BSNAu061204
Plats och tid Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-16.00

Beslutande Göran Pettersson
Patrik Dahl
Inga-Maja Dunér
Olle Jansson
Marita Jeansson


Övriga deltagande Björn Sandblad, t f förvaltningschef
Irene Hjalmarsson-Rosén, bitr förvaltningschef
Britt-Marie Hedlund, administrativ chef
Agneta Brus, ekonomichef
Anne Josefsson, sekreterare

Britt-Marie Friberg, rektor Elmsta
Jaak Kriisa, rektor Björkö/Arholma och Norrsund
Hans Forslin, rektor Singö/Grisslehamn och Söderbykarl
Utses att justera Olle Jansson

Justeringens Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
plats och tid 2006-12-11


Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 93-100
Anne Josefsson

Ordförande ........................................................................
Göran Pettersson

Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson


ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2006-12-04

Datum för 2006-12-12 Datum för 2007-01-02
anslags uppsättande anslags nedtagande 

Förvaringsplats Barn- och skolnämndens förvaltningskontor 
för protokollet Estunavägen 14, Norrtälje 


Underskrift .................................................................

Utdragsbestyrkande


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 93 Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

§ 94 Barn- och elevpeng 2007 

§ 95 Ansökan från den enskilda verksamheten Vildnissarna om utökning av verksamheten med en förskoleavdelning

§ 96 Ansökan om medel till Köpmanholmsenheten

§ 97 Hyra av lokal för förskoleverksamhet i Norrtälje tätort

§ 98 Förskola vid Frötunaenheten

§ 99 Upphandling av mattransporter

§ 100 Rapporter

__________ 
Bsau § 93 Dnr BSN 05-140 040

Månatlig ekonomi- och verksamhetsrapport

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att ärendet behandlas direkt på nämnden den 11 december 2006.

Beslutande sammanträde 

Ekonomichefen informerar att nämndens budgetram för 2007 beräknas bli 752 189 tkr. Beslut om budgetramar tas av kommunfullmäktige den 18 december 2006. Ekonomichefen redogör för de ramjusteringar som nämnden beviljats, samt informerar om barn- och elevtalsförändringar.

__________Bsau § 94

Barn- och elevpeng 2007

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 
att under förutsättning att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut om budgetram för barn- och skol¬nämnden, fastställa barn- och elevpeng för 2007 enligt nedan¬stående tabeller.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-12-01
Bakgrund
Barn- och skolnämnden fastställer inför varje budgetår barn- och elev¬peng för barnomsorg samt grundskoleverksamhet (inkl förskole¬klass). Barn- och skolnämnden beslutade 2004-05-17 om principerna för fast¬ställandet av barn- och elevpeng. 
Tjänstemannayttrande
Barn- och skolförvaltningen har räknat fram förslag till barn- och elevpeng enligt nedanstående tabeller.
Förslaget innebär inga förändringar i barn- och elevpengens konstruk¬tion i förhållande till 2006 års barn- och elevpeng. Nivån på barnpengen till förskoleverksamheten bygger på att barn- och skolnämnden erhåller utökad budgetram, vilket beslutats av kommunstyrelsen 30/11. Kom¬munfullmäktige fattar beslutar om nämndernas budgetramar 18/12.
Förändringar i elevpeng 2007
Löneökning för 2007 motsvarande 2 % fr om 2007-04-01 är inräknad i barn- och elevpengen för såväl kommunal som enskild verksamhet.
I barn- och elevpengen ingår ledningsresurs. Barn- och skolnämnden har beslutat (BSN § 87 2006-09-18) att den del av ledningsresursen som utgör rektorslöner överförs till förvaltningschefens budgetanslag för att lättare kunna styra och fördela ledningsresursen på ett effektivt sätt. 
Bsau § 94 forts
Lokalkostnadsbidrag
Hyresbidrag ingår ej i barn- och elevpengen. De enskilda verksamheter¬na får ersättning för sina faktiska lokalkostnader. Dessa får dock inte överstiga den genomsnittliga lokalkostnaden per barn / elev i den kommunala verksamheten.
För 2007 uppgår hyrestaket till:
Förskola 13.440 kronor per barn och år (11.040 kr 2006)
Grundskola 15.900 kronor per barn och år (15.360 kr 2006)
Interkommunal ersättning
Interkommunal ersättning betalas ut till kommuner som tar emot barn och elever folkbokförda i Norrtälje kommun. Den interkommunala ersättningen för 2007 motsvarar ersättningen till den enskilda verksam¬heten med avdrag för momskompensationen, samt tillägg för lokalkost¬nadsbidrag enligt ovanstående schablon.
Översyn av tilldelningsintervaller gällande förskola och familje¬daghem / Barnomsorgstaxa
Barn- och skolförvaltningen fick under 2006 i uppdrag att utreda möjligheter / och konsekvenser av att förändra tilldelningssystemet till förskola med inriktning mot en tilldelningsintervall oavsett barnets vistelsetid. Bakgrunden var signaler från rektorer och verksamhets¬ansvariga att nuvarande system med tilldelning i två intervaller (över / under 15 h vistelsetid) medför svårigheter i planering och uppföljning av ekonomi och bemanning. Barns vistelsetider kan variera över tid och förändras med kort varsel. Uppdraget har påbörjats under 2006, men inte avslutats, och bör därför ingå i en större översyn av barn- och elev¬pengen som bör göras under 2007.
Ett annat uppdrag som påbörjats under 2006 är att utreda om kommu¬nen ska ta in barnomsorgstaxan, och i stället betala ut en bruttopeng till de enskilda verksamheterna. Även detta uppdrag bör ingå i översynen av barn- elevpengen under 2007.

