetens omfattning, idé och ekonomisk kalkyl. Barntillsyns¬inspektören har besökt lokalen.

Tjänstemannaberedning

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 25 oktober 2006 att arbets¬utskottet beslutar att ge förskolan tillstånd att bedriva enskild bidragsfinansierad förskola och att ge bidrag för drift av förskolan från och med den 1 februari 2007. 

__________


Bsau § 86 Dnr BSN 06-143 710

Stängning av barnomsorgen för planerings- och utvärderingstid under ordinarie arbetstid

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att rektorerna för barnomsorg i Norrtälje kommun under våren och hösten 2007 ges möjlighet att stänga verksamheten en dag per månad från kl 16.00 för planerings- och utvärderingstid om enhetsrådet/den lokala styrelsen så beslutar, 

att rektor terminsvis planerar och beslutar om datum för stängningen, och att rektor då tar hänsyn till att de föräldrar som har behov av barnomsorg får det,

att uppdra till förvaltningen att i september 2007 via enhetsråden utvärdera hur stängningen har påverkat föräldrarna och vilka effekter verksamheten uppnått. Detta för att få underlag för ett eventuellt beslut om fortsatt stängning av verksamheten. 


Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-09-25

Bakgrund

Rektorerna med barnomsorgsverksamhet önskar att få stänga för-skolorna kl 16.00 en dag i månaden för att kunna ha planerings- och utvärderingstid under ordinarie arbetstid. Personalmöten på förskolor och familjedaghem genomförs idag efter det att verksamheten stängts.

Rektorerna upplever att det är krävande för personalen att efter en hel dags arbete i barngrupp samla nya krafter för att genomföra personal-möten på kvällstid. 

Om man kan samla all personal under ordinarie arbetstid skulle det ge större möjlighet till pedagogisk utveckling av verksamheten, vilket gagnar barn och verksamhet positivt.

Bsau § 86 forts

Ledningsgruppen sände ärendet till samtliga enhetsråd och lokala styrelser på remiss i början på juli. De flesta enhetsråd och lokala styrelser svarar att det skulle vara möjligt om man i god tid kan presentera vilka datum som verksamheten stänger tidigare. Flera föreslår att det ska vara rullande dagar för att inte samma föräldrar ska beröras vid varje tillfälle. Några framför att vikarie kan behöva anlitas för de föräldrar som inte kan lösa tillsynen själva.

Politikerberedning

Au 9/10 Arbetsutskottet beslutade den 9 oktober, § 79 att återremittera ärendet för diskussion i de olika politiska grupperna. 

__________


Bsau § 87 Dnr BSN 06-332 214

Detaljplan för del av fastigheten Färsna 1:2 m fl i Norrtälje stad

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att till stadsarkitektkontoret översända förvaltningens yttrande som sitt eget (se nedan).
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Planförslag inkl samrådsredogörelse 2006-08-07 och genomförandebeskrivning
Bakgrund
Planens syfte är att möjliggöra en första etapputbyggnad av Färsna med småhus, både styckebyggda villatomter och tätare gruppbe¬byggelse typ villor, kedjehus och radhus. Detaljplanen är flexibel när det gäller fördelning av hustyper inom den tätare gruppbebyggelsen, dock med en sammanhållen bebyggelse utefter huvudgatan. Cirka 90 bostäder kan rymmas inom planområdet.
Planförslaget har varit utsänt på samråd under tiden den 24 april 2006 till och med den 4 juni 2006 samt att ett samrådsmöte har hållits i kommunhuset den 15 maj 2006. Genomförandetiden för planen är femton år från den tidpunkt då antagandet av detaljplanen vinner laga kraft. 
De yttranden och synpunkter som då kom in har sammanfattats och kompletterats med stadsarkitektkontorets kommentarer och finns med i materialet. 