Bsau § 94 forts

Barn- och elevpeng 2007-01-01--2007-12-31

Kommunal verksamhet (kronor per år)


Grundskola Belopp 
År 0-6 35 460 kr
År 7-9 43 680 kr

Fritidshem Belopp
6-9 år 21 780 kr
10-12 år 13 080 kr

Förskola Belopp
1-2 år ?15 h 61 440 kr
1-2 år ?15 h 99 660 kr
3-5 år ?15 h 45 840 kr
3-5 år ?15 h 71 340 kr

Familjedaghem Belopp
1-2 år ?15 h 54 240 kr
1-2 år ?15 h 89 400 kr
3-5 år ?15 h 39 660 kr
3-5 år ?15 h 63 120 kr
6-9 år 22 620 kr
10-12 år 18 540 kr

__________


Bsau § 94 forts

Barn- och elevpeng 2007-01-01--2007-12-31

Enskild verksamhet (kronor per år)


Grundskola Belopp 
År 0-6 42 000 kr
År 7-9 51 240 kr

Fritidshem Belopp
6-9 år 20 520 kr
10-12 år 12 360 kr

Förskola Belopp
1-2 år ?15 h 65 640 kr
1-2 år ?15 h 105 960 kr
3-5 år ?15 h 48 240 kr
3-5 år ?15 h 74 280 kr

Familjedaghem Belopp
1-2 år ?15 h 52 440 kr
1-2 år ?15 h 87 420 kr
3-5 år ?15 h 36 900 kr
3-5 år ?15 h 59 400 kr
6-9 år 18 900 kr
10-12 år 15 720 kr

__________


Bsau § 95 Dnr BSN 05-030 718

Ansökan från den enskilda bidragsfinansierade verksamheten Vildnissarna om utökning av sin verksamhet med en avdelning förskola

Beslut

Arbetsutskottet beslutar på delegation

att ge förskolan Vildnissarna i Drottningdal tillstånd att utöka sin verksamhet med en avdelning enskild bidragsfinansierad förskola, 15 barn. (Totalt kommer förskolan Vildnissarnas auktorisation att bli för 62 barn och fyra avdelningar.) 

att godkänna att förskolan Vildnissarna får utökade bidrag för att driva enskild bidragsfinansierad förskola från och med den 15 mars 2007,

att tillståndet återkallas om begärda handlingar inte lämnats in till förvaltningen senast den 15 februari 2007.


Underlag för beslut

Ansökan inkl bilagor
Förvaltningens skrivelse 2006-11-22

Bakgrund

Den enskilda förskolan Vildnissarna i Drottningdal ansöker om tillstånd att få utöka sin verksamhet med en avdelning, dvs 15 barn. Förskolan kommer att drivas som ekonomisk förening och personalkooperativ. 

Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 22 november 2006. Barntillsynsinspektören kommer att besöka förskolan så snart de fått tillträde till den nya lokalen. Förskolan kommer att anställa en förskollärare och två barnskötare för den nya avdelningen.

__________


Bsau § 96 Dnr BSN 06-372 041

Ansökan om medel till Köpmanholmsenheten

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar

att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till nämnden för beslut den 11 december 2006 då förvaltningen presenterar kompletterande beslutsunderlag. 

Underlag för beslut
Ansökan från enheten
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-09
Bakgrund
Rektor för Köpmanholmsenheten redovisar i skrivelse att enheten har sjunkande barnantal. De tre senaste åren har elevunderlaget i grund¬skolan sjunkit från 84 elever till 59. Antalet födda fram till och med 2006 varierar mellan åren från 2 till 12 elever, dvs gruppstorlekarna kommer därmed också att variera mellan åren. 

Med ett så litet elevunderlag som Köpmanholmsenheten har för närvarande, och kommer att ha framöver (mellan 50 - 60 elever) så medför detta stora svårigheter att hålla sig inom tilldelad budget med nuvarande budgetsystem.

Under nuvarande budgetår, 2006, har eleverna i grundskolan organi¬serats i tre grupper och följande nedskärningar har gjorts i organisa¬tionen för att minska underskottet:

• rektorstjänsten neddragen från 80 % till 30 %
• en halvtid borttagen i fritidshemsverksamheten
• en halvtid resursassistent borttagen i grundskolan
• DBV neddragen från 100 % till 50 %
• neddragning med 15 % lärartjänst i grundskolan


Bsau § 96 forts

Totalt har 2,15 tjänster skurits bort i organisationen, men trots detta kommer enheten att visa ett underskott på drygt 350 tkr i bokslut.

Alternativet för en liten enhet som Köpmanholm att klara budget med barnpeng är att göra elevgrupperna stora, kring 30 barn i varje grupp, och därmed kunna ta bort en lärartjänst. Det skulle på årsbasis ge en besparing på ca 350 tkr. Inför budget 2007 är detta den besparing som kan göras på enheten. 

En liten enhet med varierande elevtal mellan åren har svårt att få en stabilitet i organisationen. Det innebär också svårigheter att hålla tilldelad budget eftersom vissa kostnader är givna och ej förhandlings¬bara oavsett barnantal. Köpmanholmsenheten kommer även i fram¬tiden att ha svårigheter att hålla sig inom tilldelad budget med nuva¬rande budgetsystem.

Förvaltningens yttrande
Med hänvisning till rektors redovisning enligt ovan, samt till punkt 3 i nämndens beslut om resursfördelnings¬systemet, som lyder: Ersättning till enheterna: Särskilt bidrag till den ”lilla” skolan utanför tätort som inte har ett bärkraftigt underlag och som av kommunstrategiska skäl ska finnas kvar. På detta sätt ger systemet en tydlig bild av vad den lilla skolan kostar extra, föreslår jag nämnden besluta att bevilja Köpman¬holmsenheten ett extra anslag om 350 000 kronor under 2006, samt 175 000 kr för första halvåret 2007, för att möjliggöra drift av enhetens verk¬sam¬heter tills beskriven organisationsförändring kan genom¬föras.
Beslutande sammanträde 
Efter diskussion beslutas att ärendet överlämnas till nämnden för beslut.
__________

Bsau § 97
Hyra av lokal för förskoleverksamhet i Norrtälje tätort
Beslut
Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen.

Underlag för beslut

Förvaltningens skrivelse 2006-11-20

Bakgrund

Behovet av förskoleplatser i Norrtälje tätort är för närvarande mycket stort. Under våren 2007 behövs ett tillskott av ca 95 nya förskoleplatser. 35 av dessa kan lösas genom att delar av de paviljonger Montessori¬skolan tidigare använt iordningställs. Lokalerna skall kunna tas i bruk i januari 2007. 

För att skapa ytterligare platser önskar barn- och skolförvaltningen att tekniska kontoret hyr bottenplanet på Lundmansgatan 9 i Norrtälje. Lokalen är på 300 kvm och kan inrymma ca 35 barn. Förvaltningens tanke är att lokalerna skall kunna tas i bruk den 1 mars 2007. 

Övriga platser ordnas av enskilda utövare. Förvaltningen har fått indikationer om att två enskilda förskolor önskar utöka sin verksamhet. Förhoppningsvis löser detta placeringen av de återstående 25 barnen som önskar placering och som i dagsläget inte har placering i annan barnomsorg.

Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 20 november 2006 att nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen uppdra till tekniska konto¬ret att hyra lokalerna på bottenplanet på Lundmansgatan 9, Norrtälje för förskoleverksamhet.

Beslutande sammanträde 

Ordföranden beslutar att ärendet utgår från dagordningen och att beho¬vet av lokaler lyfts till lokalsamordningsgruppen för vidare hantering. 
Det är viktigt att lokalerna reserveras för förskoleverk¬samhet så att barnomsorgsgarantin kan hållas.
__________

Bsau § 98

Förskola vid Frötunaenheten

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och skolnämnden besluta 

att föreslå kommunstyrelsen uppdra till tekniska kontoret att utreda kostnader och praktiska förutsättningar för uppförande av en permanent förskola med fyra avdelningar vid Frötunaenheten, eller möjligheten att anvisa eventuell närliggande ledig lokal.