Bsau § 87 forts
Tidigare tjänstemanna- och politikerberedning
I juni 2006 beslutade arbetsutskottet på delegation att till stads¬arkitekt¬kontoret framföra barn- och skolnämndens behov av lokaler för för¬skola och grundskola i området. Dessa behov saknades i detaljplanen för fastigheten Färsna 1:2 m fl. 
Förvaltningens yttrande i juni löd: 
Barn- och skolnämnden föreslås att till stadsarkitektkontoret framföra att behovet av lokaler för förskola och grundskola saknas i detalj-planen för fastigheten Färsna 1:2 1:3 1:4 1:5 i Norrtälje stad. 
På sidan 14 i kommunens Översiktsplan 2000-2015 står: I Norrtälje stad finns goda förutsättningar för att utnyttja befintliga kapaciteter i va-system, skolor, barn- och äldreomsorg. 
På sidan 11 i detaljplanen under Barnkonsekvenser står: Skolor finns på nära håll och med goda gång- och cykelförbindelser.
Detta förhållande gäller dock inte längre då en förtätning av Norr¬tälje stads skolor genomförts, bland annat genom Vigelsjöskolans utrym¬ning. Även tätortens förskolor är hårt belastade och det finns inget utrymme för nya grupper av barn.
Förvaltningens yttrande
Enligt stadsarkitektkontorets kommentar bör denna etapps utbyggnad kunna tillgodoses av befintliga förskolor och skolor i närliggande område, men att i kommande planering av Färsna bör ovanstående synpunkter beaktas.
Det är fullt möjligt att inrymma den första etappens elever i tätortens skolor. Det är dock helt omöjligt att inrymma de barn som önskar placering i tätortens förskolor. 
Redan när inflyttningen i området startar måste nya förskoleplatser finnas att tillgå. Förvaltningen föreslår därför att den i området avsatta skoltomten, eller annan tomt som kan ingå i detaljplanens etapp 1, används till en förskola, och att projektering av densamma görs snarast.
__________

Bsau § 88 Dnr BSN 06-322 214
Detaljplan för fastigheterna Oxhalsö 2:185 m fl i Blidö församling
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att till stadsarkitektkontoret framföra att nämnden inte har något att erinra mot planförslaget för fastigheterna Oxhalsö 2:185, 2:190 m fl i Blidö församling. 
Barn- och skolnämnden yttrar sig endast om den del som ingår i dess verksamhetsområde. 

Underlag för beslut
Stadsarkitektkontorets skrivelse 2006-10-02 inkl 
planförslag 2006-08-07
Bakgrund
Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggande av mindre bo¬städer, gärna i form av hyresrätter. Det skulle underlätta för mindre familjer, pensionärer, ungdomar och ensamboende att finna en bra bostad och därmed kunna bo kvar på ön. Dessutom föreligger en stor brist på tomter för egnahemsbyggande.
Ett samlat utbud av affärs- kontors- och annan serviceverksamhet kan bidra till att öka platsens betydelse som lokalt centrum. Som planen är tänkt så finns här möjlighet att vid Markusplatsen erbjuda sådana lokaler. Den bostadsbebyggelse som föreslås i planförslaget har till¬kommit för att tillgodose en del av efterfrågan och det har under hand blivit alltmer uppenbart att projektet är mycket angeläget.
Planförslaget översändes för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 §. Yttrande skall vara stadsarkitektkontoret tillhanda senast den 17 november 2006. 

Bsau § 88 forts
Förvaltningens yttrande
En ökad bebyggelse i området innebär förhoppningsvis att antalet barn ökar. Skola och förskola har inga besvär att ta emot ett stort antal barn. Ett ökat elevtal är det bästa sättet att säkra skolans fortsatta existens.
__________Bsau § 89 Dnr BSN 06-246 714
Behov av förskoleplatser
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att ärendet utgår från dagordningen, men återkommer i samband med att nämnden skall ta beslut om en övergripande lokalresurs¬plan. 


Bakgrund

Kommunledningen har beslutat att samtliga skolor i de mindre orterna ska finnas kvar. I dag finns det gott om plats i de flesta av dessa skolor. 

Samtidigt är det platsbrist inom förskolan på en hel del enheter i kom¬munen. Förvaltningen undersöker därför möjligheten att ställa om delar av skolornas lokaler till förskolor. 

Beslutande sammanträde 

Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att dra ur ärendet för att senare åter¬komma i samband med att nämnden skall ta beslut om en över¬gripande lokalresursplan. 