Underlag för beslut
Förvaltningens skrivelse 2006-11-30
Bakgrund
Förskoleverksamheten vid Frötunaenheten sker idag i tre, efter års¬skiftet fyra, olika små lokaler, som vid en inspektion av Arbets¬miljö¬verket sannolikt skulle få föreläggande på många punkter.
Det är två äldre villor, fd lärarbostäder (varav en i tre plan), en mindre paviljong (tidigare dagbarnvårdarlokal), samt en tidigare utrymd, sliten paviljong (tidigare använd av särskolan).
Lokaliseringen i fyra separata lokaler, om än i närheten, ger en dyr organisation och medför olägenheter för både barn, föräldrar och personal. I början och slutet av dagen när barnen är få kan vi inte bemanna på fyra ställen, varför en komplicerad logistik krävs för att lämna på ett ställe, förflytta under dagen och vid lång vistelsetid kanske förflytta ännu en gång.
Än mer bekymmersamt är att dessa lokaler inte alls motsvarar omsorgs¬behovet i området. Vi har drygt 60 barn från detta upptag¬ningsområde inskrivna på olika förskolor i centralorten, företrädesvis på Flygfältet. Med tanke på nybyggnation har vi ett stort behov av platser i detta om¬råde, varför en förskola i Frötunaområdet är ange¬lägen för att avlasta trycket i centralorten.
__________

Bsau § 99

Upphandling av mattransporter 2007 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

att överlämna ärendet till nämnden för beslut 2006 den 11 decem¬ber 2006 då förvalt¬ningen kompletterat beslutsunderlaget. 

Underlag för beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2006-11-22 inkl förfrågningsunderlag, bilagor och tidplan
Bakgrund
År 2001 delegerade barn- och skolnämnden till förvaltningschefen att teckna avtal gällande upphandling av skolskjuts och turbundna resor inklusive badresor, särskoleskjutsar, särskilda omsorgsresor och mat¬transporter. 
Avtalstiden löpte fr o m den 1 juli 2001 t o m den 30 juni 2004. Avtalet förlängdes därefter tre år till den 30 juni 2007. 
Förvaltningen redogör detaljerat för ärendet i skrivelse daterad den 22 november 2006. Två separata upphandlingar kommer nu att genom¬föras, en för skolskjutsar och turbundna resor, och en för mattran¬sporter. Upphandlingen är indelad i fyra delar där anbudsgivaren kan lägga anbud på en, två, tre eller alla fyra delarna. 
Kostnaderna för mattransporter under 2005 var 1,856 miljoner kronor. Prognosen pekar på 2 miljoner kronor för år 2006. En utökning av nya förskolor innebär även en utökning av mattransporterna.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna upprättat förfråg¬ningsunderlag och tidplan för upphandling av mattransporter, att dele¬gera till förvaltningschefen att anta entreprenör och teckna avtal.

Bsau § 99 forts
Beslutande sammanträde 
Efter diskussion och frågor kring beslutsunderlaget beslutas att ärendet överlämnas till nämnden för beslut den 11 december 2006 då förvalt¬ningen lämnar kompletterande information. 
__________

Bsau § 100
Rapporter 
Lägesrapport om projektet Väddö barn- och skolenheter
Sammanträdet inleddes med att rektorerna Britt-Marie Friberg, Jaak Kriisa och Hans Forslin, samtliga rektorer i Väddöområdet, redogjorde för fortsättningen på sitt utvecklingsprojekt med utökat samarbete mellan alla skolorna på Väddö. 
Rektorerna informerar hur förankringsprocessen genomförts. En referensgrupp kommer att bildas tillsammans med bland andra för¬äldrar, medarbetare, bygdens och enhetsrådsrepresentanter. 
Rektorerna uppmanas av arbetsutskottet att fortsätta sitt arbete med att genomföra projektet och återkomma till nämnden om så krävs.
Kö till barnomsorgen
Den administrativa chefen Britt-Marie Hedlund redogör för kön till barnomsorg i Norrtälje tätort per den 25 november 2006. 
Rektorsorganisationen
Förvaltningen informerar om planerna kring en något förändrad rektors¬organisation med anledning av minskande elevunderlag. Så snart ett komplett förslag föreligger kommer det att presenteras för nämnden. 
_________