__________


Bsau § 90 Dnr BSN-06 347 291

Investering 2007-2008 - Nybyggnad av förskola, Närtuna

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att tillstyrka tekniska kontorets förslag daterat den 20 oktober 2006,
dvs
att hos kommunfullmäktige äska medel för erforderlig nybygg¬nad av förskola för 30 platser vid Närtuna skola till en beräknad kostnad av 6 200 000 kr, 
att finansieringen sker inom kommunens budget för anlägg¬ningsinvesteringar,
att investeringen skall belasta barn- och skolnämndens anslag för lokalkostnader, samt
att investeringen utförs av tekniska nämnden.

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2006-10-20 inkl investeringsunderlag
Bakgrund
Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till nybyggnad av förskola vid Närtuna skola. En ombyggnad har utretts, men bedöms inte kunna tillgodose gällande funktionskrav till godtagbara kostnader. 
Tekniska kontoret föreslår att en befintlig modulbyggnad i Köpman¬holm demonteras och flyttas för återuppförande i Närtuna, samt att den byggs till för att uppfylla erforderliga lokalbehov. Den befintliga bygg¬naden på samma plats i Närtuna rivs och en annan intilliggande bygg¬nad säljs för bostadsändamål. 
Det detaljerade investeringsunderlaget redovisar två alternativ. Pro¬¬jektet avses att genomföras under 2007 med driftstart januari 2008 och är kostnadsberäknat till 6 200 000 kr. Därutöver bedöms en intäkt 

Bsau § 90 forts 
av 1 700 000 kr kunna tillföras kommunen vid försäljning av Röda parvillan efter projektets genomförande. 
Barn- och skolnämnden föreslås tillstyrka tekniska kontorets förslag till beslut enligt skrivelse daterad den 20 oktober 2006.
__________

Bsau § 91 Dnr BSN 05-059 291
Investering 2007-2008 - Nybyggnad av idrottshall, Länna
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att tillstyrka tekniska kontorets förslag daterat den 30 oktober 2006, 
dvs, 
att hos kommunfullmäktige äska medel för erforderlig rivning av befintlig gymnastikbyggnad, samt nybyggnad av idrottshall vid Länna skola till en beräknad kostnad av 17 650 000 kr,
att finansieringen sker inom kommunens budget för anlägg¬ningsinvesteringar, 
att investeringen skall belasta barn- och skolnämndens anslag för lokalkostnader,
att investeringen utförs av tekniska nämnden.

Underlag för beslut
Tekniska kontorets skrivelse 2006-10-20 inkl investeringsunderlag
Bakgrund
Barn- och skolförvaltningen har anmält behov av en idrottshall (som är delbar) med en yta om minst 400 kvm samt omklädnings-, dusch- och förrådsutrymmen. Tekniska kontoret har undersökt möjligheten att anpassa denna byggnad för att tillgodose kraven på ändamålsenlig funktion. En sådan anpassning/ombyggnad av befintlig huskropp har inte bedömts möjlig. 
Projektet avses att utföras under 2007 och 2008 med driftstart januari 2009 och är kostnadsberäknat till 17 650 000 kr.
Förvaltningens yttrande
Barn- och skolnämnden föreslås tillstyrka tekniska kontorets förslag till beslut enligt skrivelse daterad den 20 oktober 2006.
__________ 
Bsau § 92
Verksamhetsplan 2007 - målformulering

Ärendet kommer att behandlas på nämndens sammanträde den 20 november 2006 då det reviderade förslaget till målformulering presenteras.

Bakgrund

Barn- och skolnämnden beslutade i maj 2006 att Kjell Pihlgren (m) är sammankallande för arbetsgruppen för verksamhetsplanen 2007. 
I gruppen ingår även Patrik Dahl (c), Inga-Maja Dunér (fp), Olle Jansson (s), Marita Jeansson (s), Ulla-Britt Pettersson (kd) och Leif Glavstedt (v).

Arbetsgruppen har träffats för att om möjligt enas om en gemensam målformulering för år 2007. Enligt planerna skulle arbetsmaterialet presenteras och diskuteras med förvaltningens rektorer, men före-dragningen ställdes in. 

Politikerberedning

BSN 23/10 Efter en engagerad och omfattande diskussion beslutade nämnden den 23 oktober att materialet revideras med de ändringar som framkommit, och att ärendet tas upp för beslut vid nämndens sammanträde den 20 november 2006. 

__________